Historien til Sørlandsruta

Året 1911

For å finne røttene til Sørlandsruta må vi tilbake i tid til 22. juni 1911. Da blir Mandal Opland Automobilselskap dannet av Kristian Fjeldskaard og K. Chr. Rennes og Th. Abrahamsen. Ideen om rutedrift var for handelsmennene i Mandal å kunne handle med bygdene innover i dalførene. Det var viktig å kunne sende varer innover i dalene og like viktig å kunne få jordbruksprodukter sendt til byen. Sørlandsruta er derfor et av landets eldste rutebilselskaper. Det første selskapet som startet rutebiltrafikk var i Molde året 1908.

Året 1951

Sørlandsruta blir etablert

I 1930 og 1940 årene, ble det etter vært en bilrute i hver bygd og grend. Dette var grunnen til at ingeniør Andreas Hennums fra Norges Rutebileierforening den 25. november 1948 la fram en plan om en sammenslutning av Vest-Agder fylkets bilruter. På denne tiden var det i alt 186 ruter i fylket fordelt på 51 enkeltpersoner eller selskaper. Planen gikk ut på å samle de eksisterende13 selskapene til en enhet:

 • De Forenede Bilruter
 • Spangereidruta
 • Audnaruta A/S
 • Harkmarksruta
 • Holumruta
 • Tregde-Hogganviksruta
 • Marnar Bilruter – Tjomslandsruta
 • Konsmoruta
 • Mandalsruta
 • Lista lasterute
 • Sjølingstadruta
 • Mandal og Oplands Automobilselskap
 • Hagelandsruta og Øyslebøruta

Slik fordeler andelene seg mellom de forskjellige selskapene seg i nye Sørlandsruta.

Navnet på det nye selskapet ble Sørlandsruta og fargene til De Forenedes Bilruters skulle videreføres på bussene i det nye selskapet. Hovedkontor skulle være i Kristiansand, med disponent Herbert Edvartsen ved rattet. Eierne fikk på samme tidspunkt aksjer i Vestnes Auto A/S og Sørlandske Bensin A/S i Kristiansand.

Navn på ansatte i de forskjellige selskapene som gikk inn i Sørlandsruta. Listen er utarbeidet av Ragnar Skuland.

De Forenede Bilruter: Disponent Herbert Edvardsen, A. Hovland Kontor, Frk Langeland, Kontor. Åsulv Bygland, Harald Nilsen, Tom Øydna, Anders Greibesland, Knut Leirkjær, Petter Kristiansen, Mikal Mikalsen, Jon Klev, Torleif Hille, Arne Klev, Isak Sandal, Hans Rosfjord, Leif Rosåsen, Sverre Biland, Kåre Vindheim.

Spangereidruta: Jonny Kristensen, Kristen Kristensen. Tomas Reme, Aksel Reme.

Audnaruta: Ingvald Øydna, Jørgen Birkestøl, Tor Haga, Kristoffer Førland, Gunleif Byremo, Ånen Byremo, Arne Grindheim. (Eikås)

Harkmarksruta: Jakob Trygsland.

Tregderuta, Hoggansvikruta: Olav Vatne, Arne Karlsen.

Marnar Bilruter: John Kirkehei, Alfred Sodeland, Tomas Omdal, Olav Glomså, Jørgen Forgard, Bjarne Finsådal, Fritjof Ertzeid, Martin Høyland, Magnus Øyslebø, Tomas Ånestad, Kåre Hallingskår, Sigurd Buksholt, Trygve Birkeland, Ragnar Skuland. (Ola S. Foss)

Mandalsruta: Olav Skjævesland.

Lista Lasteruta: Eilif Thorkildsen, Erling August Mersland.

Sjølingstadruta: Johan Nilsen.

Mandal og Opplandsruta: Gabriel Buø, Alf Fasseland, Willy Tjøm.

Hagelandsruta: Trygve Bjerland.

Øyslebøruta: Oskar Finsådal.

Holumsruta: Håkon Solås og Karsten Jakobsen.

Her følger noen av sjåførene i Marnar Bilruter tegnet i 1948 av Gerd Sellereite.

Nye busser i nye Sørlandsruta dette året:

Nr.7 K-3070 Volvo buss

Nr.11 K-3081 Scania-Vabis buss

Nr.14 K-3082 Scania-Vabis buss

Nr.19 K—— Volvo rundnase Bensinmotor Godsrute.

Nr.20 K-3084 Volvo Rundnase Bygget av O.C.A Kombinert. Flekkefjord-Lyngdal

Nr.28 K-5504 Volvo buss A.G. Føreland

Nr.33 K-5527 Volvo Rundnase buss Åseral- Mandal.

Denne Volvo var ny dette året.
Buss nr. 11 som gikk i rute mellom Lista og Kristiansand her foran Bondeheimen i Lyngdal.
Ola S. Foss som sjåfør på buss nr.33. Bussen gikk i rute mellom Åseral og Mandal. Bussen ble også på søndags kveld brukt fra Marnardal st. med arbeidere til damanlegget ved Kvennevannet. Bussen kjørte fra Ljosland og opp den bratte anleggsveien opp til dammen.
Denne Bedforden ble kjøpt av Mandal og Oplandsruta i 1949 og gikk inn i Sørlandsruta. Her er det Karl Steinsland fra Laudal som står ved bussen.

Under Sørlandsrutas første dager ble både materiell og mannskaper satt på en hard prøve, under særlig vanskelig driftsforhold, på et tungt og nesten ufremkommelige føre. På samme tid som det krevdes en ekstra arbeidsytelse under den vanskelige overgang til en felles enhet for de tidligere enkelte rutene. Det var også en kjensgjerning at en del av materiellet ved overtagelsen var i en dårlig forfatning. Ved starten var det 60 vogner, av dem ble fem hugget opp og fire solgt det første driftsåret. På den annen side ble det anskaffet syv nye dieselvogner. Første driftsår kjørte vognene til sammen 1784122 kilometer og innbrakte brutto kr. 1978288,65, et snitt pr. km på kr.1,11.

Buss med henger i Tranggata.

Året 1952

Det gode driftsresultatet skyldes av forskjellige faktorer. Den største utgiftsposten er lønninger. Overgang til nytt materiell og dieseldrift har redusert brenselsutgiftene og reparasjonskostnadene betydelig. Den rasjonelle ruteplan som ble utarbeidet av rutekomiteen i 1951, er en sterkt medvirkende årsak. Som følge av denne kunne man ettersom mer hensiktsmessige nyanskaffelser ble tatt i bruk utskifte og til dels selge det eldre og dårlige materiell, hvilket har resultert i en reduksjon av vognparken. Dette innebærer et betraktelig mindre kapitalutlegg og ikke minst en reduksjon av reparasjonsavgiftene. På den andre siden har inntektene i forhold til foregående år steget både på person- og godstrafikken, dels som følge av takstøkning, men også grunnet økning i trafikken.

Av materiellet som ved årsskiftet 1951/52 talte 58 vogner, er det i 1952 solgt 10 vogner til en samlet sum av kr. 115300,-. Dessuten er to vogner opphugget.

Buss nr.40 helt til høyre som var en Dodge kjøpt dette året. Bussen gikk på ruta fra Mandal til Åseral som kombinert buss. Foto Ragnar Skuland.

Av nye vogner er det anskaffet 5 dieselvogner.

Nr. 24 K-3085 Volvo 33 seter.

Nr. 6 K-3087 Volvo 36 seter.

Nr.27 K-3086 Scania-Vabis 37 seter.

Nr.21 K-3088 Dodge Godsrute Lista -Kristiansand

Nr. 40 K-5556 Dodge Kombinertbuss. Rute Mandal-Åseral

Samlet kjøpesum kr. 392668,-.

I tillegg er det bygget nytt karosseri på bil nr.39 som for tiden kjøres i Holumruta.

Selskapet mottok statstilskudd på kr.12000,- på nr.6, kr.6000,- på nr.21 og kr.8000,- på nr.40.

Vognparken er således iberegnet tillegg og avgang i løpet av året redusert til 51 vogner. Av disse er 13 dieselvogner og disse er plassert i de lengste rutene, og det utføres nå over halvparten av rutekjøringen på dieselkraft.

Dette året kjørte samtlige vogner 1725979 vognkilometer, en reduksjon på 58143 km fra 1951.

Kjøringen innbrakte kr.2174526,- kroner, økning på kr. 196238,-. Det gir kr. 1,26 pr.km. gjennomsnittlig.

I alt ble 552107 personer befordret med selskapets vogner.

Sørlandsruta kjøpte dette året av Audnaruta en garage med plass til 3 busser i Buhølen og av Spangereidruta en garage for 2 vogner med logi for sjåfører i Lillehavn. Dessuten overtok selskapet 19 aksjer av drosjeeierne på Sørlandske Bensin i Kristiansand, og vil i 1953 overta De Forenede Bilruters aksjer i samme stasjon. Selskapet får da enerett til driften og benyttelse av garagene idet drosjene er flyttet til ny stasjon i Vestre Strandgate, Det viktige spørsmålet om garagespørsmålet kan derfor ansees som løst for Kristiansand. (stasjonen i Dronningsgata)

I Mandal fikk selskapet etter meget strev ved Forbundets hjelp endelig byggetillatelse for innredning av kontorer og felles ekspedisjon i Mandal & Oplands Automobilselskaps tidligere garage. Når dette arbeide blir fullført vil man oppnå en stor besparelse og

En funksjonær streik i mai som heldigvis bare varte en uke, brakte for øvrig ikke nevneverdige forstyrrelse i driften.

Sørlandsruta har sammen med Agder Bilruter kjørt fløteruta Ågedalstø-Strisland-Naglestad-Bjelland tre ganger i uken fra april- som ventelig gir driften av denne ruta underskudd, som man har håp om å få dekket ved statstilskudd.

Dette året har det vært en del problemer om kjøringen mellom Søgne og Kristiansand, vesentlig oppstått ved at Søgneruta mener seg eneberettiget til all trafikk ved f.eks. lavere takster, men det fra Sørlandsrutas side har vært hevdet at konsesjon for rutekjøring betyr både rett og plikt til å utføre kjøring uten innskrenkninger, og at fordeling av kjøringen bør skje ved en spredning av selskapenes rutetider på fellesstrekningen. Ved trafikktelling er det konstatert at Søgneruta har 92% og Sørlandsruta 8% av trafikken i området. Etter mange forhandlinger ble saken drøftet i Samferdselsnemda som ga Sørlandsruta medhold og på grunnlag av nemdas beslutning har man deretter foretatt regulering av rutetidene.

Personkjøring dette året innbrakte kr. 1492214,- og gods innbrakte kr.682311,-.

Den første personene fra venstre er ukjent, men videre ser vi Alf Øydne Gunleif Byremo, Olav Glomså og Jørgen Forgard og den siste er ukjent.

Buss nr.27 var ny dette året. Den ble kjøpt ny på ruta Kristiansand-Flekkefjord og senere satt i rute Byremo-Mandal-Kristiansand.
Dodge godsrute ble bygget av Lyngdal Karosseri og Auto. Bussen ble nr.21 og gikk i rute mellom Lista og Kristiansand. Foto Lyngdal Karosseri og Auto.

Vognparken er således iberegnet tillegg og avgang i kløpet av året redusert til 51 vogner – av disse er 13 dieselvogner, da man har kunnet plassere samme i de lengsre og mest fordelaktige ruter for dieseldrift, har det lykkes på denne måte å utføre over halvparten av den samlede rutekjøringen på dieselkraft.

Her ses Konsmoruta som gikk over Laudal til Mandal. Fra høyre Ola S.Foss, Røsstad og ukjent. Foto Bjørgulf Rygnestad.
Årsregnskap for 1952.

Året 1953

Allerede i 1953 fikk man ett godt driftsresultat som viste at man var kommet et godt stykke på vei til å gjøre Sørlandsruta til den foretning som medlemmene måtte ha lov til å forvente seg. Det gode resultatet var en følge av forskjellige faktorer, som f. eks. å gå over til dieselkraft på de lange rutene, og man hadde fått en rasjonell ruteplan. Selskapet hadde også opprettet eget verksted i Aurebæks lokaler i Halsesvingen, og fått bedre priser på melketransporten, og økning av godsfraktene. Ellers var lønnutgiftene den største utgiftspost.

I midten av november måned kunne selskapet ta i bruk de nye felles kontorer og ekspedisjonen i Mandal Oplands Automobilselskaps tidligere garasje i Konkoigata, som ble ombygget til rutebilstasjon. Plassen og bygningen ble leid av det samme selskap, og ville tjenestegjøre som en midlertidig rutebilstasjon, inntil den nye rutebilstasjonen på Skåretangen kunne realiseres.

Det ble en moderne Rutebilstasjon Sørlandsruta fikk i Mandal. Godsekspedisjon i første etasje og kontorer og Kafe i andre etasje.

Fra åpning av ny rutebilstasjon høsten 1953. Fra venstre foran, Juul Wendt, Johannes Dåsvann, Olav Skjævesland og Kjell Lindland. Andre rekke fra venstre, Hermann bakken, Arne Karlsen, Tobias Ødegård, Jon Kirkehei og Arne Klev. Bak stående fra venstre Ragnar Skuland og Gustav Wilhelmsen.

Nye busser dette året.

Nr.3 K-3078 Scania-Vabis 33 seter Lista-Kristiansand 33 sitteplasser T. Knudsen bygg 530

Nr.16 K-3090 Volvo Godsrute

Nr.23 K-3089 Volvo Rundnase 5 sitteplasser Byremo-Vigeland-Mandal-Holum-Kristiansand.

Nr.26 K-3093 Volvo 33 seter T. Knudsen bygg 552

Nr.29 K-3092 Volvo 33 seter

Nr.46 K-5504 Volvo Kombinert

Nr.30 K-3091 Volvo Godsrute Lindesnes-Kristiansand.

Nr.49 K-5551 Volvo Rundnase 9 sitteplasser. Konsmo-Laudal-Mandal

De nye vognene kostet til sammen kr.515103,-. i statstilskudd til disse vognene fikk selskapet kr.60000,-.

Dette året ble disse vognene solgt eller hugget.

Bil nr.16 Volvo 1948 modell 38 seter

Bil nr.50 Reo 1938 modell 18 seter

Bil nr. 57 Dodge 1946 modell Lastebil

Bil nr.29 Reo 1939 modell kombinert.

Bil nr. 23 Dodge er hugget opp.

Ved utgangen av året bestod vognparken av 26 busser, 13 kombinerte busser og 9 lastebiler. Buss nr.28 ute av drift etter en kraftig kollisjon. Til sammen 49 vogner med i alt 867 sitteplasser og 42727 kg lasteevne.

Buss nr.28 bygges om fra personbuss til stor kombinert vogn med 17 sitteplasser etter uhellet den hadde.

Buss nr.49 gikk i Konsmo ruta og drog på en 2 akslet tilhenger. Den hadde melketransporten fra Nepstad og alle heiegardene på Konsmoheia og ned til Øyslebø. På Marnardal st fikk den tilhengeren på med melka fra Tjomslandsheia.
Buss nr.3 med Ingvald Øydna fra Byremo for anledningen som sjåfør. Bussen gikk i rute mellom Lista og Kristiansand.

Tomas Reme med buss nr.29 et sted mellom Spangereid og Lindesnes på vei til Kristiansand.

Det mest gledelige resultatet av driften er den at Mandalsavdelingen som følge av opprettelsen av eget verksted, bedre melkeinntekter og godsfrakter samt den omstendighet at denne avdelingen også nå nyter godt av nyanskaffelser, har vist overskudd, i motsetning til de første år. Sammenlagt har personrutene vist en liten stigning som dog vill ha vært større om ikke et par uhell hadde medført at turbilkjøringen fra Kristiansand måtte innstilles i den travle sommersesongen.

Trafikken i godstrafikken har fortsatt steget, og dette kan vel i første rekke tilskrives en godt utbygget service, hensiktsmessige ruter og en rasjonell ruteplan, som vel bare er blitt muliggjort ved den samkjøringen som selskapet er basert på. En stor del av inntektsøkningen kommer fra stigende melkefraktene fra februar. Dessverre har disse nye frakter utløst en så stor misnøye blant melkeprodusentene at disse gjennom sine organisasjoner truer med å overta melkekjøringen selv. Melkefraktene kan få store konsekvenser, om melkeprodusentene ved overtagelse av melkeruter skulle forrykke hele grunnlaget for den øvrige rutekjøring på landsbygda. Rutebileiernes avdeling Vest-Agder har hatt flere møter med Melkesentralens representanter og myndigheter, men hittil uten resultat.

Etter langvarige tarifforhandlinger for sjåførene i begynnelsen av året ble endringer i tariffen fastsatt av en lønnsnemd. Sjåførene truet med streik ,men ble avverget i siste liten.

De pengebeløp som medlemmene av selskapet i 1946 måtte båndlegge ble etter søknad frigitt på den betingelse at selskapet benyttet samme til innkjøp av materiell. Disse beløp som på denne måte er lånt av medlemmene , vil etter hvert bli tilbakebetalt.

Personkjøring for dette året ble det kjørt inn kr.1519476, og kr. 804557,- på godsfrakter.

Som følge av systematiske fornyelse av vognparken og ikke minst den omstendighet at selskapet driver eget reparasjonsverksted i Aurebekk sin garasje har reparasjons konto blitt redusert med hele kr. 42.732,-.

Lønn og pensjon er øket med kr.146.735,-, og at man merker her tydelig økning i sjåførtariffen fra 1.januar, dessuten lønninger til tre menn på verkstedet i Mandal som man ikke hadde i 1952.

Dette året har selskapet hatt 21 skader som er melt politiet og forsikringsselskapet og 5 mindre skader.

Det først store uhellet skjedde i Greipstad da buss nr.28 kolliderer med en lastebil fra Øvrebø lastet med plank. Lastebilen kom over i venstre side og kjørte rett inn i bussen front. Bussen stod stille i kolisjonsøyeblikket. Bussens front ble kraftig inntrykket. Føreren av lastebilen svevde lenge mellom liv og død, men overlevde.

Den 14. juli ble buss nr.14 påkjørt av en Esso tankbil i svingen ved Brennåsen. Tankbilens sjåfør som ved denne anledningen kjørte svært fort, mistet i svingen kontroll sover sin bil og skrenset med sin bakpart med voldsom fart inn i bussen forstell. Det ble svære skader på bussen og en del passasjerer fikk kuttskader.

Den 28.juni får vi et nytt uhell med buss nr.28 da veien brister 70 cm fra veikanten ved Mjøsvatn ved Rjukan. Bussen ruller ned en skråning og ved et under blir det ikke noen personskader. Bussens karosser knuses helt, men kjøres til T. Knudsen Karosserifabrikk i Kristiansand. Bussen skrelles hel ned til rammen. Nå viser det seg at rammen er skjev etter uhellet med lastebilen tidligere dette året i Greipstad. Bussen blir nå bygget opp igjen som en kombinert buss med 17 sitteplasser.

Buss nr.46 gikk i rute Mandal-Åseral her klar for avgang til ettermiddagen fra Åseral

Sørlandsruta sin stasjon i Kristiansand. Denne ble tidligere brukt av De Forenede Bilruter. Godsruta til Lindesnes nr.30 står klar for avgang.

Året 1954

Selskapets fjerde driftsår og det regnskapsmessige resultat viser at de tidligere oppnådde gode regnskapsår ikke har vært noen tilfeldighet, og understreker ytterlige at Sørlandsruta er et godt og solid selskap, som også i framtiden vil vise sin berettigelse. Det driftsmessige resultatet står fullt på høyde med 1953 på tross av stor utgiftsstigning. Mot denne stigningen har vi en del økning i person-godsinntekter, men også en jevn rasjonalisering opprettholde status quo.

Vinteren var hard dette året og den forårsaket en innskrenket kjøring i en måned, samt store vedlikehold av materiellet. Dette gir ytterligere et pluss i sammenligning med 1953.

Sjåførtariffen ble regulert etter langvarige forhandlinger som en tid truet med arbeidsstans. Et forslag fra Riksmeglingsmannen ble forkastet og en lønnsnemd avgjorde endelig tvisten overensstemmende med Riksmeglingsmannens forslag, som i det vesentlige gav sjåførene etter 6 års tjeneste kr.12 i tillegg pr.uke. Denne lønnsøkningen og en regulering av funksjonærenes lønn vises tydelig i regnskapet.

Det ble dette året satt i drift 3 busser, 1 kombinert vogn og 2 lastebiler.

Nr.12 K-3076 Scania-Vabis 44 sitteplasser. Kristiansand-Lyngdal T. Knudsen bygg 561

Nr.18 K-3073 Volvo Viking Godsrute Flekkefjord-Kristiansand

Nr.22 K-3083 Volvo Viking Godsrute Lista-Kristiansand

Nr.28 K-3094 Volvo Kombinert 17 sitteplasser T. Knudsen Bygg 562

Nr.42 K-3075 Scania Vabis Kombinert/ personbuss. 33 sitteplasser, halvparten av stolene blir tatt ut ved kjøring av gods. Mandal-Vigeland-Byremo-Sveindal

Nr.50 K-5516 Volvo 33 sitteplasser Reserve/ turbuss.

Det er i løpet av året ble det solgt eller opphugget 8 vogner for en samlet sum av kr. 94350,-. Disse vogner var nedskrevet til kr. 40404,-, således at man ved salget av disse på kr.53946,- som er anvendt til avskrivning i årets regnskap, i motsetning til fjorårets hvor beløpet ble tillagt kapitalen.

Buss nr.12 var en stor buss med 44 sitteplasser av merke Scania-Vabis. Bussen gikk i rute mellom Mandal-Kristiansand-Lyngdal.
Nr.22 var ny dette året og ble satt inn i ruta Lista-Kristiansand.Buss nr.50 til venstre og nr.42 var nye dette året. Buss nr.42 hadde skillevegg med dør i slik at den hele uka gikk som kombinertbuss på ruta Mandal-Vigeland-Sveindal. Om kveldene gikk bussen på ruta Mandal -Audnedal st. Da det var stor trafikk over Audnedal st. måtte stolene i bakerste del settes inn på disse turene. Sjåfører på bussen var Alf Fasseland og Gabriel Buø. Bussen til venstre nr.50 var en tur- reserve buss.
Spangereidruta med Tomas Reme som sjåfør på vei til Kristiansand

Siden 1951 er det nå i alt 41 vogner av de gamle som er sjaltet ut. Dermed skulle Sørlandsrutas materiell, selv om det fremdeles er eldre materiell igjen, kunne sies å være i tipp topp stand, og en av de første betingelser for en vellykket rutebildrift, et godt, mordene og bra vedlikeholdt materiell er et faktum, som man vel for et par år siden ikke kunne tenke seg å ville bli realisert på den forholdsvis korte tid.

Dette året ble det kjørt 1258243 vognkilometer med dieselvogner, eller ca.74% av den totale kjøringen på 1704048 km.

615477 personer er blitt befordret dette året.

Utgifter pr. vognkilometer for drivstoff 18,6 øre, gummi 8,6 øre og reparasjoner 11,9 øre.

Inntekter på persontrafikk dette året kr.1.550.651 og godstransport kr.783.026,-.

Det ble registrert 37 skader dette året, en økning på 16 skader i forhold til året før. Det var tre skader med personskade. 25.mars ble en dame skadet ved at en tilhenger slet seg løs. 9.desember da føreren av en folkevogn som kolliderte med buss nr.11 i Svindlandsbakken i Feda, og som ble alvorlig skadet og måtte sendes på sykehus. Vår sjåfør var helt uten skyld i dette uhellet. siste gang var 20. desember da vår lastevogn nr.22 kolliderte med en privatvogn i Kvavikfjellene. Føreren av bilen fikk lettere skade. Skyldspørsmålet i denne saken er ennå ikke avgjort.

Forhandlinger med Johan Eielsen i Vigmostad pågår fremdeles, med der er håp om en snarlig og tilfredsstillende løsning av melkekjøringen og den kombinerte kjøringen i Audnedalens sideruter.

Glåpenruta som Sørlandsruta og Agder Bilruter kjører i fellesskap hadde pr.1/1 -54 et samlet underskudd på kr.10314,-, hvorav kr.7000,- er dekket ved tilskudd fra staten. Ellers kan nevnes at Bjelland Fløtemeieri krever en radikal omlegging av rutene i sitt distrikt, med henblikk på melkeleveranser i stedet nåværende fløtesendinger.

Ellers har man søkt å opparbeide godstrafikken og i den anledning anskaffet en ny lastebil til supplering av de nåværende godsruter på hovedveien.

Av andre viktige saker som allerede er påbegynt, og som har høyeste prioritet, er høyning av postfrakter og tilfredsstillende verksted og garasjeplass i Kristiansand og Mandal.

Vestnes Auto har ført lange forhandlinger med Shell for modernisering av tappestasjon med det resultat at man i 1955 vil kunne påbegynne arbeidet med ny vaske- smørehall og stasjonsbygg.

1955

Dette året har både trafikk og regnskapsmessige vært det beste siden starten i 1951. Vinterhalvåret sett fra et rutebilsynspunkt var meget bra med lite snø og sommeren ualminnelig tørr, hvilket riktignok resulterte i dårlige grusveier. Det fine sommeren sammen med riksmessen i Kristiansand resulterte i en ruchbetonet trafikk, som ble greit avviklet dog med bruk av flere leievogner.

Persontakstene har vært uendret siden 1951 med 12 øre pr. kilometer og fallende med 1/2 øre for hver 10 km, inntil 9 øre. Fra 1. desember øker prisen til 13 øre pr.km og med samme reduksjon pr.10 km inntil 10 øre.

Materiellet bestod dette året av 24 busser, 15 kombinerte busser og 9 lastebiler. Kapasiteten på disse var 969 sitteplasser og 49850 kg lasteevne.

Det er blitt anskaffet 4 nye busser, 1 kombinert buss og 2 lastebiler. En av disse bussene er vogn nr.1 som er utbygd som turbuss.

Nr.1 K-3097 Volvo Turbuss

Nr.7 K-3080 Scania-Vabis Buss Kristiansand-Flekkefjord T. Knudsen bygg 621

Nr.13 K-3098 Volvo Viking Godsrute Flekkefjord-Kristiansand

Nr.17 K-3095 Scania-Vabis Buss Kristiansand-Flekkefjord

Nr.25 K-3077 Volvo Viking Godsrute Lista-Kristiansand

Nr.31 K-3070 Volvo 33 sitteplasser Bjelland-Mandal T. Knudsen bygg 615

Nr.34 K-3096 Volvo Kombinert 12 sitteplasser Konsmo-Laudal-Mandal T. Knudsen 633

Buss nr.1 var den første turbussen selskapet fikk.
Didrik Gausdal til venstre og Harald Helle kjørte melkeruta fra Konsmo over Laudal til Mandal. Foto Didrik Gausdal
Buss nr.34 ble satt inn i trafikk på ruta. fra Konsmo over Laudal til Mandal

En Volvo bensindrevet buss fra 1946 har fått nytt kombinert karosseri påbygd.

Samme år er det solgt 5 vogner fro en total sum av kr.24250,-. Disse vognene var i alt nedskrevet til kr.4,-.

Alle nyanskaffende vogner har som tidligere år vært dieseldrevet. Dette året har det i alt blitt kjørt 1513539 km. med dieselvogner, en øknig fra forrige år med 255296 km., som gir en velkommen reduksjon i brendselutgiftene. Dieselkjøringen utgjør nå 84% av den totale kjøringen som var 1786050 km. eller 82002 km. større enn i 1954.

Passasjertallet øket dette året med 38796 til i alt 654273.

Arbeidet med å finne verksted og garasjeplasser i Kristiansand og Mandal fortsetter. For øvrig vil man søke å anskaffe mindre og lette garasjer også andre steder hvor materiellet er henvist til å stå ute om natten.

Det er gledelig å kunne konstatere at de stadige stigende utgifter, har kunnet oppveies av større inntekter ved trafikkøkning og besparelse som følge av rasjonalisering.

Av rasjonaliseringen som er foretatt i 1955 kan nevnes at forhandlingene med Johan Eielsen har ført til det resultatet at han fra 1.juli 1955 har overtatt den kombinerte heikjøringen i Audnedalen samtidig som han fortsetter melkekjøringen for egen regning. Her innspares det en bil pluss arbeidstimer som medgikk til denne kjøringen, mens Sørlandsruta inntil videre betaler Eielsen en godtgjørelse på kr.7000,- årlig for den kombinerte kjøringen han har overtatt.

I Bjellandsområdet er det også foregått en endring av rutene. Således at Glåbenruta som Sørlandsruta og Agder Bilruter kjørte i fellesskap, er overtatt av Agder Bilruter sammen med ny melkerute Åseral-Bjelland. Etter en foreløpig 2 årige avtale kjøres vår rute som hadde utgangspunkt i Åseral , nå fra Bjelland til Mandal med direkte korrespondanse fra og til Åseral med Agder Bilruter. Den uholdbare dobbelkjøringen mellom Bjelland og Åseral er dermed eliminert, Sørlandsruta innsparer 52 kilometer kjøring alle hverdager samt 1 mann, mot å betale en godtgjørelse til Agder Bilruter på kr.5000,- årlig.

Selskapets garasjer:

Nr.4 Buhølen Biltun Sørlandsruta

Nr.8 Holum K. Helle (Lindland)

Nr.6 Lillehavn Sørlandsruta

Nr.24 Tregde O. Vatne

Nr.31 Bjelland Koland p.å.

Nr.32 Høye Høye

Nr.33 Buhølen Biltun Sørlandsruta

Nr.36 Ihme O. Skjævesland (bilen går ikke inn)

Nr.38 Harkmark J. Trygsland

Nr.39 Holum Håkon Solås

Nr.40 Engeland O. Engeland

Nr.41 Reme Aksel Reme

Nr.43 Åkseth Karl Stensland

Nr.5 Laudal Fredrik Skuland

Nr.45 Ø.Eid Halse og Harkmark Kommune

Så snart nr.46 er overhalt blir den etter avtale flyttet til Høye.

Året 1956

Året 1956 bar preg av økte utgifter, noe på grunn av lønnstillegget som ble gitt var det største siden krigen, med kr.20,- pr. uke fra 1.januar og en indeksregulering pr.15.september gav ytterligere 7,- kroner stigning pr.uke. . Tariffoppgjøret dette året ble ganske kompliserte idet en del sjåfører, vesentlig fra Vestlandet og Sørlandet meldte seg ut av LO og dannet et nytt forbund, Norsk rutebilarbeiderforbund. Av den grunn måtte man føre separate forhandlinger med begge organisasjoner.

På Marnardal stasjon hvor selskapet har fått leiet en passende tomt, ble det dette året satt opp en garasjebygg med plass til tre busser. Den gamle garasjen i Lillehavn ombygget og utvidet til plass til to busser samt hybel for sjåførene.

Det store problemet å få garasjer og verksted i Mandal og Kristiansand er derimot ikke løst, selv om man er kommet et langt skritt videre. I Mandal hvor det er hensikten å bygge nødvendige garasjer og sentralverksted, var der muligheter for bygge tillatelse i slutten av 1956, men det lykkes å få utsatt tillatelsen i sommeren 1957, således at man i mellomtiden kan ha alle planer, finansieringen og anbud ferdige til å sette i gang når byggeløyve kommer. Tomten i Mandal eller nærmere bestemt et tilleggsareal til denne som vi søkte om, tok det en del tid å få brakt i orden, men nå er tomten festet og arbeidet med de videre planer pågår.

I Kristiansand er det ennå ikke klappet og klart med tomt, i det ble en del dissens om deling av den tomt som Torridalens Bilruter har festet, men ikke kan nyttiggjøre selv fullt ut. Også denne sak ser ut til å stå foran sin umiddelbare løsning.

Bilbanesaken som man hadde arbeidet med i flere år ble godkjent og trådte i kraft fra 1.juni. I følge denne har flere bilruter i Vest-Agder inklusiv Sørlandsruta, fått godkjent en del rutestrekninger som bilbane for transport av korn og melvarer fra grossist til detaljist, og statens Kornforretning betale frakten etter et godkjent fraktregulativ. De samme satser og refusjon er av Landbruksdepartementet også godkjent for kunstgjødning, dog unntatt kalk, på den måten at del av frakten som overstiger kr.1,50,- pr.100 kg blir refundert av Statens Jordkontor.

Det er dette året satt i gang 3 nye busser, 2 lastebiler og 2 varevogner. To av de eldre bensinbusser, Volvo 1946, er blitt påbygget nytt kombinert karosseri. Ved årsskiftet disponerte selskapet i alt 23 personbusser, 15 kombinertbusser og 11 godsvogner, i alt 51 vogner, mens ytterligere 2 busser av eldre modeller var satt ut av drift for eventuelt senere salg. I likhet med tidligere år har nyanskaffede vogner vært dieseldrevet, unntatt de to varevognene.

Nr.2 K-3072 Volvo personbuss 36 sitteplasser Rute Mandal-Kristiansand

Nr. 4 K-3099 Scania-Vabis personbuss 36 sitteplasser Rute Lista-Kristiansand, Byremo-Mandal-Kristiansand, Ålo-Lunde -Kristiansand.

Nr.8 K-3170 Volvo personbuss 36 sitteplasser Rute Lindesnes- Kristiansand. T. Knudsen bygg 668

Nr.36 K-3171 Volvo Viking godsrute.

Nr.52 K-3172 Volvo viking lastebil med kran

Nr.49 K-5518 VW med lasteplan

Nr.53 K-3173 VW med lasteplan.

Denne lastebilen nr.52 var ny dette året. Her fra Marnardal st. der de har hentet skumgummi til Tallmann i Mandal. På toppen av lasten ligger Håkon Hageland og foran til venstre Thor Haga og Martin Høyland.
VW nr.49 ble brukt som varelevering i Mandal, her fra Tranggata.

Nr. 4 var ny dette året og ble satt i rute mellom Lista og Kristiansand. På bildet er det trolig Eilif Thorkoldsen.

Passasjertallet i 1956 var i alt 681084, mot 654273 året før.

Bybusskjøringen i Mandal startet opp 4.juni 1956 og det viste seg fort at man måtte gjøre noen endringer på rutene. Men etter hvert fikk nærområdene til byen som Østre Skogsfjord, Kleven, Hesland om Ulvegjelet, Skjebstad og Toftenes bybussruter.

Man begynte også på omlegging av melkerutene i Mandalen på grunn av at det ble bygd en ny forbindelse vei mellom Vassland og Håland i Vigmostad, slik at Tjomsland og Grimestad ruta kunne utføres med en buss. Det samme ble gjort med Engelandsruta og Holumruta.

Skadestatistikken viser et meget godt resultat. 32 vogner har 30% full forsikringsbonus, 7 vogner 20% og 14 vogner har ingen bonus.

Innkjørt i persontrafikk i rute 1.653.636.

Turkjøring 101.110.

Godstrafikk 931.033.

Posttrafikk 48.290.

Tilskudd til vognmateriell 30.000.

Erstatning i vognskader 80.396.

Bonus drivstoff 5.020.

Utbytte aksjer 712.

Trafikkoppgave for turistruta Mandal-Lindesnes Fyr.

År km Innkjørt Antall pass. Antall turer pass. pr.tur kr. pr. tur

1952 2430 2.754 1084 27 40 102,-

1953 2300 3.706 1378 25 55 148,-

1954 3554 5.718 2292 38 60 150,-

1955 4324 6.251 2502 47 53 133,-

1956 4292 7.328 2758 47 58 155,-

Det var buss nr.50 som ofte gikk i turistruta til Lindesnes fyr på sommeren.

Dramatisk ulykke på riksvei 40 ved Lehnesfjorden i nærheten av Sandnes. Godsrute nr.18 med Lars Fossdal møter her buss nr.3 med sjåfør Leif Rosåsen på vei mot Lista. Det er snøføre og for smalt til å passere hverandre og ingen får stoppet. Bussen går i fjellet og godsruta havner i fjorden. Det blir noen dramatiske minutter, Lars Fossdal kommer ikke opp til overflaten. Leif Rosåsen ville hoppe i fjorden for å berge sin kollega, men blir holdt igjen av passasjerne på bussen. Heldigvis kommer Lars Fossdal seg ut av et vindu og kommer opp til overflaten uten noen skade. Det er et under at ingen ble skadet i denne ulykken. Skadene ble store på kjøretøyene. Bussen fikk ny front. Godsruta ble også reparert, men det ble et stort problem med rust etter hvert. Redningen av godsruta ble svært komplisert da veien måtte stenges i lange perioder. Det endte med at forsvaret klarte å få godsruta opp av fjorden etter et par dagers arbeid. Bildene fra ulykken utlånt av Stein Hille og Ragnar Skuland

Året 1957

Rent driftsmessig gav året 1957 et svakere resultat enn 1956.

Bruttoinntektene både i person- og godstrafikken viste en økende tendens i første halvår, for deretter å synke i andre halvår. Nedgangen var mest merkbart personrutene, og det er også konstatert en nedgang i passasjerantallet på en del ruter. Om denne bevegelsen er et forbigående fenomen, eller om det tyder på at den trafikkoppgang som er vist seg i de senere år har nådd toppen, er det all grunn til å ha under observasjon. Det kan også skyldes den økende konkurransen som rutebilnæringen møter fra privatbiler, motorsykler og mopeder samt lastebiler, og det vil kreve den ytterste effektivisering av rutebildriften for å hevde oss i konkurransen.

Det har ikke vært noen regulering av tariffen for sjåfører og reparatører i 1957, men den siste indeksregulering skjedde pr.15/10 -57 med kr.7,- pr.uke. Med virkning fra 15/2-57 blir det i sjåførtariffen i likhet med de fleste andre gjort avtale om dagpenger under sykdom og bedriftsulykker, som i vesentligste er ordnet på den måten at arbeiderne betaler 2 øre pr. arbeidet time og arbeidsgiverne 3 øre, og sikrer arbeidere i samme lønnsklasse som sjåførene kr.10,- pr. dag inntil 26 uker for samme sykdom- i tillegg til vanlige sykepenger- herfra unntatt 6 karensdager. det ble gjort avtale med Trygdekassen som administrere denne ordningen. Betraktet som et sosialt gode var dette et skritt i riktig retning, men dessverre har det vist seg at sykefraværet ble større enn beregnet. Resultatet av dette ble at det fra 6.januar 1958 en reduksjon i dagpengene på kr.2 pr. dag, og økt karensdager fra 6 til 14 dager samt øket premieinnbetaling som nå ble 1.10,- pr.uke for arbeidstaker og kr.1.90,- for arbeidsgiver.

Sørlandsruta mottok i juni byggetillatelse for det planlagte verksted og garasjeanlegget i Mandal. Etter at anbud var innhentet ble det innkalt til medlemsmøte i Mandal den 4/9 der det enstemmig ble vedtatt å gå i gang med bygging av anlegget etter de foreliggende planer. Det laveste anbudet kom fra Brødrene Reme på Spangereid og som ble tildelt kontrakten. Byggekomiteen består av J. Wendt, A. Reme, Aå Bygland og H. Edvardsen. Underentreprenører ble for sanitær, Rørlegger Buø, ventilasjonsanlegg, firma Midling og elektrisk anlegg, elektriker Reiersen.

Brødrene Reme påbegynte gravingen i oktober måned, og dessverre viste det seg at tross foretatte grunnboringer som gav tilfredsstillende resultat, så måtte man grave bort ekstra ca. 1 meter dårlig masse under halve bygget., deretter påfylle ny sand. Dette sinket arbeidet og vil også medføre en del fordyrelse- men før jul var sålen og grunnmur ferdig og man fortsetter med forskaling over grunnen.

Finansieringen av dette store anlegg var ikke noen lett affære. I løpet av 1957 var lånemarkedet blitt så strammet at alle nye utlån bortsett fra de mere kortsiktige nesten var innstillet. Etter langvarige bestrebelser lykkedes det til slutt å få tilsagn av Mandal Sparebank i samarbeide med en del Sparebanker i distriktet om et 1. ste. prioritets pantelån, stort kr.250.000.- med 5% rente og 20 års avdragstid.

På søknad har men gjennom Samferdselsdepartementet fått innvilget statsgaranti som sikkerhet for betaling av avdrag og renter av et 2 prioritets pantelån kr.300.000.- som vi har søkt om i Norges Postsparebank- rentefoten er her 4,5% og avdragstiden 20 år.

Både person og godstakster har vært uforandret i 1957. Siste takstregulering var godstakstene i juni 1956. Postkontraktene er nå regulert. økningen er dessverre ikke så stor som den burde være, men det beste man på dette tidspunktet kunne oppnå, og representerer en økning på i alt kr.10.981.- årlig.

For å kunne foreta de nødvendige utbetalinger ettersom arbeidet skride fram, har vi tidligere sikret oss inntil kr.500.000,- som byggelån.

Nr.5 K-3175 Volvo B-725 Personbuss 36 sitteplasser Lista-Kristiansand. På slutten gikk den på arbeidsruta Harkmark-Mandal. T. Knudsen bygg 711

Nr.15 K-3176 Volvo B-725 Personbuss 36 sitteplasser Lindesnes-Mandal. T. Knudsen bygg 726

Nr.55 K-3174 Volvo B-725 Personbuss 36 sitteplasser Tur-Reservebuss. T. Knudsen bygg 721 Bevart som veteranbuss eid av SamSør-Agder.

Av eldre vogner har man solgt 2 busser, (nr.5 og nr.45) , og 1 kombinertvogn nr.15 og lastebil nr.55.

En kombinertvogn nr.43 er hugget opp.

Buss nr.55 var ny dette året som turbuss. Foto Ragnar Skuland.

Ved årsskiftet 57/58 disponerte selskapet 25 personbusser, 14 kombinerte busser,10 lastevogner og 2 varevogner- d.v.s. samme antallet vogner som ved forrige årsskifte, men den forskjell at buss antallet øker med 2, men der var 1 kombinertbuss og 1 lastevogn mindre.

Kapasiteten av materiellet var 1052 sitteplasser og 55500 kg i lasteevne en økning på 66 sitteplasser og en reduksjon på 4150 kg lasteevne.

Med de 39 vogner som er dieseldrevet kjørtes 1640760 km. 61769 km mer enn året 1956. Ca 92% av den totale kjøringen foregår nå med dieselvogner.

Det har i 1957 vært avholdt 14 styremøter og 2 medlemsmøter.

Godsmengden økte og noen ruter var to manns betjente, som ruta Mandal-Audnedal-Sveindal, Konsmo-Laudal-Mandal og Lindesnes-Kristiansand. Vareutvalget på godsrutene var stort sett alt fra løk, fisk, post, aviser, levende dyr, medisiner på oppkrav både fra apotek og pol. Arne Klev på godsstasjonen fikk beskjed om å levere en kasse eksportøl, som skulle settes av bak bedehuset på Reme. Noen ganger gikk kasser med levende dyr i stykker og man måtte jakte etter disse i hager og bakgårder rundt stasjonen i Konkoigata. Postføring med rutebilen var også vanlig, det var postkontorer i nesten hver bygd. På Spilling postkontor for eksempel som ble drevet hjemme hos poståpner Agnes Spilling, kom all post med bussen. Bussen måtte vente mens Agnes sorterte post som skulle videre opp til gårdene nord for Spilling, i små tøy sekker, som sjåføren kastet av etter hvert som han passerte de avtalte stedene. Hadde bøndene post som skulle sendes, la de det i sekken og bussen tok den med neste morgen til Agnes.

Her har Tomas Vigeland vært på høne jakt i Konkoigata.

Mange busser hadde også levering av Lindesnes avis og Fædrelandsvennen. Her måtte sjåførene være lokalt kjente. Bussen til Harkmark hadde all levering av aviser fra Berge og rundt Harkmark. Før avgang måtte sjåføren sortere avisene og bunte dem i sammen slik at riktig antall Lindesnes og Fædrelandsvennen ble levert riktig på hvert stopp. Når sjåføren skulle ha ferie eller ble syke var det vanskelig å finne sjåfører som var så lokalkjente at de kunne kjøre ruta slikt at aviser og melkespanner og annet gods ble levert riktig. Melkespannene hadde et nummer som viste hvem som eide den. Da sier det seg selv at sjåførene måtte være lokalkjente. Før i tiden var det ofte sjåførene måtte gjøre ærender i byen for folk på landsbygda. I dette tilfelle var det sjåføren på kombinertruta fra Byremo til Mandal. Nede i dalen ble bussen stoppet av en bonde som lurte på om sjåføren på ruta ville kjøpe et automatisk drikkekar til kuene. Det ville sjåføren gjøre. Da han kom tilbake på ettermiddagen stod bonden og ventet og lurte på om sjåføren hadde kjøpt drikkekaret. Men dette hadde sjåføren glemt, så han sa til bonden at alt var i orden, men butikken rakk ikke å få levert før bussen gikk fra Mandal. Da svarte bonden at dette var ei løkke, for jeg var i Mandal i går og ingen butikker hadde drikkekar…

Sjåfør Fritjof Ertzeid foran buss nr.55.
Buss nr.55 på tur til Brussel i 1958

Passasjertallet var i 1957 kommet opp i 682.846. I tilegg kom bybussen i Mandal med 41434 passasjerer. Rutebilnæringen har i årene etter krigen ført en stadig kamp mot stigende utgifter. Som mottiltak hadde man så langt som mulig forsøkt å rasjonalisere driften. Først med innkjøp av nytt materiell, for deretter å sjalte ut eldre vogner, samtidig som nyanskaffelser var dieselvogner.

Bybussen ble et populært innslag i by bildet.

Garasjer dette året

Sted Bil Eier Leie pr. måned

Bjelland Nr.31 O. Koland kr. 20,- pluss strøm

Marnardal Nr.20-21-49/11 Egen Egen

Laudal Nr.5- 45 Skuland kr.40,-

Holum Nr. 39 Håkon Solås Kr. 15,-

Høye Nr.23-46 Fidjestøl Kr. 20,-

Tregde Nr.24/ 6 O. Vatne Kr.15,-

Harkmark Nr. 38 Trygsland Kr. 15,-

Ihme Nr. 35 O.S.I Ingen

Buhølen Nr. 11-33-55/50 Sørlandsruta Egen

Lindesnes Nr. 6/15-8-30/47 Sørlandsr. Egen

Reme Nr.41 Aksel Reme kr.50,-

Åkseth Nr. 43 K. Steinsland Kr.15,-

Konsmo Nr.34 Sørlandsruta Egen

Grimestad Nr.49 Åge Skjævesland

Marnardal leie av tomt av NSB kr.150,- pr. år.

Forslag til ny rutebilstasjon i Øvrebyen.

