Vedtekter

§ 1 Formål

Veteranbussklubben SamSør Agder har til formål å ivareta biler og materiell som har historisk verdi og å ta vare på historisk materiell i skrift og bilder fra De Sammensluttede Bilruter, Sørlandsruta og Agder Bilruter.

Klubben skal også arbeide for å skape engasjement for dette arbeidet blant ansatte, tidligere ansatte, pensjonister og aksjonærer i de overnevnte selskaper.

§ 2 Medlemskap

 1. Nåværende og tidligere ansatte i overnevnte selskaper.
 2. Pensjonister i overnevnte selskaper.
 3. Familiemedlemmer til de som kommer inn under a og b.
 4. Aksjonærer og tidligere aksjonærer i overnevnte selskaper.
 5. Andre fullstendige medlemmer etter godkjenning av styret.
 6. Støttemedlemmer.

§ 3 Årsmøte

 1. Årsmøtet skal holdes i løpet av første kvartal hvert år og det skal innkalles med 14 dagers varsel til alle medlemmer.
 2. Saker til årsmøtet skal meldes til styret senest 7 dager før årsmøte.
 3. Alle medlemmer har rett til å møtet på årsmøtet med talerett, men stemmerett har kun personer med hovedmedlemskap og familiemedlemskap ved personlig fremmøte (Støttemedlemmer og rekrutter har ikke stemmerett)

§ 4 Årsmøte saker

 1. Godkjennelse av innkalling.
 2. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under protokollen.
 3. Styrets årsmelding.
 4. Regnskap.
 5. Fastsetting av kontingent.
 6. Valg. Kun medlemmer med stemmerett kan velges til:
  1. Leder for 2 år.
  2. 2 styremedlemmer for 2 år (første årsmøte velger 4 stk for 2 år og 2 for 1 år.)
  3. 2 varamedlemmer til styret som velges for 2 år, men som overlapper hverandre. Det velges 1 hvert år.
  4. Valgkomité på 1 medlem for 3 år. Første gang velges 3. Andre gang går første navn ut og de to neste rykker opp. Deretter velges 1 nytt medlem for 3 år. Tredje gang går første navn ut og de 2 neste rykker opp. Første navn har alltid ansvar for innkalling av komiteen.
  5. Revisorer velges for 2 år, men som overlapper hverandre. Det velges 1 hvert år.
 7. Innkomne saker og andre saker som styret har satt opp på sakslista.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Dersom styret eller minst 1/3 av hovedmedlemmene skriftlig krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen og saksliste skal sendes ut med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare ta stilling til de sakene som er forlangt behandlet.

§ 6 Styret

 1. Styret skal ha 5 medlemmer med 2 varamedlemmer
 2. Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer. De to sistnevnte behøver ikke være medlemmer av styret.
 3. Styret kan nedsette underkomiteer.
 4. Styret har økonomisk ansvar for klubbens inntekter og utgifter og har plikt til å forvalte midlene på en betryggende måte.
 5. Styret forvalter klubbens eiendeler og er ansvarlig for at disse sikres på en forsvarlig måte.
 6. Styret har fullmakt til å ta opp lån på inntil kr. 20.000.

§ 7 Tillitsbrudd

Medlemskap i klubben anses som støtte til klubbens virksomhet og en må ikke handle i klubbens navn slik at denne kan settes i vanry. Hvis noe medlem anses å ha misbrukt tillit eller medlemskap, kan styret vedta advarsel eller eksklusjon. Styrets vedtak kan klages inn for årsmøtet.

§ 8 Endring av vedteker

Endring av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte og med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer med stemmerett.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av SamSør Agder Veteranbussklubb krever to årsmøtebehandlinger, først på ordinært årsmøte og deretter på et ekstraordinære årsmøte som holdes innen 2 måneder. Alle vedtak krever 2/3 flertallav de tilstedeværende medlemmer med stemmerett.

Blir klubben oppløst, overføres all aktiva til Rutebilhistorisk Forening, avdeling Agder. Gjenoppstår klubben, går all aktiva tilbake vederlagsfritt.

Oppstår tvister, løses disse ved voldgift hvor partene oppnevner en person hver og Sorenskriveren i Lyngdal oppnevner den tredje.