Året 1958

Rutebilnæringen har i årene etter krigen ført en stadig kamp mot stigende utgifter. Som mottiltak har man så langt mulig forsøkt å rasjonalisere driften, først med nyinnkjøp å sjalte ut de eldre vogner, samtidig som nyanskaffelser vesentlig har vært dieselvogner som ble satt inn hvor disse lønnet seg best. Disse tiltak samt takstøkning og en del økning i trafikken har en i en årrekke muliggjort å holde utgiftsøkningen i sjakk- og i årene til og med 1956 var inntektsstigningen større enn utgiftsstigningen. I 1957 derimot ser det ut til at man har nådd toppen i denne oppadgående kurve, og således at utgiftene har steget mere enn inntektene, og driftsresultatet ble da svakere enn det foregående år.

Dette året har samme tendens- utgiftene fortsetter å stige, mens kjøreinntektene ligger likt med 1957.

Konklusjonen man kan trekke av denne utviklingen blir den at bilrutene som må underholde nødvendige ruter til bestemte rutetider og uansett trafikkbelegg, mister trafikk til andre befordringsmidler som mopeder, motorsykler, personvogner og lastebiler.

Nye busser dette året.

Nr.43 K-3177 Volvo Kombinert/ godsrute 4 sitteplasser Byremo-Vigeland-Mandal-Holum-Kristiansand. T. Knudsen bygg 752

Nr.44 K-3178 Volvo B-725 Personbuss Kristiansand-Flekkefjord. T. Knudsen bygg 758

Nr. 45 K-3179 Mercedes-Benz Spangereid godsrute.

Nr.47 K-3181 Mercedes-Benz Godsrute Lista-Kristiansand. Høyrerattet.

Buss nr.47 er satt ut av drift.

Selskapet disponerte ved årsskiftet 23 busser, 17 kombinerte busser, 11 lastevogner og 2 varevogner, i alt 53 vogner.

Dette året kjørte selskapets vogner 1838583 km.

Innkjørt dette året brutto kr.2748930,-.

Dette året fraktet selskapet 684.948 personer. Hertil kommer bybuss i Mandal med 51.602 personer.

Styret bestod av Juul Wendt, Tellef Grundekjønn, Trygve Iglebæk, J.G. Byremo, Eilif Thorkildsen, Aksel Reme, Jon Eikaas. Revisor Ø. Benestad.

Denne Volvo bussen ble kjøpt ny til ruta mellom Kristiansand og Flekkefjord. Sjåførene ville ha Scania-Vabis men fikk i stedet for denne, noe de var svært misfornøyd med. Foto Robert Holmen.
Buss nr.43 gikk i godsrute Byremo-Mandal. Videre gikk den som kombinertbuss fra Mandal om Holum til Kristiansand.

På grunn av høye driftsutgifter måtte bussene ikke ha tomkjøring, dette resulterte ofte i at sjåførene måtte bo på hybel rundt forbi i distriktet. I Lillehavn hadde selskapet garasje med innredet hybel. Sjåførene som kjørte fra Lillehavn, og som måtte overnatte der, hadde sine bosteder og familie inne på Reme, Svennevik og Åvik. TINA ble derfor et sentralt begrep. Sjåførkonene sendte varm mat med bussen om kvelden, som så ble fortært av sjåførene på hybelen. Maten var pakket i en trekiste som ble kalt TINA og denne ble returnert neste morgen for påfyll. Her måtte ingen forglemmelse finne sted, og roen senket seg først i hjemmet når TINA var avlevert. Ordningen med overnatting på hybel, som for eksempel i Lillehavn, varte helt til 1960.

I løpet av 1958 ble Sørlandsrutas verkstedbygg i Øvrebyen fullført. Bygget dekket et grunnareal på 1120 m2, og ble oppført i betong i tre hoveddeler, garasje og verksted i en etasje, mens den østre fløy ble oppført i 2 etasjer som innholder kontor, lager, spiserom, garderober og maskinrom. Det ble i alt 12 innkjøringsporter hvor det kunne plasseres ca. 20 vogner av forskjellige størrelse. Det ser foreløpig ikke ut til at det skal bli nevneverdig overskridelser av den planlagte byggesum. og endelig oppgjør skal foretas med hovedentreprenør straks bygget er ferdig.

Selskapet har nå fått et pent og solid utført anlegg i Mandal, og dermed løst de prekære garasje- verkstedforhold her.

På leiet tomt ved hovedveien i Konsmo sentrum har selskapet latt bygge en ny garasje for den store Konsmo buss- og på Grimestad har man fått leie garasjeplass i nyoppført garasje ved endestasjonen for denne rute.

Tilhengere pr.1958

K-5498 1,7 tonn

K- 5796 1,0 tonn

K- 5784 2,4 tonn

K- 5024 1,7 tonn

K-5159 1,7 tonn

K-5387 1,4 tonn

K-5410 1,9 tonn

K-5416 1,7 tonn

K- 5439 1,9 tonn

K-5440 1,7 tonn

Tomas Reme fra Åvik var en av eierne i Sørlandsruta og kjørte hele sitt yrkesaktive liv på ruta Lindesnes-Åvik. Her har han tatt plass i buss nr.15.
Her er Sørlandsruta på tur. fra venstre Fritjof Ertzeid, Jørgen Forgard, Alf Øydne og Torleif N. Hille.

På denne tiden om vinteren hadde man ofte skibusser fra Mandal og da gjerne til Naglestadheia i Hægebostad eller til Kårstøl i Sør-Audnedal på søndager. Disse skiturene var populære og ofte måtte det settes inn opp til 6 til 7 busser på disse turene.

Kirketurer ble også kjørt på denne tiden til Mandal kirke fra bygdene rundt fra Mandal. Spangereid kirke hadde også kirkebuss fra Åvik og Lindesnes noe som varte opp mot 1970 tallet.

Året 1959

De viktigste hendinger dette året som har hatt en viss innflytelse på rutedriften var utvilsomt den nesten 6 uker lange sjåførstreiken i januar og februar og arbeidstidsnedsettelse fra 48 timer til 45 timer pr.uke, som trådte i kraft 1. mars.

Streiken startet 10- februar og varte til 22.mars nesten 6 uker. I alt streiket 50 sjåfører inklusiv en reparatører og et par ekspeditører som lønnes etter sjåførtariffen.

Den viktigste rutekjøringen ble dog opprettholdt ved at denne ble fordelt på de 16 andelseiere som er ansatt i selskapet pluss 6 andre andelseiere som trådte til. Dessuten kjørte fire leiesjåfører og 6 repratører arbeidet hele tiden.På den måten ble ca. 43 % av den ordinære rutekjøringen på hverdager oppretthold og den tiltrengte skadevirkningen av streiken ble betraktelig redusert ved den store arbeidsinnsats av alle de som arbeidet under streiken.

Grunnen til streiken var som kjent at sjåfører og reparatører organisert i Norsk Rutebilarbeiderforbund ikke ville akseptere de betingelser som var vedtatt for tilsvarende arbeidstagere organisert i Norsk Transportarbeiderforbund.

Fra 1.mars dette året ble det med lov fastsatt at den ukentlige arbeidstid skulle være 45 timer , med samme lønn som tidligere betalt for 48 timers uke.

Denne reduksjonen av arbeidstiden førte til en omlegging av arbeidsplanene til sjåførene.

Av rasjoneringstiltak ble det blant annet 2 manns betjening av kombinert rute mellom Mandal-Vigeland-Byremo-Sveindal redusert til en manns betjening. Lasterutene mellom Kristiansand og Flekkefjord- Lista ble det innført en ordning med bytte av sjåfører underveis, hvor man innsparte utlegg til diett og losji med ca. kr. 15000,- årlig.

I løpet av dette året er det solt to vogner, nr.32 Bedford 1949 modell, og nr.47 Volvo 1947 modell.

Av nye vogner dette året:

Nr.47 K-3181 Mercedes-Benz Lastevogn (Høyrerattet) Lista-Kristiansand

Nr. 20 fra 1951 får nytt kombinert karosseri fra A. Sangvik. Bussen settes inn i Tjomslandsruta.

Bil nr.16, Volvo 1953 modell lastebil blir ombygget til kombinert buss med 13 sitteplasser og satt inn i Hagelandsruta. Buss nr.14 Scania-Vabis blir bygget om til kombinertbuss med 16 sitteplasser og satt inn på ruta Mandal-Vigeland-Sveindal. Med dissen nyanskaffelser og ombygninger av eldre gode chassiser, regner styret at materiellet skulle være i meget god forfatning og at litt av det forsømte i 1958 er tatt igjen.

Vi kan året 1960 lese i årsrapporten for å dra nytte av de nye avgiftsberegningene med kilometertellere blir buss 16 bygget om igjen. Mest trolig ble den ikke bygget om før den får karosseriet fra nr.38 Nr.38 som gikk i Harkmarksruta og som var bensin drevet hadde et bra karosseri. Dette karosseriet blir overflyttet til buss nr.16 og blir en kombinertbuss med 16 sitteplasser. Som følge av at selskapet har fått i sin tjeneste en erfaren karosseriarbeider kan dette arbeidet utføres ved eget verksted i Mandal.

Buss nr.32 fotografert utenfor postkontoret på Spangereid på vei til Lindesnes.

På denne tiden var det stor konkurranse mellom sjåførene, på de ulike ruter, om hvem som kunne å kjøre inn mest mulig inntekter til selskapet, dermed oppstod begrepet Spangereidtid. Denne klokka lå alltid noen minutter foran normaltid og derfor kjørte Spangereidruta oftest først vestover for å kapre flest mulige kunder. Men stod en kunde på for eksempel på Tredal og skulle til Mandal og kunden på holdeplassen stod uten koffert, stoppet ikke Spangereidruta. Da måtte bussen fra Tryland stoppe for å ta på kunden. Men hadde kunden koffert, betydde det at vedkommende som oftest skulle helt fram til Kristiansand og det igjen betydde flere penger innkjørt.

Denne ordning, med Tjomslandsruta og Grimestadruta, ble ikke godt mottatt av trafikantene, og allerede året etter måtte man gå tilbake på den tidligere ordningen

Styret dette året: Juul Wendt, Tellef Grundkjøn, Eilif Thorkildsen, Aksel Reme, Eivind Gjermundnes, Ola S. Foss. Varamenn Trygve Iglebæk og Jon Eikaas.

Revisor Øistein Benestad og Bokholder Gudrun Langeland.

På julehandel med Sørlandsruta.
Flott bilde fra bakeriet på Malmø der hun venter på bussen.( Nr.37)

Året 1960

Noen ganger gikk det galt som her at melkehengeren til Marnardal har veltet. Mest trolig er dette buss nr.37 som var uheldig. Dette er nord for Vådne i Holum.

Etter et forholdvis gunstig driftsresultat i 1959 på tross av streik og overgang til 45 timers uke, sammen med den alminnelige prisstigning, var utgangsposisjon i 1960 bedre enn tidligere år. En trafikkstigning kunne allerede spores i siste halvår av 1959, og dette året har vist at dette ikke var noen tilfeldighet. Ved året slutt fremgår det at man både i person- som i godsrutene har hatt det største brutto innkjørt beløp siden selskapet ble startet. Trafikken som helhet har siden krigsårene steget kolossalt.

Det innføres nytt moderasjonskort, et klippekort med 12 reiser mot betaling av 10 reiser. Det ble også søkt om økning av persontakstene og melketakstene.

Det er igangsatt bygging av ny rutebilstasjon Skåretangen i Mandal. Sørlandsruta får her tilstrekkelig kontor og ekspedisjonsrom samt ventehall til disposisjon efter avtalt leie og innskudd i bygget. Det hører også med særskilt godslager med ekspedisjon samt plassen mellom disse bygninger. Beliggenheten er fra selskapets synspunkt den best tenkelige, i nærheten av verksted og garasje, og til de større trafikanter, som Halse Meieri, Agder Kjøplag, Gartnerhallen, den nye Tollboden og forretninger i stasjonsbygget. Når dertil den planlagte servicestasjonen blir bygget og Sørlandsruta etter utløpet av avtale med Vestnes Auto kan nyttiggjøre servicestasjonen fullt ut, vil tomkjøringen av selskapets vogner i Mandal kunne reduseres til et minimum.

Også i Lyngdal er det igangsatt bygging av ny rutebilstasjon. Denne bygges i tre etasjer, med plass for rutebilekspedisjon og lager i første etasje samt butikker. De øvrige etasjene er beregnet på kontorer og hotellværelser. Sørlandsruta får her egen ekspedisjon og lagerrom på ca.90 kvaderat, med mulighet for eventuell utvidelse mot en avtalt leie godsgjørelse.

Rutebilstasjonen i Kristiansand lar vente på seg. I første omgang er det planer om en stasjon for personrutene. Forhandlingene er kommet så langt at rutebilselskapene i Kristiansand har tilbudt å bekoste og oppføre stasjonsbygg etter utarbeidene tegninger til en byggesum av 1 million kroner, samt forestå driften av stasjonen, under forutsetning at kommunen stiller fri tomt til disposisjon og bekoster opparbeidelse av samme, og videre påtar seg utvendig renhold og snørydding, samt å holde å holde utvendig belysning. Man avventer svar fra kommunen som nå har utspillet.

Godsstasjon i Kristiansand er like påkrevd. Kristiansand Rutebilstasjon A/S hvor Sørlandsruta er er aksjonær, driver den midligertidige godsstasjonen i Banehaven. Etter en brann i brakken som var selskapets eiendom, er det blitt utbetalt en brannerstatning på ca.kr.190.000,-, således at selskapet i tillegg til aksjekapitalen disponerer en kvart million kroner. Mangelen er en passende tomt til en godsstasjon er foreløpig en hindring for videreføring av disse planer.

Efter at Buch jr. sluttet som ekspeditør i Farsund har Sørlandsruta innkjøpt en ferdig hytte som er plassert i nærheten av personstasjonen ved D.S.B. Denne tjener som midlertidig godsstasjon for Sørlandsruta og drives med egen ekspeditør.

Sørlandsruta disponerte ved årsskiftet 21 busser, 19 kombinert og 13 lastevogner samt 2 varevogner til sammen 55 vogner.

Dette året er to vogner hugget opp, nr. 9 fra 1947 og nr.10 fra 1946 som begge var kombinerte.

Nye vogner.

Nr.32 K-3182 Volvo B-725 T. Knudsen bygg 821 Første buss med Lettmetall karosseri.

Nr.54 K-3183 Volvo Godsrute

Nr.10 K-3184 Scania-Vabis B75 T. Knudsen Bygg 835 Rute Kristiansand- Lyngdal

Nr.56 K-3185 Volvo B-725 T. Knudsen bygg 844 Turbuss

Nr.33 Volvo fra 1951 med 28 sitteplasser er bygget om til Kombinert buss med 12 sitteplasser og 1800 kg last av A. Sangvik Karosserifabrikk i Mandal.

Nr.11 Scania-Vabis fra 1951 er bygget om til kombinertbuss

En nydelig turbuss. Foto T. Knudsen Karosserifabrikk
Buss nr.10 og nr.56 var nye dette året. Nr.56 var en nydelig turbuss med flotte nye farger. Nr.10 gikk i rute mellom Mandal- Kristiansand- Lyngdal. Foto Thorleif N. Hille.

Her er Thorleif N. Hille på tur med studenter fra Lærerskolen i Kristiansand til Rhindalen i Tyskland. Det ble fortalt at Thorleif var en sosial person som tok opp haikere som stod ved autobahnen når studentene seilte med båt på Rhinen. Dette for å ha selskap underveis. Thorleif hadde mange turer med denne flotte turbussen nedover i Europa. Foto Stein Hille.

Buss nr.37 med A.Sangvik karosseri. Foto Torfinn Høyland

Den nye avgiftsberegningen for dieselvogner med betaling etter kjørte kilometer kontrollert ved at kilometertellere ble montert på vognene, var dette til å begynne med frivillig. Sørlandsruta benyttet seg av dette valg ved å montere tellere på vogner som derved ville få mindre avgift. Nå er det derimot disse kilometertellerne blitt obligatoriske fra 1/1-1961 og ved årsskiftet var det blitt montert tellere på 35 vogner. Til de resterende 12 dieselvogner er det bestilt og vil bli montert straks fabrikken kan levere samme.

Året 1961

Dette året var rikt på begivenheter for Sørlandsruta.

Det ble gjennomført de største lønnsglidninger siden krigsårene, med derav følgende takstøkning- den nye rutebilstasjonen i Mandal ble ferdigbygget og tatt i bruk og forhandlinger mellom Søgneruta A/S og Sørlandsruta førte til at disse selskapene fra 1.januar 1962 sluttes sammen til et selskap.

Driftsresultatet ble også meget bra, dels som følge av rasjonaliseringstiltak og økt trafikk i godsruter og god utnyttelse av materiell og personell i en del utvidet skolekjøring.

I Mandal ble den nye rutebilstasjonen tatt i bruk 1. november 1961. Her hadde Sørlandsruta, som den første på Sørlandet, fått moderne og tidsmessige kontor og ekspedisjonslokaler med rommelig og praktisk ventehall for passasjerer. Gods- og ekspedisjon lå for seg selv, men innenfor selve stasjonsområde, som hadde så store dimensjoner at en flerdobling av daværende trafikk kunne avvikles uten problemer. Med denne ypperlige beliggenhet rett ved selskapets verksted og garasje, og servicestasjon som var under oppbygging, samt flere av selskapets større godstrafikanter i umiddelbar nærhet, var det grunn til å anta at dette anlegget var enestående i landet. Den nye store godsekspedisjonen var meget mordene på denne tiden og mye gods ble omlastet på en meget effektiv måte. På det meste jobbet det 9 ekspeditører på stasjonen.

Vulkaniseringsanlegg

Den fra flyttede stasjonen i Konkogata eid av Mandal og Opland Automobilselskap vil fortsatt bli leiet, med tanke på et vulkaniseringsanlegg. Det er blitt ført forhandlinger med Olrich Gummi service i Oslo om Vakuum-Vulk metoden, og det er store muligheter for at man kan komme i gang med dette anlegget til våren.

Rutebilstasjon Kristiansand

I Kristiansand er man kommet så langt i arbeidet med rutebilstasjon at tomten og planene er godkjent for en person stasjon mellom Vestre Strandgate og Havnelageret ved Smiths kai. Kommunen skal bygge stasjonen, rutebilselskapene i Kristiansand har dannet et selskap som skal leie stasjonen og forestå driften av samme. Det er grunn til å tro at byggingen kan komme i gang i første halvår 1962.

Lyngdal Rutebilstasjon

I Lyngdal sentrum oppføres det også rutebilstasjon hvor Sørlandsruta har leiet 90 kvadratmeter til egen ekspedisjon og godslager. Dessuten blir her venteværelse og kafe for passasjerene. Denne stasjonen ventes ferdig våren 1962.

Vognparken.

Ved årsskiftet disponerte selskapet 53 vogner, hvorav 22 busser, 16 kombinerte og 13 last, samt 2 varevogner.

Av eldre vogner ble 6 hugget opp eller solgt. Bil nr.38 og nr.41 ( bensindrevne) ble de forholdvis god karosseriene overført til dieselchassiser nr.16 og nr.30. (Disse ble trolig kombinerte med 16 sitteplasser)

Dermed foregår all rutekjøring med dieseldrevne vogner.

Nr. 51 K-3919 Fra militæret ble det innkjøpt en firehjulsdrevet Chevrolet lastebil som benyttes til servicevogn.

Nr.57 K-3186 Volvo L485 Lastevogn Flekkefjord-Kristiansand

Nr.9 K-3074 Volvo B-725 T. Knudsen bygg 879 Kombinerbuss Konsmo-Laudal-Mandal 13 sitteplasser.

Nr.38 K-3079 Scania-Vabis B75 T. Knusen bygg 880 Kristiansand-Flekkefjord

Nr.39 K-3187 Scania-Vabis B-75 T. Knudsen bygg 892 Flekkefjord-Kristiansand

En eldre firehjulstilhenger med mekaniske bremser som ble benyttet til melketransport mellom Marnardal og Mandal, er blitt erstattet med en nyere firehjulstilhenger med hydrauliske bremser.

Mandal fikk en av Norges mest morderne Rutegilstasjoner med kort vei til Godsterminal og verksted.
På tur med Alf Fasseland på kombinertruta opp Audnedalen til Sveindal.

Året 1962

1.januar var en merkedag for selskapet historie, i det sammenslutning mellom tidligere Søgneruta A/S og Sørlandsruta ble satt.

Forhandlingene herom ble innledet på vårparten 1961 og i desember ble man enige om betingelsene for en full økonomisk sammenslutning av de to selskapene under navnet Sørlandsruta.

I administrasjonen av dette store selskapet har styret fordelt arbeidsoppgavene på en vognsjef Bygland, kontorsjef Edvardsen og Trafikksjef Lohne.

Vognsjefens arbeidsfelt er tilsyn med verksteder i Kristiansand, Søgne og Mandal samt vognkontroll og innkjøp.

Tilsvarende for kontorsjef blir å lede og tilrettelegge selskapets bokholderi, lønninger, kontorhold, finansiering, samt av datterselskaper.

Trafikksjefen forestår trafikkavviklingen i hele konsesjonsområdet, ruteopplegg, arbeidsfordelingen for vognpersonell, samt nye ruteopplegg.

Dessuten skal disse tre samarbeide om fellesoppgavene , nyanskaffelser, utvidelser og rasjonalisering.

Arbeide med å samkjøre driften og regnskapet av to sådanne bedrifter, som skal holdes gående uten avbrekk av driften , krever vanligvis en del tid, men det ble straks satt i gang en foreløpig rasjonalisering av de to selskaper sine ruteturer, som har resultert i en innsparing av 100 km pr. dag.

En del materiell er ombygget og omplassert og nytt materiell er innkjøpt.

Regnskaper og lønnsoppgjør er så langt mulig konsentrert ved kontoret i Kristiansand.

For godsekspedisjonene er utarbeidet et nytt følgebrev, som vil eligerer den arbeidskrevende kartføringen. Systemet er allerede satt i drift, men ventes å bli mer effektivt når to kassaapparater er innkjøpt til Kristiansand og Mandal. Disse vil gi en bedre kontroll både ekspedisjons- og regnskapsmessig.

Etter sammenslutningen er det blitt en ganske anselig vognpark som selskapet disponerer, og det ble straks planlagt den beste utnyttelse av samme , som blant annet resulterte i innkjøp av tre nye vogner, en Scania-Vabis 45 seter til Søgne personruter, en Volvo kombinertbuss til Åseralruta, og en Mercedes -Benz til Lista lasterute.

Tidligere er det innkjøpt følgende biler:

Nr.21 K-3088 Mercedes-Benz Godsrute Lindesnes-Kristiansand

Nr.41 K-3071 Volvo B-725 36 seter T. Knudsen bygg 916 Lista-Kristiansand

Nr.19 K-3180 Volvo B-725 36 seter T. Knudsen bygg 925 Byremo-Mandal-Kristiansand

Nr.48 K-3188 Volvo B-715 32 seter T. Knudsen bygg 932 Turbuss

Nr.37 K-3091 Mercedes-Benz Godsvogn Lista-Kristiansand

Nr.66 K-3190 Volvo B715 Kombinert T. Knudsen bygg 953 Mandal-Åseral

Nr.48 som var ny dette året var en nydelig turbuss. Her kjører den tur ri anledning åpning av ny Marnarvei fra Øyslebø og sydover.

Disse nye anskaffelser gav muligheter for innbytting av nyere materiell i en del ruter i Søgne- en eldre bensindrevet lastebil ble byttet ut mot en dieseldrevet lastebil nr.25 , og nr.14 kombinertvogn er satt inn i ruten Øyslebø- Kristiansand.

Så fort det lot seg gjøre ble i forbindelse med vanlig vognettersyn, Søgnerutas vogner lakkert i Sørlandsrutas farger. Ved årsskiftet var 7 av disse omlakkert, og resten ventes ferdig ut på våren 1963.

Fem av de eldre vogner er i løpet av året solgt eller hugget.

Sørlandsruta disponerte ved årsskiftet ui alt 75 vogner, 37 personbusser, 18 kombinerte busser, 16 lastevogner og 2 varevogner.

Takster

Fra 1.september ble godstakstene regulert en del, særlig en høyning av minstetakstene men også ved litt økning av de fleste takster for sending inntil 50 kg.

Godtgjørelsen for en del postkontrakter i Mandalsdistriktet har også fått en meget tilfredsstillende økning.

Elles har persontakstene vært uendret siden mai 1961.

Lønninger

sSjåførlønninger ble den 1.januar øket med kr.10,- pr.uke, og har sammen med de kr.35,- som ble gitt i tillegg pr. 1.mars 61, samt en økning fra 8 til 13% pr. 1.april for funksjonærlønninger, slått kraftig ut på lønningskontoen.

Trygve Iglebæk har fungert som daglig leder.

Søgneruta blir en del av Sørlandsruta 1.januar 1962.

Buss nr. 29 kjørte utfor ved Hoven ved Sjøbodvik.

Det var trangt t Tranggata når bussen skulle passere personbiler.

I

utforkjøring ved Hoven

Lyngdal ble en ny rutebilstasjon tatt i bruk,22.september. Sørlandsruta og De Sammensluttede Bilruter leier i fellesskap 270 kvadratmeter, fordelt på godslager ekspedisjon og sjåførrom. Her har Lyngdal som nr.2 i Vest Agder etter Mandal fått en tidsmessig og førsteklasses rutebilstasjon, med praktiske ekspedisjonslokaler, venterom og kafeteria i førsteetasje.

I Farsund er det opprettet samarbeide med De Sammensluttede Bilruter om felles ekspedisjon av person- godsruter, og den tidligere ekspedisjons hytten er solgt.

I Mandal en den nye servisestasjon på nabotomten til verkstedet ferdig i høst. Halvdelen av denne er leiet ut som åpen servicestasjon,mens Sørlandsruta beholder den andre halvdel. med egen dieseltank og pumpe for selskapets vogner, dessuten har man til disposisjon to moderne vask- smørehaller med lagerrom.

Sommeren dette året ble det nye vulkaniseringsanlegget i den tidligere rutebilstasjonen i Konkogata ferdig og satt i drift under navnet Olrich s Gummi-Service A/S, avdeling Sørlandet. Driften av dette anlegget skjer i samarbeide med Olrich, Oslo på 50/50 basis.

Her beskjeftiges 3 mann inklusive forretningsfører. Banepålegging av bildekk har i den første tiden vesentlig blitt utført for Sørlandsruta og har gitt gode resultater.

Vesd garasjeanlegget på Lunde i Søgne har det på en innkjøpt nabotomt vært utført endel grunnarbeid med sikte på en utvidelse av garasjen.

All skolekjøring i Søgne ble tilpasset rutetjenesten. Tidligere har det vært benyttet to drosjer.
Videre ble all skolekjøring overtatt i følgende kommuner: Spangereid, Sør-Audnedal, Konsmo, Vigmostad, Laudal, Holum, Halse og Harkmark og delvis Øyslebø. Det resterende i Øyslebø ville komme opp til ny behandling til neste skoleår

Buss nr.69 tidligere Søgnerutas buss på ekstratur-

Busser fra Søgnerut

Nr.58 K-2922 Scania-Vabis Repstad 1953 modell

Nr.59 K-2930 Scania-Vabis Repstad bygg 426- 1954 modell Kombinert

Nr.60 K-2925 Scania-Vabis Repstad bygg 345- 1952 modell buss

Nr.61 K-2932 Scania-Vabis Repstad Bygg 514 – 1956 modell buss

Nr.62 K- 2928 Scania-Vabis Repstad 1954 modell Buss

Nr.63 K-2933 Volvo Repstad bygg 545 – 1957 modell buss

Nr.64 K- 2931 Volvo Repstad 1954 modell

Nr. 65 K- 3189 Scania-Vabis B-75 Repstad bygg 850 1962 modell buss

Nr. 67 K-2921 Scania-Vabis Repstad bygg 426 1954 modell buss

Nr. 68 K-2934 Scania-Vabis Repstad bygg 652 1959 modell buss

Nr.69 K-2927 Scania-Vabis Repstad bygg 1952 modell buss

Nr.70 K-2936 Volvo B-725 Repstad bygg 742 1960 modell Turbuss.

Nr.71 K-2935 Scania-Vabis B75 Repstad bygg 707 1960 modell buss

Nr.24 K-2923 Volvo B-705 Repstad bygg 635- 1959 modell Kombinert.

Buss 59 som kom fra Søgnruta. Bussen er en 1954 modell som ble bygget om til kombinert buss i Sørlandsruta. Her er det Peter Løvås som har overtatt bussen. Foto Bjørgulf Rygnestad.

Søgnerutas busser som gikk inn i Sørlandsruta.

Det var stor trafikk over Marnardal st. med både person- godstrafikk.

Året 1963

Styret:

Formann Trygve Iglebæk

Viseformann Johnny Kristensen

Medlem Arne Heimdal

Medlem Håkon Solås

Medlem Jakob Trygsland

Medlem John Eikås

Varamann Tellef Grundekjøn

Varamann Ole Dalane

Trygve Iglebæk har fungert so daglig leder.

Dette året disponerte selskapet i alt 74 vogner, hvorav 37 personbusser, 20 kombinerte, 14 lastevogner og 3 varevogner.

I forbindelse med forhandlingene om sjåførtariffen fikk vi streik i to perioder, først 30 dager i januar, februar, og så 24 dager i juni-juli. All rutekjøring i Sørlandsruta var innstilt de tre første ukene av første streikeperiode, mens resterende tid opptok rutekjøringen med eiere som sjåfører så langt dette lot seg gjøre. Dette førte til en del trakassering i det de eiere som kjørte ble karaktoriskt av arbeiderorganisasjonen som streikebrytere. For å få en rettslig belysning av rutebileiernes kjøring under streiken har Norsk Arbeidsgiverforening senere reist mortifikasjonssøksmål på basis av et par konkrete hendelser, mot Norsk Transportarbeiderforbund, og saka ble tilslutt løst ved erklæring fra L.O. Det sies her at ansvarlige medeiere i en bedrift ikke kan ansees som streikebrytere, og at de framsatte beskyldninger i omhandlede sak således er grunnløse.

Konflikten ble bilagt med tvungen lønnsnemd og resulterte i at sjåførene og verkstedarbeideres lønninger ble øket med kr.40,- pr. uke.. med etterbetaling fra 12.februar. For de to streikene mottok Sørlandsruta kr.85.000,- fra N.A.F.

Den nye rutebilstasjon i Kristiansand ble åpnet for trafikk i juli. All persontrafikk og rutas kontorer ble flyttet over i den nye stasjonen. Trafikkavviklingen har gått over all forventning bra. Samtlige personruter til og fra Kristiansand , unntatt Vaagsbydruta og Bybussen er samlet på denne stasjonen. En ordning med sistnevnte ruter er også forutsatt.

Godsekspedisjonen foregår fremdeles fra den gamle ekspedisjonen i havnevesenets lagerbygg som nå står for nedrivning, og vi er nå oppsagt til fraflytting innen 30.april 1964. Det har i mange år vært arbeidet med planer for en ny godsekspedisjon for bilrutene,- båse på bryggenog andre steder,- det mest aktuelle sted er for tiden Bryggerihaven på Grim, hvor en del reguleringsarbeidet sinker det videre arbeid.

Ved det nåværende godsekspedisjoner i Kristiansand og Mandal er det foretatt mindre omreguleringer for å oppnå en mere tilfredsstillende og rasjonell utnyttelse.

I Flekkefjord ble leieforholdet oppsagt i november med fraflytting den 15.februar i år. Den 2.mars flyttet vi inn i nye lokaler på Lars Bakkens eiendom ved Tollbodplanet, ca. 100 meter utenfor den tidligere ekspedisjon, nermere bryggen.

Sørlandsruta hadde siden 1955 hatt en avtale med Johan Eielsen, Vigmostad, at han i forbindelse med sin melkekjøring skulle utføre for Sørlandsruta en del kjøring på siderutene i Audnedalen mot en en årlig godtgjørelse på kr.7000,-. For øvrig hadde Eielsen allerede oppnådde rett til å gå inn i Sørlandsruta med sin melkekjøring på like linje med selskapets andelseiere, når han ikke lenger ønsket å opprettholde melkekjøringen for egen regning. I mai sa Johan Eielsen opp den ovennevnte avtale, og de videre forhandlinger endte med det resultat at Eielsen skulle fraskrive seg sine rettigheter i Sørlandsruta mot at selskapet overtok hans tidligere melkeruter og betalte han en gangs beløp på kr.25000,-. Denne avtale ble effektiv fra 1. august 1963 og hadde da krevet et omfattende forhåndsarbeide med planlegging av den nye rutetjenesten der. Som den gode og snille mannen Johan Eielsen var, så hadde han hentet melka hjemme i hvert et gårdstun. Da Sørlandsruta overtok ville selskapet at melkebøndene skulle samle melka på et sted sammen med naboene, med dette ble det bråk av, det ble mange befaringer og mange diskusjoner om hvor stoppet skulle være.

Fra skoleårets begynnelse 15. august ble det opprettet følgende nye skoleruter: Engeland- Buhøllen, Ormestad- Frøysland, 2 turer i uken til Tregde og Sånum.

Omlegging av rutetjenesten fra Røkslandsbygda i Sør-Audnedal førte til at Sørlandsruta overtok transporten av skolebarna. Drosjeeierne på Vigeland som gjorde krav på skoletransporten der, truet med rettssak.

Den 9. september ble den nye kjøre- skiftplan gjennomført etter enstemmig beslutning av styret. Dette medførte en omlegging av arbeidsforholdene for noen få sjåfører, og med den følge at enkelte av disse kom med direkte protester og laget masse vanskeligheter som igjen ble fulgt opp av en del funksjonærer og noen få andelseiere. Denne sak skapte meget uro innen selskapet på grunn av de få sjåførens holdning, som etter vår mening var lite tjenlig for selskapet. Det er i denne sak blitt avhold en rekke møter og forhandlinger, og saken har passert alle tenkelige og utenkelige instanser. På medlemsmøte i november ble der sluttelig oppnevnt en komite av andelseiere som skulle være med for eventuelt å revidere de nå igangværende kjøre- og skiftplaner.

Den nye kjøreplanen som nå kjøres fra 9. september har en besparelse på ca.35.000 km pr. år, og det er da inkludert 3 nye ruteturer på strekningen Kristiansand- Mandal. Kjøre- og skiftplanene har nå vært i drift ca.6 måneder og har til denne tid virket meget tilfredsstillende- så vel rutemessig som ved utnyttelse av materiell og mannskap.

Problemene som har oppstått har tydelig satt sitt preg på dette året. For det første opplevde vi den skjelne begivenhet , dessverre, å få 2 streiker i løpet av året. Disse streikene satte dype spor etter seg, og skapte en økonomisk vanskelig situasjon. I tillegg til dette kan det videre spores trafikksvikt som gjorde seg gjeldende utover sommeren og høsten. Denne svikt kan vel delvis føres tilbake til siste streikeperiode.

Det kom tre nye busser dette året:

Nr.72 K-3192 Volvo B-715 Repstad bygg 902 Lindesnes – Kristiansand

Nr.73 K-3193 Volvo B-715 T. Knudsen bygg 982 Lista-Kristiansand

Nr.74 K-3194 Volvo B-715 T. Knudsen bygg 1983 Lista- Kristiansand

Nr.35 K-5522 WV Dobbelkabin kjøpt brukt 1962 modell

Nr.72 var ny på Lindesnes-Kristiansand deretter Byremo-Kristiansand.
Nr.73 var ny på ruta Lista-Kristiansand sammen med nr.74 som var helt lik. Foto Odd Arne Nomedal

Denne sanne historien er på samme kombinertruta ned fra Byremo til Mandal. Det var høst og Audna elva gikk over sine bredder over alt. Nede i dalen gikk så elva over veien, sjåføren stopper bussen og sier til dama som er den eneste passasjeren som er med at dette kan bli farlig å kjøre over her så han ber henne gå ut av bussen. Sjåføren kjører over alene og kommer trykt over. Dama står fortvilet igjen på andre siden og ser bussen kjøre videre.

Dette året var det 2 bussvelt, et ved Storaker og et ved Sandnes.

Arbeidsruta fra Østre Eid og Harkmark veltet ved Storaker med 30 passasjerer.

Året 1964

Sørlandsruta har nå tre datterselskaper: Søgne Bilservice A/S, Sørlandske Bensin A/S og Olriche Gummiservice A/S.

Det ble et meget godt økonomisk driftsår dette året.

Merinntektene refererer seg vesentlig til skolekjøring, ruteområdet i Audnedalen og den pristigning som har funnet sted.

Denne økningen fremkommer da slik:

Overtagelse av Eielsens ruter 70.000 km.

Nye skoleruter 55.000 km.

Nye rute Søgne- Mandal 25.000 km.

Eierslandsruta 1/2 år 8.000 km

Total økning 158.000 km.

Den nye kjøreplanen har nå virket i et helt driftsår og vi kan derfor nå bedre danne oss et billede av resultatet. Sett fra styrets side synes dette å være meget tilfredsstillende.

Sørlandsruta beskjeftiget ved året slutt i alt 116 personer , som fordeler seg slik:

Sjåfører og hjelpere 88 personer

Verkstedarbeidere 12 personer

Kontor og ekspedisjon 16 personer

I tillegg til dette kommer ca. 22 personer på deltid som ferieavløsere.

Dette året disponerte selskapet i alt 77 vogner, nemlig 39 busser, 20 kombinerte vogner, 15 lastevogner og 3 varevogner.

Eldre busser blir bygges om til lastevogner og blir dermed ennå bedre utnyttet. Ombyggingen foregår ved eget verksted i Mandal og blir således forholdsvis rimelig.

Verkstedtjenesten foregår i dag vesentlig ved hovedverkstedet i Mandal, samt også i Søgne. Det tidligere verksted ved Sørlandske Bensin A/S er blitt nedlagt fra ca. 1. oktober 1964, og det arbeide som tidligere ble utført der er nå fordelt mellom Mandal og Søgne. Denne ordningen virker meget tilfredsstillende.

Godsekspedisjonen i Kristiansand har de siste år vært i en vanskelig stilling i og med at vi nærmest er husville. Som kjent holder vi nå til i Frilageret på Smiths kai og hvor vi etter forholdene har en meget bra plass. Men dessverre er vi oppsagt fra og med 1. april neste år og det ser ut til at vi i nærmeste fremtid må fraflytte der. Men hvor? De mulige alternativer er derfor Banehaven eller muligens det kan finnes en ordning i den gamle lagerbygningen til Agder Kjøplag. Vi håper selvsagt i det lengste at vi fortsatt kan bli hvor vi er nå.

Det har lenge vært planer om å utvide garasjeanlegget på Lunde i Søgne med et større garasjeanlegg. Dette planleggingsarbeidet har i den senere tid pågått ved en komite bestående av Arne Heimdal, Håkon Solås og T. Lohne. Det kan vel sies slik at komiteen nå nærmer seg et forslag til løsning i samarbeide med ingeniør A. M. Hennum fra N.R.F.

Styret har dette året lagt an til å overføre endel av kontorarbeidet fra Kristiansand til Mandal og har med dette foreløpig innspart en kontordame i Kristiansand. Styret mener at videre rasjonalisering kan finne sted. Dette året er det blitt søkt etter administrativ leder, og disponent Thomas Haugland ved Agder Bilruter er blitt ansatt og kommer til å begynne i 2. halvdel av mars 1965.

Fra september har Ragnar Skuland fungert som konstituert forretningsfører.

Ledelsen har videre bestått av Kontorsjef H. Edvardsen, Trafikksjef T. Lohne. Vognsjef Aa. Bygland intill 1. november da han sluttet som sådan etter eget ønske.

Trygve Iglebæk har fungert som daglig leder.

Tre nye vogner er kommet dette året.

Nr.40 K-3085 Volvo L-4751 Knudsen ( Firkantet skap) Marnardal St. – Mandal

Nr. 75 K-3195 Scania-Vabis B76 Knudsen bygg 1032 Mandal- Kristiansand- Lyngdal.

Nr.76 K-3196 Volvo B-715 Repstad bygg 994 Lindesnes- Kristiansand

Den nye servicestasjonen i Mandal. Her hadde Sørlandsruta servicehall og vaskehall, resten av bygget ble leiet bort til MOBIL.

Nr.40 som var ny dette året foran Sørlandske Bensin A/S i Dronninggata i Kristiansand. I bakgrunnen buss nr.38. Sørlandsruta hadde her vaskehall og garasjer.

Det var store overskrifter om Sørlandsrutas ruteopplegg i dagspressen etter at selskapet overtok melketransporten etter John Eielsen i Vigmostad. Bøndene var svært misfornøyd med den nye ordnongen.

Stemningsbilde fra godsstasjonen i Mandal. Til venstre godsvogn nr.57 fra 1960. Denne gikk i rute Flekkefjord-Kristiansand. Kombinert buss nr.43 fra 1958 gikk i rute Byremo-Mandal-Holum Kristiansand. Foto Bjørgulf Rygnestad.

Dette avisutklippet er fra 1964. Året 1963 fikk Spangereid ny 40 seters buss nr.72 og i 1964 fikk de ny 45 seters buss nr.76. Dette var to svært store busser etter datidens veier og var nok en årsak til disse trafikkale problemene mellom Spangereid og Lindesnes. Avisutklipp fra Fædrelandsvennen og Stein Helge Nilsen.

Året 1965

Styret dette året:

Formann Juul Wendt Mandal

Varaformann Thomas Grovertsen Søgne

Styremedlem Trygve Iglebæk Kristiansand

” Eivind Gjermundnes Kristiansand

Tomas Haugland blir daglig leder av Sørlandsruta. Han kom som disponent fra Agder Bilruter.

” Johnny Kristensen Spangereid

” John Eikås Buhølen

 1. varamann Thorleif Heimdal Søgne
 2. Varamann Robert Holmen Herad

Hovedkontoret ble i 1965 flyttet fra Kristiansand til Mandal med Tomas Haugland som daglig leder.

Tomas Haugland tiltrådte sin stilling som daglig leder av selskapet fra 1.april.

Herbert Edvardsen, som ved årsmøtet i mars var permittert, kom tilbake til arbeid ved selskapet kontor i Kristiansand 12. april.

Thorleif Lohne, ble etter søknad innvilget 1 års permisjon fra 1.august.

Arnfinn Hovland, ved Kristiansandskontoret sa opp sin stilling i Sørlandsruta og sluttet i september.

Fru Pettersen, ved Kristiansandskontoret sa opp sin stilling i Sørlandsruta og vil , etter eget ønske fratre i februar 1965.

Den nye selskapsavtalen, ble behandlet og vedtatt på medlemsmøte 4.november.

Styret har arbeidet videre med gjennomføringen av den nye administrasjonsplan, som ble vedtatt på samme møte. Kontor og arkiv i rutebilstasjonen i Mandal er gjort i stand for overføring av hovedkontoret fra Kristiansand.

Sjåførrommet er flyttet til godsstasjonen og utvidet slik at fdet dekker behov for både ekspeditører og sjåfører.

To av de fire kontorer i Rutebilstasjonen er oppsagt og vil bli overtatt av Torridalens Bilruter.

Etter innstilling fra et nedsatt utvalg, Tomas Haugland, John Eikås og Aasulv Bygland ble det i april opptatt forhandlinger med Olrich, Oslo, om utløsning av Sørlandsruta og Mandal og Oppland Automobilselskap fra Olrich Gummiservice A/S avd. Sørlandet. På grunn av det store underskudd fant styret det ikke forsvarlig å fortsette driften.

Etter forhandlinger, som ble ført ved selskapets revisor kom en fram til følgende ordning, som styret fant å måtte akseptere: Sørlandsrutas aksjer, i Olrich Gummiservice A/S avd. Sørlandet utløses av Olrich, Oslo til pålydende.

Sørlandsruta dekker driftstap på kr.60.000,-. Sørlandsrutas garanti for kassakreditlån i Mandal Sparebank strykes. Denne sak er nå oppgjort etter disse retningslinjer. Selskapets samlede tap ble således kr.55.000,- som tilsvarer aksjekapital og tidligere innskudd i selskapet.

Byggeplaner garasjer

Den tidligere nedsatte komite for garasjeanlegg i Søgne framla planer og tegninger utarbeidet av Ing, Ravnevand, for et garasjebygg på 24X18 meter. Etter utarbeidet kalkyle og innhentet anbud ville første byggetrinn komme på ca. kr.140.000,- i tillegg til tidligere påkostning på tomt samt forarbeid. Bygget som tidligere var anmeldt, var gitt byggetillatelse. Styret fant at selskapet for tiden ikke kunne påta seg så store investeringer i garasjer. Det ble derfor vedtatt å fullføre utskytning og planering av tomten, legging av kloakk og vannledning samt støpning av en del av det planlagte gulv i garasjen til utvendig vaskeplass i en plate på 10 X 10 meter. Dette arbeidet ble utført dette året og kostet kr.33.000,-.

Til verkstedet i Søgne er det videre innkjøpt nytt varmeanlegg på 125000 kg./ cal. Dette anlegget kostet kr.18.750,-. Det gamle anlegget var for lite og dessuten helt utbrent.

Innkjøp av nye vogner har dette året krevd ganske store beløp. I første halvår ble det tatt i bruk 3 nye personbusser. I siste halvår er bygget og tatt i bruk 3 nye kombinerte vogner. Innkjøp av nytt vognmateriell i 1965 er kommet på til sammen kr. 824.000,-. To gamle vogner er solgt for kr.11.000,- en er hogd opp og ytterligere et par vogner vil bli sjaltet ut med det første.

En del av vognparken, særlig i gods og kombinerte vogner er for gammel og fornyelse av selskapets vognpark bør skje med minst 6 vogner pr. år.

Nr.77 K-3197 Volvo B715 Knudsen bygg 1063 Søgne-Kristiansand Tryland-Mandal

Nr.78 K-3075 Volvo B-715 Repstad bygg 1043 Lista-Kristiansand

Nr.79 K-3083 Volvo B-715 Repstad bygg 1044 Lista-Kristiansand

Nr.22 K-3198 Scania-Vabis Knudsen bygg 1098 Kombinert Åseral- Mandal

Nr.23 K-3089 Volvo N84 snute kombinert med 5 sittepl. Knudsen bygg 1099 Høye-Øyslebø-Døle bru- Mandal

Nr. 14 K-3199 Mercedes-Benz 1113 Knudsen bygg 1105 kombinert Øyslebø-Repstad-Lunde-Langenes-Kristiansand.

Her har Jørgen Forgard fått den nye kombinerte bussen nr.22. Med dette ble det en omlegging av rutene til Åseral. Personbussen fra Åseral og kombinertbussen fra Mandal ble lagt ned. Buss nr.22 skulle erstatte begge to.
Nr.78 og nr.79 var nye dette året på Lista ruta. Her er det Ander Greibesland som kjører nr.79 etter at denne bussen har fått de nye fargene som kom i 1970. Foto Anders Greibesland.

Agder og Rogaland Godslinjer A/S

Den nye samferdselsloven vil åpne adgang for rutebilselskaper til å bli med på langtransport med godsruter utover de enkelte selskapers konsesjonsområde. Det har vært arbeidet med dette spørsmålet i hele dette året. Ovennevnte selskap er nå stiftet og søknad er sendt Samferdselsdepartementet. Det stiftede selskapet har en aksjekapital på kr.300.000,-. Aksjonærer er samtlige ruteselskaper i Vest-Agder, unntatt Bybussen og Vaagsbygdruta.. To ruteselskaper fra Aust Agder, samt Håkull Transport, Stavanger og Nygård Transportforretning, Kristiansander med i selskapet. Sørlandsruta har kjøpt aksjer for kr.15.000,- i selskapet. Konsesjonssøknaden kan ventes avgjort våren 1966.

Serviceanlegget Mandal

Sluttoppgjøret med Brødrene Reme og Mobil Oil A/S vedr. bygging av ovennevnte anlegg er i år blitt foretatt etter lange og til dels vanskelige forhandlinger med hovedentreprenør og Mobil Oil Oslo. Vanskelighetene bestod mest i at en rekke avtaler vedr. arbeidet var meget uklare, samt at pris og lønnstigninger er vanskelig å bedømme så lenge etter. Bygget ble som kjent levert i siste halvår 1962. Det oppgjør som en til slutt kom fram til er følgende:

Den anslåtte byggekostnad iflg. kontrakt av 9/8- 1957 mellom Sørlandsruta og Mobil Oil A/S Oslo kr.340.000,- er dekket ved 1.priror.panteobligasjon med lån fra Mobil Oil til utløp 31/12-1967. Tilleggsregningen fra Brødrene Reme for prisstigning og for arbeid som ikke var med i kontrakt er ved at Mobil Oil har dekket xca.kr.37.000,- og Sørlandsruta ca.12.000,-. Sørlandsrutas ekstraomkostninger utover kontakssum skyldes delvis pris og lønnstigning i byggeperioden, dels arbeid som var uteglemt i byggebeskrivelsene, dels utvendige arbeid som ikke var med i kontrakt, samt strømoverføring ved jordkabel fra verkstedet til serviceanlegget.

Kombinertruta fra Mandal til Åseral ble lagt ned dette året. Personruta Bjelland-Mandal er omgjort til Kombinert rute og er forlenget til og fra Åseral. På denne ruta ble ny buss nr.22 med 30 sitteplasser satt inn.

Året 1966

Formann Juul Wendt Mandal

Nestformann Thomas Grovertsen Søgne

Styremedlem Thorleif Heimdal Søgne

” Jonny Kristensen Søgne

” Ola S. Foss Bjelland

” Eivind Gjermundnes Kristiansand

 1. varamann Sigurd Thomassen Mandal
 2. varamann Robert Holmen Herad

Formann Juul Wendt ble syk i april og har derfor ikke deltatt i styret siden da.

Nestformann Thomas Grovertsen har siden 18/4 fungert som styrets formann og 1.varamann Sigurd Thomassen har møtt på alle styremøter.

Ruteplan

Hele Sørlandsrutas ruteplan ble gjennomgått på våren og der ble foretatt en del omlegging av rutene i enkelte områder og innstillinger av noen av de mest ulønnsomme ruteturer. I Søgne området ble det foretatt en del forandringer i ruteplan, innstilling av noen turer og omlegging av skiftplan og vogndisponering.

Av ruteturer som er innstillet kan nevnes: Rutetur fra Flekkefjord kl.1045 og retur fra Lyngdal kl.1440, og rute fra Mandal til Marnardal st. kl.0715, en del søndagsruter og enkeltturer i Mandalsområdet, søndagsrutene Mandal-Ålo og Øyslebø-Myran-Kristiansand, samt Sveindal Åseral. Ruta Byremo om Kvåle er også innstillet.

Godsruta Kristiansand-Flekkefjord er omlagt til en time tidligere avgang fra Kristiansand. Ruta kjøres nå helt fram til endestasjon med samme sjåfør. Godsruta kjøres med semitrailer med 8,5 tonn lasteevne.

Selskapets vogner eksklusive tilhengere har dette året kjørt 2.735.000 vognkm. mot 2.760.000 vognkm. i 1965.

Ivar Abramsen ble ansatt som sjef for regnskapsavdelingen fra 1. januar 1966.

Vognparken består av 39 busser, 22 kombinerte busser, 13 godsvogner og 3 mindre varebiler.

Det er solgt 7 gamle vogner til sammen kr.19.500,-. 3 gamle vogner er hugget opp.

Nr.11 K-3081 Scania-Vabis B76 Knudsen bygg 1155 Kristiansand-Lyngdal-Vigeland

Nr.80 K-2920 Mercedes-Benz småbuss 17 sittepl. Føreland bygg 181 Leland-Nyplass-Vigeland-Tryland. Pris kr.61.000,-

Nr.36 K-3171 Volvo B57 Repstad bygg 1043 kombinert 1,2 tonn last Åseral-Mandal Pris kr.138.250,-.

Nr.6 K-3087 Volvo B57 Repstad bygg 1185 kombinert 1,9 tonn last Mandal-Sjølingstad-Vigeland-Sveindal. pris kr.136.750,-.

Nr.42 K-3082 Volvo N86 Knudsen bygg 1133 Semitrailer Flekkefjord-Kristiansand Pris kr.150.732,-.

Nr. 35 K-2924 Volvo N86 Knudsen bygg 1134 Semitrailer Kristiansand-Flekkefjord Pris kr.150.732,-.

Nr.62 K-2928 Volvo 465 Knudsen bygg 1141 Kombinert med 21 sittepl. 1,0 tonn last Brunevatne-Lunde-Langenes- Kristiansand. Lokalrute Lyngdal-Spangereid Nå veteranbuss av eier på Helgøya. Pris kr. 113.150,-.

Nr.46 K-2052 Opel Blitz Lastebil Utkjøring av gods i Mandal

Ved å kvitte seg med 10 gamle vogner og anskaffet 7 nye vogner, er det tatt et godt tak i fornyelse av vognparken.

På grunn av den forholdsvis store investering i kombinerte vogner, til ruter som for de flestes vedkommende er underskuddsruter, ble det søkt om mindre tilskudd til innkjøp av 6 kombinerte vogner. Samferdselsdepartementet innvilget søknad med kr.54.000,-, men beløpet er gitt på budsjettåret 67 vil det først komme med på neste års regnskap.

På innkjøp av de to Volvo semitrailere, ble det gitt en “Efta” tollreduksjon på kr.21.900,- netto.

Nr,6 gikk en dag tur Mandal-Vigeland-Sveindal og en kveldstur Mandal-Audnedal St.
Jørgen Forgard foran buss nr.36 som var ny på ruta mellom Åseral og Mandal. Ola S. Foss var den andre sjåføren på ruta.
Nr.62 var ny dette året og nå er den veteranbuss på Helgøya ved Hamar.
Vogn nr.42 som gikk mellom Flekkefjord og Kristiansand. Her er det sjåfør Andreas Fossdal som er sjåfør.

Trafikken dette året har vært jevnt god, men der er ingen markert stigning i trafikkmengden på den vanlige person og godstrafikk unntatt 1.kvartal. Dette for de ekstra vanskelige vær og føreforhold i første del av året.

Den nye Godsrutebistasjonen i Kristiansand er dessverre ikke påbegynt enda, men det er håp at den kan bli realisert i løpet av neste år.

Sørlandsruta ble dessverre oppsagt til fraflytting 31/12-66 i de eksp. lokaler selskapet har leid av Kristiansand Havnevesen. Tross mange forsøk viste det seg umulig å få leid brukbare lokaler. På grunn av dette ble en nødt til å bygge en midlertidig ekspedisjonsbygg ved rutebilstasjonen. Bygget kostet ca. kr.30.ooo,-eksklusive installasjon av lys og varme.

På Liknes har Kvina Bilruter overtatt ekspedisjon for Sørlandsruta og selskapene skal i løpet av neste år få felles ekspedisjon i det gamle kommunelokale.

Båtruta Høllen-Borøy finansieres ved lån , som garanteres av Søgne Kommune etter godkjenning av departementet. Det gamle fartøyet M/S Dypvik er etter hvert blitt så kostbart i vedlikehold at det ikke er lønnsomt å fortsette driften med den gamle båten.

Til drift av båtruta Høllen- Borøy- Ny Hellesund, har Sørlandsruta kontrahert nytt fartøy som etter avtalen skal være ferdig til 1.juli 1967. Båten blir ca.45 fot og har plass til 50 passasjerer. Fartøyet bygges ved firma Bentsen & Sønner i Ny Hellesund og vil koste kr.210.000,-. Fartøyet skal i sin helhet finans

Personell konflikt

Dessverre ble det denne sommeren en del konfliktstoff mellom ledelsen og en del av selskapets sjåfører. Sjåførene i Søgne – Kristiansand området gikk til det skritt å levere inn skriftlig oppsigelse, i alt 15 stk, som protest mot nye ruteplan og skiftplan i Søgneområdet. Tråds flere forsøk på å løse saken ved forhandlinger var det ikke mulig å komme til et resultat som selskapet kunne akseptere.

Saken ble derfor innbrakt til arbeidsretten. Retten ble satt i Kristiansand med 3 høyesterettsdommere og 4 meddommere, alle fra Oslo. Arbeidsretten ga selskapet medhold i at oppsigelsene var tariffstridig og påla sjåførene å gå tilbake til arbeidet. Endel av de sjåfører som satte i gang denne konflikten er senere sluttet etter individuelle oppsigelser og i forståelse med selskapet.

Den tidligere konflikt mellom fire sjåfører i Kristiansand og Sørlandsruta, som i sin tid ble ordnet ved forlik, ble i år tatt opp igjen og avgjort av Mandal byrett. Saken ble reist på det grunnlag at forutsetningene for det inngåtte forlik av 1958 ikke var oppfylt av Sørlandsruta. Sjåførene fikk ikke medhold i denne påstand og denne sak er derfor endelig avsluttet.

Året 1967

Formann Jonny Kristensen

Nestformann Eivind Gjermundnes

Styremedlem Thorleif Heimdal

” Ola S. Foss

” Trygve Iglebæk

” Sigurd Thomassen

1.varamann Eilif Thorkildsen

2.varamann Gunnleiv Byremo

Tidligere Trafikksjef Thorleif Lohne sluttet etter eget ønske 1. oktober dette år, for å tiltre en stilling i Søgne Kommune.

Personellet ved godsstasjonen i Kristiansand er delvis overført til den nye godsstasjonen.

Gunvald Byremo som har stått for ekspedisjonen i Kristiansand i mange år har en tid vært syk, men vil bli overført til Mandal når han blir frisk igjen.

Den ruteplan som ble gjennomført ca.1.juli 1966 har i grove trekk vært uforandret i 1067. I Søgne er de tidligere to ruter, gods og melkerute, slått sammen til en rute med 2. manns betjening. De endringer som er gjennomført har virket som en nedtrapping av kjøreinnsatsen og selskapets vogner eksklusiv tilhengere og unntatt de småvogner som nyttes til ombringelse kjørte 2.630.000 km i 1967 mot 2.735 km i 1966. Det arbeides også med planer for ytterligere rasjonalisering ved å slå sammen ruteturer slik at en får færre vogner med økt kapasitet. Der arbeides også med gjennomgåelse av ruteplan og statistikk med sikte på reduksjon av de mest ulønnsommere ruteturer.

Nr.18 K-3073 Scania-Vabis B76 Knudsen bygg 1166 Mandal-Kristiansand-Lyngdal 45 sittepl. Pris kr. 192.790,-

Nr.60 K-2925 Mercedes-Benz Knudsen bygg 1181 30 sittepl. Bybussen, Mandal-Marnardal st/ Audnedal st.- Høye-Øyslebø-Mandal Pris kr. 128.106,-.

Nr.29 K-3092 Mercedes-Benz 1113 Knudsen bygg 1206 14 sittepl. Haralstadruta Pris kr. 133.078,-.

Nr.58 K-2922 Mercedes-Benz Føreland bygg 1252 sittepl. 16 Arbeidsrute Spangereid-Åvik-Vigeland, Skoleruter i Spangereid. Pris kr. 70.850,-.

Nr.64 K-2931 Volvo B57 Repstad bygg 1252 Lindesnes-Kristiansand. (Sommerrute Kr.sand-Åros) 45 sittepl. Pris kr. 172.005,-.

Nr.69 Scania-Vabis Semitrailer T. Knudsen bygg Kristiansand- Lista 8 tonn Pris kr. 163.320,-.

Det er solgt 2 vogner og 2 vogner hugget opp. Avgangen av gamle vogner har vært for liten , men dette vil bli rettet på i 1968 i det vi tar sikte på å sjalte ut 10-12 vogner. En del av vognparken er fremdeles altfor gammel og det er i særdeleshet de kombinerte vogner og godsvogner som henger etter.

Denne lille bussen ble kjøpt ny til Lokalruter i Spangereid.
Her har buss nr.17 gått i grøfta på Harkmark. Buss nr.29 i bakgrunden.
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er nr.17-2.jpg

Ekspedisjoner.

Avviklingen av godstrafikken ved den provisoriske godsstasjonen ved Agder Kjøplag har gått upåklagelig. Bygningene som ble innkjøpt til dette formålet står nå ubenyttet, men styret har enda ikke tatt standpunkt til salg av hyttene. Dette skyldes at en arbeider med en mulig løsning av et bedre stasjonsopplegg i Flekkefjord der bygningene muligens kan anvendes eller eventuelt i Farsund der plassen for godsekspedisjon også er lite tilfredsstillende.

På Vigeland er Brødrene Remes nybygg fortsatt under arbeid. Dette byggeprosjekt er satt igang uten at rutebilselskapet har hatt adgang til å påvirke den oprinnelige planløsning. Det blir svært lite plass til en god trafikkordning men en får håpe det lar seg gjøre å få en noenlunde brukbar ordning når bygget er ferdig.

Den nye godsterminalen for Kristiansand på Grim har overtatt ekspedisjon for samtlige ruter. Det er en rommelig og grei bygning og en får håpe at det vil lykkes å få til en god og tjenlig ekspedisjonsordning både for transportbrukere og ruteselskaper.

Båtruta Høllen-Borøy

Det nye fartøy til båtruta M/B “Høllen” ble levert fra Bentsen & sønners verksted 6.juli dette året. Fartøyet ble levert i Ny Hellesund. Fru Kristensen, Spangereid, døpte båten og det ble samme dag arrangert en prøvetur til Mandal der representanter for Søgne Kommune og Sørlandsrutas styre og en del innbudte gjester var med.

Fartøyet ser ut til å passe greit for sitt formål og rutedriften skulle nå kunne avvikles i betryggende former. Det gamle fartøy M/B “Dypvik” er solgt. Tomas Grovertsen, Ålo, har hatt tilsyn med nybygget og ordnet med salget av den gamle båten.

Prisene på våre forbruksvarer har dessverre også i år steget. Drivstoffet har hatt en særlig urolig utvikling i det bensin og dieselolje har hatt svingninger på hele 5 øre fra laveste til høyeste pris.

Selskapets forbruk av drivstoff dette året er lavere enn i 1966 og allikevel er denne konto steget med kr.24.000,-.

Lønningene har også steget med 18-20 kroner pr.uke, ca.5%.

Takstene er holdt uforandret på persontrafikk og melketransporten. Godstakstene ble det en økning i takstene.

Mandal Rutebilstasjon

Det har vært ført langvarige forhandlinger med Mandal Kommune om trafikkregulering og vedlikehold av stasjonsområdet. Denne sak ser nå ut til å bli løst i det Mandal Kommune har gitt tilsagn om å bekoste de foreslåtte forandringer på stasjonsområdet som var kalkulert til ca. kr.27.000,-, samt å overta snørydding og vedlikehold av asfaltdekke m.v. på stasjonsområdet. Belysning ute vil også bli betalt av kommunen.

Kombinertbussen nr.28 ved Byremo Landhandel-

Søgne Bilservice A/S på Lunde i Søgne Foto: Karl Arnt Skarpeid

Året 1968

Formann Jonny Kristensen

Nestformann Eivind Gjermundnes

Styremedlem Thorleif Heimdal

” Ola S. Foss

” Sigurd Thomassen

” Trygve Iglebæk

1.Varamann Gunleif Byremo

2.Varamann Eilif Thorkildsen

Driftsåret 1968 har på mange måter vært et vanskelig år, med mange spennende og usikre faktorer og omstilling på flere felter. Med den forestående tariff-forhandling og senere arbeidstidsforkortelse var det tidlig på året nokså klart at det måtte gjennomføres vesentlige rasjonaliseringstiltak for å møte de nye problemer.

Det ble tidlig på året gjennomført ganske vesentlige endringer i ruteopplegget med sikte på å spare inn tid, vogner og vogn-kilometer. De mest synlige endringer ble gjennomført i godsruteopplegget, men det ble også foretatt en mengde små endringer og justeringer som har gitt resultat. Det har også ved omlegging av ruter og overgang til større enheter vært mulig å redusere antall vogner.

Nr.25 K-2929 Volvo B54 Repstad bygg 1370 kombinert Tjomslandsruta Pris kr. 132.050,-. Senere bygget om til buss på ruta Brunevatn- Lunde.

Nr.53 K-3173 Volvo F86 Knudsen bygg Godsrute Lista-Kristiansand

K- Maur tilhenger Knudsen bygg Godsruta Lista-Kristiansand

Nr.54 K-3183 Volvo F86 Knudsen bygg Godsrute Kristiansand-Lista

K- Maur tilhenger Knudsen bygg Godsrute Kristiansand-Lista Til sammen kostet nr.53 og nr.54 med hengere kr.392.110,-.

Nr.50 K-3098 Mercedes-Benz LP-1418 Knudsen bygg 1235 Godsrute Byremo-Mandal

K- Maur tilhenger Knudsen bygg Godsrute Byremo-Mandal Pris til sammen på vogntoget kr. 206.000,-.

Nr.1 K-3086 Volvo F86 Knudsen bygg. Godsrute Lindesnes- Kristiansand Pris kr.168350,-

Nr.4 K-3099 Volvo F83 Knudsen bygg 1258 pris kr. 106.000,-. (Gikk som kombinert pgs stor dump) Lokalruter Lyngdal

10 gamle vogner er tatt ut av trafikk og solgt eller hogd opp.

På Byremo er det oppført et såkalt “Leskur” med installert lys og motorvarmer for 2 vogner.

Ved anlegget i Søgne er anskaffet ny port i glass og aluminium til vaskehallen. Videre er det foretatt en endring i driften ved at 2 av mekanikerne kun arbeider med Sørlandsrutas vogner, men de to andre arbeider med fremmed reparasjoner.

Kontrakt på leie av Dronningensgate 3 ( Sørlandske Bilservice ) ble oppsagt 18/12-68 til fraflytting innen 1/7-69. Sørlandsruta mister da sine garasjeplasser og serviceanlegg der. Arbeidet med å finne en løsning i Kristiansand er tatt op

Sosiale utgifter til lønninger og arbeidstidsforkortelse denne tariffperioden har økt med 17%., en økning for selskapet på kr. 457.000,-. Muligheten for å kompensere en slik utgiftsstigning bare med takstøkning og tiltak som kan øke inntektene er minimale.

På ekspedisjonen i Mandal er ekspeditør Wilhelmsen sluttet etter oppnådd aldergrense.

Ekspeditør Toralf Thomassen i Kristiansand har også sluttet av i Sørlandsruta. Han har i lengre tid vært syk, men arbeidet litt i selskapet i 1967.

På kontoret i Mandal er ansatt Ester Vaadne. Hun ble ansatt etter Frk. Bjørg Hodnemyr som giftet seg og sluttet i sommer.

Rutebilstasjonen på Vigeland, brødrene Remes nybygg, er ferdig, men det er foreløpig ikke blitt noe av den forutsatte tilflytting med Sørlandsruta.

Årsaken til dette skyldes i det vesentlige:

Vegsjefen har enda ikke truffet avgjørelse om trafikkskilter foran bygget, der det ikke er satt opp noen skilter for dirigering av trafikken i tilknytning til E-18 og RV 460. (Spangereidveien)

Lindesnes Kommune har ikke gitt svar på Sørlandsrutas henvendelse om at kommunen i likhet ned andre steder stiller det ytre parkeringsområdet til disposisjon for ruta og besørger snørydding og ytre vedlikehold.

Det har ikke vært mulig å få konkret skriftlig leie tilbud for det lokale Sørlandsruta skal bruke fra Brødrene Reme. Disse forhold må avklares før Sørlandsruta tilflytter.

I Flekkefjord er det skjedd svært lite i retning av bedre stasjonsforhold. En håper å få komme i gang med en felles vareekspedisjon i 1969 i de to hytter som vi tidligere hadde i Kristiansand. Disse bygninger er kjøpt av de tre selskapene , Flekkefjord Bilruter, Kvina Bilruter og Sirdal og Gyland Bilruter slik at disse eies i sammen med Sørlandsruta. Så snart tomtespørsmålet er avklart, kan hyttene ganske raskt settes opp og bli tatt i bruk.

I Kristiansand ble selskapet egen godsterminal nedlagt fra årsskiftet og ekspedering av gods til samtlige ruter ble for 1968 overtatt av A/S Rutebilstasjon ved den nye Godsterminalen.

Driften av den nye har ikke vært vellykket. For det første har ekspedisjonen blitt for kostbar. dette måtte man regne med i begynnelsen, i det en gjerne vil få en del ekstrautgifter ved starten av et nytt anlegg. Det som verre, er at det ikke synes å være noen framgang i retning av bedre og sikrere ekspedisjonsordning. En synes heller ikke å kunne ha den nødvendige tillit til verken ekspedisjonsmåten eller de oppgjør en får fra Terminalen. Sørlandsruta har derfor sagt fra at vi ikke lenger vil være med i det eksisterende opplegg for felles ekspedisjon. Sørlandsruta har søkt om å få leie tilstrekkelig del av stasjonsbygget for drift av egen ekspedis

Ruteplan dette året. Forsidebilde av nr.18 ved Try.

Året 1969

Formann Johnny kristensen

Nestformann Eivind Gjermundnes

Styremedlem Torleif Heimdal

” Ola S. Foss

” Sigurd Thomassen

” Eilif Thorkildsen

 1. varamann Dagfin Benestad
 2. varamann Aksel Reme

Nr.17 K-3095 Volvo N84 Knudsen bygg 1282 kombinert 13 sittepl. Lysestøl-Opsal-Vigmostad-Foss-Vigeland. Pris kr. 121.435,-. Går nå som veteranbuss på Grefsenkollen.

Nr.45 K-3179 Volvo B57 Knudsen bygg 1288 41 sittepl. Reserve/turvogn Byremo-Mandal pris kr. 186.310,-.

Nr. 16 K-3090 Scania 110 VBK 39sittepl. Postrute Flekkefjord-Kristiansand Ålo-Kristiansand Bussen ble bygget ved Knudsen karosseri i Kristiansand og ble bygg nr. 5-K-1069.

Nr.2 K-3091 Volvo N86 VBK Godsrute Byremo-Mandal Ble bygget av Knudsen Karossseri i Kristiansand og ble bygg nr.6-K-196

Nr.67 K-3097 Volvo B57 Repstad bygg 1401 45 sittepl. Søgne-Kristiansand Pris kr. 175.347,-..

Dette året er det solgt eller hogd opp 8 vogner. Selskapets vognpark består nå av 72 vogner. fra og med 1965b er det kjøpt 30 vogner for til sammen 4,4 millioner.

 • Selskapets ruteplan som i 1968 gjennom gikk vesentlige forandringer har dette året kjørt etter samme opplegg stort sett. Den eneste forandring av betydning er den nye godsrute Kristiansand-Lista som ble satt i gang 1.mai.
 • Utviklingen i persontrafikk i rute følger samme tendens som foregående år, med synkende trafikktall på alle ruter.

  Godstrafikk med rutene har vist stigning hele året og kulminerte med ekstra stor varetransport i månedene før jul.

  Melkeproduksjon og dermed melketransporten har vært som foregående år.

  Terminalkostnadene på de enkelte knutepunkter er de siste år blitt en betydeligøkonomisk belastning. Særlig Godsterminalen i Kristiansand, men også andre stasjoner spiser opp for stor del av fraktinntektene. Der er store problemer med å få en mer rasjonell drift av disse stasjoner blant annet fordi en er avhengige av andre selskaper. Der har vært arbeidet en god del med disse problemer uten at en kan påvise særlig gode resultat.

  Karl Naglestad fikk denne ny og passet på den som det var hans egen.
  Godsrute Byremo-Mandal nr.2 var ny dette året. Bilde fra ca.1973.

  På Lunde i Søgne er det i gang satt bygging av det tidligere planlagte garasjeanlegg. Opplegget omfatter modernisering og nytt inventar i butikk, nybygg til 3 busser, samt servicehall og vaskehall med slik utstyr slik at den nåværende vaskehall kan bare brukes til våre busser. Anlegget skulle etter planen vært fullført i desember, men er blitt litt forsinket. Det foreløpig budsjettet for anlegget er på 1/4 million.

  Nytt avgiftssystem

  Den nye lov om merverdiavgift har skaffet administrasjon en hel del nye problemer. Det har vært et betydelig merarbeid dette året med drøftinger og kurs for å være klar til å praktisere de nye reglene fra årsskiftet.

  Året 1970

  Formann Johnny Kristensen

  Nestformann Eivind Gjermundnes

  Styremedlem Thorleif Heimdal

  ” Juul Wendt

  ” Sigurd Thomassen

  ” Eilif Thorkildsen

  1,varamann Dagfinn Benestad

  2, varamann Aksel Reme

  Det er foretatt enkelte små justeringer av ruteplanen, for å få en mer rasjonell utnyttelse av vogner og personell. Kan nevnes at Engelandsruta og Heslandsruta er koblet sammen.

  Nr.30 K-5530 Volvo B54 Repstad bygg 1514 kombinert Konsmo-Leland-Vigeland. Øyslebø-Repstad-Lunde-Kristiansand

  Nr.7 K-5507 Volvo B83 Repstad bygg 15 Kombiner Pris kr.102.312,-. Øyslebø- Repstad-Lunde-Kristiansand. Konsmo-Leland-Vigeland

  Nr.20 K-5520 Scania 110 Repstad bygg 1556 pris kr. 228.528,-. Lista-Kristiansand

  Nr.21 K-5521 Scania 110 Repstad bygg 1557 pris kr. 228.528,-. Lista-Kristiansand

  Nr.33 K-5533 Volvo B54 VBK bygg 3668 kombinert pris kr. 147.650,-. Engeland-Holum-Hageland-Hesland-Mandal, Postrute Flekkefjord-Kristiansand, Ombygd til buss til Bybussen Mandal.

  Nr,47 K-5547 Hanomag lastebil 3 tonn til utkjøring av gods i Mandal pris kr. 42.375,-.

  1 Maur 2 aksel tilhenger med VKB skap pris kr. 61.853,-.

  Det er solgt 5 vogner og hogd opp 3 gamle vogner. Det vil trolig være driftsøkonomisk riktig om en kan klare å fornye med 7 vogner pr. år slik at ingen vogner brukes mer en 10 år.

  Dette var den første bussen med de nye fargene, satt sammen av malermester Kjær.

  Ny tilhenger fra VBK dette året. Etter et par år velter denne hengeren i den skarpe svingen på daværende E-18 mellom Vatne og Vetnes. Skadene blir så store at det bygges nytt Brødrene Repstad skap på hengeren. Hengeren hadde som ny reg.nr. K-5164 og etter med nytt skap PX 2930. Foto VBK

  Det var store snømengder vinteren 1970 som her ved Halse Meieri, Buss nr.9 fra Konsmo losser her melka.

  Trafikktilgangen har vært relativt god og noe bedre enn foregående år. Den store snøvinteren 69/70 førte utvilsomt til bedre belegg på personrutene. Statistikken viser en gjentagelse av 1966 da vi hadde en lignende utvikling med samme årsak.

  Godstrafikken har vært jevnt bra over hele året og viser en tilfredsstillende utvikling på de fleste godsruter.

  Melketransporten viser deri mot noe synkende tendens.

  Den alminnelige prisstigning har selvsagt også rammet Sørlandsruta og har slått ut på alle innkjøp av vogner og forbruksvarer. Det eneste forbruk som faktisk har vært rimeligere en foregående år er drivstoff. Dette skyldes ikke prisutviklingen men avgifter, og har sin årsak i at der ikke er investeringsavgift på diesel og smøreolje.

  Fra 9. mai steg ukelønninger til sjåførene med kr. 70,- pr.uke. Sjåførene hører hjemme i lavlønnsgruppe, og fikk derfor et noe større prosentvis tillegg enn de fleste andre grupper som hadde tariffrevisjon i år.

  Melketakstene øket med 10%.

  Ankesaken vedr. omstasjonering av Øyslebøruta ble avgjort dette året. Sørlandsrutas søknad og Fylkestrafikksjefens innstilling ble ikke godkjent av departementet. Ruta må derfor, som før, kjøres med utgangspunkt fra Øyslebø. Avgjørelsen bygger på meget tynne premisser og saken kunne nok vært forfulgt videre. Imidlertid medførte avgjørelsen en vesentlig forbedring av taksten for skolebarntransporten i det denne, som en konsekvens av pålegget, måtte settes opp fra kr.3500,- til ca. 17.000,- pr. år.

  Takstene for skolebarnkjøring ble tillatt hevet med 14% for skoleåret 69/70.

  Nybygget på Lunde i Søgne er ferdig og tatt i bruk.

  Det store problem er fortsatt å finne en tomt for et anlegg i Kristiansand i stedet for Dronningsgt. 3. Det er meget tvilsom om en kan få den omsøkte tomt på Grim.

  I Flekkefjord er det endelig gitt grønt lys for å sette opp en gods stasjon på “Dumpen” like ved Jernbanestasjon.

  Ekspedisjonen på Vigeland i Brødrene Remes nybygg er tatt i bruk på nyåret (1971) Ekspedisjonslokalet er greit, men det trafikkområdet som skal benyttes gir neppe noen god fremtidig løsning. Det er foreløpig etablert en prøveordning for et år.

  Det har også arbeidet med å få en tomt i Farsund området til en rutebilstasjon for Sørlandsruta og D.S.B.

  Frk. Langeland ved Kristiansands kontoret slutter etter eget ønske. Helsen er ikke så god lenger og hun ville gjerne ta det med ro i årene som kommer.

  Det er ansatt ny kontordame etter Frk. Langeland . Hun arbeider også delvis på Søgne Bilservice.

  Olav Skjævesland har også sluttet etter oppnådd aldergrense.

  Tom Øydne , ble rammet av sykdom i begynnelsen av året. Han vil neppe komme til å kjøre selskapets busser mere.

  Året 1971

  Formann Johnny Kristensen

  Nestformann Eivind Gjermundnes

  Styremedlem Thorleif Heimdal

  ” Sigurd Thomassen

  ” Eilif Thorkildsen

  ” Juul Wendt

  1,varamann Dagfinn Benestad og 2,varamann Aksel Reme.

  Etter at det forberedende arbeid å omdanne Sørlandsruta til aksjeselskap var sluttført, ble det konstituerende generalforsamling avhold på Solborg Hotel, 24,juni 1971.

  Til styre for Sørlandsruta A/S ble valgt , for 2 år:

  Johnny Kristensen

  Eivind Gjermundnes

  Thorleif Heimdal

  Eilif Thorkildsen

  Juul Wendt

  Til varamenn ble valgt Dagfinn Benestad og Aksel Reme.

  Til styret formann ble valgt Johnny Kristensen og nestformann Juul Wendt.

  Dette året har i høy grad vært preget av arbeidet med omdannelse av selskapet.

  Det avgjørende skritt ble tatt ved undertegning av avtale om overdragelse og salg av konsesjoner, materiell, samt alle aktiva og forpliktelser fra interessentskapet Sørlandsruta til Sørlandsruta A/S.

  Avtalen ble fremlagt på medlemsmøte 14.april 1971 og er undertegnet av samtlige av de tidligere personlige eierne av Sørlandsruta.

  På dette møtet ble det samtidig fattet beslutnig om en sammenslåing av Sørlandsrutas tidligere datterselskaper Sørlandske Bensin A/S og Søgne Bilservice A/S til ett handelsfirma.

  Sørlandsruta A/S er registrert i Mandal 25.august 1971. Med dette er omdannelsen av selskapene sluttført.

  Juridiske konsulenter for omdannelsen og stiftelsen av selskapene har vært Hr.advokat Vincent Galtung, Oslo og Hr. advokat Per Kjær, Kristiansand.

  Det er dette året satt i gang en ny rute Kristiansand-Flekkefjord og retur etter inngått kontrakt med postverket.

  Nr.27 var ny dette året til ruta Mandal-Holum-Kristiansand. Den ble bygget med VBK skap.

  Selskapets vogner har til sammen kjørt 2.694.000 vognkm.. Det er 79.000 km. mer enn i 1970.

  Nr.27 K-5527 Volvo F85 VBK godsrute Mandal-Holum-Kristiansand Pris kr.137.600,-.

  Nr.28 K-5528 Volvo F85 VBK bygg 3808 Godsrute Lindesnes-Mandal Pris kr.147.660,-.

  Nr.3 PX10375 Scania B80 Repstad bygg 1633 Kombinert Pris kr.172.760,-. Konsmo-Laudal-Mandal med enakslet ny tilhenger

  ! en-akslet Maur tilhenger pris kr. 21.370,-.Til nr.3 Konsmoruta.

  Nr.31 PX10502 Scania 110 Repstad bygg 1648 45 sittepl. Mandal-Kristiansand-Lyngdal, Buhølen-Tryland-Mandal-Kristiansand pris kr.238.600,-.

  Nr.48 PX11079 Ford Transitt Vareutkjøring Mandal

  Nr, 43 PX10622 Volvo B57 VBK buss 42 sittepl. pris kr. 222.950,-.

  Innvendig i buss nr.43 og ved rattet Ragnar Skuland. Foto Ragnar Skuland.
  Foto Ragnar Skuland

  Av eldre vogner er solgt eller hogd 8 vogner og 10 tilhengere.

  Vogntallet 70 vogner er således uforandret mens antallet tilhengere er redusert fra 18 til 9.

  Trafikktilgangen har vært relativ stabil på personrutene. En liten økning på en del av hovedrutene på E-18.

  Den nye Godsekspedisjon i Flekkefjord ble tatt i bruk i juni. Ordningen er som kjent midligertidig løsning inntil et mer permanent anlegg for rutebilene kan komme i stand i Flekkefjord.

  Det som i løpet av 1971 blitt mer og mer klart at bilrutetjenesten i de indre bygder står for vesentlig omlegging. Den direkte årsak er at meieriene i løpet av våren og sommeren skal gå over til tanktransport av melk. For Sørlandsrutas drift i disse områder vil det bety en fullstendig omlegging av det nåværende ruteopplegg. Omstillingen til et ruteopplegg som er tilpasset det trafikkgrunnlag som blir igjen når melketransporten forsvinner vil bli et meget komplisert arbeid i det år vi nå er gått inn i. Det blir utvilsomt en arbeidskrevende oppgave å finne brukbare løsninger, men på lengere sikt er det utvilsomt nødvendig å få en grenseoppgang mellom de forskjellige former for transport slik dette har utviklet seg i de senere år.

  Selv om det første årsregnskapet for Sørlandsruta A/S ikke kan skilte med de helt store utbytte prosenter, vil styret betegne driftsresultatet som en solid og tilfredsstillende avslutning på driftsåret 1971.

  Året 1972

  Formann Jonny kristensen

  Nestformann Juul Wendt

  Styremedlem Thorleif Heimdal

  ” Eivind Gjermundnes

  ” Eilef Thorkildsen

  1.varamann Dagfinn Benestad og 2.varamann Aksel Reme.

  Rutedriften dette året har først og fremst vært preget av den omlegging av rutetjenesten som ble nødvendig i forbindelse med meierienes opplegg med transport av melk.

  En rekke av Sørlandsrutas ruter hadde sitt vesentligste trafikkgrunnlag av melketransporten. Når disse inntektene er falt vekk vil det alltid ta en del tid å vinne inn igjen dette på kostnadssiden, ved innskrenking og rasjonalisering. Overføringen av melketransporten fra rutebiltransport til egentransport ble tatt i to etapper, Audnedalen fra 1.mai og Mandal-Marnardal fra 1.juli.

  Det praktiske problemer med materiell og personell er i det vesentlige overvunnet. De økonomiske virkninger vil nok gi oss visse problemer også i det driftsår vi har gått inn i.(1973)

  Selskapets vogner har kjørt til sammen 2.649.000 km, det er 45.000 km mindre enn i 1971.

  Selskapet har dette året satt i drift 6 nye vogner. Tre kombinerte vogner er ombygd til buss.

  Nr.5 PX11280 Scania 110 47 sittepl. Repstad pris kr. 249.500,-. Kristiansand-Lyngdal Pris kr. 249.500,-.

  Nr. 8 PX11328 Scania 45 sittepl. Repstad bygg 1706 Lokalrute Søgne-Kristiansand. Pris kr. 245.500,-.

  Nr.34 PX 11680 Scania 110 Repstad bygg 1753 Reserve/ Turvogn Pris kr. 252.800,-.

  Nr.44 PX11902 Volvo B57 Repstad bygg 1781 41 sittepl. Lindesnes-Kristiansand Pris kr. 244.000,-.

  Nr.9 PX12010 Hanomag Tjomslandsheia ved Kåre Hallingskår Pris. kr.59.000,-.

  Nr.12 PX 12039 Hanomag 14 sittepl. Mandal lokal ved Sigurd Bukshold Pris kr. 59.000,-.

  Buss nr.30 K-5530 er bygd om til buss? Det riktige er vel noen flere sitteplasser.

  Buss nr.7 K-5507 er bygd om til buss. Det riktige er vel flere sitteplasser, men lasterom med en sidedør behold.

  Buss nr.25 K-2929 er bygd om til buss.

  Ombygging av disse karosserier kostet til sammen ca. 120.000,-.

  Nr.33 PX11857 Volvo B-54 VBK bygg 4180 Bygget om fra kombinert etter brann til buss og settes inn i Bybussen.

  Etter en brann i Flekkefjord ble denne bygget om til personbuss for Bybussen i Mandal

  Disse to Hanomg var nye dette året. Nr. 9 ble satt i rute på Tjomslandsheia etter nr.25 som ble foe stor da det ble slutt på melketransporten. Kåre Hallingskår var sjåfør på denne.

  Sigurd Buksholt var sjåfør på nr.12.

  Trafikktilgangen på personrutene har vært stabil på hovedrutene på E-18 og i Søgne området. På innlandsrutene, særlig i Audnedalen og Mandalent, har det vært synkende trafikk’.

  Godstrafikken har vært noe svakere i antall ekspedisjoner og vekt.

  Lønningene til sjåfører og verkstedarbeidere gikk opp med 13% er en sterk påkjenning for økonomien.

  Takstene ble satt opp fra 23 øre pr.person km. til 25 øre. Det ble samtidig gjeninnført et nytt persontakstregulativ med 50 øre takstsprang for reiser over 7 km. Andre takster ble generelt tillatt hevet med ca. 10%.

  Farsund Rutebilstasjon

  Det har vært en del møter i forbindelse med planer for ny rutebilstasjon i Farsund. Styret deltok 3.november i et fellesmøte med styret i D.S.B, representanter for Farsund kommune og Ing.Hennum fra N.R.F. Farsund kommune har sagt seg villig til å varsle eventuelt ekspropiere en tomt på ca.6 mål på Sunde, og stille denne til disposisjon for rutebilselskapene.

  Linjegods

  Det har dette året vært en god del arbeid med den nye stykkgodsavtalen. Sørlandsruta utgjør fra 1/1-73 bindeleddet på stamrutenettet mellom Rogaland og Aust-Agder. N.S.B. knutepunkt opplegg for vestre strekning fra Kristiansand blir samtidig gjennomført slik at flere stasjoner som Audnedal og Marnardal nedlegges som stykkgodsstasjon. Den videre utvikling i godstrafikken kan få ganske stor betydning for den framtidige drift av Sørlandsruta.

  Året 1973

  Formann Jonny Kristensen

  Nestformann Juul Wendt

  Styremedlem Thorleif Heimdal

  ” Eilif Thorkildsen

  ” Eivind Gjermundnes

  1.varamnn Dagfinn Benestad og 2.varamann Aksel Reme.

  Det har vært gjennomført en ganske omfattende omlegging av ruteplanen for bussruter. Fra 3.juni ble den nye ruteplanen satt ut i livet med avgang Mandal til Kristiansand hver time fra kl.0600 til kl.1715 og fra Kristiansand hver time fra kl.0800 til kl.1910. Det kjøres en tur mer til Lyngdal enn før slik at der nå inkludert postruta kjøres 7 turer i hver retning mellom Lyngdal og Kristiansand. I Søgne er det foretatt en vesentlig omlegging og noe utvidelse av kjørefrekvensen.

  Som en foreløpig vurdering ser det ut til å være grunnlag for å kjøre etter det nye opplegget også i 1974 med mindre justeringer.

  Nr.26 PX12244 Scania 80 Repstad bygg 1820 Godsbygg Pris kr.214.248,-.

  Nr.23 PX12478 VolvoF86 Repstad bygg 1847 Godsbygg Pris kr. 208.156,-.

  Nr.15 PX12630 Scania 110 Repstad bygg 1867 Søgne lokalt -Kristiansand Pris kr.269.344,-.

  Nr.55 PX12648 Volvo B-58 Repstad bygg 1871 Reserve/tur Pris kr. 316.256,-.

  Nr.51 Ford Transitt varevogn brukt 1970 modell Pris kr.15.500,-.

  til innkjøp av de to bussene ga staten et tilskudd på kr.28.000,- for nr.15 og kr.30.000 for nr.55.

  Leveranse foto av nr.23 bygget av Brødrene Repstad.

  Linjegods

  Godstrafikken har i første rekke vært preget av Linjegods som startet sin virksomhet 2.januar 1973. Dette opplegget medførte en god del omlegging av trafikktjenesten for Sørlandsruta, både på rutetjenesten og ekspedisjonstjenesten.

  Sørlandsrutas transport for Linjegods dette året omfatter ca.7000 tonn. Dette er en betydelig mengde stykkgods.

  Med et såpass omfattende nytt opplegg, måtte en nødvendigvis regne med at det ville oppstå problemer. Den sterke kritikk fra transportbrukere som gjorde seg gjeldene i begynnelsen av året er ikke lenger så framtredende.

  Imidlertid er det fremdeles en rekke ting både med det praktiske arbeide og det økonomiske oppgjør og fordelingen mellom Linjegods og transportørene som ikke kan sies å være tilfredsstillende. Forhandlinger om dette er i gang og en får håpe det skal lykkes å rette opp de største skjevheter i året som kommer.

  Skolrutene

  Skolerutene har stort sett vært avviklet som foregående år med en del mindre omlegging som følge av 5 dagers skoleuke.

  Kalkylegrunnlaget for de rene skoleruter ble justert noe opp, men som følge av reduksjon i antall skoledager fra 228 til 185 ble det en liten økning i inntektene av denne trafikken.

  Forskjellen i skoletid og skoledager for de enkelte skoleslag virker ikke heldig. Etter hvert vil antagelig 5 dager uke bli det normale for alle skoleslag.

  Selskapets vogner har dette året kjørt til sammen 2.850.000 vognkm. Det er vel 200.000 mer enn i 1972. Økningen fordeler seg med ca.90.ooo km. mer på godsvognene, resten på buss og kombinerte vogner.

  Bygninger

  Det har dette året gjort en del vedlikeholdsarbeid på verkstedet og garasjebygg i Mandal som har vært reparert flere ganger tidligere. Halve taket ble lagt nytt og resten reparert. Kostnaden for dette kom på kr.20.000,-.

  I Farsund var ekspedisjonsmulighetene ved D.S.B. s ekspedisjon etter hvert blitt så vanskelig at en ble nødt ti å sette opp et midlertidig ekspedisjonsbygg. Dette kom på ca.kr.35-000,-. Det jobbes fortsatt med å få ny rutebilstasjon i Farsund. Farsund Kommune har kjøpt en tomt på Sunde som vil bli stilt til disposisjon for bygging av Rutebilstasjon. Tegninger og planer fra Ing. Hennum foreligger nå og det foreløpige kostnadsoverslag av stasjonen er satt til 1,5 million. Sørlandsruta og D.S.B. kan under ingen omstendigheter makte å løse denne oppgaven alene. Der er forhandlinger i gang om å få staten til å medvirke til løsning av denne planen.

  I Søgne er anskaffet 5 nye venteskur i betong. Disse kostet kr.25.000,-.

  Fritjof Ertzeid her på Halse meieri og laster spanner, med buss nr.19.

  Året 1974

  Formann Jonny Kristensen

  Nestformann Juul Wendt

  Styremedlem Thorleif Heimdal

  ” Eivind Germundnes

  ” Eilif Thorkildsen

  1.varamann Dagfinn Benestad og 2.varamann Aksel Reme.

  To av styrets medlemmer har fylt 70 år , Eivind Gjermundnes og Juul Wendt , kan således ikke gjenvelges.

  Som følge av endringer i aksjeloven §50 ledd 4 er det i 1974 gjort de nødvendige forberedelser til utvidelse av styret med 2 representanter for de ansatte, og til tilsvarende endringer i selskapets vedtekter §5.

  Ruteplan

  Den nye ruteplan synes i sin helhet å hatt en gunstig virkning *på trafikken med våre bussruter.

  Kjøring av våre godsruter har foregått etter samme opplegg som i fjor, bortsett fra at de fleste rer blitt innstillet på lørdag. De lokale rutene i Lyngdal er lagt om slik at der bare kjøres til Spangereid og Sandal-Eiesland 2 dager pr.uke når det ikke er behov for rute av hensyn til skolen.

  Nye vogner

  Nr.56 PX13251 Volvo B57 Repstad bygg 1952 44 sittepl. Tur/ Reserve Pris kr. 260.377,-.

  Nr.10 PX13618 Volvo BB57 Repstad bygg 1974 33 sittepl. Pris kr. 238.352,-. Harkmark. Mandal Bevart so veteranbuss.

  Nr.40 PX13495 Volvo F85 Godsbil med ARKA skap 7 tonn Pris kr. 198.836,-. Kristiansand-Mandal ved Martin Høyland

  Nr.32 PX13249 Scania 110 Repstad bygg 1948 37 sittepl. pris kr. 250.002,-. Flekkefjord-Lyngdal

  Nr. Scania LB-80 Godsvogn 6 tonn Pris kr. 236.379,-.

  Nr.66 PX13730 Scania 110 Repstad bygg 2000 46 sittepl. pris kr. 295.763,-.

  Buss nr.66, Scania 110, byggenr.2000. Foran bussen Trafikksjef Ragnar Skuland Foto Ragnar Skuland.
  Buss nr.56 ble kjøpt som Reserve/ Turvogn. Senere ble den satt på ruta Åseral-Mandal Foto Ragnar Skuland.

  Selskapet fikk et tilskudd av vogner på kr.85.000,-.

  Disse ble solt og satt ut av drift:

  Nr.10 Scania 1960 modell

  Nr.37 Mercedes godsvogn 1962 modell

  Nr.40 Volvo Godsvogn 1963 modell

  Nr.39 Scania Kombinert 1962 modell

  Nr.24 Volvo kombinert 1959 modell.

  Det ble innført nye rabattordninger med månedskort i stedet for ukekort., honnørbilletter for personer over 67 år og utføre, med 50% rabatt og rabattkort også for barn med 20%.

  Det nye takstsystemet medførte ingen vesentlig økning i persontrafikken inntektene, på mange ruter snarere en nedgang i inntektene. Om det nye systemet har medført noen økning i trafikken totalt sett, er svært vanskelig å si noe sikkert om.

  Samarbeidet med Linjegods har stort sett gått greit dette året og gir bedre kostnadsdekning enn den avtalen vi hadde i 1973.

  Året 1975

  Formann Jonny Kristensen

  Nestformann Eilif Thorkildsen

  Styremedlem Thorleif Heimdal

  ” Ola S. Foss

  ” Almer Grundekjøn

  Ansatt Hans Egedal

  Ansatt Trygve Bjerland

  Nye vogner:

  Nr.19 PX13998 Volvo BB57 Repstad bygg 2049 Kombinert Pris kr. 274.115,-. Åseral-Mandal

  Nr.49 PX13860 Mercedes-Benz 309 Pris kr. 134.011,-.

  Nr.68 PX13999 Volvo B57 Repstad bygg 2059 Pris kr.298.617,-. Mandal lokal, Mandal-Kristiansand-Lyngdal Thorleif N. Hille

  Nr.63 PX14257 Scania 80 Repstad bygg 2059 Pris kr.269.301,-.

  Nr.61 PX14357 Scania BF111 Repstad bygg 2103 Søgne-Kristiansand Pris kr. 310.858-,.

  Nr.24 PX14371 Scania LB-81 Godsvogn ARKA bygg Pris kr. 294.179-,. Flekkefjor-Kristiansand

  1 stk Maur tilhenger med ARKA skap pris kr. 81.312-,. Skal følge vogn nr.24.

  Foto Ragnar Skuland

  Disse ble satt ut av drift:

  Nr.19, 1962 modell

  Nr,38 1961 modell

  Nr.41 1962 modell

  Nr,60 1966 modell

  Nr.62 1966 modell Er nå veteranbuss på Helgøya.

  Selskapets vognpark består av:

  45 busser

  16 godsvogner

  9 kombinert vogner

  3 varevogner

  7 tilhengere

  Transportytelse målt i vognkilometer

  Persontrafikk i alt 2.248.000 i 1975 (2.176.000 i 1974)

  Godstransport 647.000 i 1975 ( 671.000 i 1974)

  Tilhengere 105.000 i 1975 (85.000 i 1974)

  På rutene Øyslebø-Søgne-Kristiansand-Brunevatn-Søgne-Kristiansand er i løpet av året gjennomført visse endringer. Disse rutene betjenes nå med bare en vogn når det ikke er skole, og kjøres ikke lenger fram til Kristiansand, men har korrespondanse på Lunde med ruter til Kristiansand.

  Inntransport av melk til Meierier er dermed så godt som avsluttet kapittel i Sørlandsrutas historie. Det er bare igjen noen få spann på noen enkelte lokalruter omkring i Mandal og fra Ålo og inn til Lunde. De endringer i selskapets driftsopplegg som nedlegging av melkerutene måtte medføre er således i grove trekk sluttført.

  Når motorveien i Søgne er ferdig gjennom Søgne vil en nok måtte foreta en del endringer i opplegget for rutene på E-18 og lokalt i Søgne området, men det vil vel være ca.2 år fram i tid.

  Godstrafikken har holdt seg bra over hele året. Inntektene har steget med ca.22% i forhold til 1974.Bedringen skyldes avtalen med Linjegods. Den avtalen vi hadde inntil juni 1974 ga dårlig økonomisks dekning.

  Post trafikk

  Post trafikken er stadig på tilbakegang, bortsett fra kontraktsruta Kristiansand-Flekkefjord og bipostrutene i Mandalen og Audnedalen, er postkjøring ikke lenger å regne med. Bilrutenes landpostrutetjeneste har i alle år vært preget av å gjøre en dårlig jobb for elendig betaling, og vi har derfor ingen støtte i distriktene for å beholde postbefordringen på rutene.

  Turbilkjøring

  Turbilkjøringen i Sørlandsruta har som vanlig vært av beskjeden omfang. Det ville antagelig være mulig å øke denne omsetningen, men med de priser som andre selskaper og da særlig i nabofylkene kjører for, er det ikke mulig å ta konkurransen uten å kjøre med tap.

  Verkstedet i Mandal ble rengjort og sprøytemalt innvendig i sommer og det ble foretatt utbedring av taket med nytt belegg.

  I Farsund går det sakte med å få bygget rutebilstasjonen. Tomten er byggeklar og arbeidet med selve bygget kan komme i gang omkring april 1976.. En må regne 10 måneds byggetid.

  Fra julebordfesten på Vic Kafeteria i Mandal. Her er det noen sjåfører som underholder.

  Året 1976

  Selskapet runder 25 år.

  Formann Johnny Kristensen

  Nestformann Eilif Thorkildsen

  Styremedlem Torleif Heimdal

  ” Ola S. Foss

  ” Almer Grundekjøn

  Ansatte Hans Egedal

  ” Trygve Bjerland

  Det er dette året anskaffet disse nye vogner:

  Nr. 37 PX14419 Mercedes-Benz 309 19 sittepl. pris kr.128.164.

  Nr.62 PX14576 Volvo B-58 47 sittepl. Repstad bygg Pris kr. 370.420,-. Lindesnes-Kristiansand

  Nr.41 PX15023 Mercedes-Benz Godsbil Pris kr. 176.280 Farsund-Lista

  Nr.60 PX14963 Volvo B-57 43 sittepl. Repstad bygg 2169 Pris kr. 340.630,-. Byremo-Mandal

  1 stk Scania B-86 understell Pris kr. 195.270,-.

  Disse er tatt ut av drift:

  Nr.35 og nr.42 Volvo semitrailere.

  Nr.80 Mercedes-Benz minibuss

  Nr.65 Volvo buss

  Nr.70 Volvo buss.

  Nr.57 er avskiltet.

  Antall passasjerer i ordinære ruter var 900.000 .

  Det er solgt 2800 månedskort, og 10700 klippekort.

  Det er solgt 26.878 honnørbilletter og 2490 militær billetter for til sammen kr.244.000.

  Farsund Rutebilstasjon

  Rutebilstasjonen stod ferdig desember dette år. Det er blitt en meget bra rutebilterminal for både person- og godstransport til/fra Farsund og Lista området.

  Selvsagt har stasjonen størst betydning for D.S.B., men også for Sørlandsruta er stasjonen en kjærkommen tilvekst for en tidsmessig trafikkavvikling. Det store økonomiske løft er tatt av stat og Kommune for å realisere dette anlegget, har gjort at det hele faller meget rimelig ut for selskapene.

  I Søgne er ombyggingen av lokaler på det nærmeste fullført ved årsskiftet. Det ble en relativt kostbar påkostning, men en må huske på at bygningene har stått i mange år uten nevneverdig vedlikehold, og der er en fordel at en nå kan tilby trafikkantene bedre service med venterom og toaletter. Det er et gammelt, men rimelig krav, som nå er innfridd, og en får håpe at Søgne og trafikkantene til og fra Lunde blir tilfreds med anlegget.

  Noen bilder fra 25.års jubileumsfesten på Caldonien Hotell:

  Fra venstre Leif Vigeland, Thor Haga, Gunnleif Byremo, Sverre Biland, Gabriel Buø, Fritjof Ertzeid, Bjarne Finsådal, Thorfinn Heimdal, Harald Helle, Thorleif N. Hille, Terje Gulli, Karsten Jakobsen og ( Leif Rosåsen er usikker )

  Ragnar Skuland og Trygve Iglebæk med koner. Nærmest på bildet er Lohne fra Søgne.
  Her får fra venstre Petter Lunde, Trygve Hansen, Kåre Hallingskår, Alf Fasseland og Trygve Bjeland utmerkelse på festen.

  Mange gode historier har sitt utspring her fra og en av dem er da lasteruta fra Byremo skulle losse plastrør og plastkveiler fra Sørlandsplast på Tryland, skulle en ekspeditør trille en svær og tung plastkveil. Ekspeditøren gikk som vanlig i sin lagerfrakk og trillet og fikk god fart på plastkveilen og plutselig tar enden av plastslangen tak i lagerfrakken og ekspeditøren blir løftet opp i lufta og følger med kveilen rundt. Det gikk heldigvis godt med ekspeditøren. Ellers måtte ekspeditørene noen ganger prøvesmake litt på lasten, det kunne være pølser, reker eller annet, og en gang hadde en ekspeditør hånda inne i en rekekasse for å prøvesmake på rekene da mottaker til kassen sto bak hans rygg. Mottageren syntes nok dette var mer moro enn ekspeditøren syntes det var.

  Året 1977

  Formann Eilif Thorkildsen

  Nestformann Thomas Eikså

  Styremedlem Almer Grundekjøn

  ” Torleif Heimdal

  ” Ola S. Foss

  1.varamann Gunnleiv Byremo og 2.varamann Dagfinn Benestad.

  Ansatte Hans Egedal

  Ansatte Trygve Bjerland

  Selskapet har ved årsskiftet 119 ansatte, det er 5 flere enn sist år.

  Lønn ekskl. sosiale utgifter var kr. 6.975.00 mot kr. 6.550.000 i 1976. Det er en økning på kr.425.000,- og er 6,5 %.

  Dette året består vognparken av

  48 busser, 6 kombinerte vogner, 17 godsvogner, 1 semitrailer og 7 tilhengere. Av de 17 godsvognene er 2 små varevogner-

  To kombinerte vogner, nr.3 og nr.7 er bygget om til buss.

  Det er innkjøpt 5 nye busser for kr.1.602.000,-.

  Nr.35 PX14960 Scania 111 Kombinert Repstad bygg 2224 Postruta Kristiansand-Flekkefjord.

  Nr.39 PX15196 Volvo F406 ARKA skap

  Nr. 38 PX15241 Mercedes-Benz O-309 19 sittepl.

  Nr.57 PX15401 DAF MB200 Repstad bygg 2257 Lista Kristiansand

  Nr.59 PX15402 DAF MB200 Repstad bygg 2258 Lista-Kristiansand

  Nr.48 PX15427 Mercedes-Benz O-309 19 sittepl.

  Nr.65 PX15463 Scania 86 Repstad bygg 2275 Bybussen og lokalt Mandal (chassis ble kjøpt 1976)

  Nr.14 PX15473 Scania 111 ARKA skap Godsrute Flekkefjord-Kristiansand

  Nr.76 PX15642 VW LT31D

  To ruterturer på lørdager er innstilt, kombinert ruta Mandal-Sveindal og godsruta Mandal-Lindesnes.

  Godsruta Kristiansand-Flekkefjord. er forandret noe etter at det fra 15/8 ble satt opp lokal jernbanevogn Kristiansand-Flekkefjord.

  Sørlandsruta mistet ca.5 tonn stykkgods pr.dag som følge av dette. Det har likevel gått så noenlunde å holde det samme antall ruteturer pr. dag som før., med en viss omlegging og noe annen fordeling av godset på de enkelte ruter på E-18.

  Det har dette året vært arbeidet en del med planlegging for stykkgods med containere, (såkalte LLB containere) Kristiansand-Mandal-Lyngdal-Farsund. Containerne skal bli opplastet på Oslo V. Selskapet har på nyåret 1978 fått 2 nye spesialbygde tilhengere til denne transporten, som skal starte 1.mars 1978.

  Bygg og anlegg

  Innredning av spiserom og sosiale rom ved godsstasjonen i Mandal. Det er også foretatt en del reparasjoner og forsterkninger av lasterampen.

  Nytt tak på garasjen i Marnardal.

  Nytt tak på en del av bygningen i Søgne samt maling av verkstedet.

  Eierforhold

  Ved stiftelsen av Sørlandsruta A/S 24.juni 1971 var selskapets 2014 aksjer fordelt til sammen 69 aksjonærer. I årene fram til 1978 har det hvert år skjedd en del overføringer av aksjer til nye eiere, i det vesentligste salg til livsarvinger og ved booppgjør etter aksjonærer som er gått bort.

  Antall aksjonærer pr.1/-78 er 103.

  Ingen av aksjonærer disponerer mer en 8%av de utstedte aksjer.

  Året 1978

  Formann Eilif Thorkildsen

  Nestformann Tomas Eikså

  Styremedlem Almer Grundekjøn

  ” Thorleif Heimdal

  ” Ola S. Foss

  1 varamann Gunnleiv og 2.varamann Dagfinn Benestad

  Ansatt Hans Egedal

  Ansatt Trygve Bjerland

  Det er gått til innkjøp av 4 busser og 2 tilhengere

  Nr.17 PX15844 Mercedes-Benz O-309

  Nr.70 PX 15859 Volvo B-58 Repstad bygg 2330 Reserve/ tur. Første med automat gir..

  Nr. 42 PX15948 Scania BF86 Repstad bygg 2360 Søgne-Kristiansand

  Nr.71 PX 15957 Volvo B-58 Repstad bygg 2366 Buhølen/ Tryland-Mandal-Kristiansand

  Nr 1 PX13063 får nytt ARKA skap.

  Fire busser og en kombinert vogn er satt ut av drift og hogd opp.

  Rutedriften i året som gikk har vært preget av en del uro. Det begynte med sjåfør streik i første halvdel av april. Streiken medførte en del uheldige episoder mellom streikende sjåfører og ansatte som ikke var i streik. Heldigvis falt det hele til ro nokså snart etter at arbeidet var kommet i gang igjen. En får håpe at lignende episoder kan unngås ved eventuelle senere konflikter.

  I juni kom det rundskriv fra samferdsels departementet med pålegg om å redusere rutekjøringen med minst 4% for å spare kostnader.

  Det ble foretatt innstilling av en del ruteturer, særlig på lørdager og søndager. Videre ble kombinertruta Mandal-Sveindal og en av to turer på godsruta Mandal-Spangereid. Innstillingen av disse siste to turer hadde ikke bare sammenheng med den pålagte innskrenkning, men hadde sin vesentlige årsak i at selskapet fra 1.juli mistet all utkjøring av melk fra Halse Meieri.

  Denne kjøringen, som i frakt utgjorde ca.kr.200.000,- var den vesentligste inntekt på disse rutene.

  Omlegging av E-18 gjennom Søgne ble gjennomført fra 20.november. Denne omleggingen av hovedveien for selskapets ruter fra Mandal og vestre del av fylket gjorde det nødvendig å vurdere nytt ruteopplegg. En var klar over at en så omfattende omlegging kunne møte betydelig motstand i visse deler av ruteområdet, og det ble derfor tidlig lagt opp til en grundig saksbehandling. I juni ble det foretatt befaring av hele E-18 Kristiansand-Flekkefjord., med konferanse på Utsikten i Kvinesdal. Til denne befaringen var invitert 2 representanter fra hver av de berørte kommuner samt representanter fra fylkets Samferdsel nemd og Samferdselssjefen.

  Prinsippene for fjernruter og lokalruter ble da drøftet.

  På høsten la selskapet fram for samferdsel nemda en skisseplan for det fremtidige ruteopplegg gjennom Søgne, og det ble samtidig foretatt befaring av vegene i Søgne med Samferdsel nemda og representanter for Søgne Kommune.

  På dette grunnlag utarbeidet selskapet den nye ruteplanen som en nå har kjørt etter i 4 måneder. Planen er godkjent av et enstemmig Samferdsel nemd som prøveordning. Det kan bli aktuelt med visse justeringer. Det er også mulig at rutefrekvensen i Søgne alt i alt kan vise seg å være for stor etter trafikken, men i prinsippet mener vi at det nåværende ruteopplegg er riktig.

  Kilometeravgiften for busser og kombinerte vogner ble opphevet fra 1.januar 1978. Dette ga en ikke uvesentlig besparelse på utgiftene for personruter.

  Både person-og godstakster ble justert opp med 8-10 prosent fra 1.januar dette år.

  Samferdselplan

  Arbeide med å utrede spørsmål om den fremtidige drift av kollektivtrafikken i Vest-Agder er under drøfting i en rekke utvalg. En må imidlertid være forberedt på at sammenslutning til færre selskaper og visse endringer i grensene mellom selskapene kan bli aktuelt.

  Det har også i år vært salg av aksjer til nye eiere og er nå oppe i 107 aksjonærer.

  .

  Året 1979

  Formann Eilif Thorkildsen

  Nestformann Tomas Eikså

  Styremedlem Almer Grundekjøn

  ” Thorleif Heimdal

  ” Ola S. Foss

  1.varamann Dagfinn Benestad og 2.varamann Gunleif Byremo

  Ansatte Leif Moland

  Ansatte Steinar Åtland

  Vognparken er ved årsskiftet 54 busser, dette er 4 busser mer enn ved årsskiftet 78/79. På grunn av økt behov for skolebusser har det ikke vært mulig å følge opprinnelig plan om å sjalte ut 4 eldre busser i år.

  Antall godsvogner, 18 pluss 1 semitrailer uforandret. Det er kjøpt inn to nye godsvogner og solgt to gamle, nr.2 Volvo 1969 mod. og nr.53, Volvo 1968 mod.

  Antall kombinerte vogner er 3, 1 mindre enn foregående år.

  Vognparken dette året.

  Nr.73 PX 16113 Scania BF86 Repstad bygg 2407 Pris kr. 424.584,-. Marnardal-Mandal

  Nr.74 PX16162 Volvo B-58 Repstad bygg 2422 Pris kr. 548.295,-. Søgne-Kristiansand-Lyngdal.

  Nr.78 PX16262 Scania BR 116 Repstad bygg 2445 Pris kr. 598.178,-. Mandal-Kristiansand-Lyngdal

  Nr.79 PX16276 Volvo B-58 Repstad bygg 2451 Pris kr. 579.453,-. Reserve/ tur.

  Nr.36 PX16092 DAF F2200 Containerbil Pris kr. 524.320,-.

  Nr.2 PX160 Volvo F1025 ARKA Pris kr. 621.012,-. Godsbil rute Kristiansand-Stavanger

  Nr.90 PX2568 Damm henger Pris kr. 233.757,-.

  Busser og kombinerte vogner har kjørt til sammen 2.531.000 km, det er 150.000 km mer enn i 1978. Godsvognene har kjørt 489.000 km, det er en økning på 70.000km mer.

  Kaffepause på Skulands kontor. Fra venstre Ragnar Skuland, Trygve Birkeland, Hermann Bakken og Torfinn Høyland.
  Det ble en prøvetur med nye nr.79 i Tranggata i Mandal.

  Ruta Mandal-Sveindal som ble innstilt i 78 er igjen satt i drift. Isteden er godsruta Byremo-Mandal innstillet. Denne forandringen ble gjort etter henstilling fra trafikantene i Audnedal.

  En helt ny rute, Ekspressrute Lista-Kjevik ble etter forslag fra Samferdselskontoret i Vest-Agder satt i drift fra 1.mai og kjørte til oktober. Den ble kjørt to turer pr.dag som medførte en økning i kjøreinnsatsen på 90.000 vognkm. Det viste seg dessverre å bli lite trafikk på denne ruta at det ikke var mulig verken for selskapet eller for fylket å foreslå videre drift. Underskuddet på denne korte tiden ble bortimot kr.150.000,-.

  Trafikk og inntekter på de fleste personruter eller har endret seg lite i året som gikk. Lokalruter og ruter i tynt bosatte strøk synes å få svakere trafikkgrunnlag for hvert år som går. Rutene på E-18 har for de fleste turers vedkommende rimelig bra trafikk.

  Største trafikkøkning i år er rutene Lista-Kristiansand, de to bussene der kjørte inn ca. kr. 50.000,- mer enn i fjor.

  Rutene Søgne-Kristiansand kjørte inn ca. kr. 200.000,- mer i år enn i1978 og hadde vel 30.000 flere passasjerer.

  Skolerutene viser en økning i de fleste områder. Dette skyldes vesentlig at det ble mer søking til videregående skole enn tidligere.

  Godstrafikken

  Godstrafikken har holdt seg jevnt hele året.

  Fra 1.juli overtok Sørlandsruta i samarbeid med N.S.B. Stavanger partilastruta mellom Kristiansand og Stavanger. Denne hadde vel et år vært kjørt på vår konsesjon av Sørbøruta i Rogaland. Ruta kjøres utelukkende for Linjegods .Sørlandsruta kjørte i perioden 1.juli til 31.desember ca.31.000 vognkm. Netto inntekt etter fradrag av provisjon og terminalkostnader var kr.170.000. Dette er i det svakeste laget, med litt justeringer av priser og driftsopplegg bør det være mulig å få en brukbar rute ut av dette. Sørlandsruta har i samarbeid med N:S.B. søkt om permanent konsesjon for rute mellom de to byene.

  Ruteordningen for Søgneområdet er fortsatt den samme so foregående årsskiftet. Anken fra Søgne kommune er forkastet av samferdselsstyret,. Saken ligger nå i Samferdsdepartementet.

  Det er beklagelig at gapet mellom kostnader og inntekter synes å bli større år for år. Det var ingen takstøkning dette året.

  Tilskudd

  Etter planen skal ansvaret for tilskudd til bilrutene over på fylket fra 1.januar 1981. Det arbeides nå sentralt i N.R.F. og Samferdselsdepartementet med å få til en ny tilskuddsordning. Den ordningen som brukes nå er helt utilfredsstillende for alle parter. Målet er å finne en ordning som i større grad går på tilskudd i forhold til produksjonen, og ikke som nå med saldering av regnskapet. En får håpe det lykkes å få til en brukbar modell for beregning av dette slik at det gir muligheter for å ha visse fordeler av rasjonell drift.

  Samferdselsplanen for Vet-Agder

  Arbeidet med samordning, og planene for en annen selskapsstruktur i Vest-Agder , har utviklet seg lite i dette året. Det er omsider besluttet å sette i gang arbeidet med å analysere planen for tre rutebilselskaper i fylket.

  Dette var siste året med den såkalte taksttilskuddsordningen. Fra neste år er alle tilskudd omgjort til driftstilskudd og dermed underlagt de generelle vilkaår som setter klare begrensinger i selskapets disposisjonsrett over eventuelle overskudd v driften.

  Året 1980

  Formann Eilif Thorkildsen

  Nestformann Tomas Eikås

  Styremedlem Almer Grundekjøn

  ” Ola S. Foss

  ” Thorfinn Heimdal

  1.varamann Gunleif Byremo og 2.varamann Trygve Iglebæk.

  Ansatte Leif Moland

  Ansatte Steinar Åtland

  På ekstraordinær generalforsamling 17.desember ble det besluttet å gi styret fullmakt til å selge Mobilstasjonen i Marnarveien 18. Dette som et ledd i finansieringen av kjøp av verksted på Skinsnes. Eiendommen ble tilbudt Mobil Oil A/S Norge , for en takst kr.1.300.000 fastsatt av Ingeniør Lindboe A/S.

  Mobil Oil har ikke vært villig til å kjøpe eiendommen og har motsatt seg salg til andre. Dette på grunn av kontrakter som Sørlandsruta inngikk mobil i 1957 og 1962. Styret har derfor ikke funnet det mulig å gjennomføre salget av eiendommen.

  Mobil har imidlertid sagt seg villig til å leie hele stasjonen og det har vært forhandlinger mellom administrasjonen og Mobil om dette. Det ligger nå kontraktsforslag om en ny avtale for 15 år regnet fra 1.januar 1981. Disse kontrakter omfatter både leieavtale og leveringsavtale for det nye anlegget på Skinsnes.

  Nye busser dette året:

  Nr.75 PX16556 Volvo B-58 Repstad bygg 2506 45 sittepl. og 36 ståpl. Pris kr. 557.378 Søgne-Kristiansand

  Nr.80 PX16567 Volvo B-58 Repstad bygg 2507 45 sittepl. og 36 ståpl. Pris kr. 557.378 Søgne-Kristiansand

  Nr.12 PX16596 Volvo F7 ARKA bygg 66-80. Pris kr. 544.581

  Nr.53 PX16368 Mercedes-Benz O-309 19 sittepl. Pris kr. 229.772

  Nr.76 PX VW LT-310 !4 sittepl. Pris kr. 118.973.

  Nr.54 PX17122 DAF MB200 Repstad bygg 2543 Pris kr. 670.598. Lista-Kristiansand

  Til sammen kr.2.678.680.

  Vognene er i god stand, men på grunn av det høye antallet vogner som må nyttes i skoleruter, har det ikke vært mulig å unngå relativt høy gjennomsnittsalder. Med det prisnivå vi har i dag, er det vanskelig å makte en raskere fornyelse enn 5-6 vogner pr. år.

  Søgne

  Fra 1.juni var vi etter mye strev og konfliktstoff, kommet så langt at vi kunne trykke den nye ruteplanen for E-18 og for rutene lokalt Søgne-Kristiansand.

  Som kjent ble selskapet forslag til ruteplan anket til Samferdselsdepartementet av Søgne Kommune. Etter befaring og møte med Søgne Kommune, avviste departementet anken.

  Det er gledelig at etter 7 måneds drift kan konstatere at trafikken både i antall passasjerer og innkjørt har vist positiv utvikling på de ruter som er berørt av trafikkopplegget på E-18 gjennom Søgne og på rutene Søgne-Kristiansand.

  Trafikken i mer tynt bosatte områder i Mandalen, Audnedalen og Lindesnes har ikke økt og på flere ruter er mindre enn i 1979.

  På skoleruter, turkjøring og godstransport har takst og inntektsutviklingen vært mer tilfredsstillende. Likedan på posttransporten.

  Aksjer i ulike bedrifter:

  10 Kristiansand Rutebilstasjon 10.000

  61 Kristiansand Godsstasjon 15.250

  4 Larvik Fredrikshavn ferja 500

  120 Mandal Rutebilstasjon 60.000

  1 Rutegods 10.000

  Året 1981

  Formann Eilif Thorkildsen

  Nestformann Tomas Eikså

  Styremedlem Almer Grundekjøn

  ” Ola S. Foss

  ” Thorfinn Heimdal

  1.varamann Jan Trygve Iglebæk og Johnny Kristensen

  Ansatte Hans Egedal

  Ansatte Leif Moland

  Ved slutten av året har selskapet 117 ansatte og 112 aksjonærer.

  Selskapet har ved årsskiftet:

  55 busser

  4 kombinerte

  16 godsbiler

  1 varevogn

  10 tilhengere

  Det er solgt 3 busser, 1 kombinert vogn, 1 varevogn og 1 semitrailer.

  Nyinnkjøpt dette året:

  Nr.46 PX16594 Scania 111 Repstad bygg 2570 Postrute Flekkefjord-Kristiansand

  Nr.4 PX17016 Volvo F613 Norcem 5092-1128-1981 Pris kr. 340.740

  Nr.69 PX17366 Scania BF86 Repstad bygg 2598 44 sittepl.og 22 ståpl. Pris kr. 547.409 Flekkefjord-Lyngdal

  Nr.58 PX 17399 DAF MB 200 Repstad bygg 2603 48 sittepl og 22 ståpl. Pris kr. 722.762 Lista-Kristiansand

  Nr.72 PX17365 Mercedes-Benz O-309 19 sittepl. Pris kr. 253.340

  Nr.77 PX17931 Volvo B-10M Repstad bygg 2615. 47 sittepl og 30 ståpl. Pris kr. 661.241 Lindesnes-Kristiansand

  Nr.81 PX17932 Volvo B-10M Repstad bygg 2616 47 sittepl. og 31 ståpl. Pris kr. 694.300 Reserve/ tur

  Nytt verksted på Skinsnes

  Det knyttes seg stor interesse og mye arbeid til bygging og klargjøring av det nye store verkstedet på Skinsnes i 1981. Med de krav som stilles til en slik arbeidsplass ble det et meget omfattende arbeid både bygningsmessig og med hensyn til elektrisk installasjon, rørleggere, varme og ventilasjon og garderober. Det nye verkstedet og serviceanlegg er et godt steg framover når det gjelder arbeidsmiljø i sektoren reparasjon og vedlikehold. Styret fikk seg tidlig på året forelagt et kostnads anslag på 2-2,5 million. Selv om det gjenstår en del småting ser det ut til at kostnadene kan holdes innenfor denne ramme.

  Det nye vekstedet og serviceanlegg på Skinsnes er et godt steg fremover når det gjelder arbeidsmiljø i sektoren reparasjon og vedlikehold.

  På kontorsektoren er det også skjedd en bedring i og med at vi har fått 80kvm. kontorlokale i 3 etasje der regnskapsavdelingen nå er flyttet inn.

  Det er tidligere avsatt et beløp på kr.135.000 til miljøtiltak. Det er meningen å nytte dette til en bedring av ventilasjonsanlegget og utstyr i malerverkstedet i Marnarveien 16 i 1982.

  Bedriftslegeordningen med Dr. Tytlandsvik som lege fungerer greit, og det er ca.80 av våre ansatte som benytter seg av dette tilbudet.

  Rutedriften har stort sett virket greit. Det kjøres nok et per turer for mye på gamleveien gjennom Søgne, men dette får en rette opp ved en senere anledning.

  Dette året ble det store økninger i billettprisene.

  Fra 1.januar økte prisene med 15% og på nytt fra 1.juni med nye 15%. På billetten Mandal-Kristiansand økte prisen med hele kr.8 til kr.26,-. Hele 44% dette året. Billettprisen på lokalstrekninger under 10 km har i dette tidsrommet økt med ca.100%.

  Denne priseksplosjonen måtte nødvendig vis virke inn på trafikken. Antall solgte billetter har dette året gått ned med ca. 40.000 som er ca.7%.

  Tilskuddet fra fylket ble på til sammen dette året kr.3.407.000.

  Inntektene eksklusiv tilskudd økte med kr.2.704.000 fra kr.18.078.000 til kr.20.782.000.

  Driftsutgiftene økte med 2.652.000 fra kr.20.786.000 til kr.23.438.000 inklusiv avskrivninger.

  Styret har dette året ved flere anledninger deltatt i drøftinger angående nye planer om sammenslåinger av rutebilselskaper. Planen går ut på å danne et stort selskap i midt regionen i Vest Agder, med selskapene Sørlandsruta, Agder Bilruter og De Sammensluttede Bilruter.

  Forhandlingsutvalget, som for Sørlandsrutas del er Tomas Haugland og Eilif Thorkildsen.

  Forhandlingsutvalget har engasjert Hr. advokat Helge Tofte til å bistå utvalget for så vidt gjelder selskapets rettslige og skatterettslige spørsmål, og revisor Magne Storaker for så vidt gjelder den økonomiske og regnskapstekniske side.

  Bjørgulf Foss tar seg en velfortjent på på hytta på nr.26 etter at bilen er ferdiglastet til Kvinesdal-Flekkefjord-Moi. Fra Godsterminalen på Grim Kristiansand.

  Året 1982

  Formann Eilif Thorkildsen

  Nestformann Tomas Eikså

  Styremedlem Johnny Kristensen

  ” Almer Grundekjøn

  ” Torfinn Heimdal

  1.varamann Ola S. Foss og 2.varamann Jan Trygve Iglebæk

  Ansatte Hans Egedal

  Ansatte Leif Moland

  Det er dette året overført en del aksjer og gjeldsbrev til nye eiere. Antall aksjonærer er nå 124.

  Arbeidet med å fullføring av anlegget på Skinsnes er nå ferdig.

  Styret besluttet også å foreta innstallering av nytt varme og ventilasjonsanlegg i malerverkstedet i Marnarveien 16. slik at dette nå skal bli i samsvar med arbeidstilsynets bestemmelser for slike anlegg.

  Sørlandsruta hadde en samlet inntekt på kr.26.051.000 inklusive tilskudd fra fylket.

  Inntektene eksklusive tilskudd økte med 1.906.000 som tilsvarer 9% økning.

  Driftsutgiftene økte med kr.1.609.000 som tilsvarer 6,7% økning

  Til tross for transportstreik i april / mai og generelt svakere økonomisk utvikling har selskapet også i år oppnådd et rimelig bra driftsresultat.

  Selskapets vognpark består av:

  55 busser

  4 kombinerte vogner

  16 godsvogner

  11 tilhengere

  Innkjøpt materiell dette året:

  Nr.82 PX18084 Mercedes-Benz 26 sittepl. Pris kr. 287.415 Øyslebø-Repstad-Lunde

  Nr.83 PX19019 VW Transporter buss 12 sittepl. Pris kr. 73.557

  Nr.84 PX19149 Volvo B10M Repstad bygg 2682 46 sittepl og 31 ståpl. Pris kr. 773.644 Søgne-Kristiansand

  Nr.85 PX19181 Scania S82 Repstad bygg 2684 sittepl 39 og 22 ståpl. Pris kr. 566.609 Lokalruter Mandal

  Nr.16 PX19347 Scania R-112 13 tonn ARKA 78-82 Pris kr. 622.015

  1 tilhenger VanHool 14,4 tonn Pris kr. 340.260

  1 Chassis Volvo B9M Pris kr. 340.260

  Steriken i April/mai hadde selvsagt betydelig negativ virkning, men er ikke alene årsak til redusert etterspørsel. Antall reisende på vanlig billett eller klippekort ble redusert med ca.70.000 reisende og månedskort reisende med ca.24.000 reiser. Skolereiser med ordinær rute har derimot vært i overkant av fjorårets trafikk.Takstene for persontrafikk økte fra 1.januar med 10% og fra 1.juli med 5%. Når en da husker at takstene i 1981 steg med 15 pluss 15%, må en faktisk være forbauset over at trafikktilgangen har vært såpass bra som tilfellet er.

  Godstakstene har hatt tilsvarende økning idette året.

  Styret ser med bekymring på den prisutvikling myndighetene har iverksatt i de to siste år.

  Lønnsnivået dette året lå ca.15% over lønnsnivået i 1981.

  Demonstrasjon i Valvik bakken på Skjernøy pga av at kommunen somler med utbedring av veien. Sjåfør på bussen Arvid Ødegård. Foto Skjernøyposten.

  Tilskudd

  Det har i løpet av dette året vært en del planlegging og forhandlinger med fylket om ny tilskuddsordning. Etter det nye opplegget skal der opprettes en tilskuddsavtale mellom Fylket og de enkelte selskaper. I de foreløpige beregninger for 1983 er antydet et tilskudd på 3 mill. til Sørlandsruta inklusive fylkets andel av tilskudd til båtruta i Søgne.

  Det vesentlige ved den nye ordningen er at selskapet kan beholde inntil 1% av omsetningen dersom det drives med overskudd. Derimot kan et underskudd på inntil 1% av omsetningen ikke søkes dekket ved tilskudd. Den nye ordningen vil medføre større muligheter for fortjeneste, men også større ansvar for driftsresultatet.

  Bensinstasjonen i Dronningsgt 3 ble fraflyttet i desember. Vask og service må utføres ved Hannevika Esso (Agder Bilruter).

  Anlegget på Lunde har medført ganske store kostnader i år. Det er foretatt omlegging av elektrisk anlegg slik at strømforsyningen til Sørlandsruta og Sørlandske Bilservice nå er avskilt. Det er også foretatt omlegging av vann og kloakksystemet slik at dette også kan fordeles til forbruk samtidig som både vann og kloakken er tilknyttet det nye anlegget som Søgne Kommune har lagt gjennom bygda.

  Det er også montert ny tank til fyringsolje.

  På godsekspedisjonen i Mandal har fått nytt gulvbelegg.

  Sørlandsruta har i mange år vært så heldig å ha fast stab av ansatte uten store utskiftninger i personell. Selskapet er nå kommet inn i en periode der relativt mange slutter etter oppnådd aldergrense.

  Tomas Haugland sa opp sin stilling som daglig leder av selskapet høste 1982 og vil slutte i stillingen i løpet av 1983. Styret har avertert stillingen som ledig og vil i nær fremtid ta standpunkt til ansettelse av ny disponent for selskapet.

  Selskapet hadde ved årsskiftet 112 ansatte.

  Forhandlingsutvalget har i løpet av dette året fortsatt arbeidet som tar sikte på et større selskap i Midt-regionen i Vest-Agder. Rapport fra utvalget ble forhandlet i felles styremøte ( D.S.B. , Agder Bilruter og Sørlandsruta) 2.september dette året, og besluttet oversendt til Fylkets Samferdselsutvalget.

  Her har kombinert buss nr.35 fra 1976 som gikk på ruta Mandal-Sjølingstad-Vigeland-Sveindal hatt et ublidt møte med en personbil ved Vigelandsbrua. Bilde Stein Helge Nilsen.

  Året 1983

  Formann Eilif Thorkildsen

  Nestformann Tomas Eikså

  Styremedlem Almer Grundekjøn

  ” Jonny Kristensen

  ” Thorfinn Heimdal

  1.varamann Ola S. Foss og 2.varamann Jan Trygve Iglebæk

  Ansatte Hans Egedal

  Ansatte Leif Moland

  1,varamann ansatte Håkon Hageland

  Fra 1.juli 1983 ble Kai Sødal ansatt som ny disponent etter Tomas Haugland.

  Ved årsskiftet var det 110 ansatte fordelt slik:

  84 sjåfører

  12 mekanikere

  10 ekspeditører

  4 administrasjon

  I løpet av dette året er 5 sjåfører sluttet for oppnådd aldergrense.

  10 ansatte har mottatt NRF s 25 års hederstegn.

  Fra høsten 1983 er det inngått en spesiell turbil avtale med sjåførene, som vil gjøre oss mer konkurransedyktig i fremtiden.

  Persontrafikken har stabilisert seg etter en rekke år med nedgang.

  Takstøkningen var dette året på 10% og inntektsøkningen har vært på 16,8% på ordinære billetter og kort.

  Skoleruter på kontakt utgjør kr. 6.878.617 eller 23% av inntektene.

  Godstrafikken har økt med bare 6,8%.

  I løpet av neste år vil vi endre driftsopplegget vårt til mer direkte transport fra Kristiansand til mottagere i ruteområdet og unngå terminalbruk mest mulig.

  Vognparken bestod av følgende vogner:

  Lastebiler 17

  Tilhengere 11

  Buss/kombi 65

  Varevogner 2

  Disse ble kjøpt nye:

  Scania 142 Last pris kr.587.400

  Nissan varevogn pris kr. 64.000

  2 skap ARKA pris kr.234.000

  Nr.30 PX19821 VW Transporter buss pris kr.84.000

  Nr.64 PX19310 Volvo B-9M Repstad bygg 2700. Pris kr.665.612 Chassis fra 1982 Lokal ruter Mandal

  Nr.86 PX19443 Volvo B10M Repstad bygg 2722 Pris kr. 825.927 Hurtigbuss Flekkefjord-Kristiansand

  Nr.87 PX19851 Volvo B6FA Repstad bygg 2734 Pris kr. 541.498 Lyngdal-Flekkefjord

  Nr.88 PX20126 Scania K112 Repstad bygg 2742 Pris kr. 887.904 Mandal-Kristiansand-Lyngdal

  Nr.67 PX20319 Scania 86 Repstad bygg 2773 Tur/ Reserve Chassis bestilt av Agder Bilruter.

  Nr.86 var ny dette året på Ekspressruta Flekkefjord-Kristiansand.
  Nr.88 var ny dette år.

  Økonomi

  Det er investert i et større EDB anlegg for å kunne utvikle de økonomiske styringssystemer bedre.

  Imidlertid har likviditet vært tilfredsstillende fordi egenfinansieringen gjennom avskrivninger på kr.4 mill er stor så lenge vi invester i nytt materiell, og for det andre brukes for mye tilskuddsmidler i stedet for kassakreditt eller annet låneopptak. I tillegg bidrar den jevne kontante innbetalingsstrøm til å opprettholde brukbar likviditet.

  Det er 125 aksjonærer pr.31.desember 83 og styret foreslår et utbytte på kr.43,- pr aksje som var tilsvarende i 1982.

  Gamle Sørlandsruta måtte nå bytte navn til Sør Buss. Det nye storselskapet skal beholde navnet Sørlandsruta.

  Året 1984

  Nye Sørlandsruta blir etablert 26. januar 1984 og består av Sørlandsruta, Agder Bilruter og De Sammensluttede Bilruter, som det hadde vært jobbet med i 6 år. Tanken var å videreføre driften fra de 3 tidligere selskapene. Men allerede etter kort tid etter sammenslåingen skjer det mange endringer som forandrer driften som disse selskapene hadde. Ganske fort blir selskapene til felles enhet med mange nye tanker mot framtiden.

  Det nye selskapet fikk navnet Sørlandsruta.

  Kai Sødal blir direktør i nye Sørlandsruta AS, han kommer fra Agder Bilruter.

  Styre:

  Eilif Torkildsen, Vanse Formann SR

  John Høyland, Åpta Nestformann DSB

  Olav Iglebæk, Homstean AB

  Tomas Eikså, Marnardal SR

  Almer Grundkjønn, Kr.sand SR

  Håkon Hageland, Mandal Ansatt

  Hans Egedal, Mandal Ansatt

  Dette året var første driftsår for det nystiftede Sørlandsruta A/S. Selskapet ble etablert 26.januar 1984 på basis og videreføring av driften fra de 3 tidligere rutebilselskapene Agder Bilruter A/S, De Sammensluttede Bilruter A/S og Sørlandsruta A/S, (Sør Buss A/S)

  Sørlandsruta A/S eies av de 3 tidligere rutebilselskapene fordelt med 59% på Sør Buss A/S, 23% på Agder Bilruter A/S, og 18% på De Sammensluttede Bilruter A/S.

  Aksjekapitalen er i henhold til vedtektene delt i tre aksjegrupper som alle skal være representert i så vel styre som representantskap.

  Ved etableringen beholdt eierselskapene noen av sine eldre faste anlegg med tilhørende pantegjeld, som utleies til Sørlandsruta A/S for en bestemt periode. Øvrige aktiva og passiva ble overført til det nystiftede Sørlandsruta A/S.

  Sørlandsruta A/S ledes av adm. direktør Kai Sødal som er direkte ansvarlig overfor styret.

  I tillegg til styret, er det vedtaksfestet et aksjonærvalgt representantskap på 15 medlemmer.

  Gjeldene organisasjonsplan viser i hovedtrekk arbeidsområdene til den daglige ledelse med generell funksjonsbeskrivelse.

  Adm. sjef John Arne Håland ble ansatt 24.4.84 og markedssjef Aslak Bjotveit ble ansatt 1.7.84. Driftsleder, Kristiansand, Reidar Gjedrem ble ansatt fra 1.10.84 i full stilling. De øvrige i ledelsen har alle vært ansatt i de tidligere ruteselskap.

  Gjennomsnittsalder på de ansatte er 45 år og ansettelsestid er 14 år.

  Antall ansatt pr.31.12.84:

  Sjåfører 120 faste, 26 deltid

  Mekanikere 22

  Ekspeditører 15

  Administrasjon 17

  Til sammen 174 og 26 deltidsansatte

  Lønnskostnadene var i 1984 kr.23.206.000,- inkl. sos. kostnader( herav kr.205.000,- til M/F “Høllen”. Dette utgjør ca.48% av totale kostnader.

  Dette året ble det oppnådd enighet med tillitsmennene om en spesiell avtale for flerdagers turbusskjøring. Dette var en vesentlig forutsetning for å kunne satse på å utvikle turbussmarkedet.

  På høsten ble det innført kollektiv gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring som finansieres med halvparten av arbeidsgiver og halvparten av arbeidstager.

  Buss nr.4 fra DSB ble en prøvekanin på det nye designet. Bare to busser fikk denne fargen.

  Vognparken pr.31.12.84.

  Antall Snitt alder Utkjørte vognkm 1984.

  Små lastebiler 6 2,7 58.900

  Store lastebiler 14 7,1 483.900

  Store busser 97 7,8 3.832.400

  Små busser 17 4,0 324.000

  Kombinerte vogner 11 6,4 428.600

  Avd. kjøretøy 2

  Hengere 8 7,3 204.300

  Sum 155 6,9 5.333.000

  Nyinvesteringer utgjør tilsammen kr.4.294.300,- inkl. chassis og større ombyggingsvogner.

  Nyinvesteringer i 1984 fordelser seg slik:

  ! stk. Volvo F408 Last Kr.163.900,-

  1 stk. VW LT45 last Kr. 109.083

  1 stk. Scania K112 buss Kr. 1.019.199

  1 stk. Volvo B10M buss Kr. 988.946

  1. stk. Karosseri til Scania K82 Kr. 480.643

  4 stk. VW småbuss Kr. 352.500

  1 stk. VW LT45 Kombinert Kr. 160.000

  Gamle busser fra Agder Bilruter , DSB og Sørlandsruta fikk ethvert disse fargene. Dette er en gammel buss fra DSB nr. 8.

  1 stk. Van Hool henger inkl. skap Kr. 250.800

  1 stk. Volvo B9M chassis Kr. 431.035

  1 stk. Arka skap Kr. 110.764

  1 stk. Kalmar LAGAB påbygg Kr. 154.764

  1 stk Ombygging av buss til kombinert Kr. 72.284

  Til sammen kr. 4.294.304

  De nyeste vognene har blitt malt i de nye fargene, som har hvit basisbunn med to røde striper langsgående i tape. Framover vil de vogner som pusses opp eller er mest brukt i hovedrutene, bli omlakkert. De eldre vognene vil ikke bli omlakkert. Fargene er godt mottatt hos ansatte og publikum. Denne fargen ble “stjålet” fra en tysk turbuss som var på besøk i Mandal.

  Sørlandsruta A/S har i dag skoleskyss i 10 kommuner, men fortsatt er det kommuner hvor vi ikke har hånd om all skyss. Fra 1.1.1986 skal Samferdselavd. i Vest Agder fylke overta det økonomiske ansvar for skoleskyss til grunnskolene. det medfører integrering av skoleskyssen og det ordinære rutetilbud slik at alle skoleruter vil være ordinære rutebusser.

  Sørlandsruta har satset mye på utadvendt og markedsrettet virksomhet og vil i løpet av 1985 gjennomføre målrettede markedstiltak på så vel ordinære ruter som skoleruter og turbuss.

  Turproduksjon for grupper/lag / foreninger/bedrifter ect., ble etablert dette året. Sørlandsruta har nå ressurser og forutsetninger for å kunne tilby totalt reisetilbud inkl. hotell, ferje, buss og bespisning både i inn og utland. Dette produktet vil bli markedsført under Sørlandsrutas Touring og denne virksomheten vil bli trappet opp i1985 ved at vi blant annet satser på rent turbuss materiell med toalett, video, kjøkken etc.

  Nye ruteplaner

  Samlet ruteplan for det nye selskapet ble gitt ut 2.juni og fra samme dato ble det satt i gang 8 gjennomgående ruter i hver retning mellom Lista og Kristiansand. Denne ruten betjenes av 4 vogner som hver kjører ca.500 km pr. dag eller 180.000 km hver pr. år. Denne omleggingen resulterte i en rasjonaliseringsgevinst på 2-3 vogner og 1-2 årsverk samtidig som rutetilbudet ble vesentlig forbedret og utvidet.

  Godstrafikken

  Godstrafikken har stagnert og konkurransen er ytterligere skjerpet. Samferdselsloven gir fri etableringsrett for all type transport og rutebegrepet skal sløyfes. Det er en stor utfordring for Sørlandsruta å ta opp kampen om lokalgodset, og det trengs en omstilling fra en beskyttet, regulert tilværelse til fri konkurransesituasjon. Sørlandsruta skal kjempe og fra 1. september overtok selskapet driftsansvaret for godsterminalen i Kristiansand. Denne drives nå i Sørlandsrutas regi og hensikten er å ha en god basis terminal for trafikkledelse og markedskontakt. I løpet av neste år utvides vi til å hente/ bringetjeneste i Kristiansand.

  Samarbeidet med Linjegods utgjør 4,7 mill kroner og omfatter både samtrafikk, spesialoppdrag med containerbiler, langtransport, distribusjon og terminal håndtering.

  Torridalens Bilruter

  I forbindelse med sammenslåingen i Kristiansands området har Torridalens Bilruter A/S forespurt om Sørlandsruta A/S er interessert i å kjøpe selskapet. Styret har sagt seg positiv t interessert i å forhandle om overtagelse fordi en ser flere driftsforhold bl.a. ved betjening av Vennesla Kommune, som interessante. Imidlertid har en klart gitt utrykk for at Sørlandsruta skal ikke hindre elle forstyrre planene om etablering av et felles byselskap i Kristiansand. Det vil derfor ta noe tid før nærmere avklaring foreligger.

  Faste anlegg

  På grunn av opphør av avtaleforhold mellom tomteeier og utleier av verkstedet i Hannvika, har styret besluttet å investere i nytt tidsmessig verksted/ serviceanlegg på Mjåvann Industriområde. Anlegget skal stå ferdig 31.desember 1985.

  I forbindelse med sammenslutningen ble det foretatt visse endringer i eierforhold av de eldre anlegg. I dag leier Sørlandsruta anlegg som var finansiert med private midler før det var ytet tilskudd, mens hovedverkstedet på Skinsnes, Mandal og Rutebilstasjonen i Farsund, som begge er av nyere dato, eies av Sørlandsruta. Dessuten eier vi en del garasjer.

  økonomi

  Driftsresultatet for 1984 har vørt tilfredsstillende. På bakgrunn av forutsetninger fra det offentlige ved etableringen av Sørlandsruta A/S , vil det ikke bli utdelt utbytte i 1984.

  Året 1985

  Dette året er det 2.driftsår for nye Sørlandsruta A/S og det har i løpet av selskapets korte levetid blitt foretatt vesentlige endringer. Omstilling til marked- resultatorientert ledelse er en vanskelig og stor prosess som berører alle ansatte på alle nivåer.

  Godstrafikken har blitt skilt ut som en egen resultatenhet og ledes av godstrafikksjef Øystein Severinsen. Denne driften ledes fra vår Godsterminal på Grim.

  Person trafikken ledes av Driftssjef Ragnar Skuland og markedssjef Aslak Bjotveit. Disse har det koordinerende ansvar for alle trafikkavdelingene.

  Magne Lian overtar som trafikkleder for østre distriktsområde med kontor på rutebilstasjonen.

  Som tidligere er arbeidstokken stabil, men det har vært tendenser til at de yngste søker nye stillinger p.g.a. lønnsbetingelser. gjennomsnittsalderen blant alle ansatte er 43 år. Antall faste ansatte er 180 pluss 41 deltidsansatte.

  Det har vært avhold informasjonsmøter med alle ansatte og selskapet har startet med servicekurs. Disse vil bli fulgt opp videre fra ledelsen med ytterligere systematisert opplæring og utvikling av ledere.

  Vognparken

  Vognparken bestod av 159 enheter. I løpet av dette året er det utrangert og solgt til sammen 5 enheter, mens det samtidig er investert i 9 nye vogner.

  Sørlandsruta Touring

  Reiselivsmarkedet er interessant og har og vil fortsatt ha vekst framover i motsetning til ordinær rutedrift. Det er derfor interessant for Sørlandsruta å satse på dette markedet men det forutsetter at lønnsavtalene blir ennå bedre tilpasset denne virksomheten.

  Sørlandsruta Transport

  Godstransporten markedsføres under Sørlandsruta Transport, og vi markerer oss enda sterkere framover som landseltransportør. Stykkgodstransporten er inne i en sterk omstilling hvor konkurransen er hard, men vi har styrket godssiden for å klare utfordringene. Lønnsomheten er fremdeles dårlig, men i løpet av neste år vil det lokale stykkgodsopplegget bli endret betydelig til mer distribusjonskjøring og mindre terminal bruk.

  Rutenettet er utvidet østover, og i tillegg til stykkgodstransport vil vi satse på spesielle opplegg for kunder som vil redusere egentransport. Linjegods er den største kunden og svarer for 5,5 mill. av inntektene.

  Fra våren 1986 overtar Sørlandsruta Flekkefjord Bilruter A/S. Dette betyr en tilvekst på ca. 15 ansatte og 17-18 vogner samt et godt verkstedbygg i Flekkefjord. Omsetningen i selskapet er ca.5 mill., og trafikken er konsentrert i Flekkefjordområdet.

  Faste anlegg

  Det er under planlegging anleggsmessige endringer i Mandal med flytting av godsekspedisjonen og bussgarasjering til Skinsnes området. Dette prosjektet er en del av en større plan for utvikling av forretningssenter i Øvrebyen i Mandal.

  Driftsresultatet dette året er tilfredsstillende med kr. 669.000 før skatt. Tilskudd for dette året utgjorde 14,1% av inntektene.

  Året 1986

  Våren ble serviceanlegget på Mjåvann ferdig og driften fra Hannevika og Lunde ble overført. Dessuten vil stasjonering av biler bli samlet her for østre driftsområde. Dette medførte stor omlegginger på mannskapsplanene, men ruteplanen foreløpig blir uendret. Anlegget kostet 6 mill. utenom tomtekostnadene på ca. 2,5 mill. kr.

  Ferdigstillelse av anlegget på Mjåvann ble feiret med kake. Fra venstre Kåre Gjervollstad, Aslak Bjotveit, Styreformann i en årrekke Johnny Kristensen og verkstedmester Karsten Skarpeid.

  Sørlandsruta kjøper Flekkefjord Bilruter.

  Våren 1986 ble Flekkefjord Bilruter overtatt av Sørlandsruta og fra 1.juni ble driften integrert, men Flekkefjord Bilruter er behold som datterselskap av fusjonstekniske årsaker. Flekkefjord Bilruter A/S eier verkstedeiendom og busser leies ut til Sørlandsruta til dekning av faste kostnader, mens alle driftskostnader for øvrig dekkes av Sørlandsruta. Nye vogner som anskaffes blir registrert i Sørlandsruta A/S. A Viktor Log er ansatt som Trafikkleder i Flekkefjord.

  Reidar Nilsen går av bussen i Kirkehavn. Reidar begynte som sjåfør på Hidra for Flekkefjord Dampskipsselskap, deretter overtok Flekkefjord Bilruter rutene på Hidra., og dette året overtok Sørlandsruta Flekkefjord Bilruter

  Øystein Severinsen overtok som godstrafikksjef fra 1. februar med resultatansvar for godsvirksomheten.

  Det nye vedlikeholds- serviceanlegget på Mjåvann ble tatt i bruk på sommeren som erstatning for anleggene i Hannevika og Lunde. Det er foretatt omdisponering av vogner og sjåfører men driften vil bli enda bedre tilpasset fra neste sommer.

  Organisasjonen er inndelt i fire driftsområder- persontrafikk, turbussvirksomhet, godstransport og vedlikeholdssiden.

  Driftsplanlegging og salgsvirksomhet for Turbuss skjer sentralt fra Mandal. Godstransporten ledes fra Grim og det er i løpet av året foretatt omstasjonering av sjåfører og avgrening mellom gods- og persontrafikk.

  Det har vært en del utskiftninger av arbeidstokken. Dette skyldes hovedsakelig at generasjonsskifte og det er god tilgang på nye sjåfører.

  Arbeidsmiljøutvalget har behandlet og godkjent tegninger til nybygg på Skinsnes, hytte på Åpta samt tilbygg til rutebilstasjon i Flekkefjord.

  Skoleruter og ordinære ruter er nå en resultatmessig enhet og fremstår som et ordinært rutetilbud. Det har vært en betydelig økning i bruk av undertransportører og det vil bli inngått standardavtaler med disse slik at de fremstår som en del av det ordinære rutetilbudet. Fra høsten utføres skoletransporten i Hægebostad kommune på Sørlandsrutas løyve og våren 1987 vil fylkeskommunen i samarbeid med oss foreta en analyse av rutetilbudet i kommunen.

  Antall reisene i ordinære ruter har vist en svak nedgang, men skolebarn transporten har økt betydelig. Totalt ble det transportert 3,4 mill. passasjer i 1986.

  Nedgangen i etterspørselen etter tradisjonelle rutetjenester gjør at en må forvente en reduksjon av tilbudet fremover. Det ligger krav fra fylkeskommunen om reduserte tilskudd samt at en bør vurdere andre former for transporttjenester. Opprettelse av transportsentraler for bestillingsruter, handicappede transport og sykereiser er stikkord for utviklingen innen kollektivtransporten. Dette bør være arbeidsoppgaver som Sørlandsruta kan være med å løse.

  Turbuss/ reiseliv

  Turbuss / reiseliv har hatt en betydelig vekst dette året med vel 45% inntektsøkning. Det er 11% mer en budsjettert og utgjør 6,9% av totale driftsinntekter.

  Etablering av ekspressbussrute mellom Kristiansand og Stavanger våren 1987 vil danne grunnlag for utvikling av eventuelt samarbeide på turbuss siden i Rogaland. Foreløpig har selskapet 2 rene turbusser i drift og disse suppleres med halvturist langrutevogner i toppsesongen og i helgene. Resultatet av denne kombinasjonen gir overskudd på driften.

  Godstransport

  Inntektene økte med 16,6% og det er 12,6% mer enn budsjettert. En del ulønnsomme ruter ble lagt ned og nye opprettet. Dette året ble det gitt kr.300.000,- i tilskudd, men for neste år er dette borte men driften forventes likevel å gi et positivt resultat gjennom den utviklingen som her er lagt opp til. Det er startet nattrute til Bergen for Linjegods, mens partigodsruta til Stavanger samt stykkgodsbil til Moi er avviklet. Fra 1.januar 1987 overtas godsrutene mellom Kristiansand og Vennesla.

  Driftsmessig har vi nå med utgangspunkt i Kristiansand et indre og ytre distribusjonsområde for så vel Linjegods som for lokalgods. Det indre området kjennetegnes ved direkte distribusjon til mottagere og omfatter Mandal, Søgne, Greipstad, Vennesla, Lillesand og Grimstad. Det ytre området foregår via ekspedisjoners steder eller kombinerte ruter på bygdene.

  Anlegg

  Serviceanlegget på Mjåvann inklusivt tomt og carport kom på ca. kr.9 mill.

  I Mandal er det under planlegging ny garasje/ godsekspedisjon med garderobe anlegg på Skinsnes. Selve oppstillingsplassen for busser på rutebilstasjonen i Mandal vil få betydelig standardheving og driftsforholdene for øvrig vil bli bedre ved at parkering av busser flyttes til Skinsnes.

  I Farsund vil det i løpet av et par år bli nødvendig med et enkelt serviceanlegg på Sunde ettersom nåværende verkstedanlegg på Farøy vil bli solgt til kommunen for bygging av kaianlegg.

  Det er nødvendig forutsetning at selskapet må tjene mer penger for å kunne opprettholde investeringsnivået samt betjene aksjonærene med et rimelig utbytte fremover. I forutsetningene for sammenslutningen skulle det ikke betales utbytte de 3 første årene. Anleggsinvesteringer har vært og er relativt store i forhold til inntjeningen, men så vel bygging av anlegg på Mjåvann som på Skinsnes er fremtidsrettede løsninger fremfor det å leie gamle, mindre hensiktsmessige lokaler.

  Det er varslet betydelige nedskjæring i tilskuddsmidlene til rutedrift i perioden 1988-90. Dette indikerer strammere økonomi og vi må være innstilt på reduksjoner i rutetilbud og antall ansatte.

  Det ble mange farger på bussene etter alle sammenslåingene som var.

  i

  Året 1987

  Sør-Vest Ekspressen i Flekkefjord. Buss nr.352.
  Bedriftsidrettslaget til Sørlandsruta deltok i mange år på den populære Holmekollstafetten i Oslo.

  Juni dette året startet Sørlandsruta den nye ekspressruta mellom Kristiansand- Stavanger i samarbeid med 3 selskaper i Rogaland. Både turbussdriften og denne ekspressruta drives uten offentlige tilskudd. Ekspressruta har hatt en jevn god utvikling, og den er kommet for å bli. Det forventes at den i 1988 vil gi akseptabel inntjening etter en innkjøringsperiode 2. halvår -87.

  Turkjøringen utføres med rutesjåførene på deres fritid gjennom egne lønnsavtaler. Det satses mest på gruppereiser, men shoppingturene til Aalborg og Flensburg selger jevnt godt. Totalt reiste ca.69000 passasjerer med våre turbusser i 1987.

  Godstransport

  Sørlandsruta har engasjert seg i containertransporter for Linjegods til Drammen og stykkgodsrute til Bergen.

  I begynnelsen av 1988 vil ekspedisjonene i Mandal, Lyngdal og Farsund bli avviklet som omlastingsterminaler for videre distribusjon. Bilene vil bli utstyrt med mobiltelefon og kjøre varene direkte til mottager fra Kristiansand. Likeledes kan kunder sende varer til Kristiansand ved å ringe direkte til bilen. For privatpersoner og mindre pakker som skal til utkantene vil det bli opprettholdt pakkeekspedisjoner i tilknytning til personterminalene i Mandal, Lyngdal og Farsund.

  Anlegg

  Det ble tatt i bruk to nye anlegg dette året. I Flekkefjord er jernbanestasjonen utvidet slik at det er blitt kontorer, ekspedisjon, venterom og spiserom for Sørlandsruta og de andre selskapene som anløper der. Fylkeskommunen har bekostet ombyggingen, mens Sørlandsruta står for driftsansvaret og vedlikehold. De gamle kontorene i Urgata er avviklet.

  I Mandal har Sørlandsruta kjøpt 9,2 da tomt av VAE på Skinsnes samt satt opp karosseriverksted, godsekspedisjon, spiserom og garderober. Bygget er tilpasset for å kunne etableres som nytt hovedverksted dersom det er ønskelig. Leie forholdet ved godsterminalen og garasjer i Marnarveien er avviklet.

  I begynnelsen av neste år vil ferie-kurssenter bli ferdigstilt i Åpta.

  I Farsund vil det ikke bli aktuelt med endringer i verkstedlokaler ettersom forutsetningen for avvikling av leieforhold ikke er til stede.

  årets resultat utgjør 0,5% av inntektene. Dette er meget svakt. Driftsresultatet før avskrivninger og finanskostnader på kr.13.302.000 er høyere enn i fjor, men ikke stort nok til å gi tilfredsstillende resultat.

  Selv om resultatet er svakt , er det tilført bedriften betydelige verdiøkning i form av fast eiendom og vogner. Både eiendommer og vogner er avskrevet dette året med maksimale satser.

  Resultatet for dette året må også vurderes ut fra driftsutvidelser som medførte nye, dyre vognkjøp. Ekspressruta til Stavanger og containertransporten til Drammen, startet midt i dette året og inntekten gjelder derfor i 2. halvår, mens avskrivningene gjelder fullt til sammen ca.kr. 750.000.

  Aslak Bjotveit sammen med Philip Eikås og Ivar Kristensen i turbuss nr.50.

  Året 1988

  Lederutvikling vil være sentral fremover for å bedre å kunne møte nye utfordringer og tilpasse bedriften til endrede markeds- og driftsvilkår.

  Det vanskelige arbeidsmarked og god trivsel har bidratt til at de ansatte holder på jobben. Det er nå 189 heltidsansatte og 39 på deltid.

  Det har vært en produktivitetsvekst på 5,5 % vekst fra 1987.

  Lønnskostnadene utgjorde 39,7 mill. tilsvarende 48,7 % av de totale driftskostnadene.

  Vognparken

  Vognparken bestod av 177 enheter og det er investert i vognmateriell for kr.10,5 mill. Dette er likevel resultert i en økning av gjennomsnittsalderen til ca.8,5 år. For ikke å øke denne burde investeringer ha ligget på ca.12-14 mill. hver år, men i nåverende økonomiske situasjon er det neppe grunnlag for dette.

  Den konsesjonerte og regulerte rutedriften står for 2/3 del av den totale virksomheten. Det er skolebarntransporten som i stor grad dimensjonerer rutedriften. Totale inntekter for denne virksomheten utgjorde kr.59,3 mill. og økte 6,1% fra 1987.

  Kontrakten med Fylkeskommunen er fordelt med ca. 16-17 mill. på skoleskyss og resterende 8-9 mill på ordinær rutetrafikk. Ressursforbruket i skoleskyss -sammenheng utgjør 70 årsverk og 82 busser.

  Sørlandsruta transporterte ca.1,2 mill. passasjerer i ordinær rute og 1,9 skoleelever.

  I bygde områder er det stor sett bare skoleruter igjen med få unntak. I grisgrendte områder vil bestillingsruter erstatte ordinære ruter. Skysstasjoner skal samordne ikke-rutegående offentlig betalte persontransporter som sykereiser, transport av funksjonshemmende og bestillingsruter.

  Ekspressruten mellom Kristiansand og Stavanger er nå oppe på et akseptabelt inntektsnivå og gir lønnsomhet.

  Salgsarbeidet for turbuss er styrket og etablert i Kristiansand med eget salgs- produksjonskontor på rutebilstasjonen i sentrum av byen. Dette virker positivt og har styrket vår posisjon i et stadig konkurranseutsatt marked , ikke minst fra nyetablerte bussoperatører.

  Godstransport

  Samlet utgjorde godstransporten med såvel buss som lastebil dette året ca. 18 mill. det er en økning på 6,6 % fra 1987.

  Konkurransen er hard, men Sørlandsruta opprettholder vår høye markedsandel. Etter utvidelser dekker vi nå daglig distribusjon i Aust- og Vest Agder for lokalgods og Linjegods. Sørlandsruta fremstår nå med en klar t positiv og profesjonell “image” i markedet. Terminalen på Grim gir oss en klar strategisk fordel i konkurransen, mens av lokalgods – og Linjegodsdistribusjon dessuten gir et godt grunnlag for lønnsomhet fremover.

  Engasjementene innfor containertransporten er noe redusert, men vil øke igjen når Linjegods åpner sin nye godsterminal på Langemyr ca.1.juni.

  Anlegg

  Det er nå 5 år igjen av leiekontrakten på verkstedet på Farøy. Det er påkrevd med nye porter i bygget.

  I Kristiansand har Sørlandsruta overtatt driften av rutebilstasjonen og flyttet inn i nyoppussede lokaler i 1.etasje. Dette gir bedre publikumsbetjening, bedre arbeidsforhold og mer effektiv personellutnyttelse av de 4 som arbeider der.

  Kurs- og feriesenteret på Åpta ble tatt i bruk dette året og har vært benyttet til flere interne møter/ kurs i løpet av året.

  Året 1989

  Vognparken består av 185 enheter fordelt på 103 store busser, 26 små busser, 9 kombinerte busser, 33 lastebiler , 10 tilhengere og 4 avd. vogner.

  Investeringer i vogner utgjorde kr.9,0 mill. dette året. Fremdeles tjener vi for lite penger til egenfinansiering av nye vogner med normal utskifting. Derfor er det gjennomført reduserte investeringer i forhold til tidligere år samt lagt vekt På å anskaffe mindre vogner til endrede markedsbehov.

  Arbeidet med effektivisering og endringer av rutetilbudet fortsatte også dette året. Selv om produktiviteten har steget, er tilbudet redusert samtidig som prisene ble økt. Denne onde sirkel har bidratt til en forverring av etterspørselen etter bussreiser. Derfor blir ikke prisene justert neste år fra 1.januar.

  I samarbeid med fylkeskommunen og drosjenæringen har Sørlandsruta etablert Skysstasjoner i Kristiansand og Mandal som en prøveordning ut 1990. Stasjonene driver samordning av syketransport og bestillingsruter. Skysstasjonene er etablert som aksjeselskap og den ene av disse leier lokaler av Sørlandsruta i Mandal. Samordningen av sykereiser vil kunne tilføre flere busspassasjerer.

  Rammebetingelsene for kontaktforholdet mellom fylkeskommunen og ruteselskapene er under sterk forandring. Det foreligger nå et lovutkast til endring av samferdselsloven som vil gi fylkeskommunen adgang til å innføre anbud på inntil 20% av ruteproduksjonen pr. år uten innløsningsplikt av nåværende konsesjonærer. Det synes klart at anbudsordninger vil kunne delvis innført i løpet av nærmeste fremtid. Fordelen med anbud vil være et klarere skille mellom kjøper og selgers ansvar av transporttjenester. Vi vil kunne bli mer bedrift med økt risiko og mindre offentlig styring, mens fylkeskommunen vil måtte ta større ansvar for planlegging gjennom administrasjonsselskap og inntektsansvar for publikumsinntektene. Ved innføring av anbud vil vi også kunne tape oppdrag og det gis åpning for å kunne gi anbud i andre fylker. Selv om konkurranse for å utføre kollektivtransport for det offentlige ennå ikke er innført, må vi oppføre oss som det allerede gjelder.

  Turbuss

  Omsetningen har økt med 13% og det meste har skjedd som følge av økt aktivitet på totalpakker. Det innebærer også at innkjøpte tjenester fra ferjeselskaper og hoteller også har økt betydelig. For å kunne oppnå gode avtaler med underleverandørene er det nødvendig med stort volum. Vi har derfor samarbeidet med andre ruteselskaper om produksjon og vognbruk.

  Godstrafikk

  De største markedsmessige utfordringer fremover vil være å overbevise næringslivet om at det gir lavere kostnader ved å kjøpe transport enn å drive med egne biler. Bedre vognutnyttelse forutsetter at oppdragsgiver er innstilt på å endre sine arbeidsrutiner.

  På rutebilstasjonene i Kristiansand og Mandal er det gjennom offentlig finansiering foretatt betydelig oppgradering av utvendige terminaler. Begge stasjonene framstår som mer publikums vennlige og mer trafikksikre.

  For at Sørlandsruta skal kunne overleve og være en attraktiv bedrift for eierne, ansatte og kunder i fremtiden, må vi gjennom strategisk planlegging finne våre sterke og svake sider i forhold til konkurrenter, vurdere egenkapitalsituasjon, styrings- og ledelseskonseptet samt utviklingsmuligheter for de ansatte. Slike planprosesser vil gi oss mulighet til fortløpende å øke markedsandeler gjennom alternative strategier, samt sørge for effektiv drift og lave produksjonskostnader. Nettoresultatet må bedres fremover og investeringer forutsetter å bidra til dette med økte krav til avkastning.

  Årets resultat utgjør 1,1 % av omsetningen før årsoppgjørsdisposisjoner, mens målet var 3 %. Resultatet er bedre en i fjor, men det er ikke nok i forhold til krav om økt egenfinansieringsevne.

  Gjennom samarbeid med fylkeskommunen er det økt forståelse for at vi må som bedrift tjene penger og ha frihet til å disponere disse som vi selv mener er til beste for bedriften. Til tross for at resultatet ikke er godt nok vil styret anbefale at det i rimelig grad tas hensyn til aksjonærenes intresser og foreslår følgende disponering av årets overskudd på kr.245.210,-.

  Avsetning til reservefondet kr. 25.290,-

  Utbytte kr. 30,- pr. aksje Kr. 150.000,-

  Avsetning til disposisjonsfondet Kr. 69.920,-

  Generalforsamlingen bestod av følgende: Steinar Eikås SB, Dagfinn Benestad SB, Peder G. Govertsen SB, Egil Reme SB, Arild Heimdal SB, Olav Tveit SB Formann, Ola S. Foss SB, Gunnleif Byremo SB, Andreas Qvale DSB, Kjell Holvik DSB, Gudmund Bryggeså DSB, Torbjørn Simonsen AB, Reidar Gjedrem AB, Jon Stie AB, Arnfrid Stie Sheppard AB.

  Styret bestod av følgende: Jonny Kristensen, John Høyland, Bjørn Mesel, Tomas Eikså, Almer Grundekjøn, Olav Nilsen og Steinar Åtland.

  Styret besluttet å gå til innkjøp av : 1stk Hino 22 seter, 1 stk Mercedes småbuss 22 seter, 1 stk Mercedes småbuss 16 seter, 1 stk stor langrute/ turbuss og 1 stk distribusjonslastebil.

  Sommerkatalogen “Glade Bussdager” som er et samarbeidsprosjekt mellom Sørlandsruta og ATS ble lansert med turer til blant annet til Flensburg, Gøteborg, Legoland/Løveparken Lysebotn/Stavanger, Telemark og Oslo.

  Sør Vest Ekspressen feiret 2 års jubileum 6.juni med winerbrød, kaffe og rød brus. Tale for dagen ble det også.

  Følgende jubilanter:

  50 år: Kjell Aukland, Oliver Bryggeså, Torstein Ausland, Arne T. Berdalen, Thorfinn Høyland, Kåre Mikalsen, Magne Skailand.

  60 år: Håkon Hageland, Arnold Nilsen.

  65 år: Syvert Engenes, Erling Føreland, Birger Bentsen og Torgny Homme.

  Nye ruter fra 1.desember Kristiansand-Langenes-Åros-Søgne pga ny Åros bru, der de fleste rutene går om Åros.

  Sørlandsruta Bedriftsidrettslag blir stiftet med formann Oddvar Glomså (Boa), Kasserer Jakob Osnes og sekretær Berit Skuland.

  To nye lastebiler ble satt i drift uke 51. Det er et containervogntog Scania 113 som går inn i ruta Kristiansand-Stavanger-Bergen. En Mitsubishi Canter skal trafikkere Kristiansand-Grimstad-Arendal.

  Buss 303 ble også levert i november. Denne var utstyrt med regulerbare stoler og toalett som kan tas ut ved at toppen på en enkel måte fjernes. Denne skulle stasjoneres i Mandal som tur-reserve.

  Året 1990

  Klemmet Fidje blir ansatt som billettkontrollør fra 1.januar. Han kommer fra politiet og medarbeider i Trygg Trafikk.

  Servicerutene Taxus ble etablert i februar 1990 i Mandal og i mars i Flekkefjord.

  I Mandal skal to Hino småbusser gå i to-timers sløyfer mellom 4-6 boligområder rundt byen og sentrum. Dette gir times avganger på likt klokkesletthele dagen. Noe spesielt er det likvel at det er miljøvernavdelingen i Mandal kommune som er den viktigste samarbeidspartneren, som baner vei for driftstilskudd fra Miljøverndepartementet.

  Det er bydelene Skjebstad, Ime, Østre Skogsfjord, Sånum-Neseheia og Kleveåsen som Taxus kjører til på dagtid. Om kveldene blir det Vigeland, Holum og Skjernøy -Tregde-Harkmark. Bussen kjører på ganstien mellom Ime 1 og Ime 2, og på Skjebstad fra Storsteinsveien og Treheia.

  I Flekkefjord planlegges et tilsvarende tilbud, men i noe mer beskjedent omfang. Her vil det meste finansieres med innsparing og bedre utnyttelse i eksisterende ruter. Taxus i Flekkefjord får et redusert tilbud i skolens sommerferie.

  Bydlene som Taxus kjører til i Flekkefjord er Krågetona, Uenes, Søyland og Rauli, en runde som tar nesten en time. Dermed trengs det kun en buss her.

  Disse prosjektene har vært vellykket sett i forhold til etterspørsel og dekker et reisebehov som er større enn antatt opprinnelig. Med lave billettpriser, høy frekvens inn i boligområdene på sykkel/ gangvei, ikke faste stopp og små busser ble det økt aktivitet i et nytt marked. Etter et års drift var passasjertallet oppe i ca. 800 reisende pr. dag i Mandal og ca. 250 i Flekkefjord.

  Mandal kommunes positive engasjement gjennom tilrettelegging av trase/ fjernstyrte bommer har vært sterkt medvirkende til Taxus suksessen.

  Jubilanter:

  50 år Torleif Knustad, Magne Elle, Steinar Åtland, Kjell Holvik, Endre Møll, Gunnar Heggland, Asbjørn Hansen, Kjell Nygård, Edvard Fodnestøl, Fritjof Ellefsen.

  60 år: Asbjørn Løvåsen, Tomas Reiersdal, Arnfinn Eie.

  65 år: Arnar Fløystøl, Hermann Bakken, Alf Fasseland.

  Nye busser: Scania 113 nr.311, Volvo B10M nr.317, 2 stk Hino nr. 530 og 509, 1 stk VW 529.

  Følgende nye busser skal leveres senere: 2 stk. Volvo B10M, 1 stk Scania K113, 2 stk. Hino, 1stk Scania 93M lastebil (Demobil)

  Ettersom Brødrene Repstad er konkurs vil styret drøfte ny policy for fremtidig leverandører av busskarosserier.

  Det ble utarbeidet en telefonliste over avganger som hadde telefon i bussene.

  Den økonomiske utviklingen pr. april-90 var rimelig bra i forhold til 1989. Totalt en økning på 2,9%. Ordinære reisende er omtrent som i fjor, mens skoleskyssen har økt. Turbuss har en reduksjon på 5,9%. Ekspressen ligger bedre an enn i fjor og Transport har en økning på 5,9%.

  Rutene Evje-Kristiansand.

  Dessverre har det vært vanskelig å få til en konstruktiv dialog med Setesdal Bilruter om felles, samordnet ruteplan mellom Evje og Kristiansand. Når utgangspunktet for den andre part er at de skal ha enekonsesjon på strekningen og dette vil påviselig redusere rutetilbudet til publikum betydelig samt føre til økte takster, vitner dette om lite forståelse fra Setesdal Bilruters side om hvem de er til for. Det er kundene vi kjører for og det er ikke aktuell samferdselspolitikk i noen av fylkene å tildele enekonsesjon på strekningen. Vår faste holdning i denne saken har vist seg hittil å gi publikum det beste tilbudet og forståelse i så vel berørte kommune som fylkeskommunene. Vi vil ikke la oss presse vekk fra Evje.

  Buss 303 var en av de siste bussene Sørlandsruta fikk levert fra Brødrene Repstad før fabrikken gikk konkurs.

  Året 1991

  Flekkefjordsbanen blir nedlagt fra 1.januar dette året og erstattet med utvidet busstilbud mellom Sira/ Moi og Flekkefjord. Det utvidede busstilbudet ble lagt ut på anbud fra fylkeskommunen og fra 1.1.91 inngikk Sørlandsruta kontrakt på utvidet drift samt ansvar for drift av Flekkefjord Rutebilstasjon. Kontrakten resulterte i økt produksjon på ca.270.000 vognkm. samt 2,5 årsverk. For å dekke denne utvidelsen investerte sørlandsruta 2 store busser og 1 liten buss utover det ordinære fornyelser i vognparken. Resultatet av dette har medført en oppgradering av virksomheten i Flekkefjord. Sammen med etableringen av Taxus og lav gjennomsnittsalder på vognene, har vi innfridd våre forventninger til kundene i Flekkefjord etter at vi tok over Flekkefjord Bilruter.

  Ferja “Høllen”

  Rutebåten “Høllen” som har operert i skjærgården i Søgne ble solgt i januar og driftsansvaret overført til andre.

  Totalomsetningen økte med 10,3 % til 99,3 mill. fra 1990 til 1991. Dette er en tilfredsstillende utvikling og det har gitt akseptabelt driftsresultat.

  Sør-Vest Ekspressen hadde en svært positiv utvikling med 24 % inntektsøkning fra 1990, og rutetilbudet er utvidet til 2 ganger hver dag i hver retning samt faste suppleringer i helgene. For å kunne møte nye utfordringer og økt konkurransedyktigheten, har Sørlandsruta gått inn som aksjonær i Norway- Bussekspress A/S. Vi er nå tilknyttet det norske ekspressbussmarkedet hvor Kristiansand er blitt et viktig knutepunkt.

  Flekkefjordsbanen

  Banen ble lagt ned 31.12.90 og erstattet med nytt og utvidet bussruteopplegg mellom Flekkefjord- Sira/ Moi. Ruteopplegget ble godt mottatt og gir bedre dekning for publikum enn når banen var i drift. Samferdselsdepartementet ga våren -91 den lokale private Contiental Railways System A/S konsesjon til 2 års prøvetid på jernbanedrift mellom Sira og Flekkefjord, men prosjektet strandet manglende økonomisk fundament så vel for etablering som for drift.

  Saken reiser imidlertid en del prinsipielle spørsmål om muligheter for privat jernbanedrift, men avslører også manglende konsekvent holdning og misforstått samferdselspolitikk hos de lokale politiske beslutningstagere. Sørlandsruta fikk tildelt konsesjon og hadde inngått driftsavtale med fylkeskommunen før CRS kom inn i bildet.

  Servicerutene TAXUS i Mandal og Flekkefjord inngår nå som en del av det faste lokalruteopplegg og etterspørselen er fortsatt tilfredsstillende.

  Høsten dette året ble det igangsatt et begrenset ruteopplegg lokalt i Søgne på prøve ut 1992, men det er behov for justeringer av tilbudet for å få til et bedre opplegg.

  Det er inngått samarbeidsavtale med Setesdal Bilruter om rutene mellom Evje og Kristiansand. Flere års strid om rutene på strekningen er tilbakelagt og det er nå en felles ruteplan og takster til beste for publikum og begge ruteselskap.

  Fra 1.januar vedtok fylkeskommunen et ungdomskort for alle under 20 år til kr.160,- pr. måned. Kortet gjelder over hele Vest-Agder uavhengig av skoleskyss. Til tross for noe avventende holdning fra vår side i utgangspunktet, må det sies å ha vært en suksess totalt sett. Sørlandsruta selger ca. 500 kort pr. måned.

  Fylkeskommunen har finansiert oppgradering av så vel Lyngdal som Flekkefjord rutebilstasjon hvor vi har driftsansvaret.

  Godstransport

  Godstransporten har økt i omsetning med 10,4 % fra 1990 til 1991. I tillegg til at tidligere driftsomfang er opprettholdt, har vi utvidet med 2 vogntog for Linjegods på strekningen Sørlandet – Oslo.

  Fremdeles er det store utfordringer i markedet overfor egentranportørene, men det er en svært vanskelig å nå frem med våre ideer om alternative transportløsninger. Skjerpet konkurranse i næringslivet vil antagelig tvinge bedrifter til å legge om sine rutiner for salg og distribusjon mot mer logistikkorientert tankegang hvor kostnader til lagerhold, kapitalbinding og distribusjon vil måtte sees i sammenheng og ikke løsrevet fra hverandre.

  Fremtidsutsikter

  Sørlandsruta står foran store og interessante utfordringer fremover. De ytre rammebetingelser endres vesentlig så vel på ordinær rutetransport som turkjøring og godstransport.

  Sørlandsruta har engasjert seg aktiv i denne liberaliseringsprosessen og er villig til å ta disse utfordringene, og samtidig være med å påvirke rammebetingelsene fremover. Vi har deltatt i en utredning om “Fylkeskommunens rolle under endrede rammebetingelser” hvor ulike problemstillinger ved fremtidige kontraktsforhold blir vurdert. Det viktigste blir å definere klare kjøper- selgerroller av kollektive transporttjenester for deretter å finne frem til egnede forretningsmessige kontraktsforhold.

  I innværende år prioriterer vi følgende områder for å møte fremtiden:

  Kompetanseutvikling hos alle ansatte på ulike nivå.

  Utvikling av helse, miljø, sikkerhet med internkontroll og kvalitetssikring.

  Innføring av EDB på trafikkstyring for å øke effektiviteten og gi grunnlag for raske og riktige beslutninger.

  Videreutvikle og forbedre de økonomiske styringssystemene med klare budsjett- og resultatkrav til ledere.

  Året 1992

  Prioriterte prosjekter framover.

  For at vi skal være konkurransedyktige vil følgende 4 områder bli prioriterte:

  -kompetanseutvikling for alle ansatte gjennom obligatorisk og frivillig opplæring.

  -kvalitetssikring som settes i gang til høsten. Målet er å bli sertifisert i ISO9000.

  -trafikkstyring på EDB settes i verk til høsten.

  -innføring av elektroniske billettmaskiner i 1993.

  Det er inngått driftskontakt med fylkeskommunen for innværende år med betydelig reduksjon i godtgjørelsen i forhold til fjoråret. Fylkeskommunen økonomi er vanskelig. Etter vår mening er det fortsatt manglende forståelse i store deler av det politiske miljø for at vi som har store enheter med regionalt dekningsområde har de laveste kostnader og kan tilby de billigste og mest rasjonelle løsninger. Vi mener dette burde ha blitt prioritert sterkere i den situasjon fylkeskommunen befinner seg i.

  Kvina Bilruter er til salgs. Sørlandsruta blir forespurt om å delta i forhandlingene. En henvendelse som er sendt SR etter ekstraordinær general forsamling i Kvinesdal 19.august blir behandlet på styremøte i SR 3.september. Etter dette vil det sannsynlig innledes forhandlinger nokså umiddelbart. Det endte med at Sirdalsruta gikk seirende ut av denne handelen og overtok Kvina Bilruter.

  Sykefraværet har steget til 6,9%. Det er spesielt langtidssykefraværet som drar tallene opp.

  Ragnar Skuland skal lede et utvalg som skal bestemme en standard utforming av framtidige busser. De skal anbefale utstyr og inverteringer innenfor styrets opptrukne rammer.

  Lørdag 4.april ble Sørlandsruta utsatt for et større uhell ved at en rutebuss fra Kristiansand til Lista kjørte utfor ved Holmenfoss. Dessverre ble en passasjer drept og 21 lettere skadet.

  Fra 3.september starter den nye serviceruta i Åseral. Dette er et prøveprosjekt styrt av Fylkeskommunen etter tildeling av statelige prosjektmidler. I stedet for noen av rutene som tidligere gikk mellom Åseral og Kristiansand, blir det minibuss av høg standard ( Hino 20 seter) som knyttes til de lokale skolerutene i Åseral og Bjelland. i et bestillingssystem. På den måten skal det bli forbindelse med nesten alle småsteder i disse områdene, og de får skyss til og fra direktebuss til sentralsykehuset i Kristiansand.

  Det er nå bestemt at selskapene i Aust og Vest Agder 1.september 1993 skal ta i bruk samme type elektroniske billettmaskiner. Dette er en vidtrekkende omlegging innen personrutedriften, der gevinsten sammen med nytt trafikkstyring system skal bli mindre arbeid og kostnader i administrasjon, bedre muligheter for økonomistyring og bedre service for publikum.

  Fylkeskommunen kommer sannsynligvis til å bygge ned omfanget av kollektivtrafikken i årene framover samtidig som næringen avreguleres.

  Fra vedlikeholdsavdelingen kommer det et hjertesukk etter at nye turbusser må få omlakkert bagasjelukene . Det sies at sjåførene sparker i lukene for å få dem i lås-dermed sitter det igjen i lakken fotavtrykk og skitt og merker.

  Torleif Skurve blir ansatt som kombinert trafikkassistent og sjåfør i Lyngdal.

  Mange flotte turer denne høsten som Touringen serverer bla. til Helsingfors, Bremen, St, Petersburg, Bilka og Flensburg.

  Fra og med 1.oktober overtok Sørlandsruta Linjegodsterminalen i Flekkefjord. Med på lasset ble Bjørg Nilsen og Gunnar Lund som var ansatt i Linjegods. SR har to små utkjøringsbiler i Flekkefjord. I tillegg går det et vogntog fra Kristiansand til Flekkefjord-Sira-Moi og et vogntog til Kvinesdal.

  SR Transport har har også satt en lastebil daglig til Flekkerøya, noe som er godt mottatt. I samarbeid med S.H. Transport, Drammen startet Transport med et nytt kjøre opplegg for linjegods. Det kjøres containervogntog 4 netter i uka Kristiansand- Brevik, der det bytte containere med S.H. Transport, som kommer med tilsvarende containere fra Oslo.

  Det er laget planer for betydelige rasjonaliseringer og styrking av deler av Sørlandsrutas virksomhet. Det gjelder i det nærmeste Godsterminalen på Grim som kan bli avviklet i sin nå værende form. Innen nyttår ventes det en avklaring om hvilken samarbeidsform med Linjegods vi kan få. Siktemålet er en langsiktig samarbeidsavtale og mer lønnsom drift.

  Disse bussene er godkjent for tempo 100: 303,306, 331, 350, 352, 376 og 385. I tillegg søkes det for 351, 363, 392 og 401.

  On-line med Mandal. Stasjonene i Farsund og Flekkefjord er nå knyttet direkte til EDB anlegget ved hovedkontoret. Fra før er stasjonen i Kristiansand og Godsterminalen på Grim tilknyttet. Trafikkstyringssystemet gjelder kun for rutegående busser og kan brukes over hele selskapet. Dette systemet tar hånd om alt av buss og sjåførdisponeringen, skiftplaner og ruteproduksjon. Trafikkstyringsprogrammet Bjørnetjenester.

  Betingelsene for busstransport under OL på Lillehammer er nå klarlagt. Hvis det er tilstrekkelig interesse blant sjåførene , er SR innstilt på å delta med 18 busser og ca.24 sjåfører.

  Sørlandsruta Touring selger inntegningsturer som tradisjonelle Shoppingturer til Danmark og Tyskland og om sommeren i felleskatalog med ATS. I den senere tid er Øst-Europa blitt aktuelle og etterspurte reisemål.

  Fra nyttår innstilles Taxus ruta i Søgne. Trafikken ble aldri tilfredsstillende, og det er heller ingen ting som tyder på at den ville stige noe særlig. I den situasjon Fylkeskommunen tilskudd skal reduseres med hele 4 millioner for SRs vedkommende, var det nærliggende å innstille denne ruta. Så blir det kanskje til at neste TAXUS fødes i Farsund en gang i løpet av neste år.

  Året 1993

  Det blir et lederskifte i busstrafikk. Mandag 8.mars overtar Arild Lande som trafikksjef for persontrafikken i Sørlandsruta. Samtidig tiltrer Trond Tufteland som Trafikkplanlegger.

  Ragnar Skuland går av fra samme tidspunktet og over som konsulent i stab under adm. dir. og vil stå til disposisjon for spesielle oppgaver framover. Han vil dessuten sørge for at lokalkunnskap om rute- og skiftplanlegging blir videreført. Han begynte i Marnar Bilruter i 1946 som sjåfør og litt på kontor. Allerede under sammenslåingen i 1951 til Sørlandsruta fikk han en sentral rolle. Han fikk etter hvert ansvaret for trafikkplanlegging som ruteplaner, skiftplaner og turnusplaner både på gods og passasjertransport. Dette styrte han i alle år med en stødig hånd på en god og rasjonellmåte. Han kjente nok til hver og en melkerampe og til hver en skoleelev på alle gårdene i hele ruteområdet. Det står stor respekt av den jobben han gjorde i alle disse årene. Han måtte hele tiden balansere på kundene sine ønsker og hva som var forsvarlig økonomisk for selskapet. Å overta jobben etter han var nok som å hoppe etter Wirkola, og det er det nok ingen som vil klare etter han.

  Etter denne omorganiseringen og Arild Lande overgang til Trafikksjef stillingen er nå to kontorer i 2.etasje i rutebilstasjonen blitt til tre, slik at i alt 4 kontorer fra sentralbord/resepsjon til økonomiavdelingen. Her finner vi nå på rekke og rad Trond Tufteland, Aslak Bjotveit, Arild Land og Ragnar Skuland. Ombyggingen er foretatt av SR egne folk Johnny Egeland og Ivar Haga.

  Samtidig blir Rolv Olsen Trafikkassistent for busstrafikk i Kristiansand. Anne Marie Haddeland overflyttes fra Terminalen på Grim til Økonomiavdelingen i Mandal. Trafikkassistent Arvid Ødegård i Mandal blir overflyttet som trafikkleder i Flekkefjord. Oddvar Glomså (Boa) blir vikar som Trafikkassistent i Mandal.

  Gratulasjoner:

  50 år: Reidar Nilsen, Leif Moland, Odd Sverre Gausdal, Kjell Olsen, John Aa. Horrisland, Tor Oddvar Hakvåg, Torstein Helland.

  60 år: Bjarne Haugland, Raymond Lundevik

  65år: Andreas Fossdal, Ommund Ropstad, Klemmet Fidje, Ragnar Skuland Arne Eikild, Ola S. Foss, Dag Rasmussen, Lars Fossdal.

  Pensjonister: Ola S. Foss, Arne Eikild og Arnt Pedersen.

  Ekspressruta på strekningen Stavanger-Hamburg er formelt klarert med myndighetene, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før ruta kan se dagens lys. Bl.a. går vi en ny runde med norske myndigheter vedrørende lokaltrafikken i Norge og vi ser på forholdet til eksisterende ekspressruter mellom Danmark og Tyskland. Det er ventet at vi skal komme i gang i en eller annen form i løpet av dette året. Dette er et samarbeid med Deutsche Touring Gmbh.

  Ny ruteplan fra 23.mai der 1955 avgangen fra Kristiansand til Lista endres til kl.2015. Det for å få korrespondanse med tog fra Oslo.

  Som planlagt flyttet SR Transport sin virksomhet fra Terminalen på Grim til Linjegods Terminalen på Langemyr 3.mai. Flyttingen inngår i en omfattende avtale med Linjegods, der et helt klart mål er å styrke SRs stilling som transportbedrift på Sørlandet. Avtalen er langsiktig og omfatter begge Agder fylkene og gelder både lokalgods og fjerngods. Omleggingen fører til 5 faste stillinger på Grim Terminalen blir borte, og omsetningen blir redusert med 3,6 % til 18,0 mill.

  Litt fra Touringen: Påsketurer til Lubeck/Bremen, St.Petersburg, Paris og Holland. Sommerturer: Østerrike, Paris, Holland, Bremen, St.Petersburg, Legoland, Moseldalen, Lillehammer, Ålborg og Flensburg.

  Turer med personlig preg. Radarparet John Heltne og Ragnhild Martinsen har etter hvert fått en stor skare av tilhengere- og tilbyr spesielt tur til Holland, St.Petersburg og Østerrike.

  Trafikkutviklingen viser en tendens fra enkeltbilletter til større kortbruk noe som betyr lavere inntekter. Tall tyder på en svak oppgang på personrutene. En klar stigning er det også på Touringen og Sør-Vest ekspressen. Godstrafikken viser lavere inntekter i forhold til sist år.

  Det blir nå mulig for sjåførene å ta fagbrev. på Mandal videregående skole. Første kurs starter 13.september. Fagbrevet gir bedre lønnsplassering, sterkere faglige kvalifikasjoner og høyere status som yrkesutøver. I alt fikk 12 sjåfører plass på kurset.

  Det blir dugnadslørdag 5.juni på Åpta feriesenter for ansatte med familier. Dugnaden gjelder ryddig av stranda, fylle stein i landfeste for flytebrygga. SR holder mat og drikke.

  Nye ruter i Søgne igjen. Den nye ruteplanen (nr.2) var mildt sagt noe uheldig for rutene i Søgne. Den innholt feil, det var for dårlig rutetilbud i forhold til tidligere og rutetidene for knappe. Det verste ble rettet opp og kunngjort på eget særtrykk. Men fortsatt er rutetidene for knappe rundt Langenes og for Taxus vest for Rådhuset. Fra 12. juli blir det derfor igjen ny ruteplan som skal gjelde i Søgne.

  Driftsstart for de nye billettmaskinene blir 5.september ,men kun salg av enkeltbilletter. 1.januar starter også salg av kort på disse maskinene.

  Også i år er Sørlandsruta representert på Gimlemessa. SR har en stand for Touring, mens andre deler av virksomheten er representert gjennom stand for NOR-WAY Bussekspress.

  Tomtekjøp i Flekkefjord. SR har tatt initiativ til å kjøpe et område på 6 dekar i Austavika i Flekkefjord. Området ligger sentralt i forhold til bysentret og nåværende rutebilstasjon. Tomta er nok til garasje og serviceanlegg. I formannskapsmøte 21 oktober er SR gitt tilsagn om kjøp av tomta. Det er ikke tatt stilling til når SR evt. skal ta området i bruk., men plassen er i alle fall sikret.

  SR fyller 10 år i januar. Styret har nedsatt en jubileumskomite som forbereder en markering av begivenheten. Komiteen består av Hilde Larsen, Ivar Kristensen, Andreas Forgard, Peder G, Govertsen og Aslak Bjotveit.

  Ernst Høyland (29) blir ansatt som ny økonomisjef og tiltrer 16.november.

  I desember har selskapet forsøkt med nattbusser fra Kristiansand kl.0100, 0200 og 0300 til Søgne og Greipstad natt til lørdag og søndag. Rutene har vært en suksess og det ser ut som at det også gir større trafikk tidligere på kvelden inn til byen.

  Verkstedmester Andreas Farestad fyller 63 år i februar og vil da trappe ned for ansvaret for verkstedet. Farestad vil gå over i en ren innkjøpsfunksjon. Det er avertert etter ny verkstedmester.

  Arbeidstokken er stabil og det var 247 ansatte fordelt på 211 i heltid og 36 på deltid.

  Antall reisende innenfor kontraktsområdet med fylkeskommunen var c. 3,6 mill. fordelt på ca.2 mill. skolebarn og 1,6 mill. for øvrige passasjerer. Veksten har vært på 4 % i forhold til 1992.

  Investeringene har dette året vært nytt elektronisk billetterings- og datautstyr, 2 små busser 2mellomstore busser, 2 nye og 2 brukte lastebiler samt påbygg til sammen 12,6 mill.

  Tradisjonen tro vil vi også i år gi alle ansatte og pensjonister julepakke som takk for god innsats i dette og tidligere år.

  Året 1994

  Styrets målsetting for de 3 neste årene er at selskapet skal være ledende – og godstransportselskaper i Norge, og at selskapet skal være konkurransedyktig og lønnsomt også når persontransportmarkedet blir avregulert.

  Virksomheten har i løpet av året økt og det har derfor blitt foretatt en del nyansettelser. Det er nå 257 på heltid og 43 på deltid.

  “Nye ” Sørlandsruta er 10 år.

  Disse 10 år har vært veldig aktive Og til dels svært stressende for medarbeidere i alle avdelingene. Dette er selskapets daglige leder, styre, representantskap bevisst og de takker for den innsats og stå på holdningen som er vist. Sørlandsruta er i dag mer styrket enn noen gang til å ta i mot den utfordring og konkurransen utenifra som landets politikere har vedtatt. Vedlikeholdsavdelingene har nå verksted på Mjåvann, vi leier i Farsund og har etter oppkjøpet av Flekkefjord Bilruter også Flekkefjord. Godsavdelingen har utvidet transport i begge Agder fylkene og faste oppdrag på Oslo og Bergen. Sørlandsruta Touring har en sterk posisjon, og det er hyggelig å kunne få positive tilbakemeldinger fra passasjerer på innlandsturer så vel som på pakketurer utenlands. Busstrafikkavdelingen som er og alltid har vært største aktivitet utvider stadig. Ved oppkjøpet av Flekkefjord Bilruter har regionen der styrket Sørlandsrutas rutenett. Igangsetting av Taxus, Sør-Vest Ekspressen har vært vellykket. Fra jan/feb starter også ny rute Stavanger-Hamburg. De nye elektroniske billettmaskinene som nå er tatt i bruk vil gi regnskapsmessige data direkte til økonomiavdelingen og ruteledelsen får oppgaver om passasjerbelegg og inntekter på de enkelte rutestrekninger. De senere års oppgradering av rutebilstasjonene i Flekkefjord, Lyngdal og Mandal har gitt Sørlandsruta en mer helhetlig ansikt utad. Hovedadministrasjonen fikk ved overtagelsen av Vic Kafeteria sine lokaler løst sine plassproblemer. Dette var en hurtig tilbakeblikk på utviklingen og på materielle forbedringer . Med tanke på framtiden legges det stor vekt på den styrken vi har med ca.240 medarbeidere av hel- og deltidsansatte. Dette var en 10 års hilsen til ansatte fra styreleder Almer Grundekjøn.

  Kai Sødal kunne fortelle at vi styrker oss for å bli enda mer konkurransedyktige gjennom samarbeid med andre ruteselskaper. Sørlandsrutas deltagelse i Nordenbuss er et av flere virkemidler. De overordnede mål er at Sørlandsruta AS skal være blant de ledene person- godstransportselskap i landet. Sørlandsruta deltar i Nor-Way Bussekspress AS som er et markedsføringsselskap for ekspressruter over hele landet og til og fra utlandet. 37 selskaper står bak dette samarbeidet som har fremmet og utviklet ekspressbussnettet betydelig ikke minst i utviklingen av vår Hamburgrute gjennom konsesjonstildeling og valg av Deutsche Touring GmbH som partner i Tyskland.

  Nordenbuss ble stiftet 18.mars som er et samarbeidskjede mellom Ofoten Bilruter, Narvik, Saltens Bilruter AS Bodø, Helgeland Bilruter Mosjøen, AS Trondheim Trafikkselskap, Trondheim, Oslo og Follo Busstrafikk AS Oppgård og Sørlandsruta AS. Disse selskapene eier 1/6 del hver i Nordenbuss AS. Selskapets formål er å gjøre de nevnte selskaper bedre stand til å møte nye utfordringer innfor ordinær rutegående kollektivtransport gjennom felles ressursutnyttelse, kompetanseheving, utvikling av informasjonsteknologi og innkjøp. De deltagende bedrifter opprettholdes fortsatt som selvstendige selskaper og kan konkurrere med hverandre. Nordenbuss omfatter gjennom deltagende selskaper ca. 900 busser, 200 godsbiler, 1700 årsverk og ca.800 millioner kr. i omsetning. Samarbeidskonseptet gjør at vi er i stand til å konkurrere med de største kjente aktører som svenske Linjebuss ( 12-1300 busser) , NSB Bildivisjon (800-1000 busser), Norgesbuss (700-800 busser). Som kjent har vi to av disse aktørene som naboer i vest og øst.

  Linjegods Transporttørforening som er en interesseforening for 34 transportører i Linjegods. Dannelsen av denne foreningen i 1992 har vært forutsetningen for at vi har fått til langsiktige samarbeidsavtaler med Linjegods og fått til en offensiv markedsutvikling i felleskap.

  Skysslaget er en annen samarbeidskonstellasjon under utvikling for å bli mer konkurransedyktig som turbussoperatør på pakketurer innfor person, organisasjons- og bedriftsmarkedet. Nettverket består av Run-Way-Unitur i Bergen ( eiet av HSD og BNR), OFB Reiser i Oslo (Oslo og Follo Busstrafikk), TT Reiser i Trondheim (Trondheim Trafikkselskap) og Sørlandsruta Touring. Prosjektet er etablert med medvirkning fra Statens Næring- og Distriktsutviklingsbank (SND) og i løpet av april vil vi gå inn i fase 3 som gir forpliktende samarbeid i minst 3 år framover gjennom en selskapsdannelse. Formålet er høyere kompetanse, bedre innkjøpsrutiner og priser, felles utvikling av EDB systemer og bedre utnyttelse av blant annet busser.

  Skjærgårdsgruppen er et samarbeidprosjekt som vil bli formalisert som et selskap på tvers av bransjen i løpet av våren. Nettverket består av Dyreparken, Color Line, Caledonien, Hotell Norge, Braathens SAFE og Sørlandsruta. Formålet er å aktiv kunne markedsføre og tilby totale pakker til store arrangementer i Kristiansand som kongresser, landsmøter o.l. SND har bidratt til realisering av prosjektet og det har tilført og vi forventer at det fortsatt vil medføre oss betydelige lokale oppdrag innenfor dagsturer og lokale transporter.

  Kompetansering Sør er et forum for 20-25 bedrifter på Sørlandet fra ulike bransjer. Opprinnelig ble dette stiftet for å kunne gi deltakerne oppdatert og fyldig informasjon om utviklingen i EF slik at vi kunne bli i bedre stand til å møte nye krav og utfordringer og kjenne konsekvensene for egen bedrift. Vi har hatt god nytte av å delta og ikke minst har det skaffet oss gode kontakter innenfor andre bransjer for å lære av hverandre. Agderforskning er sekretariat.

  Sørlandsruta er også medlem av Den Norske Reisebransjeforening (DnR)

  Frode Olsen blir ansatt som verkstedmester fra 1.februar. Han er 27 år gammel og har nødvendige papirer for å lede et verksted på tunge kjøretøyer.

  Rustproblemene er store og økende på vognparken- Dette skyldes salting av veiene i vinterhalvåret og det forårsaker store driftsproblemer. For å forebygge denne utviklingen, har styret vedtatt å bygge en hall for understellsbehandling og lakkering på Skinsnes. Prosjektet settes igang i vår ofg forutsettes ferdig i høst. Byggekostnaden er beregnet til ca.kr.3 millioner.

  Det er planlagt følgende vogninvesteringer:

  Busser, Ekspressruta Stavanger-Hamburg, Volvo B10M, 4 langruter Lista-Kristiansand, Volvo eller Scania, bygget med Delta eller Ajokki karosseri. 2 mellomstore vogner, Nissan eller Volvo med Arna eller Kiitokori karosseri. Lastebiler: To Volkswagen Transporter, To hengere, en ny og en brukt med nytt skap. Et brukt Chassis til vekselflak. I tilegg skal det monteres nye fartsskrivere i 26 lastebiler og i en del tur- og rutevogner.

  Hamburg Ekspressen er igang og reaksjonene er gode fra publikum. Det er stor intresse for ruta og det gir utslag i større trafikk. På de første 25 rundturene er det gjennomsnitteligbelegget ca.20 passerer. Det tilsvarer ca,.50% av det belegget vi må ha for å få balanse og !/¤ av det vi gjerne skulle hatt i gjennomsnitt.

  Det planlegges nytt parkeringsanlegg, vaskehall, godsekspedisjon og spiserom/garderobe i Austadvika i Flekkefjord. Prosjektet er foreløpig på utredningsstadiet, men det forutsettes igangsatt på høsten eller vinteren, men det forutsetter at vi får solgt eller leid ut anlegget på Flikka. Kostnaden for prosjektet er usikkert foreløpig, men vi har avsatt kr.1,5 mill i dette året.

  Det blir nå etablert utvidet telefonvaktordning ved hovedkontoret i Mandal. Telefonen blir bemannet fra kontortid slutt kl.1600 til kl.2100 på hverdager, men lørdag og søndager stengt. Telefonvakta betjener sjåfører og publikum som ringer , det gis ruteopplysning og det tas mot bestillinger. Lørdag er Kristiansand rutebilstasjon åpen fra kl.0900 til kl.1400., søndager stengt.

  Sør-Vest ekspressen vokser. Årets tre første måneder sammenlignet med året 1993: 1993-1804 passasjer, 1994-1992 passasjerer. Den vesentlig årsaken til veksten totalt er den nye avgangen på fredager fra Kristiansand kl.1015.

  Det blir en del nye rutejusteringer 29.mai: Av lokalrutene skal nattbussene fortsette å gå til Greipstad og Søgne. 2015 avgangen fra Kristiansand til Lista endres til kl.2030 for å få tog korrespondanse fra Oslo. Siste kveldsavgang fra Borhaug utsettes til kl.1935 for å få mer direkte kjøring uten mye venting på holdeplassene. 1615 avgangen fra Kristiansand på søndager endres til kl.1630 for å få korrespondanse med Kystbussen fra Sarpsborg og i Lyngdal med buss fra Snartemo. Flekkefjord får en hel del endringer lokalt, spesielt på rutene til Sira.

  Ny buss i Hamburgruta. Den planlagte Volvo B10M til ekspressruta er levert og settes trolig i rute uke 19. Det er et finsk Deltabygg med toalett i bakre venstre hjørne og stort bagasjerom, bl.a. med underliggende rom, også oppå motoren.

  Rplf Olsen på vei til Hamburg.

  Steiketid og permitteringer. 32 ansatte i Sørlandsruta Transport permitteres. Fra lørdag 30.april gikk Norsk Transportarbeiderforbunds godsekspeditører til streik. På forhånd var det sendt ut permitteringer til Sørlandsrutas ansatte som kunne bli rammet av streik i egen bedrift, hvis det f.eks. skulle bli streik blant sjåførene. Så viser det seg altså at dette ikke ble tilfelle. Derimot fører den igangsatte konflikten til at bl. a. Linjegods blir sterkt berørt, praktisk talt all stykkgodstrafikk stanser. Dermed har vi en helt ny situasjon som innebærer at reglene om streik i annen bedrift anvendes. For det første faller 14 dagers fristen for permitteringer bort. Og bedriftens plikt til lønn de første dagene faller bort. Inntil videre er 10 personer heltidspermittert, inntil 8 personer fortsetter på hel-deltid i godstrafikk som fortsatt går, 2 er omplassert til heltidsarbeid på verksted, mens 5 allerede er bussjåfører. En søker her å tilby ledig arbeidstid til permitterte godssjåfører i stedet for reservesjårører.

  Mai måned er ofte en urolig tid når tarifforhandlinger, frister og streike trusler skal tas hensyn til. I år ble det også urolig, og vi ble skikkelig berørte-uten at det var konflikt hos oss.

  Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett innebar oppheving av fritaket for avgift på dieselolje til bussdrift. Samtidig skulle en legge på avgiftssatsene, slik at f.eks. Sørlandsruta allerede fra 1.juli i år skulle få en ikke-budsjettert kostnadsutvikling på 8-9%. Den tilsvarer 6,3 millioner i året. Forslaget utløste en storm både i Sørlandsruta, bussbransjen og miljøkretser.

  Sørlandsrutas Bedriftsidrettslag var den 8. mars med i Holmkollstafetten for 5.år på rad. Det ble ikke noen rekorder, men igjen en fin opplevelse for alle de 15 løperne. Tida på 68 minutter og 50 sekunder, 25 sekunder dårligere enn i fjor. Plasseringen ble nr.661 av i alt 1208 lag.

  Den store styrkeprøven, sykkelløpet Trondheim -Oslo deltar Alf Gumpen som eneste deltager fra Sørlandsruta.

  Jubilanter:

  50 år: Selmer Frestad, Øyvind Høye, Egil Reme, Gunnar Lund.

  60 år: Steinar Eikås ,Peder G. Grovertsen, Didrik Gausdal,

  65 år: Håkon Hageland, Arnold Nilsen, Magne Oliver Eiken.

  Pensjon. Sørlandsruta er tilsluttet AFP-ordningen. Ordningen gir de ansatte i LO/NHO anledning til å gå av med pensjon fra 64 år i stedet for 67 år som er Folketrygdens pensjonsalder. Sørlandsruta har en kollektiv pensjonsordning i Vital for alle ansatte, Pensjonsordningen har til hensikt å yte pensjon til medlemmene eller deres etterlatte. Pensjonen kommer i tillegg til den pensjon som utbetales fra folketrygden. Ordningen innebærer at ansatte får utbetalt minst 57% av lønnen fra fylte 67 år og de neste 10 år. . Ansatte blir medlem av pensjonsordningen etter 1 års ansettelse dersom de er helt arbeidsdyktige, har med enn 10 år igjen til pensjonsalder og har en arbeids tid på mer en 50%.

  Etter initiativ fra Flekkefjord Ligningskontor er Sørlandsrutas turbilsjåfører nå pålagt å oppgi antall reisedøgn i sin selvangivelse. Det er antall reisedøgn nå som skal oppgis, påvirker imidlertid ikke hvor mye skatt den enkelte turbilsjåfør skal betale. Bakgrunnen for at Ligningskontoret nå ønsker å registrere hvor mange reisedager våre sjåfører har, er nok at ligningskontorene ønsker å kunne kontrollerer at det er en fornuftig sammenheng mellom kostutgifter i selvangivelsen og antall reise dager. Turbilleder Magne Lian vil ha ansvaret for registrering av antall reisedager.

  Ansatte-tur til London. Den bekjentgjorte turen går 3.-19.juli over Esjberg til Harwich, har hele tre dager i London og tar hjemturen over Frankrike-Tyskland/Danmark med overnatting i Bremen og Århus.

  De større transportselskapene som AS Bussen og Sørlandsruta har gått sammen om et såkalt opplæringskontor. Dette gjøres for å organisere samlete ressurser fra det offentlige med tanke på å få fram best mulige tilbud til alle som ønsker fagbrev. Etter lange og fånyttes forsøk på å få i gang flere §20 kurs i den videregående skole for våre folk, har vi nå fått håp om nye plasser fra høsten av.

  OL kjøringen på Lillehammer ga en inntekt på kr.1,3 millioner. Etter at lønn, distansekostnader og andre kostnader er trukket fra , sitter Sørlandsruta igjen med ca. fem hundre tusen kroner. Det må vi alle være godt fornøyd med.

  Sørlandsruta Touring kan vise til et rikholdig sommerprogram som vanlig. Turer går til Gøteborg, Legoland/Løveparken, Telemark, Østerrike, Wien-Budapest-Praha, Pris og Skottland. I tillegg er det også andre turer i programmet som ikke har så god inntegning at det er sikkert at turene vil gå.

  Høsten 1994 behandlet styret i Sørlandsruta selskapets strategi og handlingsplan for de tre neste årene. Konklusjonen fra den behandlingen var at selskapet skulle satse på Busstrafikk, Turkjøring, Transport og vedlikehold.

  Det er investert i nytt tetyl-og lakkhall i tiknytning til anlegget på Skinsnes.

  Sørlandsruta Transport har inngått distribusjonsavtale med Ringnes Arendal Bryggeri.

  Dieselavgift. Stortinget avviste for 2.gang en innføring av dieselavgift på busser i sommer. Nå kommer forslaget fra Finansdepartementet opp igjen for 3.gang, men med en ny vri om å kompensere ca 2/3 deler av økningen. Totalt vil økningen på kr.2,74 +22% mva gi kr.3,34 pr.liter i økte kostnader til busselskapene. Turkjøring og Ekspressbussene vil ikke bli omfattet av refusjonsordningen.

  Anbudsordninger. Staten ved Kommunaldepartementet, som har ansvaret for overføringer til Fylkeskommuner, påstår uten dokumentasjon, men med erfaringer fra andre land, at fylkene kan spare 10% av kostnadene til kollektivtransport ved å innføre anbud. Ingen fylkeskommuner vil innføre anbud fra 1.januar 1995.

  Driftsresultatet før avskrivninger er på 16,7 millioner, noe som er 3 millioner svakere enn i fjor. Avskrivningene i 1994 var på 11,7 millioner og det er en økning på 1,4 millioner i forhold til fjoråret. Sørlandsrutas totale investeringer dette året var på 17,9 millioner. Vognfornyelsen ble finansiert over driften, mens det for å finansiere den nye hallen og Hamburgekspressen ble det tatt opp et nytt langsiktig lån.

  Året 1995

  Regnskapstall: I 1994 hadde Sørlandsruta god vekst i omsetningen, men vi merket at lønnsomhetsmarginene var krympet inn. Utviklingen fra 1994 har fortsatt inn i 1995. Også i årets fem første måneder har inntektene økt noe. Men ettersom tilskuddet er blitt redusert og konkurransen er stor innenfor tur og transport, er lønnsomhetsmarginen for liten. fremdeles går Sørlandsruta med overskudd, men overskuddet er mindre en tidligere.

  Trafikkstyringssentral. I Mandal starter prøvedrift fra vinteren og fra april har trafikkassistentene Jakob Osnes, Sigurd Å. Engamo, Tore Foss og Odd Magne Sætran hatt opplæring og gjennomgang av systemene. Mandal og Kristiansand er allerede styrt denne veien , og Flekkefjord vil kobles på til sommeren.

  Fra 1.januar endres regler for busstransport av skoleelever. Siden 1963 har det vært tillatt med 3 barn på dobbelteste, mens dette nå vil opphøre.

  Runde år.

  65 år: Asbjørn Løvåsen, Almer Grundekjøn, Tomas Reiersdal, Arnfinn Eie.

  60 år: Alf T. Øydne, Jonny Fløystøl, Kåre Larsen, Thorleif Sigbjørnsen, Arild Olaf Jacobsen, Olav O. Stølen.

  50 år: Anne Marie Haddeland, Odd Magne Sætran, Else Marie Svindland.

  Intern revisjon. Den 20.april ble den første revisjonen avholdt i Sørlandsruta. Området som ble revidert var bussjåførene på Skinsnes og Mjåvann. Hensikten med intern revisjon er å fastslå om Sørlandsrutas dokumenterte kvalitetssystem gjennomføres i praksis. ISO-standarden krever at bedriften avholder interne revisjoner før eventuell sertifisering.

  Sørlandsruta Miljøbedrift. Som transportbedrift er vi gjenstand for stor oppmerksomhet fra publikum og samfunn. Og det forventes aktiv innsats for miljøvern fra profesjonelle transportutøvere.

  1. Bruk tids innstilling på tilleggvarmeren så du får lettere kaldstart om morgenen.

  2 Skru av motoren når du står stille med kjøretøyet. ( andre selskap har som norm 1/2 minutt).

  3 Unngå å røyke når du har publikumskontakt.

  Sørlandsruta har tatt inn to ungdommer på lærlingkontrakt. Dette er de første i selskapet etter at ordningen kom i stand. Og slik myndighetene planlegger utdanningssystemene framover, vil lærlingordning og stor grad av opplæring i arbeidssammenheng foregå i bedrifter. Vi må derfor være innstilte på at vi må gi plass til flere ungdommer som ønsker yrkesutdanning innen sjåførfagene.

  Skysslaget. Det er verdt å merke seg at bare 12-15 av i alt 51 avganger fram til midten av august ville ha gått som planlagt hvis vi ikke hadde samarbeidet i Skysslaget. For Sørlandsruta alene ville resultatet vært enda dårligere. At vi samler flere påstigningsruter til felles turer gir altså gode resultater som lover godt framover.

  HamburgEkspressen til Touring. Fra 1.november tar SR Touring hånd om all booking og salg av HamburgEkspressen.

  Salet av Sørlandsruta i orden.

  Eierselskapene har alle vedtatt å selge. Generalforsamlingen i eierselskapene Sør Buss, Agder Bilruter og De Sammensluttede Bilruter vedtok i går 14.november med stort flertall å selge sine aksjer i Sørlandsruta AS til Norgesbuss Invest AS Dermed er alle formelle vedtak gjort for at salget skal finne sted. Overtagelsen vil finne sted innen utgangen av november. På en kommende generalforsamling i Norgesbuss Invest AS vil følgende nye styremedlemmer bli valgt:

  Knut Grini, adm.dir i Nirgesbuss Invest AS formann.

  Jonny Hjelen, disponent i Hemne Orkladsl Billag.

  Bjørn Dahle, selvstendig næringsdrivende, styremedlem i Stavanger og Omegn Trafikkselskap.

  Ole Lund Riber, adm.dir Nordtrafikk.

  De ansattes representanter i styret forsetter . Det er:

  Ottar Grimestad

  Steinar Åtland

  Petter Larsen.

  Norgesbuss Invest er investeringsselskaper til Nettverksselskapet Norgesbuss AS, og de to selskapene utgjør til sammen Norgesbussgruppen, i daglig tale omtales som Norgesbuss. Våre aksjonærer er følgende selskaper:

  Farmand, Tønsberg

  T.K. Brøvig AS (eierselskapet for Bussen Trafikkselskap AS Kristiansand)

  Haugaland BillagAS Haugesund.

  Hemne Orkladal AS Kyrksæterøra.

  Torghatten Trafikkselskap AS Brønnøysund.

  Eierselskapet Nordtrafikk, Sortland.

  Norgebuss Invest AS har pr.i dag aksjekapital på 67,5 mill. kroner., dette beløpet regner vi med vil bli utvidet til 87,5 mill. kroner ved årsskiftet gjennom deltagere fra nye aksjonærer.

  Norgesbuss Invest AS er fra før eier av Bærumbuss AS som er en fusjon av de to selskapene Bærums Forenede Bilruter og Lommedalsbussen AS. I tillegg eies også et autorisert BMV bilverksted i Bærum, Furubakken Bilverksted AS.

  Formålet med kjøpet. Dette sa adm.dir. Per Grini.

  Vi står foran betydelige strukturelle endringer mot større og færre selskaper i Norge. Norgebussgruppen tar sikte på å bli en av toneangivende aktører i norsk kollektivtrafikk. Dette kommer til å skje ved at:

  Norgesbuss Invest eller aksjonærene foretar selskapsoppkjøp.

  Norgesbuss Invest eller aksjonærene vinner utlyste anbud.

  Kjøpet av Sørlandsruta AS er et videre skritt mot målet om en sterk enhet av norske busselskaper under felles eierskap, og vi ser området mellom Kristiansand og Flekkefjord som viktig for vår virksomhet i Sør-Norge.

  Forholdet til Norgesbuss. Nettverksselskapet Norgesbuss AS har som formål å styrke eierselskapenes konkurranseevne gjennom felles innkjøp, erfaringsutveksling og felles kompetanseutvikling og felles forretningsutvikling. Norgesbuss og dets aksjonærer skal kjennetegnes med høy faglig standard og markedsrettet produktutvikling.

  Kai Sødal fortsetter som adm.direktør.

  Norgesbuss er meget glade for at selskapets adm.direktør., Kai Sødal, har meddelt oss at han ønsker å fortsette i sin stilling under nye eiere. Med sin kjennskap til selskapet og oss for øvrig betydelige fagkunnskap, vil Sødal være svært viktig ved eierskiftet og selskapets videre utvikling.

  Kjøpet sikrer en kontinuitet som bedriften og dens ansatte vil være tjent med. Samtidig ønsker vi å fortsette det gode samarbeidet med myndighetene slik at vi sammen kan videreutvikle rutetilbudet til de reisende. Vi føler oss sikre på at vi gjennom et fruktbart samarbeid med de ansatte skal forme og trygge en arbeidsplass som er i stand til å møte de utfordringer en konkurransesituasjon medfører.

  Nytt materiell. Sørlandsruta Transport har nylig fått levert to nye vogntog til containertrafikken Kristiansand-Bergen. Dette er Linjegodstrafikk, og de nye Scaniaene betyr en fin oppgradering av vognparken i denne tjenesten.

  Uniformer. Ved fornyelse av uniformer skal vi over på felles Norgesbussuniform. Fornyelsen vil gå over hele 1996 og deler av 1997.

  Trafikksentralen har nå overtatt daglig drift også av Flekkefjord og Farsund, slik at nå skal alle avdelingene styres fra trafikksentralen.

  Det arbeides med ny ruteplan fra 23.juni 1996. Det jobbes med ny skoleruteplan for videregående skoler. Langruter/ Flybuss Flekkefjord-Farsund-Kristiansand. Lokalruter Søgne/ Sogndalen. Utvidelser av Sør-Vest Ekspressen. Sørlandsruta Touring jobber også med å lage en komplett oversikt over korrespondanser med Hamburgekspressen. Bl.a. der gode forbindelser til Paris og Berlin, men også Amsterdam, London og Praha arbeides det med.

  Takstendringer fra 1.januar 1996. Det blir mindre takstjusteringer på enkeltbilletter. verdikort gir fra nyttår 10% rabatt mot 16,7% tidligere. Økonomikort går ut og erstattes av verdikort. Ungdomskort går opp fra kr.200 til 220,- pr. måned. Nattbuss går opp fra kr.35 til 40 kr. til Søgne / Sogndalen.

  Adm.dir har ordet.

  Forandringer.

  For et år siden skrev jeg ” forandring er det eneste varige”. I løpet av dette året har vi ytterlige forbedret oss på konkurranse. Sist vinter ble det kjørt kurs i kvalitetssikring for alle ansatte og vi har brukt de siste to årene brukt betydelige beløp på å utvikle forståelse og systemer for kvalitetsledelse. Dette arbeidet vil fortsette, og vi ser allerede noen resultater av denne innsatsen. Fylkeskommunen har i løpet av året utarbeidet en kvalitetshåndbok med krav til oss, og en del av dette har vi allerede på plass. kvalitetsledelse er mer enn dokumenter, håndbøker og avviksmålinger. Det dreier seg om å innfri kundenes forventninger til oss og ikke minst å kunne behandle mennesker. Det gjelder ledelsen holdninger og verdier som å delegere myndighet, opparbeide tillit, lytte til hverandre, motta synspunkter fra andre som grunnlag for forbedringer og endret adferd, åpenhet om hverandres meninger og likeverd uansett stilling. Eierskiftet i bedriften har naturlig nok skapt en del forventninger og usikkerhet om hva nå med min arbeidsplass? I den omstrukturering som nå foregår i bransjen er det en forutsetning for å kunne vinne anbud at vi tilhører et større transportkonsern hvor kompetanse og risikovillig kapital for å satse er til stede. Vi har fått eiere som har satset mye og har vist vilje og evne til å være på vinnerlaget. De setter krav til oss som blir utfordrerne og stimulerende. Vi har nå alle forutsetninger for å vinne anbud i framtiden, men det forutsetter at vi først må gjennom en grundig strategidiskusjon i bedriften. I løpet av året har vi hatt en åpen diskusjon om å skille ut de enkelte virksomhetene i egne selskaper for å spesialisere oss og bli bedre i forhold til konkurrentene. Lønnsomheten er det eneste som gir grunnlag for arbeidsplasser og vi må forbedre vårt driftsresultat betydelig framover for å kunne tjene nok til bl. a. fornye vognparken.

  Året 1996.

  Fredag 1.mars ble turoperatøren og turbuss-selskapet Sørlandsruta Touring AS satt i gang i Kristiansand. det er nøyaktig det samme som Sørlandsrutas turavdeling hittil, men det er altså dannet et nytt selskap med samme navn som den tidligere SR-avdelingen , som eget AS. Den andre endringen er at Sørlandsruta ikke lenger eier noe av denne virksomheten, ny eier er Stavanger og Omegn Trafikkselskap SOT som har tatt over. De ansatte i den tidligere SR avdelingen fortsetter som før. Tom Roger Øydne blir daglig leder. Fra før av har SOT reiselivsaktiviteten samlet i datterselskapet SOT Reiser/Blåbussene AS, de har tidligere kjøpt opp Sola Ruten. Hamburg Ekspressen er også ute av Sørlandsruta. Denne ruta ble allerede i fjor høst organisert som en del av Tourings ansvarområde.

  Touring avd. er solgt til SOT. Styret la her vekt på at overgangen skulle skje hurtig og at de ansatte i avdelingen samlet skulle få ny arbeidsgiver. Vårt kjennskap til SOT gir oss grunnlag til å tro at vi her vil få en sterk reiselivsaktør på Sørlandet.

  Norgesbussgruppen vokser. Nordtrafikk AS eier nå om lag 90% av aksjene i Harstad og Oppland Rutebil AS og dette selskapet vil i samarbeidet med sitt eierselskap ta del i aktivitetene i Norgesbussgruppen. Selskapet har om lag 60 busser og 110 ansatte, og var tidligere tilknyttet Nordenbuss.

  Øybuss i Tønsberg blir kjøpt opp 29.februar av Norgesbuss Invest. Selskapet har 60 ansatte og 35 vogner. Totalt omfatter nå Norgesbuss gruppen selskaper som har en omsetning på nærmere 1,1 milliard kroner , de har 1050 busser, 150 godsvogner, 9 ferjer, 3 hurigbåter og 2300 ansatte.

  Etter siste halvdel av 1995 har vi hatt en positiv utvikling av antall skader innmeldt til vårt forsikringsselskap. Det medfører at vi ikke får 10% premieøkning slik vi lå an til etter 1.halvår.

  De bussene som er eid av Norgesbuss Invest skal få samme farge.

  Samferdselsjefen i Vest-Agder har tatt opp enkelte problemstillinger om den framtidige planen for selskapet drift, dette gjelder særlig eiendommer som historisk har blitt knyttet opp til offentlige tilskudd.

  Adm.direktør Kai Sødal fratrer 27.mars sin stilling som adm.dir. Han har hatt lederstillinger i rutebilnæringen i snart 20 år hvorav de 13 siste i Sørlandsruta AS. Med de endringer som bransjen opplever, mener jeg at salget av Sørlandsruta AS var riktig. Jeg deler fullt ut den strategi som Norgesbuss Invest gjennomfører med omlegging av driften. Imidlertid har jeg etter nøye vurderinger kommet fram til at en annen leder bør fullføre den resterende del av strukturendringen.

  Styreformann Kristian T. Brøvigi Norgesbuss Invest og adm.dir i Bussen Trafikkselskap blir midlertidig ny daglig leder, mens styret er i gang med å finne ny leder.

  Trafikksjef Arild Lande vil inntil ny daglig leder er ansatt være daglig leders stedfortreder.

  Det arbeides med å få til et møte mellom styreformann Knut Per Grini og tillitsvalgte i uke 16 for å holde ansatte orientert best mulig.

  Erik Abramsen blir ansatt som ny adm.dir i mai, men tiltrer stillingen for fult fra 1.august. Han har de siste 11 årene vært daglig leder i Storfjord Bilruter.

  Sørlandsruta Transport blir solgt 1.april til Veøy Sør A/S Mannskap og vogner blir omtrent det samme med Rune Slemmen som daglig leder. Selskapet blir på Langemyr.

  Juni måned blir Sørlandsruta solgt igjen og da til T.K.Brøvig i Kristiansand.

  September 1996 bestemmer styret av rutene Sørlandsruta hadde i Søgne, Sogndalen, Vennesla og rutene Evje -Kristiansand lagt inn i A/S Bussen Trafikkselskap. Samtidig blir verkstedriften og stasjoneringsstedet på Mjåvann lagt ned og flyttet til A/S Bussen Trafikkselskap på Rige. Det blir også nedbemanning i administrasjonen ved at markedssjef Aslak Bjotveit og verksmester Frode Olsen slutter.

  Trafikkstyringsprogrammet Trapeze blir innført som trafikkplanleggingsverktøy.

  Trafikkavdelingen og øvrig administrasjon flyttes fra rutebilstasjon til Sørlandsrutas bygg på Skinsnes.

  Det forhandles også nå om en løsning hvor hele selskapets vognpark får service av et fremmed verksted som overtar leieavtalen for Sørbuss sitt verksted på Skinsnes.

  Sørlandsruta mister senere rutene i Åseral og Flekkefjords område i anbud konkuransen til Setesdals bilruter og Sirdalsruta. Mai 2005 blir Sør-Vest ekspressen solgt til Setesdals bilruter. Sørlandsruta har i 2006 en stab på ca.100 ansatte og en vognpark på ca.75 kjøretøyer. Virksomheten består i dag av for det meste rutekjøring som utføres på kontrakt for Vest Agder Kolletivtrafikk som er et selskap i fylkeskommunen. Sørlandsruta trafikkerer rutene i Mandals- Lyngdals- og Farsundsområde og med hovedruten Kristiansand – Mandal – Lista. Skolebarntransporten utgjør en stor del av transporten. Det utføres også en del dagsturkjøring. Selskapet er i dag samlet i egne lokaler på Skinsnes i Mandal der Erik Abramsen er adm. direktør og eier er T.K.Brøvig konsernet.

  Jubilanter:

  65 år: Tor Kristian Liland

  60 år: Ester Wådne, Ivar Kristensen, Reidag Gjedrem

  50 år: Øyvind Thelle, Jarl Eftestad, Ottar Grimestad, Finn Reidar Bransdal, Øivind Eie, Åstein Sigbjørnsen, Harald Halvorsen

  Nye ruter i hele ruteområde 2,juni og 16.juni. Blant annet blir det slutt på direkte flybussen fra Lista til Kjevik og bedre korrespondanser med ATS sine ruter fra og til Arendal, Porsgrunn og Sarpsborg.

  Med ny eier og adm.dir. vil den videre omstillingen være rettet mot:

  Verksteddriften

  Rutesamordning mellom Bussen Trafikkselskap og Sørlandsruta.

  Administrativ samordning mellom Bussen Trafikkselskap og Sørlandsruta.

  Organisering av administrasjonen i Sørlaandsruta.

  Som et ledd i nedbemanning av administrasjonen sluttet Aslak Bjotveit i sin stilling som organisasjonssjef i juli. Frode Olsen slutter i sin stilling i månedsskiftet august/ september. Aslak har begynt som leder av Skysstasjon Sør i Mandal. Aslaks oppgaver blir fordelt mellom Trond Tufteland, Arild Lande og Erik Abramsen. Oppgavene etter Frode Olsen overtas av Olav Nilsen og Ottar Grimestad.

  Adm.dir. Erik Abramsen håper avklaring på overnevnte spørsmål kan gi grunnlag for en rask omstilling til det som skal være våre fremtidige oppgaver, slik at vi kan legge bak oss den frustrasjon som har vært omkring uklare retningslinjer og organisering.

  Høsten 1996 gjennomføres disse endringer og et nærmere samarbeid med Bussen Trafikkselskap for å bedre inntjeningen i Sørlandsruta og møte framtiden med anbud.

  -Sørlandsrutas virksomhet i Søgne og Sogndalen overføres til Bussen Trafikkselskap.

  -Mjåvann opphører som stasjoneringssted og verksted for Sørlandsruta. De ansatte og bussene overføres til Rige, som forestår vask og service på bussene. Sørlandsrutas ansatte på Mjåvann får tilbud om ansettelse i Bussen Trafikkselskap, dersom de ønsker skifte av arbeidsgiver.

  -TR-partner tas i bruk som nytt trafikkplanleggingsverktøy. I Bussen Trafikkselskap ansettes en person med spesialkompetanse på TR-partner som får overordnet ruteplanlegging og utarbeidelse av vognløp og skiftplaner i samarbeid med Sørlandsrutas trafikkavdeling.

  -En person gis ansvar for utarbeidelse av ruteinformasjon, markedsføring og annen utadrettet informasjonsvirksomhet i begge selskapene med sikte på enhetlig profil.

  -Innredning av spiserom, garderober og kontor på Skinsnesanlegget. Mandal Rutebilstasjon fra flyttes.

  Åpta Feriesenter legges ut for salg. Feriesenteret har strandlinje til fjorden og ligger vakkert til i strandkanten.

  Jentetur til Danmark. 11 damer dro på weekend tur til Ålborg med overnatting på Slottshotellet. Berit var sjåfør på turen og Bilka var en selvfølge å besøke. Rigmor kunne fortelle at de kom hjem med både kjøtt, blomsterpotter og mye annet- men ingen penger!

  Rutene Evje-Kristiansand oveføres til Setesdals Bilruter. DEt er inngått avtale om at 3 av 4 sjåfører får jobb i Setesdal Bilruter og at dette selskapet overtar en buss fra Sørlandsruta.

  Verksted driften opprettholdes på Skinsnes. Denne avgjørelsen ble gledelig mottatt og inspirere til å gjøre en ekstra innsats i å forbedre effektiviteten og utvide åpningstiden på verkstedet. Bemanningen utvides også med to mekanikere.

  Birkenesodden solgt. T.K.Brøvig AS og Agder Bilruter har solgt garasje og verkstedetanlegget på Birkenesodden til familien Ovedal, som driver transportforretning. Sørlandsruta skal være i anlegget til vi har funnet noe nytt. Vi ser oss om etter tomt med plass for vaskehall og parkering av busser.

  Erik Abramsen sendte denne julehilsen til ansatte: Sørlandsruta har vært gjennom en kraftig brytningstid i 1996. Etter skifte av eiere og ledelse og dårlig inntjening er det stilt nye krav til mange av oss. Etter hvert som virksomheten blir gjennomgått og omorganisert, er snart alle spurt om å yte sitt til at bedriften skal gå godt igjen.

  1997

  Trafikksjef Arild Lande slutter og fratrer sin stilling slutten av februar.

  Karsten Skarpeid, Lars Ove Repstad og Helge Rødland fra verkstedet på Mjåvann overflyttes til verkstedet på Skinsnes.

  Den nye post og besøksadressen til administrasjonen i Mandal er: Sommerkroveien 18′, 4500 Mandal.

  Finn Brandsdal som kolliderte med Evjebussen på grensa til Aust-Agder er på bedringens vei. Et gipset knær og forslåtte tær ble resultatet etter turen i fjellet. Buss 372 er sendt til Vest Karosseri for oppretting, en skade på kr.600000,-.

  Raymond Lundevik ligger på Radiumhospitalet for strålebehandling og hilser alle og takke for blomstene.

  Velferdsforeningen er etablert i Sørlandsruta. Det nye styret ble valgt på medlemsmøte 17.februar. Den første uka var det 25 innmeldte.

  Jubilanter:

  50 år: Tellef Heimdal, Bjørn Ivar Lindland, Kjell Hansen.

  60 år: Kjell Arne Grøtterød, Gudmund Bryggeså.

  Nå er det anbud.

  Anbudsdokumentene lagt ut 24.februar.

  DEtte er strekninger det utsettes anbud på og gjelder ruter for Bussen Trafikkselskap, Sørlandsruta og Sirdalsruta.

  -Kvadraturen-Sørlandsparken

  -Kvadraturen- Vennesla

  -Kvadraturen- Tveit

  -Kristiansand-Søgne- Langenes

  -Lokalruter Søgne

  -Kristiansand-Nodelandsheia- Stokkeland

  -Kristiansand- Flekkefjord

  -Lyngdal- Flekkefjord

  -Lyngdal-Snartemo-Eiken

  -Liknes-Flekkefjord.

  Dette utgjør 20% av rutene til Sørlandsruta målt i km.

  Anbyder må være valgtvalgt før 1.juli, dersom anbudene skal iverksettes den 1.januar 1998.

  Sigurd Åge Engamo er tildelt jobb på trafikkavdelingen hos Bussen Trafikkavdeling og slutter derfor i Sørlandsruta.

  Det blir ikke de store endringer i ruteplanene fra 22.juni kunne Arvid Ødegård fortelle. Det blir noen endringer i trasevalgene om Holum og Valand. Skolerutene er ikke avklart ennå som følge av av den nye 6 års-reformen.

  Sjåførene kan nå glede seg over at vegvesenets planlegger veilys på strekningen Brennåsen-Lindlia i løpet av 1998. Dette er en strategi for belysning på heleE-18 strekningen Kristiansand- Flekkefjord.

  Ved anbudsåpningen 12.mai hadde T.K. Brøvig laveste pris på rutene i Kristiansands området og Sørlandsruta på rutene Lyngdal-Snartemo-Eiken og Lyngdal-Flekkefjord.

  Hvorfor anbud? I mange år er vi innprentet med at anbudene kommer. Den som har lavest pris og lavest kostnader vil vinne anbudet. Lettelsen var derfor stor i mai da det viste seg at Sørlandsruta hadde lavest pris på rutene Lyngdal-Flekkefjord og Lyngdal-Snartemo. Vi hadde en følelse at alle rasjoneringstiltak og kostnadskutt og rendyrkning av selskapet ikke hadde vært fånyttes. Men så skjer det umulige. Sirdalsruta blir tildelt rutene de neste fem år. Hvorfor skal vi ha anbud, når hele anbudsprinsipper blir lagt til side? Forklaringen fra Fylkeskommunen på tildelingen lar vente på seg. Hva nå med nye anbudsruter i årene framover. Hvilke muligheter har vi når vi opplever å bli offer i et tilsynelatende tilfeldig spill.

  Man kan i dag spørre seg hvorfor Sørlandsruta ikke fikk anbudene når selskapet hadde lavest pris. Skulle samferdselsavdelingen verne om Sirdalsruta? Kunne Sørlandsruta gått rettens vei for å få kjøringen? Hvordan hadde forholdet til fylkeskommunen blitt da? Ønsket de ikke Sørlandsruta i dette området, hvorfor legges det ut på anbud da. Dette er spørsmål vil vi ikke får svar på i dag, bare samferdselsavdelingen kan svare på det.

  Markering for ansettelser i 25 og 40 år på Solborg hotell 6.juni for ansatte i Sørlandsruta og Bussen Trafikkselskap.

  25 år: Arne Berdalen, Selmer Frestad, Kjell Holvik, John Heltne, Magne Skailand, Åstein Sigbjørnsen, Lars A. Larsen, Reidar Nilsen, Endre Møll, Jonny Fløystøl, Torfinn Fåland.

  40.år: Bjarne Haugland, Gudmund Bryggeså, Didrik Gausdal.

  Bjarne Haugland med 46 års ansettelse får stå som en verdig representant gor jubilantene. Den alltid jovale og hyggelige sjåføren på Åseralruta har nå gått inn i pensjonistenes rekker.

  Suksess for SR/ Colorline. Samarbeidet mellom Sørlandsruta og Colorline ga i år overveldende resultater. Hele 655 passasjerer reiste fra Mandal-Kristiansand- Hirtshals og retur samme dag i sommerukene. God markedsføring og ny ferje er trolig hovedårsakene til den store økningen.

  Regnskapet viser gode tall etter gjennomføringen av de ulike tiltakene for effektivisering. Den omfattende omlegging av skoleskyssen er gjennomført på en meget god måte så vel av sjåfører som trafikkavdelingen Dette var en meget stor oppgave, som måtte gjennomføres under sterkt tidspress og som krevde fleksibilitet og oppfølging fra alle som en.

  Den 1.november begynte John Arne Håland i ny jobb i Mandal Kommune ved teknisk etat. Han kan se tilbake på 13 år som økonomikonsulent og økonomisjef.

  Mandal Last og buss blir etablert i november. Dette nye selskapet vil overta vedlikeholdet som i dag utføres på Skinsnes-verkstedet samt aktiviteten i Lastebilverkstedet AS like ved siden av. Ingen mekanikere sies opp, de kan søke stillinger i MLB eller som sjåfører.

  Karosseriverksted opprettholdes og vil ta kvikkservice, dekkomlegging og elektriske reparasjoner og vedlikehold på billettmaskiner.

  1998

  Johny Liestøl, tidligere trafikkleder i Sørlandsruta, er fra 1.januar ansatt som terminalleder i Flekkefjord.

  Ottar Grimestad er fra 1.januar ansvarlig for driften av Sørlandsrutas verksted i Mandal. Videre får han ansvaret for å følge opp driften på verkstedet på Farøy og på Birkenesodden.

  Det er installert nye telefoner i flere av bussene i den senere tid. Som et ledd i kvalitetshåndboken er det prioritert å foreta denne investeringen nå. Det er spesielt de mindre bussene som går som skolebusser i de indre bygder som nå har fått telefon. Bjørg Bråtveit på buss 518 i Vigmostad forteller at selv om jeg til nå ikke har fått bruk for telefonen, synes jeg det er betryggende å vite at jeg kan kontakte noen om uhellet skulle være ute.

  Fra 13,januar ble det satt i drift to nye busser i Taxusrutene. Det er to nye Mercedes-Bens 814 Vario, 19 sitteplasser som er innkjøpt. Bussene er innredet av Berg Karosseri og har automatgir , sperr, luftfjæring, 2to dører og dump til barnevogner. Bussene avløser de velkjente Hinoene som går inn i noe mindre aktiv rutekjøring.

  Jubilanter

  50 år: Liv Nor

  65 år: Raymond Lundevik

  60 år: Willy Højmark, Torbjørn Øydna.

  70 år: Ragnar Skuland, Andreas Fossdal og Dag Rasmussen, Lars Fossdal.

  Mangeårig driftssjef og sjåfør Ragnar Skuland har nå rundet de 70 år. Det siste året har Ragnar kjørt skolerute hver dag, og det var slik han startet sin karriere i Sørlandsruta/ Marnar Bilruter. Han har selv uttrykt at han har satt stor pris på å avslutte i Sørlandsruta på denne måten. Avslutningen ble markert med kake og blomster den 30.januar.

  Olav Stølen, Farsund går over i pensjonistens rekker etter 34 år ansettelse i De Sammensluttede Bilruter og Sørlandsruta.

  Fylkeskommunen varsler rutekutt, og det mangler en større sum for å opprettholde rutetilbudet som ikke ble lagt ut på anbud. Fylkeskommunen vil legge ned kombinertrutene, reduksjon av midtskyss av skoleelever til en dag i uken, faste ruter i indre bygder erstattes med bestillingsruter. Ennå er ikke noe avklart eller avtalt. Vi har en foreløpig avtale om kjøring til 1.april ,men at innen den dato skal vi være tilbudt en mer langsiktig avtale.

  Sjåførene får nye jakkemerker med gullfargede farge med Sørlandsrutas logo. Hver sjåfør får jakkemerke med navn, slik at passasjerene kan se hvem du er.

  Samferdselsavdelingen protesterer på utvidelse av Sør-Vest Ekspressen. De har i første omgang begrunnet avslaget at det går utover lokaltrafikken for “Bussisør” mellom Lyngdal og Flekkefjord. Sørlandsruta stiller seg uforstående til samferdselsavdelingen argumenter. For det første utgjør strekningen Lyngdal-Flekkefjord en liten del av Sør-Vest Ekspressen s rute, for det andre er prisen kr.12,- dyrere på denne strekningen. Samferdselsavdelingen i Vest Agder har bedt om at saken , som behandles av samferdselsavdelingen i Rogaland, utsettes til neste møte for å komme med et nytt tilsvar til saken. Etter behandlingen i juni skal saken oversendes til samferdselsdepartementet for endelig avgjørelse.

  Sørlandsruta har gjort avtale med Bertel O. Steen om kjøp av to busser av den nye typen Mercedes -Benz Intergro. Disse skal gå på ruten Kristiansand- Lista. I tillegg kjøpes det en VW Caravelle som skal gå på skolerute i Lyngdal.

  Veteranbuss nr.55 til Oslo. Etter fire år og 5000 dugnadstimer er endelig buss nr.55 ferdig restaurert og kan ta turen til Veteranbusstreffet i Oslo. På turen deltar pensjonister og ansatte til sammen 31 stk.

  Fra Lindesnnes avis ” En ros til Kjell Aukland på Sørlandsruta for en enestående hjelpsomhet og service.. Han er en solstråle , sier en dame fra Lyngdal”

  Etter omfattende utredninger og nye forhandlinger holder samferdselssjefen fast ved sitt lave tilbud på Sørlandsrutas kontrakt for 1998, selv om den eksterne konsulentens rapport konkluderer med et vesentlig høyere nivå. Avstanden mellom krav og tilbud er dermed meget stor.

  Arne Hansen 40 år i Sørlandsruta. Den 2.mai 1958 begynte han som visergutt i De Sammensluttede Bilruter. Etter hvert avanserte han til bokholder og driftsleder. For oss er Arne kjent som den nøyaktige og pliktoppfyllende medarbeideren, hvor smilet ikke er langt unna. Beskjedenheten kommer fram når vi spør hvor mange titler han har innehatt i løpet av disse årene. “Titler betyr ikke noe, jeg setter mer pris på å ha det trivelig på jobb”

  Streiken er over. Hovedtillitsmannen i NRAF Leif Pedersen er glad streiken er over og at den ble kortvarig.

  Resultatet av valg på ansattes styrerepresentanter i Sørlandsruta foreligger. Følgende kandidater ble valgt: Petter Larsen og Gudmund Bryggeså. Varamenn: Leif Moland, Leif Pedersen og Geir Sørensen.

  Kombinertrutene fra Kristiansand til Åseral og Eiken legges ned fra 2.september. Rutene er lagt inn i et nytt konsept til Setesdals Bilruter og kjøring med “Favorittbussene” med korrespondanse med AS Bussen i Sogndalen. Kombinertruta mellom Flekkefjord og Hidra vil muligens også bli omfattet av endringer i begynnelse av neste år.

  BussLink et spennende prosjekt for Sørlandsruta BussLink er det nye ekspresstilbudet som vil ta kampen opp mot privatbilismen. Det er reiser mellom 30-100 km som er markeds feltet til BussLink. I Agder er det tre strekninger som omfattes av planene til BussLink. Det er Arendal-Kristiansand, Kristiansand-Evje og Farsund-Kristiansand-Kjevik. Sørlandsruta vil bli involvert i den siste. Det er for tidlig å si eksakt hvordan det nye tilbudet skal presenteres da det foreløpig er på planleggingsstadiet. Grunnidéen er at ruten skal gå i en stiv ruteplan med få stopp underveis.

  Førjulfesten vil i år gå av stabelen 14.november på Byremo. Det er Tobias Hårtveit og Alf Øydne med flere som har sagt seg villige til ordne det praktiske til festen.

  Sørlandsruta vant anbudet på postkjøringen med to biler på strekningen Kristiansand-Flekkefjord-Tonstad og Kristiansand- Lista. Kontrakten utgjør 2,2 millioner og tre årsverk. Det må kjøpes en ny lastebil med plass til 24 paller.

  Sørlandsruta har fått en Norgesmester i ferdighetskjøring. Kjell Vidar Nilsen på trafikkontoret trakk det lengste strået i kampen om Norgesmestertittelen. Han ble vinner av nok en drømmetur til USA.

  Vest Agder Kollektivselskap (VAK) ønsker å legg ut skolerutene i Hægebostad, Audnedal Åseral og Marnardal kommune ut på anbud fra skolestart 1999. VAK har også signalisert en mulig endring på de ordinære rutene mellom Byremo- Kristiansand og Åseral- Kristiansand.

  Ivar Kristensen fra Søgne slutter 30. september og benytter å gå av med AFP fra fylte 62 år.

  Den 24.november ble forliksavtalen undertegnet mellom Fylkeskommunen og Sørlandsruta. om betaling for rutekjøring en i 1998. Avtalen innbærer en økning av tilskuddet på i alt 4,5 mill. kroner til 61,4 mill. kroner i tillegg til sletting av gamle krav fylkeskommunen har hevdet overfor de tidligere eierne av Sørlandsruta på 3,2 mill kroner. Vi håper imidlertid at forliket renser luften og kan forenkle framtidige forhandlinger og samarbeidsforhold med VAK.

  Utvidelse av rutene på Sør-Vest Ekspressen. Departementet har nå svart på søknaden om konsesjon på ruteutvidelsen for Sør-Vest Ekspressen. gjennomgående korrespondanser mellom Sør-Vest Ekspressen og Sørlandsbussen til Oslo er nå godkjent . Sør-Vest Ekspressen har også fått fornye konsesjonen for nye 10 år. Ruteutvidelsen på fire turer pr. dag er også godkjent av Rogaland Fylkeskommune. Vil nå avvente spørsmålet om diesel avgift på ekspressruter før ruteutvidelsen iverksettes.

  Ester Vådne slutter 1.desember som økonomisekretær / hovedkasserer. Ester har vært ansatt i 30 år i Sørlandsruta.

  1999

  Sørlandsruta har igjen fått inntektsansvaret for rutene. Det har vært VAK som i 1998 har hatt inntektsansvaret for rutene. Hva innebærer dette for Sørlandsruta. I 1998 kjørte vi på en såkalt bruttokontrakt. Bruttokontrakt gir en fast inntekt pr. km. uavhengig av hvor mange passasjer vi kjører. I 1999 er det framforhandlet kontrakt med VAK som stimulerer til at SR selger mest mulig kort og billetter. Sørlandsrutas økonomi er igjen avhengig av å ha god e passasjerinntekter.

  Det er avtalt at VAK overtar driften av Farsund og Lyngdal Rutebilstasjoner fra 1.juli. Med dette er alle rutebilstasjonene overtatt av VAK i Vest-Agder. Grunnen til dette er at stasjonene ikke skal være selskapsbundet ved nye anbud.

  Det blir nye rutetider mellom Flekkefjord og Sira og lørdagsavgangen mellom Flekkefjord og Åna-Sira slegges ned.

  7.januar er det 25 år siden Olav Nilsen begynte i Sørlandsruta.

  Sørlandsruta har overtatt en DAB Leyland fra Bussen Trafikkselskap. Bussen blir nr.309 i SR og den skal gå på skolerute i Lyngdal.

  Ny postbil satt inn i postruta Kristiansand-Flekkefjord-Moi-Tonstad. Bilen er en Mercedes-Benz med 350 hk og 12 meter lang. Bilen har 24 rullende postcontainere. Bilen får internr. 208. Den gamle postbilen (207) blir satt inn i ruta Kristiansand-Farsund.

  Nytt ruteopplegg fra 1.mars på rutene Byremo-Kristiansand og Åseral- Kristiansand. Åseralruta skal kun kjøre til Hægeland med korrespondanse med Setesdals Bilruter til og fra Kristiansand. Ruta fra Byremo stopper på Stokkeland på morgenavgangen med korrespondanse til Kristiansand. På ettermiddagen skal bussen gå fra Kristiansand direkte til Byremo.

  Tirsdag 2.februar var det fest på spiserommet pga: Arvid Ødegård har vært ansatt i 25 år. Sigurd Foss har giftet seg og Kjell Aukland var 60 år.

  1.aprild har Alf Øydne vært ansatt i Agder Bilruter/ Sørlandsruta i 25 år.

  Jubilanter

  50 år: Oddvar Håland, Ole Randulf Salvesen, Petter Lars Larsen

  60 år: KJell Aukland, Torfinn Høyland, Kåre Mikalsen. Magne Skailand, Gunnuf Mannflå

  Sør-Vest Ekspressen utvider 1.juni med 2 nye avganger hver vei. Kundene får kortere reisetid, bedre service, nytt materiell og flere avganger å velge mellom. Ekspressen vil nå ikke kjøre om Lyngdal rutebilstasjon og Liknes sentrum, men følge E-39. Både NSB Biltrafikk og Sørlandsruta har bestilt hver sin ny e buss til ruten. Det er typen Volvo B12 med Delta 502 karosseri.

  Administrasjonen er nå i ferd med å gjennomgå anbudsdokumentene for rutetransporten i Åseral, Hægebostad, Audnedal og Marnardal.

  Andreas Fossdal er død. Andreas begynte i Sørlandsruta i 1956 og helt fram til uka før han døde. Da var han på kurs på den nye Mercedesen til Postruta av en alder av 70 år. Andreas var en jovvial kollega, godt likt av alle, og hadde mange venner. I minnetalen framholdt Arvid at vi føler dyp takknemlighet for den jobben han har utført. Han var en mann som alltid strakk seg til det ytterste når noen trengt hjelp.

  Andbudet i Indre bygder.

  Sørlandsruta innga anbud på all skoleskyss, og hadde lavest pris på alle 5 pakkene. Dette består av 5 anbudspakker.

  -Åseral

  -Marnardal

  -Hægebostad

  -Audnedal

  -Kvås

  Som krever 30 busser inkl.undertransportører.

  I tilegg var det lagt ut 5 anbudspakker for i alt ca.7 biler i bestillingstransport (Bygderuta Favoritten) som Sørlandsruta ikke la inn anbud på.

  Selv om vi er lavest i pris, har vi erfaring for at andre blir foretrukket. Det er således usikkert om vi blir tildelt anbudet i Åseral, hvor Setesdal Bilruter har lagt inn bud uten noen form for forbehold.

  Selv om vi er lavest

  28.mai tildeler VAK Setesdals Bilruter anbudet for skoleskyss i Åseral og bestillingsrutene i i Åseral og Byremo-Kristiansand. Torfinn Hauge er tildelt bestillingsruta i Hægebostad.

  Alle andre anbud som ble inngitt av Sørlandsruta og to andre transportører er forkastet av VAK fordi man ikke er fornøyd med prisen. dette er jo ikke noe nytt for oss, men vi er skuffet over at VAK ikke respekterer de priser markedet er villig til å gi etter at så mye ressurser er brukt på både utforming og beregning av anbud. Etter samferdselsloven har Sørlandsruta som løyvehaver krav på å fortsette driften av løyvet når fylkeskommunen velger å forkaste alle anbudene.

  Dette betyr at Setesdals Bilruter fra skolestart i høst overta Sørlandsrutas ruter i Åseral og ruta Byremo-Kristiansand. De av sjåførene som blir direkte berørt av denne overtakelsen vil få tilbud om å fortsett i Sørlandsruta på andre stasjoneringssteder. Vi regner også med at Setesdals Bilruter vil tilby disse jobb.

  Det var brannøvelse for ansatte på Brennevinsmyra , der 50 stilte opp og 5 fra Mandal Brannvesen. Buss 382 med VBK karosseri ( Tidligere Bærum Forenede Bilruter) ble ofret sammen med to personbiler.

  Etter forhandlinger med VAK så fortsetter Sørlandsruta kjøring på skoleruten i de indre bygder bortsett fra de som ble tildelt Setesdal Bilruter. Det nye nå er at undertransportørene vil fra skolestart få direkte avtale med VAK.

  Ny ruteplan i Flekkefjord. Hovedendringene skjer i forbindelse med korrespondansene med NSB på Sira stasjon. Turen kl.1115 og retur til Åna Sira er innstilt.

  Gode tall for Sør-Vest Ekspressen i Juli måned. Det er solgt billetter for kr.604.000 kroner fordelt på 4995 passasjer ( snitt på 161 passasjer daglig) Tilsvarende tall for i fjor utgjorde 341.000 kr og 3001 passasjerer. Disse tallene inneholder også billetter som er solgt på strekningen Kristiansand-Grimstad. Andelen av disse er ca. 100.000 kroner.

  På møtet mellom NSB Bitrafikk og Sørlandsruta ble det konkludert med at ruteutvidelsen den 1.juni hadde svart til forventningene både i forhold til trafikkvekst og kvalitetsforbedringer.

  Stein Helge Nilsen og Arne Stranden har påtatt seg oppgaven med å være kontaktpersoner for hhv Lyngdal og Farsund. Stein Helge og Arne begynte i Sørlandsruta første gang i 1993 og 1990 og har således flere års erfaring som sjåfører. ordningen er etablert etter at vi har hatt gode erfaringer fra slik ordning i Flekkefjord. Disse skal være bindeleddet mellom trafikkavdelingen og sjåførene. Ordningen er etablert som følge av at vi nå ikke har ansatte ved stasjonene etter at VAK har overtatt dette ansvaret.

  Det er nå innlevert byggemelding på ny service- og vaskehall på rutebilstasjon i Farsund. De to hallene måler 20 x6 meter hver og blir bygd i forbindelse med godslageret. Tanker er å samle virksomheten i Farsund på et sted og frigjøre verkstedet på Farøy.

  Det går mot nye rutekutt. med bakgrunn i sin dårlige økonomi har fylkeskommunen signalisert reduksjon i godtgjørelsen til Sørlandsruta ruteproduksjon i år 2000 på ca.4 mill kroner. De rutene VAK vil se nærmer på er: Kveldsruten, ruter på lørdag formiddag, ruter på søndag formiddag og Taxus som har lite belegg på kvelder og lørdager.

  Mandal kommune har gitt tillatelse til inngjering av Sommerkroveien 18 mot Kleveveien og Sommerkroveien., dette for å hidre skolebarn og som går og sykler snarveien forbi vårt anlegg.

  Jubilantfest 15.oktober.

  Det ble avholt fest stor fest for jubilantene i Sørlandsruta og Bussen Trafikkselskap i Speilsalen på Ernst Hotell.

  Sørlandsruta hadde følgende jubilanter:

  40 år: Arne Hansen

  25 år: Olav Nilsen, Arvid Ødegård, Tobias Hårtveit og Alf Øydne.

  Sørlandsruta har overtatt en brukt buss fra Bussen. Det er en Volvo B10M langrute med DAB karosseri. Bussen er en -92 modell som har fått internnummer 321.

  Glattkjøringskurs en suksess. 55 deltagere har nå gjennomført glattkjørindkursene som ble arrangert av Skandinavisk trafikksenter i Sørlandsparken.

  Velforeningen melder om 53 påmeldte til julebord på Maritime hotell i Flekkefjord.

  Sørlandsruta vant Nor-Way prisen. Det var med stor glede vi har mottatt prisen for “God kundeservice og høy vegstandard” på Nor-Way Buss sin årlige prisutdeling til Nor-Way konseptet. Prisen er tildelt Sør-Vest Ekspressen for strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger. Prisen kommer som et resultat ev en bevisst satsning og utvikling av ekspresstilbudet på Sørlandet sammen med NSB og ATS.

  Skadefri Kjøring. I forrige TMU ble det besluttet å opprette en komite for skadefri kjøring. Komitéen skal utarbeide retningslinjer for og følge opp tiltaket. Det er TL (Transportbedriftenes Landsforening) , og forsikringsselskapet som har tatt initiativ til tiltaket. Arvid Ødegård kaller inn til første møte.

  Juletradisjoner i Sørlandsruta. Det blir også i år juleavslutning for de ansatte på avdelingene. Da blir det servert en kaldretts tallerken og kaker. Gavekort på 500/300 er sendt ut til samtlige ansatte og pensjonister.

  År 2000

  Det ble en tøff start på året med store rutekutt fra 9.januar. Det er kutt på hovedrutene på kveldstid, lørdager og søndager mellom Lista og Kristiansand. Taxus innstilles etter kl.1935 mandag til fredag. Lørdager kjøres kveldsruter og lørdags kveld innstilles Taxus helt. I tillegg reduseres det på i alt 53000 km og 1 årsverk i togbusstilbudet Flekkefjord -Sira og Flekkefjord – Kvellandstrand. Selv om overnevnte forslag gir 160000km og 4 årsverk mindre produksjon, vil de økonomiske rammene gi dårligere lønnsomhet og dårligere forutsetninger for fornyelse av vognparken neste år.

  Den 31.12.99 sluttet Gudmund Bryggeså som fulltidssjåfør. Gudmund ble første gang ansatt på melkeruta Eiken-Lyngdal 1.mars 1953. Avbrutt av noen permisjoner har Gudmund vært i DSB og Sørlandsruta nær 48 år. Gudmund går av med AFP.

  Willy Højmark som begynte i 1989 slutter også og går av med AFP av en alder på 62 år. Leif Moland sluttet også i Sørlandsruta. Dette ble markert med stor kakefest 18.januar.

  Jubilanter:

  50 år: Jan Ore, Odd Arne Ougland, Svein Pettersen, Tove Høiland, Birger Vårdal

  60 år: Magne Elle, Steinar Åtland, Endre Møll, Gunnar Heggland, Asbjørn Hansen, Edvard Fodnestøl

  Odd Magne Sætran slutter etter 23 år i Sørlandsruta.

  Thorleif Sigbjørnsen slutter av en alder på 65 år og går over på AFP. Han begynte i Flekkefjord Bilruter i 1966. Han skal ikke slutte helt da han skal utføre noen oppgaver for Trafikksjefen.

  Sverre Salvesen i Flekkefjord som følge av uførhet etter å ha vært ansatt siden 1991.

  Hjemme PC. Nå kan alle ansatte i Sørlandsruta som har vært ansatt mer enn 5år og arbeidet full tid få mulighet til å anskaffe seg en hjemme PC. Tillitsmann Odd Arne Ougland har påtatt seg å administrere ordningen.

  Sør-Vest Ekspressen har siden ruteutvidelsen 1.juni hatt en trafikkvekst på hele 36%

  Trygg-Hansa, agentavtalen er opphørt. dette innebærer at alle henvendelser om private skade-forsikringer må rettes direkte til Trygg-Hansa.

  Trafikksjef Roar Mikalsen sier opp sin stilling fra 31.august.

  Anbudsåpning i Flekkefjord.

  T.K.Brøvig som ga inn tilbud for Sørlandsruta har gitt inn nest laveste pris på summen av anbudspakke 1+2+3, som utgjør alle i anbudsområdet bortsett fra Favoritten. Derved kan vi i Sørlandsruta ikke regne med å få tildelt noen av anbudene vest for Kvinesheia.

  Det var i alt 6 anbydere, Sørlandsruta, Sirdalsruta, Setesdals Bilruter, Sokendal Bilruter, Øyvind Johnsen og Per Ole Ousland. Sirdalsruta hadde lavest pris på anbud nr.1 og nr.3, dvs rutekjøringen i Flekkefjord lokalt, Hidra, Tonstad, Gyland og direktebussen Flekkefjord-Kristiansand. For anbud nr.2 , som gjelder togbussen mv og for anbud nr.4, som gjelder Favroitten, er det drosjeeier Per Ole Ousland som har gitt det lavete anbudet. Dermed er det slutt for Sørlandsruta vest for Kvinesheia fra 1.januar 2001.

  Bakdørene. Etter ulykken i Setesdal i sommer der en kvinnelig passasjer falt ut av bakdøren i fart på en Volvo Carrus ekspressbuss, gjør vi spesielt oppmerksom på å kontrollere at lukkefunksjonen i bakdøren virker som den skal.

  Noen av våre ansatte har deltatt på kurs for å delta i støttegruppe for oppfølging av ansatte etter alvorlig ulykke. Vi er kjent med at disse allerede har vært i aksjon ,blant annet i forbindelse med bilulykken på motorveien i Søgne. Gruppen består av Bjarne Øysæd, Britt Svendsen og Olav Nilsen.

  Det blir også julebord på Byremo i år ved god hjelp av Tobis Hårtveit.

  Nytt kostbart låsesystem i Mandal og Farsund. Det monteres nytt låsesystem i dørene i Mandal og Farsund der det må brukes kort pluss kode.

  Den 27.september ble det nye anlegget i Farsund åpnet i rutebilstasjonen. Allebussene og verksteddelen ble flyttet fra Farøy og opp til Sundeveien. jens Mosby var den første til å prøve den nye vaskehallen og den innvenduge dieselpumpa. Det blir også opparbeidet med asfalt et område for parkering av busser og personbiler. Det gjenstår litt arbeid på sosiale rom, men så snart dette er fullført vil det store rommet Arne Hansen (VAK) sitter i dag, bli avstengt. VAK flytter ut der i venterommet og Arne Hansen for kontor hvor det tidligere var kiosk.

  Kvalitetsleder Trond Tufteland har sagt opp sin stilling fra 31.desember . Samtidig ved at Trond slutter begynner Frode Spetland (24 år) som trafikkleder, men med en del av Tronds tidligere oppgaver.

  på slutten av året ble det bestilt tre nye busser for levering neste år. En Ekspressbuss Volvo B12M med 53 sitteplasser og med et Carrus 502 påbygg. I august kommer det to langrutebusser av typen Volvo Vega B10B.

  Julehilsen fra ledelsen. År 2000 har vært et bra år for Sørlandsruta, hvis vi ser bort fra tapet av anbudet i Flekkefjord. Vår innsats har gitt bedriften gode økonomiske resultater etter forholdene. Styret har de siste årene kvittert for innsatsen ved å bevilge en større sum til velferdsforeningen. I år er det bevilget 250000 kroner øremerket til hytteprosjekt. Utsiktene fremover er preget av den generelle nedbyggingen av kollektivtrafikken som følge av den dårlige fylkeskommunale økonomien. På den andre siden har Sørlandsruta gjenopprettet et godt forhold til VAK og inngått en langsiktig avtale avklarer vår rolle de neste 4 år. (Fram til år 2005

  Avviklingen av Sørlandsrutas avdeling i Flekkefjord ble markert med juletalerken for alle ansatte i Flekkefjord på Grand Hotell 21.desember.

  År 2001

  Alle fast ansatte skal i løpet av våren lalles inn til helsekontroll ved bedriftshelsetjenesten.

  Gunn Farestad Lie fylte 40 år og ble markert med kake på spiserommet også for at hun slutter på grunn av helseplager etter lang og tro tjeneste som renholder.

  Det nye styret i Velferdsforeningen: Formann Ingleif Tobiassen. Styremedlemmer: Asbjørn Hansen, Britt Svendsen, John Heltne og Kjell Vidar Nilsen.

  ledelsen ga ros til ansatte for den kjempeinnsatsen som ble gjort av alle under de vanskelige kjøreforholdene i begynnelsen av februar.

  Nye rutiner ved dieselfylling. Det er nå monter ny dieselpumpe med kortleser på Skinsnes og Farsund. Det ble nå viktig å taste inn riktige vogndata ved fylling.

  Jubilanter:

  25 år: Trond Fidjestøl

  30 år: Harald Hobbesland

  35 år Tore Foss

  40 år: Kenneth Kristensen

  50 år: Sander S. Sandersen, John Heltne

  65 år: Magne Nygård

  Veteranbussklubben SamSør-Agder har gått til anskaffelse av ny kombinert buss nr.35 til Agder Bilruter. Bussen ble funnet som grisehus i Elledalen på Lista.

  4. april ble en viktig dag for velferdsforeningene i Sørlandsruta, Bussen Trafikkselskap, Kristiansand og omegn Busstrafikk, Vaagsbygdruta og T.K.Brøvig. Da ble avtalen om kjøp av 2 leiligheter på Kvitevatn Fjellpark på Bortelid undertegnet. Leilighetene ligger vegg i vegg, men er noe forskjellige i innredning og boareal.

  TAXUS i Farsund. Det er nå bestemt at det blir TAXUS i Farsund, fra det tidspunkt hvor kommunen har klargjort veien. Det blir kun tre turer om dagen i førsteomgang, ettersom tilbudet er tilpasset til vår ledige kapasitet.

  I den nye langsiktige avtalen med VAK har Sørlandsruta oversendt et forslag til ruteplan der det blir halvtimers ruter mellom Mandal og Kristiansand fra kl.0555 til kl.1715. Utvidelsen kan gjennomføres mot en økning på en million kroner og blir fremmet til politisk behandling i fylkeskommunen.

  Sommerhjelpene Elin Brådland, Margrete Grimestad, Eva Pedersen og Hilde Abramsen er i full gang med storrengjøring av bussene. Det er mye skitt og støv som samler seg i løpet av et år kan de fortelle.

  Den nye Ekspressbussen nr.332 er nå kommet og snart klar til å settes i trafikk. Det er en flott buss med 53 sitteplasser og stort bagasjerom. Den gamle ekspressbussen nr.334 blir omlakkert i Sørlandsrutas farger og beholt som reservevogn og turbuss. Den gamle reservebussn nr.331 er solt til Trygve Haga i Sandnes.

  Den nye holdeplassen på Rom for ekspressbussene ser ut til å fungere bra.

  Årets sommertur arrangert av Velferdsforeningen til Rhindalen ble en stor suksess med 38 påmeldte deltagere.

  En trist historie fremført på julebord på Byremo.

  ” Vil du lytte til min vise, vil du lytte til min sang? Borti Mandal, kjære venner, Stod to lysstolper en gang. Men en tidlig tirsdag morgen, Skjedde så, min kjære venn, At da Listaruta kjørte, stod der bare en igjen….”

  Tirsdag 18.oktorer ble to nye Volvo Vega busser overlevert, begge bygget av Carrus i Finland. Det er Volvo B10 B med automatgir og langrute utrustet.

  Spørreundersøkelse gir ruteendringer. Sørlandsruta fikk nyttig kunnskap om trafikken mot Kristiansand og mange positive tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen. Dette er fulgt opp med ruteendringer om morgenen til HIA og Gimleområdet. Det arbeides også videre med endringer på ettermiddagen med direktebusser fra HIA.

  Ingvald Øydne fyller 90 år 15.november.

  Inggvald Øydna starten å kjøre buss i 1937 for J.G. Byremo som drev handelshuset på Byremo, og kjørte da en Reo buss med 18 sitteplasser og med røykekupe. Tiden Ingvald hadde til pause i Kristiansand ble brukt til å gjøre ærender for folk. Han forteller at han en gang måtte kjøpe øredobber for en fin frue på Byremo. Etter det han forsto ble frua fornøyd med kjøpet. På denne tiden var det hard konkurranse mellom de mange forskjellige rutebileierne. Det gjald å komme først for å få flest mulige passasjer med seg, og det var da Spangereid tida ble oppfunnet. Det betydde at man alltid startet et par minutter før tiden. Etter krigen ble flere av selskapene slått sammen i Audnedalen til Audnaruta AS. Året 1951 kom den store sammenslåingen og Sørlandsruta oppstod. Da han ble pensjonist 70 år gammel i 1982 hadde han kjørt samme rute på samme rutestrekning i hele 45 år. I Audnedalen og videre til Kristiansand ble Ingvald nesten en legende , der alle kjente Ingvald og han kjente folk langs ruta. Ruta gikk på folkemunne kun for Ingvald. Var bussen sein en dag så var Ingvald sein uansett hvem som kjørte. Da Ingvald feiret 90 års dagen kom det en hel busslast av gamle kollegaer hjem til han på Øydna for å feire dagen. Bildet over viser Ingvald på en av sine faste daglige turer til Kristiansand.

  Ingvald Øydna var en kjent person på ruta mellom Byremo-Vigeland-Mandal-Kristiansand. Han startet som sjåfør hos kjøpmann J.G. Byremo på Byremoruta på samme strekning året 1937 . I Audnedalen gikk denne ruta bare for navnet Ingvald. Da van var 70 år i 1982 ble han pensjonist. Her billetterer han en kunde med billettrullene som var i bruk inn på 1970 tallet på vei med buss 55 til Kristiansand.

  Tirsdag den 27.november fikk selskapet virkelig prøvd oss med regn på islagte veier som ikke var strødd. det samme gjentar seg flere ganger hver vinter. Når vi har det som verst med å utføre rutene , strømmer nye kunder til og skal prøve bussen.

  År 2002

  Ny ruteplan periode fra 4.mars 2002. Nåværende ruteplan forlenges til de nye halvtimesruter mellom Mandal og Kristiansand iverksettes etter vinterferien den 4.mars

  I forbindelsen med ruteutvidelsen på Kristiansand og utvidet ferie trenger selskapet flere sjåfører.

  Takstendringer fra 1.januar 2002. Takstene i fylkesregulativet opp med ca.8% i gjennomsnitt. Taxus billetten blir satt ned til 15 kroner for voksne og 8 kroner for barn. Dessuten økes rabatten i verdikort fra 10% til 20%. Ekspressbussene øker taksten med 3%.

  Jubilanter.

  60 år: Arnold Langøy, Jens Mosby

  50 år: Jakob Osnes, Olav Nilsen

  30 år: Gro S: Kleven, Leif Inge Spilling, Tony Skaar

  Arbeidsgruppa som var nedsatt for å vurdere bruken av piggdekk har anbefalt piggdekk på innerhjul og piggfritt på ytterhjulene baki tillegg til piggdekk på framhjulene på de bussene som kjører utenom E-39.

  Sørlandsruta og VAK enige om avtale for 2002. For første gang på mange år øker ruteproduksjonen og godtgjørelsen fra Fylkeskommunen som følge av ruteutvidelsen mellom Mandal og Kristiansand. Sørlandsruta har også fått et større ansvar for markedsføring og inntekter på de ordinære bussrutene.

  Sjokolade-kampanje. I forbindelse med lanseringen av det nye rutetilbudet mellom Mandal og Kristiansand vil vi dele ut sjokolade til alle kunder som reiser vestover fra Kristiansand denne dagen og resten av uka.

  Verdikort. Etter kampanjen vi kjører med verdikort har oppdatering av verdikortene økt med 21% i januar i forhold til i fjor.

  I forbindelse med ruteendringene har vi valgt å legge TAXUS ruten til Kleveåsen om Spiggeren Legesenter.

  Onsdag 8.mai arrangeres det vårfest på Lista Flystasjon for alle ansatte med følge. Det blir god mat, drikke og dans til god musikk.

  Johannes Vatne i Eiken sluttet 12.april. Odd Karsten Ås har overtatt denne kjøringen. Arne T. Stranden sluttet som fast ansatt , men vil fortsatt kjøre som reservesjåfør.

  God start på halvtimes rutene. Fra 4.mars og fra til påska økte passasjerantallet med 10%.

  I samarbeid med eieren av Sommerkroveien 11, Sør Buss har Sørlandsruta blitt enige med Mandal Kommune om oppgjøret for det vannforbruket som ikke var blitt registrert av vannmåleren. Kommunen beklaget de avisoppslag denne saken medførte, og har ikke funnet grunnlag for å reagere overfor noen av bedriftene.

  Ekspress konkurranse. Det er nå utstedt løyver til Connex på nattbuss Stavanger-Oslo og til Risdal Touring på nattbuss Arendal-Bergen. Sørlandsruta og andre samarbeidene selskaper er også tildelt løyver på disse strekningene.

  Prøveprosjekt med TAXUS på Langåsen. Trafikkgrunnlaget er for lavt slik at det ikke er forsvarlig å kjøre om Langåsen. Prøveprosjektet blir derfor avsluttet.

  Den 25.oktober var det fest på Speilsalen på Ernst Hotell for 25 og 40 års jubilanter.

  40 år: Steinar Åtland, Magne T. Nygård, Kåre Mikalsen og Thorfinn Høyland.

  25 år: Gunnar Heggland, Jakob Osnes, Andreas Forgard, Harald Gabrielsen, Petter Lars Larsen, Ernst Rolf Holte, Ottar Grimestad og Birger Vårdal.

  Ny arbeidsruta mellom Lyngdal og Elkem og Alcoa og retur på ettermiddagen kl.1510. Dette er et forsøksprosjekt pga av innkreving av bompenger på riksvei 43. I oppstarten er det 10-12 passasjerer som benytter seg av tilbudet.

  Den 1.desember startet Sørlandsruta med sitt nye tilbud med rullestolheis på Farsund-Kristiansand med buss nr.15 og nr.16.

  Nytt stopp på E-39 Tangvall., etter dette slipper vi å kjøre om Tangvall sentrum.

  År 2003

  Stein Helge Nilsen blir Teamleder i Lyngdal

  Jubilanter

  60 år: Terje Steen Eriksen, Marna Knustad

  RHF avd. Agder arrangerer tur til Volvo i Gøteborg med Turisten fra Sirdal og Gyland Bilruter,

  50 år: Thor-Ole Hagen, Ole Oskar Olsen, Ivar Konradsen

  40 år: Geir Sørensen

  Sørlandsruta har mottatt to busser fra Rige som blir omlakkert på karosseriverkstedet. Begge bussene er Volvo B10M og får internnummer 327 og 328. (PP31991 og PP21992)

  IA-Avtalen ble undertegnet mellom Sørlandsruta og Trygdeetatens arbeidslivsenter 3.juni.

  Sørlandsruta har fått nytt stasjoneringssted på Byremo. Dette kom på plass som følge av at det ble innført turnus på Byremo ved nyttårsskiftet. Lokalene leies av Agder Energi. Her finnes både fellesrom og garderober. 21.mai var det innvielse og ble markert ved de 12 ansatte i de indre bygder og fra ledelsen deltok.

  Sørlandsruta vurderer endringer på rute trase i Kristiansand og eventuelt forlengelse via HIA til Lillesand fra neste rutetermin fra 5.januar 2004.

  En mor fra Buhølen ringte kontoret og skrøt av sjåfør Terje Fløystøl for at han tok så godt vare på 6-åringene.

  I Ekspressbussene 332 og 333 får som en prøveordning montert to forskjellige patenter for veskelåser. Forsikringsselskapet holder på å undersøke om noen av disse kan godkjennes som tyveriforsikring.

  Veteranbusstur. DEt var en blid gjeng som satte kursen for Sverige og Gøteborg 2.september. Turen gikk med Sirdalsrutas ny restaurerte veteranbuss nr.6.

  27. oktober startet Sørlandsruta en ny rutetur kl.0645 fra Mandal til Sørlandsparken som er framme kl.0750.

  År 2004

  Året begynte med at vår trofaste medarbeider Knut Garmann falt på isen og brakk armen på vei til jobb. Savnet ble stort og kollegaene ser fram til han kommer tilbake og holder orden i vaskehall og på spiserommet.

  Omleggingen av rutene 5.januar har gått helt etter planen og vi får skryt av kundene som blir med videre fra Rutebilstasjonen til Kvadraturen.

  Jubilanter

  60 åt: Egil Reme, Leif Pedersen

  50 år: Andreas Forgard, Dag R. Aanensen, Helge Rørvik, Tor Magne Øydna

  40 år: Geir Anders Uppsaker, Hans Gunnar Sveindal

  30 år Bertel Haaland

  Søndag 3.september døde Oddvar Håland av hjertesvikt bar 55 år gammel i sitt hjem på Tingvatn.

  Vognparken er styret med to Mercedes 814D fra Rige som vil bli lakkert i Sørlandsrutas farger. Det blir internnr. 520 og 521.

  Som et forsøks prosjekt skal Taxus til Sånum og Skjebstad kjøre om Sjøsanden Næringshage.

  Fire måneder på overtid kunne Sørlandsruta endelig undertegne en ny kvalitetskontrakt for hele ruteområdet med Vest-Agder Kollektivtrafikk fra 1.januar 2005 til 31.desember 2009 med muligheter til forlengelse til 2011. Den nye kontrakten gir rom for nyinvesteringer. Det er planlagt innkjøp av 12 nye busser og like mange brukte busser tidlig i kontraktsperioden.

  Reduksjon i sommerruteplanen. Ringbussruta i Lyngdal og Taxus i Farsund innstilles. I Mandalsområdet innstilles en rekke lokalruter og enkelte turer på Taxus.

  Tre nye Mercedes -busser er levert fra Bertel O. Steen. To av bussene er helt nye og en er demokjørt. Bussene er bygget i Tyrkia og har 12 liter hekkmotor med 250 hk. De får innternummer 341, 342 og 343. Det kommer også 6 nye Iveco busser med 22 sitteplasser innredet ved Arna Karosseri i Bergen. For de som ønsker seg Volvo kan vi trøste med at det kommer to nye fra Carrus for levering i november.

  Magne Elle har valgt å gå av med pensjon etter 37 år på verkstedet i De Sammensluttede Bilruter og Sørlandsruta. Kåre Mikalsen slutter også etter 43 år i Sørlandsruta. Samtidig er Tor Ove Salen (34) ansatt som ny “alt mulig mann” på verkstedet i Farsund.

  Andreas Forgard har laget fottur til Lordehytta for alle som liker å gå i skog og mark.

  Fra nyttår kommer Arne Hansen på rutebilstasjonen til å gå over på AFP, og i den anledningen legge VAK ned rutebilstasjonen og flytter disse tjenestene over til Lyngdal.

  Buss31 (tidligere 410) ble sendt til Danmark for omtrekking av stoler. To nye Mercedes Vario kom i november som settes inn i Taxusrutene. Bussene er utstyrt med Telma-brems og luftfjæring og elektronisk skiltkasse. Bussene får innternnummer 76 og 77

  25 års jubilanter

  Fredag 5.november var det stor festivitas på Solborg Hotell da 25 år jubilantene skulle feires sammen med ansatte fra Bussen Trafikkselskap.

  Fra Sørlandsruta ble disse hedret: Berit Skuland, Jens Terje Mosby, Ivar Konradsen og Jan Ore.

  Året 2005.

  Med bakgrunn i endrede rammebetingelser og sviktende marked har styret i Sørlandsruta vedtatt å redusere ruteproduksjonen i Sør-Vest Ekspressen fra ny ruteplan 1.mai med en tur/ retur pr. dag.

  Så kom den triste beskjeden at Setesdals Bilruter har kjøpt Sørlandsrutas andel av Sør-Vest Ekspressen og overtar denne 1.mai.. Bussene nr.32, 33 og 34 inngår i kjøpsavtalen. Alle ansatte på ekspressen valgte å fortsette i Sørlandsruta.

  Gunnuf Mannflå, Bjelland, slutter i Sørlandsruta.

  Ny buss til Byremo. Den nye bussen er en Volvo B7 laventre og får innternr. 32. Bussen skal ha en skoleelev med i rullestol fra Kollemo til Byremo.

  Det eneste som er stabilt nå for tiden er at det stadig kommer endringer.

  Ottar Grimestad flytter tilbake til kontoret på verksted. Han skal fokusere på verkstedriften, oppfølging av vognparken og anleggene.

  Arvid Ødegård tar ansvaret for vogndisponeringen.

  Erik Abramsen tar ansvaret for papirarbeidet som Ottar tidligere hadde som fakturaer og forsikring.

  Kjell Vidar overtar oppgavene med uniformer. Dette gjør at Tore Foss flytter inn på Ottars kontor og Kjell Vidar inn på Tore sitt kontor.

  Tilitsmannskontoret flyttes til Kjell Vidars kontor, slik at sjåførenes spiserom kan utvides.

  Jarle Fredriksen flyttes fra karosseriverkstet over til å kjøre skolebuss.

  Sørlandsruta markerte 14.desember på Solborg Hotell 35 sjåfører som ble tildelt æresprisen med gullnål for 5 års skadekjøring. Samtidig ble det markert at 16 sjåfører har tatt fagbrev.

  Julebord etterlysning. 83 personer deltok på julebordet på Rosfjord Strandhotell. Ut på kvelden kom en person fra Øvre Setesdal inn som hadde fått jobb i Sørlandsruta. Han kunne fortelle litt av hvert om bedriften. Siden har ingen sett han, men det går rykter om at han har slått seg på fiske på Lista.

  Alle tiltakene som er gjennomført i løpet av 2005 har gitt et godt økonomisk resultat.

  Flott reklame som viser at det er halvtimes ruter mellom Mandal og Kristiansand.

  År 2006

  April ble det holt befaring på fylkesveien rundt Harkmarkneset. Vi har lege hatt problemer med fremkommeligheten og utforkjøringer i møtesituasjoner pga svake kanter på denne veien, som ikke er dimensjonert for så store busser som vi kjører med. Vegvesenet og NCC noterte en rekke plasser som skal utbedres til sommeren.

  De ansatte har valgt hovedtilitsmann Odd Arne Ougland og tillitsmann Odd Suvatne til nye medlemmer av styret i Sørlandsruta.. Asbjørn Hansen tok gjenvalg av formann til Velferdsforeningen. Jan Ore blir AKAN kontakt.

  Sjåførene i YTF inngår særavtale om turbilkjøring.

  Adm.dir er godt fornøyd med bedriftens utvikling og resultater og takker alle ansatte for flott innsats.

  Fire nye Volvobusser B12 med Vest karosseri. Bussene er utstyrt med heis og aircondition og skal settes inn på ruten Kristiansand-Lista . Bussene får internr. 44,45, 46 og 47.

  År 2007

  Nye ruter fra 3.januar med ny tur mellom om formiddagen mellom Mandal og Lyngdal. Bussene til HIA vil nå stoppe ved Spicheren.

  Det blir også takstøknin fra 1.januar med 3%. På Taxus øker voksenbilletten til kr.17,-.

  I løpet av påskeuken fikk vi fornyet bussparken med en bruky buss fra Bussen Trafikkselskap. Dette en buss som har gått i Flybussen og er en Volvo B10, 94 modell med Arna Karosseri.

  Buss nr. 93, 67, 20 blitt parkert pga motorproblemer. Buss 86 som ble stjålet og kjørt til vrak i fjor, er det bestilt en ny Mercedes Sprinter som blir levert før skolestart.

  Den 17.april ble Geir Sørensen valgt som ny hovedstilitsmann.

  T.K. Brøvig overfører Sørlandsruta til sin bror Frank Brøvig i Brøvig Holding.

  År 2008

  År 2009

  Etter lang økt som verstedleder har Ottar Grimestad går over i stilling som sjåfør og at han med likhet med andre sjåføerer vil benytte seg av ordningen med arbeidsfri på skolefridager.

  År 2010

  Brøvig Holding eid av Frank Brøvig blir splgt til Torhatten i Brønnøysund.

  Widerøe flyselskap ble kjøpt opp av Torghatten Konsernet på et senere tidspunkt.

  År 2011

  Sørlandsruta har sikret ny kontrakt fra 1.juli 2012. Det kreves nå mye planlegging og forberedelser fram til denne dato. Innkjøp av busser er forsinket. Det arbeides for fult med flere busslevrandører. Vi er også i gang med å prosjektere vaskehall og dieselanlegg i Sommerkroveien 18. Det arbeides med en løsning på vaskehallen, slik at kjøreretningen blir fra øst til vest.

  I desember ble det inngått avtale med Betel O. Steen om levering av Mercedes busser til anbudet. Det skal kjøpes 17 langrutebusser, derav 6 boggibusser på 15 meter og 11 to akslet busser. Så skal det kjøpes 6 skolebusser, derav tre 53 seters busser og tre 45 seters busser. Så skal det kjøpes 9 Sprintere med 21 sitteplasser.

  År 2012

  Erik Abramsen og direktør i AKT Siv Wiken ved oppstarten av den nye kontrakten.

  De nye bussene ble endelig spesifert 6 og 7 februar på fabrikken i Mannheim i Tyskland av Olav Nilsen og Erik Abramsen. Designstudiot til Mercedes lager nå lakkskjema og illustrasjon av innvendig design. Alle bussene leveres med ryggekamera,, store låsbare skap for sjåføren og elektrisk betjening av solgardin. Etter planen skal de nye bussene ankomme Mandal i midten av juni.

  Fra 1.juni etablerer Omniservice seg i Sommerkroveien 18 med verkstedmester og to mekanikere.

  Det blir testkjøring av 15 meters buss i Farsund og Vigeland i regi av AKT.

  Fra mars vil Posten leie deler av 1.etasje på rutebilstasjon i Farsund.

  Nye sjåfører: Tor Åge Tronstad, Odd Arne Nomedal, Olaf Hauan og Hans Lieder.

  Ombyggingen av Sommerkroveien skal etter planen være ferdig i løpet av mai. (Vaskehall og dieselanlegg)

  Nye internnummer. Flere av de gamle bussene får nyttnummer. Arbeidet er påbegynt og det betyr at i en periode vil både ha dagens og nytt nummer. Dagens nummer på høyre side foran og høyre bak gjelder fram til 20.juni.

  Sørlandsruta nettside har fått ny layout. Sørlandsruta håper med dette å kunne markedsføre bedriften bedre.

  Tore Kavli fra Betel O. Steen vil stå for opplæringen i nye busser. Opplæringen vil bestå av en teoretisk presentasjon, praktisk gjennomgang av bussen samt kjøring.

  Rapportering i anbudskontrakte.: Avgang ikke påbegynt innen 10 min, Forsinkelse over 10 min, Passasjerer fra kjørt, Billettmaskin ikke på logget og Involvert i trafikk ulykke.

  De nye 15 meters bussene settes i drift fra 14.august. Sjåførene blir advart om å kjøre forsiktig.

  AKT gjennomfører nå ombygging av Lyngdal rutebilstasjon. Dagens pauserom blir etter ombygging kontorer. Deler av godsrommet blir pauserom for sjåfører.

  25 og 40 års jubilanter.

  Den 11.desember ble 25- og 40 årsjubilanter i Sørlandsruta markert på Provianten med utmerkelser og kiddag. 25 år: Leif Pedersen, Egil Reidar Reme, Geir Sørensen og Ole Oskar Olsen.

  40 år: John Heltne.

  År 2013

  Nye ruteplaner fra 7.januar.Alle avganger på Linje 900 skal nå kjøre innom nye Rom Terminal. Ingen avganger skal nå kjøre gammel E-39 Fardal-Udland.

  I Lyngdal er det inngått en leieavtale av et lokale i Stasjonsgt.13. Det innebærer at pauserom og garderober vil være i disse lokalene

  Holdere til betalingsterminaler er nå installert i alle langrutebusser . Fra 25.april skal terminalene være på plass.

  Det kommer en ny Integro samt to nye Sprintere. De nye bussene får følgende nummer 34, 80 og 81. Dermed endres gamle nr.80 og 81 til nr.82 og 83.

  Fra og med sommerplanen vil Taxus endre trase på Skjebstad. Bussen vil snu ved butikken i rundveien og kjøre opp til Treheia, på den måten unngår vi gangveien over til Treheia.

  I forbindelse av bygging av AMFI så vil busstoppet ved Mandal Rutebilstasjon stenges.

  Holdeplass for Linje 900 fra Marnarveien flyttes til Buen fra 7.oktober. Taxus og lokalbussene opprettholder stoppet i Endresengate.

  AKT , Statens Vegvesen, Lyngdal 4kommune har nylig vært på befaring i Korshavn i håp om å finne en bedre løsning for snuplass for bussen.

  Året 2014

  Sørlandsruta har nå levert to anbud på rutekjøring i Aust-Agder og ett i Åseral. I Åseral var det Setesdals Bilruter som hadde lavest pris. Aust-Agder er ikke avgjort.

  Sørlandsruta har kjøpt to nye brukte Scania busser som får nummer 61 og 62. De har tidligere vært i HSDs eie.

  Jostein Klemsdal (47) år)begynner som ny bemanningsleder 4.august.

  Det blir Grillfest i vaskehallen i Mandal før skoleavslutning.

  Jubilanter.

  Den 12. juni ble 25 og 40 årsjubilanter markert på Provianten med utmerkelser, gaveoverrekkelser og middag.

  Følgende ble markert: 40 år Olav Nilsen og Arvid Ødegård. 25 år, Bjørn Lindland

  I tillegg ble avtroppende bemanningsleder Jakob Osnes takket for lang og tro tjeneste. Han går over som sjåfør på deltid.

  Nytt pauserom i Kristiansand, AKT har inngått avtale om nytt pauserom og toalett i jernbanebygningen dette for at rutebilstasjonen skal rives.

  Øystein Ugland overtar som bemanningsleder fra 9.oktorber etter Jostein Klemsdal som slutter i jobben.

  Kjell Rune Aukland og Tom Gunnar Hommen blir valgt som tillitsvalgte. Henning Helliesen blir valgt som hovedtillitsvalgt.

  I oktober avventer Sørlandsruta en endelig avklaring fra AKT på hvordan praksis på den nye holdeplassen ved Amfi blir.

  Året 2015

  Busskategorier:

  Buss nr. 1-25: Langrute

  Buss nr. 31-66: Distriktsbuss

  Buss nr. 71-84: Mini

  Buss nr.91-93: Service

  I henhold til kontrakten med AKT kan kun buss nr.1-25 brukes på Linje 900, mens kun buss nr.91-93 på Taxus.

  Sørlandsruta har merket økt pågang av turbilkjøring den siste tiden og fått nye kunder.

  Budokksvingen stenges for utbedringer og vil være stengt i en periode, derfor vil all trafikk kjøres over Halshaug.

  Ny kontrakt i vest. Sørlandsruta signerte 28.april kontrakt med AKT om busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Oppstart er 1.januar 2016. Sørlandsruta overtar etter Nettbuss. Det er inngått avtale med Bertel O. Steen om levering av 15 nye Mercedes busser. Det er også inngått avtale om kjøp av 3 Solasris midibusser. Det er også kjøpt 6 brukte busser fra Østerdalen Bilruter på Tynset.

  Sørlandsruta får to gebyrer for forsinkelse i august.

  Leveranse av busser, både nye og gamle er i rute til anbudet i Flekkefjord. De brukte vil fortløpende komme framover, men de nye vil komme i god tid før oppstart. Der er Lyngdal Karosseri og Auto som skal utføre service på Mercedes, mens Team Versted tar seg av de øvrige.

  Stasjoneringstedene i Flekkefjord og Kvinesdal vil bli i de samme lokalene som i dag. Pauserommet i Liknes vil bli oppgradert, mens bussparkeringen på Kvinlog vil bli bak Coop.

  Driftssjef Arvid Ødegård er i gang med å lage skift- og turnusplaner.

  Sørlandsruta i Mandal fikk ny brukt buss (nr.67) fra Østerdalen Bilruter på Tynset.

  Det var felles informasjonsmøte for alle ansatte på Utsikten 15oktober, også for de som skal overføres fra Nettbuss. Det var ca.75 personer til stede.

  Det er nå enighet med de tillitsvalgte om tildeling av skift og turnus planer til den enkelte i Flekkefjords kontrakten. Etter planen vil Linje 900 også få sanntidssystem i løpet av 2016.

  Det blir sanntidssystem i alle bussene i Flekkefjords kontrakten.

  Taxus i Mandal får betalingsterminal.

  2016

  Oppstarten i Flekkefjord har gått bra og stort sett etter planen., bortsett fra enkelte utfordringer med billettmaskiner og busser. Det har vært svært lite avvik og feil nå i oppstarten. Sjåførene har med andre ord gjort en kjempe jobb.

  Nye takster fra 1. februar.

  Nils Vagle er valgt som verneombud i Flekkefjord/ Kvinesdal.

  Kenneth Gundersen har begynt som Trafikkleder i Mandal. Han vil få opplæring og vil etter hvert bekle denne stillingen fullt ut. Kjell Vidar Nilsen går over i stillingen som planlegger.

  Inge Bråtlund overtar som trafikkleder i Flekkefjord 2. mai etter Ann Mari.

  Tor Ove Salen blir kontakt person for sjåførene i Farsund og Lyngdal.

  Vaktordningen utvides til 5 mann, som blir Øystein, Geir, Kenneth, Inge og Tor Ove.

  Knut Garmann fyller 60 år.

  Forbedringsgruppa har hatt sitt første møte. Gruppa skal ha møte hvert kvartal samt få rapport over skader og avvik hver måned. Gruppa vil i første omgang ha fokus på å forbedre rutiner for opplæring og oppfølging. Samtidig vil analyse av avvik og skader

  med fokus på å unngå lignende situasjoner i framtiden være et viktig arbeid.

  Fest for lang og tro tjeneste 21.juni 2017

  Året 2017

  Fra venstre Andres Forgard, Tor Magne Øydne, Jakob Osnes, Sven Verdal og Birger Vårdal.

  Birger Vårdal og Andreas Forgard begynte begge i Agder Bilruter og har nå over 40 års fartstid som sjåfører i Agder Bilruter/ Sørlandsruta. Jakob Osnes begynte i Sørlandsruta som godsekspeditør, ble deretter Trafikkleder, så bemanningsleder. De siste årene fra 2014 har han jobbet deltid som sjåfør og har over 40 års fartstid.
  Tor Magne Øydna og Sven Verdal fikk overrekt blomster for 25 års tjeneste i selskapet. Helt til høyre personalsjef Ivar Holm.

  Året 2018

  Sørlandsruta får sin første EL buss som blir satt inn på Taxus ruta i Mandal.

  Året 2019

  John Helte steiker lapper med sin hemmelig oppskrift. Kjempe gode. Foto Guttorm Eng.

  Året 2020

  På høsten legger AKT ut all rutekjøring i Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Lyngdal, Hægebostad og Farsund kommune ut på anbud som skal gjelde fra 1.juli 2022.

  Året 2021

  Torghatten konsernet blir så solgt i februar i år til EQT som er et V-fond eid av svenske Wallenberg familien,

  Etter mye slit og arbeid gjennom vinteren med anbudsregning kommer Sørlandsruta på andreplass og blir slått av Setesdal Bilruter.

  I november ble selskapet på nytt solgt og nå til ett Canadisk fond ved navnet CBRE. Dette selskapet ønsker kun to selskaper i Norge, ett land selskap og et by selskap.

  Den 22.desember åpner ny tilførsels vei mellom Ime skole og Mandalskrysset ved Lindland og ny motorvei mellom Mandalskrysset og Døle bru. Dermed blir Linje 200 ført over til ny vei allerede rett etter åpningen samme dag fra gammel E-39 om Valand.

  Fest for lang og tro tjeneste på Mandal Hotel 1.desember dette året.

  Fra venstre Jan Stokkeland,, Erik Abramsen, Knut Garmann, Kjell Vidar Å. Nilsen, John Heltne, Tony Skaar, Kjell Rune Åmot “Skilten”

  Her er det Knut Garmann som får blomster av selskapet etter 40 års tjeneste i Sørlandsruta. Kjell Vidar Å. Nilsen fikk blomster for å ha tjent selskapet i 25 år. John Heltne startet sin karriere ganske ung som sommerjobb både i De Sammensluttede Bilruter og Sørlandsruta. Men det var i 1970 han begynte i De Sammensluttede Bilruter og har nå 51 års tjeneste til sammen. Adm.Dir Erik Abramsen begynte i Sørlandsruta året 1996 og var blant jubilantene som ble feiret for 25 års lang tjeneste.

  Tom Gunnar Hommen startet sin karriere i Sørlandsruta og har nå over 40 års fartstid. Tony Skaar startet også i Sørlandsruta og har 25 års fartstid.
  Kjell Rune “Skilten” Åmot og Jan Stokkeland startet begge i Kvina Bilruter, deretter ble det noen år i Sirdalsruta, for deretter Nettbuss. Fra 2015 har de vært ansatt i Sørlandsruta og begge har over 40 års fartstid som sjåfører.
  Dette kunne man lese om i avisen LISTER 21.deaember. John Heltne hadde da kjørt buss i 51 år og kom ikke til å slutte helt ennå.

  Året 2022

  Olav Nilsen og Jakob Osnes fyller 70 år i januar og februar og får overrekt blomster og fine ord fra Kjell Vidar. Arne Hogganvik overrekker gav fra velferdsforeningen. Olav begynte i selskapet i 1974 og har 48 år bak seg og Jakob begynte i 1976 og har 46 år i selskapet.

  Det er slutt for Sørlandsruta 30.juni og selskapet blir historie fra denne dato. Setesdal Bilruter blir den nye transportøren i dette ruteområdet Sørlandsruta har driftet siden 1951.

  Anbudskontrakten i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal kommune som Sørlandsruta vant og startet i 2016 og som går ut 2025 blir slått sammen med Torghatten buss med avdelingene Nord Troms, rutene Tromsø-Alta, Balsfjord kommune, Harstad og omland, Brønnøysund og rutene som Trønderbilene har på Østlandet med baser på Tynset, Ottadalen, Valdres og Elverum.

  Diverse

  “Bia” fra Kvina Bilruter og Tomas Haugland fra Sørlandsruta på landsmøte i Tromsø på 1970 tallet.

  Buss nr.29 fra 1968. Bussen ble kjøpt ny til ruta på Haralstadheia. Foto Bjørgulf Rygnestad.
  Denne bussen fikk nytt Repstad karosseri en gang på 50 tallet. Hvilken buss dette er vet vi ikke. Åsulf Bygland overtok bussen fra Sørlandsruta og kjørte den til Bygland. Foto Bjørgulf Rygnestad.

  Nedenfor nevnte motorvogner og tilhengere ble overført fra 2. januar 1951 og ble å regne som full eiendomsrett til det nydannede selskapet Sørlandsruta.

  De Forenede Bilruter A/S

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-1644Volvo19471
  K-1130Volvo1947
  K-1639Volvo1946
  K-1225Volvo1947
  K-1012Volvo1947
  K-1640Volvo19476
  K-1045Volvo1946
  K-5066Volvo1947
  K-1693Volvo1946
  K.5570Volvo1948
  K-1909Volvo194615
  K-1653Volvo1947
  K-1856Reo1947
  K-1635Reo1947
  K-1970Reo193926
  K-1074Reo193928
  K-1883Reo1939
  K-216Dodge193722
  K-5020Dodge1937
  K-1972Dodge1939
  K-1480Dodge193930, 21

  Spangereidruta

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-5231Ford1936
  K-5573Volvo194041
  K-5401Volvo194638
  K-5522Opel-Blitz194049
  K-5540Tilhenger
  K-5119Ford1937
  K-5587Dodge19396, 1

  Audnaruta A/S

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-5696Dodge1945
  K-5496Dodge193958
  K-5695Dodge193959
  K-5486Dodge1944
  K-5869Dodge1945
  K-5680Dodge194642
  K-5077Dodge1947
  K-5490Tilhenger2 hjuls7, 1

  Harkmarksruta

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-5306Volvo193846
  K-5410Tilhenger1, 1

  Holumruta

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-5604Ford194047
  K-5426Dodge193952
  K-5498Tilhenger2 hjuls
  K-5439Tilhenger2 hjuls2, 2

  Tregde-Hogganviksruta

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-5088Ford193960
  K-5061Chevrolet194745
  K-5024Tilhenger2 hjuls
  K-5519Tilhenger2 hjuls2, 2

  Marnar Bilruter

  Tjomslandsruta (inn i Marnar bilruter 1.1.-1950 )

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-5525Dodge194557
  K-5512Dodge194656
  K-5095Dodge194435
  K-5730Volvo194643
  K-5472Volvo194640
  K-5506Volvo194255
  K-5430Studebaker194739
  K-5510Chevrolet194736
  K-5533Reo193850
  K-5416Tilhenger2 hjuls
  K-5783Tilhenger2 hjuls
  K-5784Tilhenger4 hjuls9, 3

  Konsmoruta (antagelig inn i Marnar Bilruter 1.1.-1950)

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-5555Ford194634
  K-5556Austin194261, 2

  Mandalsruta

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-5511Dodge19381

  Øyslebøruta

  Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
  K-5441Chevrolet194744
  K-5434Ford19372

  Tilsammen 60 12
  Bokført verdi: Kr.501.300,-

  Kontante inskudd
  Jacob Trygsland, Harkmark Kr.10.100,-
  Olav Skjævesland, Ime Kr.11.800.-
  Johan Nilsen, Sjølingstad Kr.5.000,-

  Audnaruta A/S 9 %
  De Forenede Bilruter A/S 55,73 %
  Holumruta 1,90 %
  Harkmarksruta 2,00 %
  Hagelandsruta 0,30 %
  Lista Lasterute 3,40 %
  Mandalsruta 1,30 %
  Mandal og Oplands Automobilselskap 4 %
  Marnar Bilruter 10,75 %
  Sjølingstadruta 1,30 %
  Spangereidruta 6,60 %
  Tregderuta 2,00 %
  Øyslebøruta 1,30 %

  Full økonomisk sammenslåing av Sørlandsruta og Søgneruta fra 1.1.-1962.
  Søgneruta A/S overfører hele sitt selskap og konsesjon nr.5615, samt Søgne Bilservice A/S.
  Søgneruta får 23% andel i Sørlandsruta.

  Sørlandsruta 1951 – 1983

  REG.NR. MERKE NYTT.REG. KAROSSERI BYGGENR. TYPE MERKNADER


  1
  K-3097 VOLVO 03.05.1955 KNUDSEN -1955 B Satt i drift ca.5.5 -55.TURBUSS 36 SITTEPL.
  K-3086 VOLVO F86 PX13063 KNUDSEN -1968 G NYTT ARKA SKAP -78

  2
  K-3072 VOLVO 01.02.1956 KNUDSEN -1956 B MANDAL – KR.SAND Første dag i drift 28 januar 1956
  K-3091 VOLVO N86
  PX14247 KNUDSEN 6-K-1969 G BYREMO – MANDAL
  PX16092 VOLVO F1025 ARKA -1979 G KR.SAND – STAVANGER

  3
  K-3078 SCANIA-VABIS 02.05.1953 KNUDSEN 530-1953 B-K LISTA – KR.SAND/ KONSMO-LELAND- VIGELAND 28.05.1970 Satt i drift 3.5-1953
  PX10375 SCANIA B80 REPSTAD 1633-1971 K-B KONSMO-LAUDAL-MANDAL POSTBUSS FL.FJORD- KR.SAND, OMBYGD TIL BUSS

  4
  K-1225 Volvo 1947 B De Forenede Bilruter
  K-3099 SCANIA-VABIS 12.03.1956 KNUDSEN -1956 B LISTA – KR.SAND Første dag i drift 13 mars 1956
  K-3099 VOLVO F83-38
  PX14254 KNUDSEN 1258-69 B LYNGDAL LOKAL
  PX17106 VOLVO F613 NORCEM 5092-1128-1981 G

  5
  K-1012 Volvo 1947 B Solgt 1957 De Forenede Bilruter
  K-3175 VOLVO 01.04.1957 KNUDSEN 711-1957 B LISTA-KR.SAND Første dag i drift 30.3-57.
  PX11280 SCANIA BF110 REPSTAD 1699-1971 B SØGNE-KR.SAND – LYNGDAL

  6
  K-3087 VOLVO KNUDSEN -1952 B 36 sittepl. Første dag i drift 2.september 1952.
  K-3087 VOLVO B57 PX14229 REPSTAD 1185-1966 K MANDAL -SVEINDAL/ AUDNEDAL ST.

  7
  K-2430 Volvo Knudsen 1951 B Kr.sand- Flekkefjord / Byremo- Kr.sand
  K-3080 SCANIA-VABIS 07.02.1955 KNUDSEN 621-1955 B-K KR.SAND -FL.FJORD / GRIMESTAD-MANDAL Første dag i drift 8.februar 1955
  K-5507 VOLVO F83-38 PX11796 REPSTAD K Øyslebø-Lunde/ Konsmo-Leland- Vigeland HARALSTADRUTA

  8
  K-3170 VOLVO 05.04.1956 KNUDSEN 668-1956 B SPANGEREIDRUTA Første dag i drift 24 mars 1956.
  PX11328 SCANIA BF110 REPSTAD 1706-1972 B SØGNE-KR.SAND Volvo 1947 K

  9
  K-3074 VOLVO 02.03.1961 KNUDSEN 879-1961 K KONSMO-LAUDAL-MANDAL
  PX12010 HANOMAG HENSEL F30 -1972 B TJOMSLANDSHEIA Volvo 1946 K

  10
  K-3184 SCANIA-VABIS B75 01.04.1960 KNUDSEN 835-1960 B MANDAL-KR.SAND – LYNGDAL Første dag i drift 31.3-60
  PX13618 VOLVO BB57 REPSTAD 1974-1974 B HARKMARK – MANDAL

  11
  K-2434 SCANIA-VABIS KNUDSEN -1951 B Kr.sand – Flekkefjord K Ombygd 1959 til 21 sittepl. Marnardal- Mandal
  K-3081 SCANIA-VABIS
  PX14227 KNUDSEN 1155-1967 B SØGNE-KR.SAND-LYNGDAL / VIGELAND 22.12 66
  PX19016 SCANIA ARKA: 134-83 G

  12
  K-5576 VOLVO 1948 Kr.sand – Lyngdal
  K.3076 SCANIA-VABIS 01.04.1954 KNUDSEN 561-1954 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL / TRYLAND- MANDAL
  PX12039 HANOMAG HENSEL F30 1972 B
  PX16596 VOLVO F7 ARKA 66-080 G

  13
  K-3098 VOLVO Viking 09.09.1955 G Flekkefjord-Kr.sand/ Konsmo- Vigeland

  14
  K-3082 SCANIA-VABIS KNUDSEN -1951 B LISTA-KR.SAND Første dag i drift 10.11-51 K Ombygd 1960 til 16 sittepl. Mandal-Sveindal Øyslebø-Repstad-Lunde
  K-3199 MERCEDES-BENZ PX12616 KNUDSEN 1105-1966 K ØYSLEBØ-LUNDE/ HARALSTADRUTA type 1113
  PX15473 SCANIA 111 ARKA 63-077 G FL.FJORD- KR.SAND

  15
  K-1909 Volvo 1946 K Fra De Forenede Bilruter solgt 1957.
  K-3176 VOLVO 08.06.1957 KNUDSEN 726-1957 B SPANGEREIDRUTA Første dag i drift 8.6-57
  PX12630 SCANIA BF110 REPSTAD 1867-1973 B SØGNE-KR.SAND Volvo 1946 B 38 sittepl.

  16
  K-3090 VOLVO SNUTE 03.07.1953 KNUDSEN 1953 G Lista lasterute 10.09.1969
  K Ombygd 1960 13 sittepl. Hagelandsruta Ombygget 1961 Karrosseri fra nr.38 SPANGEREIDRUTA, MED SKYVELEM BAK
  K-3090 SCANIA B110 PX14246 KNUDSEN 5-K-1969 K FL.FJORD- LYNGDAL / ÅLORUTA
  PX19347 SCANIA ARKA 78-082 G

  17
  K-3095 SCANIA-VABIS 02.04.1955 KNUDSEN -1955 B KR.SAND -FL.FJORD / Haralstadheia Første dag i drift 2.4-55.
  K-3095 VOLVO N84 PX13617 KNUDSEN 1282-1969 K OPSALHEIA-VIGMOSTAD- VIGELAND
  PX15844 MERCEDES-BENZ O-309 1978 B TJOMSLANDSHEIA

  18
  K-3073 VOLVO Viking 10.11.1954 G Flekkefjord-Kr.sand
  K-3073 SCANIA-VABIS PX11380 KNUDSEN 1166-1967 B MANDAL-KR.SAND- LYNGDAL/ BUHØLEN-MANDAL MANDAL-TREGDE V/ T.HØYLAND Type BF76

  19
  Volvo Bensin Repstad 1950/51 B Kjøpt før sammenslåingen 1951, men overtatt av SR.
  K-3180 VOLVO B725 KNUDSEN 925-1962 B-K BYREMO-KR.SAND / HARKMARK
  PX13998 VOLVO BB57 REPSTAD 2049-1975 K-B ÅSERAL- MANDAL
  20
  K-3084 VOLVO SNUTE Knudsen -1951 K Lyngdal-Flekkefjord SANGVIK K Nytt karosseri 1959 til Tjomslandsruta
  K.-5520 Scania BF110 PX REPSTAD 1556-1970 B LISTA-KR.SAND / MANDAL-KR.SAND SKOLERUTE BYREMO -KONSMO

  21
  K-3088 Dodge Lyngdal Karosseri 1952 G Lista-Kr.sand
  K- MERCEDES-BENZ 1962 G SPANGEREID- KR.SAND
  K-5521 Scania BF 110 REPSTAD 1557-1970 B LISTA-KR.SAND / KR.SAND- LYNGDAL/ SØGNE

  22
  K-216 Dodge 1937 Fra De Forenede Bilruter
  K-3082 VOLVO Viking 13.03.1954 G Lista- Kr.sand 09.04.1965
  K-3198 Scania-vabis B56 PX14213 KNUDSEN 1098-1966 K ÅSERAL- MANDAL/ MARNARDAL -MANDAL

  23
  Dodge 1945
  K-3089 Volvo snute 01.03.1953 KNUDSEN 1953 K Byremo-Mandal-Kr.sand / Høye – Mandal 05.11.1965
  K-3089 VOLVO N84 KNUDSEN 1099-1966 K HØYE-MANDAL
  PX12478 VOLVO F86 REPSTAD 1847-1973 G

  24
  K-3085 Volvo 03.05.1952 Knudsen 1952 B 33 sittepl. Første dag i drift 24.5-52. Spangereid – Kr.sand 03.01.1963
  K-2923 VOLVO B 705 REPSTAD 635-1959 K FRA SØGNERUTA/ HOGGANVIK/ VIGELAND- OSESTAD
  PX14371 SCANIA 80 ARKA 63-075 G

  25
  K-3077 VOLVO Viking 14.01.1955 G
  K-2929 VOLVO B54 PX11930 REPSTAD 1370-1968 K-B TJOMSLANDSHEIA BRUNEVATN – LUNDE

  26
  K-1970 Reo 1937 Fra De Forenede Bilruter
  K-3093 VOLVO 02.11.1953 KNUDSEN 552-1953 B Lista-Kr.sand /HARKMARK Satt i drift 24.10-53
  PX12244 SCANIA 80 REPSTAD 1820-1973 G

  27
  K-3086 Scania-vabis 04.07.1952 KNUDSEN 1952 B 37 sittepl. Kr.sand- Fl.fjord Byremo-Mandal Første dag i drift 6.7.-52.
  K-5527 VOLVO F85 VBK -1971 G MANDAL – KR.SAND

  28
  K-3094? VOLVO A.G.Førland -1951 B Lista-Kr.sand Satt i drift 16.12-51. Veltet ved Mjøsvann og kraftig kollisjon i Brennåsen Karr. blir ribbet og ny kombi blir bygget, blir nr.46.
  K-3094 Volvo 01.04.1954 KNUDSEN 562-1954 K Lyngdal-Fl.fjord/ MANDAL-Åseral/ SVEINDAL
  K-5528 VOLVO F85 VBK 3808-1971 G MANDAL -LINDESNES

  29
  Reo 1939 K
  K-3092 Volvo 02.10.1953 KNUDSEN 1953 B 33 sittepl. Første dag i drift 2.10- 1953 Spangereid – Kr.sand 16.08.1967
  K-3092 MERCEDES-BENZ PX15027 KNUDSEN 1206-1967 K HARALSTADRUTA / SERVICEVOGN Type 1113

  30
  K-1480 Dodge 1939 Fra De Forenede Bilruter
  K-3091 VOLVO SNUTE 03.09.1953 KNUDSEN 1953 G Spangereid lasterute K VINDU BAK, 1961 Nytt karosseri fra nr.41
  K-5530 VOLVO B54 PX14343 REPSTAD 1514-1970 K KONSMO-LELAND-VIGELAND / ØYSLEBØ-LUNDE
  PX19821 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BUS D 1983 B

  31
  K-5290 Volvo 1936 Fra Mandalsruta
  K-3070 VOLVO 04.01.1955 KNUDSEN 615-1955 B-K ÅSERAL -MANDAL/ Holum-Hesland- Mandal Første dag i drift 9.januar 1955.
  PX10502 SCANIA BF110 REPSTAD 1648-1971 B MANDAL-KR.SAND – LYNGDAL/ BUHØLEN-KR.SAND TRYLAND-MANDAL

  32
  K-5514 Bedford Bensin/ Diesel 1954 1949 K Mandal-Sveindal/ Høye- Mandal Solgt 1959 Fra Mandal og Oplands Automobilselskap
  K-3182 VOLVO 01.04.1960 KNUDSEN 821-1959 B-K Lista- Kr.sand /Flekkefjord – Lyngdal. Engeland-Foss-Vigeland Satt i drift 31/3-60
  PX13249 SCANIA BF110 REPSTAD 1948-1974 B FL.FJORD-LYNGDAL

  33
  K-5527 VOLVO SNUTE Knudsen 1951 B ÅSERAL-MANDAL, Lokalt i Buhølen SANGVIK K Ombygget til kombi 1960 OPSAL-VIGMOSTAD-VIGELAND, 12 SITTEPL.
  K-5533 VOLVO B54 VBK 3668-1970 K GJERVOLLSTADHEIA-MANDAL POSTBUSS FL.FJORD -KR.SAND NYTT KARR. ETTER BRANN
  PX11857 VBK 4180-1972 B BYBUSSEN/ BUHØLEN-HOLUM-MANDAL

  34
  K-5555 Ford 1946 Fra Konsmoruta
  K-3096 VOLVO 02.05.1955 KNUDSEN 633-1955 K Satt i drift mellom 30.4.-55. 13 sittepl. 26.05.1972 Konsmo-Laudal-Mandal/ Tjomslandsheia
  PX11680 SCANIA BF110 REPSTAD 1753-1972 B RESERVE

  35
  K-5095 Dodge 1944 Fra Marnar Bilruter/ Tjomslandsruta
  K-2924 VOLVO N86 KNUDSEN 1134-1966 G SEMITRAILER FL.FJORD- KR.SAND
  PX14960 SCANIA 111 REPSTAD 2224-1977 K POSTBUSS / MANDAL -SVEINDAL

  36
  K-5510 Chevrolet 1947 Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta
  K-3171 VOLVO Viking 11.05.1956 KNUDSEN 1956 G
  K-3171 VOLVO B57 PX14262 REPSTAD 1177-1966 K ÅSERAL -MANDAL
  PX16092 DAF 23 TI 1979 G

  37
  K-5204 Volvo 1946 Fra Mandal og Oplands Automobilselskap
  K-3091 MERCEDES.BENZ KNUDSEN 1962 G Lista-Kr.sand / Søgne Type 322
  PX14419 MERCEDES-BENZ 0-309 1976 B LOKALT SPANGEREID

  38
  K-3079 Volvo snute REPSTAD 1946 B Fra Spangeridruta Har bilde i hefte fra Lindesnes.
  K-3079 Scania-vabis B75 14.06.1961 KNUDSEN 880-1961 B KR.SAND-FL.FJORD/ BUHØLEN-HOLUM-MANDAL
  PX15241 MERCEDES-BENZ 0-309 1977 B

  39
  K-5430 Studebaker 1947 Fra Marnar Bilruter / Tjomslandruta Nytt karosseri 1952.
  K-3187 Scania-vabis B75 14.06.1961 KNUDSEN 892-1961 B-K KR.SAND-FL.FJORD/ ÅLO-KR.SAND
  PX15196 VOLVO F 406 ARKA 41-077 G UTKJØRING MANDAL

  40
  K-5472 Volvo 1946 Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta
  K-5556 Dodge KNUDSEN 1952 K Satt i drift 16/12-52 Mandal – Åseral / Mandal – Engeland
  K-3085 VOLVO 475 1963 G Marnardal – Mandal
  PX13495 VOLVO F85 ARKA 28-074 G KR.SAND – MANDAL

  41
  K-5573 Volvo 1940 Fra Spangereidruta
  K-3071 VOLVO B725 KNUDSEN 916-1962 B-K LISTA-KR.SAND/ ÅSERAL-MANDAL KONSMO-LELAND-MANDAL-TRYLAND
  PX15023 MERCEDES-BENZ ARKA -77 G UTKJØRING FARSUND

  42
  K-5680 Dodge 1946 Fra Audnaruta
  K-3075 Scania-vabis 28.04.1954 KNUDSEN 1954 B/K Mandal-Sveindal/ Audnedal st. Satt i drift 30.4-1954 4 sylindra motor.
  K-3082 VOLVO N86 KNUDSEN 1133-1966 G SEMITRAILER FL.FJORD- KR.SAND
  PX15948 SCANIA BF86 REPSTAD 2360-1978 B SØGNE-KR.SAND/ NYPLASS- SPANGEREID

  43
  K-5730 Volvo 1946 K Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta Hugget 1957
  K-3177 VOLVO 08.04.1958 KNUDSEN 752-1958 K BYREMO – MANDAL-KR.SAND
  PX10622 VOLVO B57 VBK 3951-1971 B MANDAL LOKAL

  44
  K-5441 Chevrolet 1947 Fra Øyslebøruta
  K-3178 VOLVO B725 28.04.1958 KNUDSEN 758-1958 B Kristiansand- Flekkefjord satt i drift 1.mai 1958.
  PX11902 VOLVO B57 REPSTAD 1781-1972 B SPANGEREID-KR.SAND / MARNARDAL -MANDAL

  45
  K-5061 Chevrolet 1947 Tregde-Hogganviksruta
  K-3179 MERCEDES-BENZ 10.07.1958 KNUDSEN 1958 G Spangereidruta /MARNARDAL ST. -MANDAL Venstreratt
  K-3179 VOLVO B57 KNUDSEN 1288-1969 B RESERVE / BYREMO- MANDAL

  46
  K-5306 Volvo 1938 Fra Harkmarksruta
  K-5504 VOLVO KNUDSEN -1953 K Chassi fra nr.28, 51 modell Lyngdal – Fl.fjord Antagelig overtar nr.28 denne ruta. Satt i drift 13.februar 54 på ruta Mandal-Marnardal/ Åseral Mandal – Engeland
  K-2052 OPEL BLITZ 06.05.1966 1966 G UTKJØRING MANDAL
  PX11079 FORD TRANSITT 1971 G PX16594 SCANIA REPSTAD 2570-1981 K POSTBUSS FL.FJORD- KR.SAND

  47
  K-5604 FORD 1940 Fra Holumruta Ut av drift 1958
  K-3181 MERCEDES-BENZ 05.10.1959 KNUDSEN 1958 G Listaruta /høyre ratt
  K-5547 HANOMAG HENSEL F55 1970 G

  48
  K-5080 Chevrolet 1934 Fra Sjølingstadruta
  K-3188 VOLVO B615 KNUDSEN 939-1962 B TURBUSS, 32 SITTEPL.
  PX15427 MERCEDES-BENZ 0-309 1977 B

  49
  K-5522 OPEL BLITZ 1940 Fra Spangereidruta
  K-5551? Volvo snute 1953 K Konsmo-Laudal-Mandal / Mandal-Grimestad Satt i drift
  K-5522 VOLKSWAGEN TRANSPORTER DOBBELCAP 1956 K
  PX13860 MERCEDES-BENZ 0-309 1975 B

  50
  K-5533 Reo 1938 B Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta 18 sittepl.
  K-5516 VOLVO KNUDSEN 1954 B 33 sittepl. Satt i drift 11.april 1954 Turbuss / Reserve
  K-3098 MERCEDES-BENZ Type 1418 KNUDSEN 1235-1968 G BYREMO-MANDAL / OMBYGD TIL LASTEBIL
  KNUDSEN -1968 G TILHENGER

  51
  K-5736 Ford 1945 Fra Mandal og Oplands Automobilselskap
  K-3919 CHEVROLET 07.04.1964 1941 SERVICEVOGN Kjøpt brukt.
  K- FORD TRANSITT
  PX12476 1968 G

  52
  K-5426 Dodge 1939 Fra Holumruta
  K-3172 VOLVO/ Viking 05.09.1956 G LASTEBIL
  PX13601 SCANIA 80 ARKA 45-076 G

  53
  K-3173 VW 14.12.1956 Varebil G?
  K-3173 VOLVO F86
  PX14279 KNUDSEN -1968 G
  KNUDSEN -1968 G TILHENGER
  PX16368 MERCEDES-BENZ 0-309 1979 B

  54
  K-3183 Volvo 11.01.1960 1960 G Lastebil
  K-3183 VOLVO F86
  PX14281 KNUDSEN -1968 G TILHENGER
  PX17122 DAF MB2OO REPSTAD 2543-1981 B LISTA-KR.SAND / BYREMO-MANDAL

  55
  K-5533 Volvo 1942 G Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta Solgt 1957
  K-3174 VOLVO 725 03.05.1957 KNUDSEN 721-1957 B TURBUSS, 37 SITTEPL.
  PX12648 VOLVO B58 REPSTAD 1871-1973 B RESERVE / SPANGEREID – KR.SAND

  56
  K-5512 Dodge 1946 Fra Marnar Bilruter/ Tjomslandsruta
  K-3185 VOLVO 725 01.06.1960 KNUDSEN 844-1960 B TURBUSS 37 SITTEPL.
  PX13251 VOLVO B57 REPSTAD 1952-1974 B RESERVE / ÅSERAL – MANDAL

  57
  K-5525 Dodge 1945 G Fra Marnar Bilruter/ Tjomslandsruta
  K-3186 VOLVO L485
  PX11062? KNUDSEN 1961 G Flekkefjord-Kr.sand 01.02.1961
  PX15401 DAF MB2OO REPSTAD 2257-1977 B LISTA-KR.SAND / BYREMO-MANDAL

  58
  K-5496 Dodge 1939 Fra Audnaruta
  K-2922 Scania-vabis REPSTAD 1953 FRA SØGNERUTA
  K-2922 MERCEDES-BENZ L406 FØRELAND 211-1967 B SPANGEREID
  PX17366 DAF MB2OO REPSTAD 2603-1981 B LISTA -KRSAND / MARNARDAL – MANDAL

  59
  K-5695 Dodge 1939 Fra Audnaruta
  K-2930 SCANIA-VABIS REPSTAD 426-1954 B-K FRA SØGNERUTA
  PX15402 DAR MB200 REPSTAD 2258-1977 B LISTA -KRSAND / ÅSERAL – MANDAL

  60
  K-5088 Ford 1936 Tregde-Hogganviksruta
  K-2925 Scania-vabis 345-1952 B FRA SØGNERUTA
  K-2925 MERCEDES-BENZ OP 312-67 KNUDSEN 1181-1967 B BYBUSSEN/ HØYE-ØYSLEBØ
  PX14963 VOLVO B57 REPSTAD 2169-1976 B BYREMO-MANDAL

  61
  K-5556 Austin 1942 Fra Konsmoruta
  K-2932 SCANIA-VABIS REPSTAD 514-1956 B FRA SØGNERUTA
  PX14357 SCANIA BF111 REPSTAD 2103-1976 B LOKALT SØGNE

  62
  K-2928 Scania-vabis 1954 B FRA SØGNERUTA
  K-2928 VOLVO 465 KNUDSEN 1141-1966 K LYNGDAL -SPANGEREID
  PX14576 VOLVO B58 REPSTAD -1976 B SPANGEREID – KR.SAND

  63
  K-2933 VOLVO REPSTAD 545-1957 B FRA SØGNERUTA
  PX14257 SCANIA 80 REPSTAD 2080-1975 B LOKALT MANDAL / KONSMO-LELAND-MANDAL

  64
  K-2931 Volvo REPSTAD 1954 FRA SØGNERUTA
  K-2931 VOLVO B57 REPSTAD 1252-1967 B SPANGEREID-KR.SAND / MARNARDAL -MANDAL
  PX19310 VOLVO B9M REPSTAD 2700-1983 B LOKALT MANDAL

  65
  K-3189 SCANIA-VABIS Type B75 REPSTAD 850-1962 B FRA SØGNERUTA
  PX15463 SCANIA 86 REPSTAD 2275-1977 B LOKALT MANDAL / ÅLO-KR.SAND

  66
  K-3190 VOLVO KNUDSEN 953-1962 K MANDAL-ÅSERAL / SVEINDAL / GRIMESTADHEIA
  PX13730 SCANIA REPSTAD 2000-1974 B KR.SAND-LYNGDAL

  67
  K-2921 REPSTAD 426-1954 B FRA SØGNERUTA
  K-3097 VOLVO B57
  PX14253 REPSTAD 1401-1968 B LOKALT SØGNE
  PX 20319 SCANIA 86 REPSTAD 2773-1984 B RESERVE

  68
  K-2934 SCANIA-VABIS REPSTAD 652-1959 B FRA SØGNERUTA
  PX13999 VOLVO B57 REPSTAD 2059-1975 B

  69
  K-2927 B FRA SØGNERUTA
  K-2927 Scania-vabis L 76
  PX14338 KNUDSEN -1967 G
  PX3953 SEMITRAILER- KR.SAND- LISTA
  PX17366 SCANIA 86 REPSTAD 2598-1981 B FL.FJORD-LYNGDAL

  70
  PX15859 VOLVO B58 REPSTAD 2330-1978 B

  71
  K-2935 Scania-vabis B75 REPSTAD 707-1960 B FRA SØGNERUTA
  PX15957 VOLVO B58 REPSTAD 2366-1978 B BUHØLEN -KR.SAND

  72
  K-3192 VOLVO B715
  PX14265 REPSTAD 902-1963 B SPANGEREID-KR.SAND / BYREMO -MANDAL
  PX17365 MERCEDES-BENZ 0-309 1981 B

  73
  K-3193 VOLVO B715
  PX14267 KNUDSEN 982-1963 B LISTA-KR.SAND / BUHØLEN-MANDAL
  PX16113 SCANIA BF86 REPSTAD 2407-1979 B LAUDAL -MANDAL

  74
  K-3194 VOLVO B715
  PX14268 KNUDSEN 983-1963 B LISTA-KR.SAND
  PX16162 VOLVO B58 REPSTAD 2422-1979 B SØGNE – KR.SAND-LYNGDAL

  75
  K-3195 Scania-vabis B76
  PX14269 KNUDSEN 1032-1964 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL
  PX16556 VOLVO B58 REPSTAD 2506-1980 B SØGNE

  76
  K-3196 VOLVO B715
  PX14270 REPSTAD 994-1964 B SPANGEREID-KR.SAND/ BUHØLEN-MANDAL – TRYLAND- MANDAL
  PX15642 VOLKSWAGEN LT 31 D 1977 B OPSAL – VIGMOSTAD/ GJERVOLLSTADHEIA

  77
  K-3197 VOLVO B715
  PX14271 KNUDSEN 1063-1965 B SØGNE/ TRYLAND – MANDAL-MARNARDAL
  PX17931 VOLVO B10M REPSTAD 2615-1981 B SPANGEREID-KR.SAND

  78
  K-3075 VOLVO B715
  PX14216 REPSTAD 1943-1965 B LISTA-KR.SAND / MARNARDAL-MANDAL
  PX16262 SCANIA BR116 REPSTAD 2445-1978 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL

  79
  K-3083 VOLVO B715
  PX14228 REPSTAD 1044-1965 B LISTA-KR.SAND / SØGNE
  PX16276 VOLVO B58 REPSTAD 2451-1979 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL

  80
  K-2920 MERCEDES-BENZ L 406/36 FØRELAND 181-1966 B NYTT REG.PX14241 LELAND-VIGELAND-TRYLAND
  PX16567 VOLVO B58 REPSTAD 2507-1980 B SØGNE

  81
  PX17932 VOLVO B10M REPSTAD 2616-1981 B RESERVE/ SØGNE-KR.SAND-LYNGDAL

  82
  PX18084 MERCEDES-BENZ 0-309 B 1981 B ØYSLEBØ-LUNDE 24 SITTEPL.

  83
  PX19019 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BUS D 1982 B GJERVOLLSHEIA/ OPSAL- VIGMOSTAD

  84
  PX19149 VOLVO B10M REPSTAD 2682-1982 B SØGNE

  85
  PX19181 SCANIA S82 REPSTAD 2684-1982 B-K MANDAL LOKAL/ OMBYGD TIL KOMBI

  86
  PX19443 VOLVO B10M REPSTAD 2722-1983 B FL.FJORD-KR.SAND

  87
  PX19851 VOLVO B6 FA REPSTAD 2734-1983 B LYNGDAL -FL.FJORD

  88
  PX20126 SCANIA K112 REPSTAD 2742-1983 B MADAL-KR.SAND-LYNGDAL

  90
  PX2568 DAMM 1979 H

  93
  PX2930 MAUR REPSTAD -1970 H

  94
  PX1119 MAUR -1971 H

  Med forbehold om feil.

  Kommentarer

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *