Historien til Sørlandsruta

Holumsruta: Håkon Solås, Karsten Jakobsen.

Sørlandsruta blir etablert

I 1930 og 1940 årene, ble det etter vært en bilrute i hver bygd og grend. Dette var grunnen til at ingeniør Andreas Hennums fra Norges Rutebileierforening den 25. november 1948 la fram en plan om en sammenslutning av Vest-Agder fylkets bilruter. På denne tiden var det i alt 186 ruter i fylket fordelt på 51 enkeltpersoner eller selskaper. Planen gikk ut på å samle de eksisterende13 selskapene til en enhet:

 • De Forenede Bilruter
 • Spangereidruta
 • Audnaruta A/S
 • Harkmarksruta
 • Holumruta
 • Tregde-Hogganviksruta
 • Marnar Bilruter – Tjomslandsruta
 • Konsmoruta
 • Mandalsruta
 • Lista lasterute
 • Sjølingstadruta
 • Mandal og Oplands Automobilselskap
 • Hagelandsruta og Øyslebøruta

Navnet på det nye selskapet ble Sørlandsruta og fargene til De Forenedes Bilruters skulle videreføres på bussene i det nye selskapet. Hovedkontor skulle være i Kristiansand, med disponent Herbert Edvartsen ved rattet. Eierne fikk på samme tidspunkt aksjer i Vestnes Auto A/S og Sørlandske Bensin A/S i Kristiansand.

Navn på ansatte i de forskjellige selskapene som gikk inn i Sørlandsruta. Listen er utarbeidet av Ragnar Skuland.

De Forenede Bilruter: Disponent Herbert Edvardsen, A. Hovland Kontor, Frk Langeland, Kontor. Åsulv Bygland, Harald Nilsen, Tom Øydna, Anders Greibesland, Knut Leirkjær, Petter Kristiansen, Mikal Mikalsen, Jon Klev, Torleif Hille, Arne Klev, Isak Sandal, Hans Rosfjord, Leif Rosåsen, Sverre Biland, Kåre Vindheim.

Spangereidruta: Jonny Kristensen, Kristen Kristensen. Tomas Reme, Aksel Reme.

Audnaruta: Ingvald Øydna, Jørgen Birkestøl, Tor Haga, Kristoffer Førland, Gunleif Byremo, Ånen Byremo, Arne Grindheim. (Eikås)

Harkmarksruta: Jakob Trygsland.

Tregderuta, Hoggansvikruta: Olav Vatne, Arne Karlsen.

Marnar Bilruter: John Kirkehei, Alfred Sodeland, Tomas Omdal, Olav Glomså, Jørgen Forgard, Bjarne Finsådal, Fritjof Ertzeid, Martin Høyland, Magnus Øyslebø, Tomas Ånestad, Kåre Hallingskår, Sigurd Buksholt, Trygve Birkeland, Ragnar Skuland. (Ola S. Foss)

Mandalsruta: Olav Skjævesland.

Lista Lasteruta: Eilif Thorkildsen, Erling August Mersland.

Sjølingstadruta: Johan Nilsen.

Mandal og Opplandsruta: Gabriel Buø, Alf Fasseland, Willy Tjøm.

Hagelandsruta: Trygve Bjerland.

Øyslebøruta: Oskar Finsådal.

Under Sørlandsrutas første dager ble både materiell og mannskaper satt på en hard prøve, under særlig vanskelig driftsforhold, på et tungt og nesten ufremkommelige føre. På samme tid som det krevdes en ekstra arbeidsytelse under den vanskelige overgang til en felles enhet for de tidligere enkelte rutene. Det var også en kjensgjerning at en del av materiellet ved overtagelsen var i en dårlig forfatning. Ved starten var det 60 vogner, av dem ble fem hugget opp og fire solgt det første driftsåret. På den annen side ble det anskaffet syv nye dieselvogner. Første driftsår kjørte vognene til sammen 1784122 kilometer og innbrakte brutto kr. 1978288,65, et snitt pr. km på kr.1,11. Allerede i 1953 fikk man ett godt driftsresultat som viste at man var kommet et godt stykke på vei til å gjøre Sørlandsruta til den foretning som medlemmene måtte ha lov til å forvente seg. Det gode resultatet var en følge av forskjellige faktorer, som f. eks. å gå over til dieselkraft på de lange rutene, og man hadde fått en rasjonell ruteplan. Selskapet hadde også opprettet eget verksted i Aurebæks lokaler i Halsesvingen, og fått bedre priser på melketransporten, og økning av godsfraktene. Ellers var lønnutgiftene den største utgiftspost.

I midten av november måned kunne selskapet ta i bruk de nye felles kontorer og ekspedisjonen i Mandal Oplands Automobilselskaps tidligere garasje i Konkoigata, som ble ombygget til rutebilstasjon. Plassen og bygningen ble leid av det samme selskap, og ville tjenestegjøre som en midlertidig rutebilstasjon, inntil den nye rutebilstasjonen på Skåretangen kunne realiseres.

Året 1956 bar preg av økte utgifter, noe på grunn av lønnstillegget som ble gitt var det største siden krigen, med kr.20,- pr. uke. Tariffoppgjøret dette året ble ganske kompliserte idet en del sjåfører, vesentlig fra Vestlandet og Sørlandet meldte seg ut av LO og dannet et nytt forbund, Norsk rutebilarbeiderforbund. Av den grunn måtte man føre separate forhandlinger med begge organisasjoner. Bybusskjøringen i Mandal startet opp 4.juni 1956 og det viste seg fort at man måtte gjøre noen endringer på rutene. Men etter hvert fikk nærområdene til byen som Østre Skogsfjord, Kleven, Hesland om Ulvegjelet, Skjebstad og Toftenes bybussruter.

Man begynte også på omlegging av melkerutene i Mandalen på grunn av at det ble bygd en ny forbindelse vei mellom Vassland og Håland i Vigmostad, slik at Tjomsland og Grimestad ruta kunne utføres med en buss. Det samme ble gjort med Engelandsruta og Holumruta. Denne ordning, med Tjomslandsruta og Grimestadruta, ble ikke godt motatt av trafikkantene, og allerede året etter måtte man gå tilbake på den tidligere ordningen. På grunn av høye driftsutgifter måtte bussene ikke ha tomkjøring, dette resulterte ofte i at sjåførene måtte bo på hybel rundt forbi i distriktet. I Lillehavn hadde selskapet garasje med innredet hybel. Sjåførene som kjørte fra Lillehavn, og som måtte overnatte der, hadde sine bosteder og familie inne på Reme, Svennevik og Åvik. TINA ble derfor et sentralt begrep. Sjåførkonene sendte varm mat med bussen om kvelden, som så ble fortært av sjåførene på hybelen. Maten var pakket i en trekiste som ble kalt TINA og denne ble returnert neste morgen for påfyll. Her måtte ingen forglemmelse finne sted, og roen senket seg først i hjemmet når TINA var avlevert. Ordningen med overnatting på hybel, som for eksempel i Lillehavn, varte helt til 1960.

Godsmengden økte og noen ruter var to manns betjente, som ruta Mandal-Audnedal-Sveindal, Konsmo-Laudal-Mandal og Lindesnes-Kristiansand. Vareutvalget på godsrutene var stort sett alt fra løk, fisk, post, aviser, levende dyr, medisiner på oppkrav både

fra apotek og pol. Arne Klev på godsstasjonen fikk beskjed om å levere en kasse eksportøl, som skulle settes av bak bedehuset på Reme. Noen ganger gikk kasser med levende dyr i stykker og man måtte jakte etter disse i hager og bakgårder rundt stasjonen i Konkoigata. Postføring med rutebilen var også vanlig, det var postkontorer i nesten hver bygd. På Spilling postkontor for eksempel som ble drevet hjemme hos poståpner Agnes Spilling, kom all post med bussen. Bussen måtte vente mens Agnes sorterte post som skulle videre opp til gårdene nord for Spilling, i små tøy sekker, som sjåføren kastet av etter hvert som han passerte de avtalte stedene. Hadde bøndene post som skulle sendes, la de det i sekken og bussen tok den med neste morgen til Agnes.

Mange busser hadde også levering av Lindesnes avis og Fædrelandsvennen. Her måtte sjåførene være lokalt kjente. Bussen til Harkmark hadde all levering av aviser fra Berge og rundt Harkmark. Før avgang måtte sjåføren sortere avisene og bunte dem i sammen slik at riktig antall Lindesnes og Fædrelandsvennen ble levert riktig på hvert stopp. Når sjåføren skulle ha ferie eller ble syke var det vanskelig å finne sjåfører som var så lokalkjente at de kunne kjøre ruta slikt at aviser og melkespanner og annet gods ble levert riktig. Melkespannene hadde et nummer som viste hvem som eide den. Da sier det seg selv at sjåførene måtte være lokalkjente. Før i tiden var det ofte sjåførene måtte gjøre ærender i byen for folk på landsbygda. I dette tilfelle var det sjåføren på kombinertruta fra Byremo til Mandal. Nede i dalen ble bussen stoppet av en bonde som lurte på om sjåføren på ruta ville kjøpe et automatisk drikkekar til kuene. Det ville sjåføren gjøre. Da han kom tilbake på ettermiddagen stod bonden og ventet og lurte på om sjåføren hadde kjøpt drikkekaret. Men dette hadde sjåføren glemt, så han sa til bonden at alt var i orden, men butikken rakk ikke å få levert før bussen gikk fra Mandal. Da svarte bonden at dette var ei løkke, for jeg var i Mandal i går og ingen butikker hadde drikkekar…

Passasjertallet var i 1957 kommet opp i 682.846. I tilegg kom bybussen i Mandal med 41434 passasjerer. Rutebilnæringen har i årene etter krigen ført en stadig kamp mot stigende utgifter. Som mottiltak hadde man så langt som mulig forsøkt å rasjonalisere driften. Først med innkjøp av nytt materiell, for deretter å sjalte ut eldre vogner, samtidig som nyanskaffelser var dieselvogner.

I løpet av 1958 ble Sørlandsrutas verkstedbygg i Øvrebyen fullført. Bygget dekket et grunnareal på 1120 m2, og ble oppført i betong i tre hoveddeler, garasje og verksted i en etasje, mens den østre fløy ble oppført i 2 etasjer som innholder kontor, lager, spiserom, garderober og maskinrom. Det ble i alt 12 innkjøringsporter hvor det kunne plasseres ca. 20 vogner av forskjellige størrelse.

Året 1959 bar preg av sjåførstreik og arbeidstidsnedsettelsen. Streiken startet 10. februar og varte i 6 uker. I alt streiket 50 sjåfører, en reparatør og et par ekspeditører. Den viktigste rutekjøringen ble opprettholt ved at den ble fordelt på 16 andelseiere. Fra 1.mars ble det ved lov fastsatt at den ukentlige arbeidstid skulle være 45 timer, med samme lønn som tidligere, men arbeidstiden ble da satt ned med 3 timer. På denne tiden var det stor konkurranse mellom sjåførene, på de ulike ruter, om hvem som kunne å kjøre inn mest mulig inntekter til selskapet, dermed oppstod begrepet Spangereidtid. Denne klokka lå alltid noen minutter foran normaltid og derfor kjørte Spangereidruta oftest først vestover for å kapre flest mulige kunder. Men stod en kunde på for eksempel på Tredal og skulle til Mandal og kunden på holdeplassen stod uten koffert, stoppet ikke Spangereidruta. Da måtte bussen fra Tryland stoppe for å ta på kunden. Men hadde kunden koffert, betydde det at vedkommende som oftest skulle helt fram til Kristiansand og det igjen betydde flere penger innkjørt.

I Mandal ble den nye rutebilstasjonen tatt i bruk 1. november 1961. Her hadde Sørlandsruta, som den første på Sørlandet, fått moderne og tidsmessige kontor og ekspedisjonslokaler med rommelig og praktisk ventehall for passasjerer. Gods- og ekspedisjon lå for seg selv, men innenfor selve stasjonsområde, som hadde så store dimensjoner at en flerdobling av daværende trafikk kunne avikles uten problemer. Med denne ypperlige beliggenhet rett ved selskapets verksted og garasje, og servisestasjon som var under oppbygging, samt flere av selskapets større godstrafikanter i umiddelbar nærhet, var det grunn til å anta at dette anlegget var enestående i landet. Den nye store godsekspedisjonen var meget mordene på denne tiden og mye gods ble omlastet på en meget effektiv måte. På det meste jobbet det 9 ekspeditører på stasjonen. Mange gode historier har sitt utspring her fra og en av dem er da lasteruta fra Byremo skulle losse plastrør og plastkveiler fra Sørlandsplast på Tryland, skulle en ekspeditør trille en svær og tung plastkveil. Ekspeditøren gikk som vanlig i sin lagerfrakk og trillet og fikk god fart på plastkveilen og plutselig tar enden av plastslangen tak i lagerfrakken og ekspeditøren blir løftet opp i lufta og følger med kveilen rundt. Det gikk heldigvis godt med ekspeditøren. Ellers måtte ekspeditørene noen ganger prøvesmake litt på lasten, det kunne være pølser, reker eller annet, og en gang hadde en ekspeditør hånda inne i en rekekasse for å prøvesmake på rekene da mottaker til kassen sto bak hans rygg. Mottageren syntes nok dette var mer moro enn ekspeditøren syntes det var.

Den fraflyttende stasjonen i Konkoigata, ble fortsatt disponert av Sørlandsruta, med tanke på et vulkaniseringsanlegg. Dette anlegget kom igang allerede våren 1962. I januar 1962 ble Søgneruta A/S slått sammen med Sørlandsruta

I Lyngdal ble en ny rutebilstasjon tatt i bruk, og i Mandal en ny servisestasjon. All skolekjøring i Søgne ble tilpasset rutetjenesten.
Videre ble all skolekjøring overtatt i følgende kommuner: Spangereid, Sør-Audnedal, Konsmo, Vigmostad, Laudal, Holum, Halse og Harkmark og delvis Øyslebø. Det resterende i Øyslebø ville komme opp til ny behandling til neste skoleår. Den nye rutebilstasjon i Kristiansand ble åpnet for trafikk i juli. All persontrafikk og rutas kontorer ble flyttet over i den nye stasjonen. Sørlandsruta hadde siden 1955 hatt en avtale med Johan Eielsen, Vigmostad, at han i forbindelse med sin melkekjøring skulle utføre for Sørlandsruta en del kjøring på siderutene i Audnedalen. I mai sa Johan Eielsen opp den ovennevnte avtale, og etter forhandlinger overtok Sørlandsruta den 1. august all melkekjøringen. Johan Eielsen hadde i mange år utført melketransporten og den snille og gode mannen som han var så hadde han hentet melkespannene hjemme i hvert et gårdstun. Da Sørlandsruta overtok ville selskapet at melkebøndene skulle samle melka på et sted sammen med naboene, med dette ble det bråk av, det ble mange befaringer og mange diskusjoner om hvor stoppet skulle være.

Omlegging av rutetjenesten fra Røkslandsbygda i Sør-Audnedal førte til at Sørlandsruta overtok transporten av skolebarna. Drosjeeierne på Vigeland som gjorde krav på skoletransporten der, truet med rettssak. Denne historien er på samme kombinertruta ned fra Byremo til Mandal. Det var høst og Audna elva gikk over sine bredder over alt. Nede i dalen gikk så elva over veien, sjåføren stopper bussen og sier til dama som er den eneste passasjeren som er med at dette kan bli farlig å kjøre over her så han ber henne gå ut av bussen. Sjåføren kjører over alene og kommer trykt over. Dama står fortvilet igjen på andre siden og ser bussen kjøre videre.

Hovedkontoret ble i 1965 flyttet fra Kristiansand til Mandal med Tomas Haugland som dagelig leder. Ivar Abramsen ble ansatt som sjef for regnskapsavdelingen fra 1. januar 1966. Rutedriften i 1972 har først og fremst vært preget av den omlegging av rutetjenesten som ble nødvendig i forbindelse med meierienes opplegg med transport av melk i tank. En rekke av rutene hadde sitt vesentligste trafikkgrunnlag av melketransporten. Overføringen av melketransporten fra rutebiltransport til egentransport ble tatt i to etapper, Audnedalen fra 1.mai og Mandal – Marnardal fra 1. juli. Kombinertbussen som i mange år hadde vært innom hver en heiegård og hentet melkespanner og var bindeleddet mellom bygd og byen, forsvant. I 1973 ble det omlegginger av skolerutene på grunn av at 5 dagers skoleuke ble innført. De mange rabattordningene som myndighetene etter hvert innfører på bussrutene, truet i høy grad personrutetransportens økonomi. Dette førte til at første halvåret solgte 15000 honnørbilletter, ble det solgt 54000 i 2. halvår. Det var i 1977 knapt 35 % av alle reisende som betalte full billett. Fra 1/1-78 skulle barn reise gratis til fylte 4 år, og ungdom skal reise på barnebillett til fylte 16 år.

Det knyttes seg stor interesse og mye arbeid til bygging og klargjøring av det nye store verkstedet på Skinsnes i 1981. Med de krav som stilles til en slik arbeidsplass ble det et meget omfattende arbeid både bygningsmessig og med hensyn til elektrisk installasjon, rørleggere, varme og ventilasjon og garderober. Det nye verkstedet og serviceanlegg er et godt steg framover når det gjelder arbeidsmiljø i sektoren reparasjon og vedlikehold. Styret har dette året ved flere anledninger deltatt i drøftinger angående nye planer om sammenslåinger av rutebilselskaper. Planen går ut på å danne et stort selskap i midt regionen i Vest Agder, med selskapene Sørlandsruta, Agder Bilruter og De Sammensluttede Bilruter.

Nye Sørlandsruta ble etablert 26.januar 1984 og består av Sørlandsruta, Agder Bilruter og De Sammensluttede Bilruter.

Det nye selskapet fikk navnet Sørlandsruta.

Gamle Sørlandsruta måtte nå bytte navn til Sør Buss. Flekkefjord bilruter blir oppkjøpt av Sørlandsruta i 1986 i hard konkurranse med andre selskaper i vest fylket. Ekspressruta Kristiansand – Stavanger startet opp i juni 1987 sammen med tre selskaper i Rogaland. Ekspressruta fikk fort en god og jevn utvikling så den var kommet for å bli. Samme år ble det nye karosseriverkstedet og godsterminalen på Skinsnes innviet. Leieforholdet ved godsterminalen og garasjer i Marnarveien ble avviklet på samme tid. Dette prosjektet var en del av en større plan for utvikling av forretningssenter i Øvrebyen.

Året 1984

Kai Sødal blir direktør i nye Sørlandsruta AS, han kommer fra Agder Bilruter.

Buss nr.4 fra DSB ble en prøvekanin på det nye designet. Bare to busser fikk denne fargen.

Året 1985

Gamle busser fra Agder Bilruter , DSB og Sørlandsruta fikk ethvert disse fargene. Dette er en gammel buss fra DSB nr. 8.

Året 1986

Sørlandsruta kjøper Flekkefjord Bilruter.

Reidar Nilsen går av bussen i Kirkehavn. Reidar begynte som sjåfør på Hidra for Flekkefjord Dampskipsselskap, deretter overtok Flekkefjord Bilruter rutene på Hidra., og dette året overtok Sørlandsruta Flekkefjord Bilruter.

Året 1987

Sør-Vest Ekspressen i Flekkefjord. Buss nr.352.

Året 1988

Året 1989

Generalforsamlingen bestod av følgende: Steinar Eikås SB, Dagfinn Benestad SB, Peder G. Govertsen SB, Egil Reme SB, Arild Heimdal SB, Olav Tveit SB Formann, Ola S. Foss SB, Gunnleif Byremo SB, Andreas Qvale DSB, Kjell Holvik DSB, Gudmund Bryggeså DSB, Torbjørn Simonsen AB, Reidar Gjedrem AB, Jon Stie AB, Arnfrid Stie Sheppard AB.

Styret bestod av følgende: Jonny Kristensen, John Høyland, Bjørn Mesel, Tomas Eikså, Almer Grundekjøn, Olav Nilsen og Steinar Åtland.

Styret besluttet å gå til innkjøp av : 1stk Hino 22 seter, 1 stk Mercedes småbuss 22 seter, 1 stk Mercedes småbuss 16 seter, 1 stk stor langrute/ turbuss og 1 stk distribusjonslastebil.

Sommerkatalogen «Glade Bussdager» som er et samarbeidsprosjekt mellom Sørlandsruta og ATS ble lansert med turer til blant annet til Flensburg, Gøteborg, Legoland/Løveparken Lysebotn/Stavanger, Telemark og Oslo.

Sør Vest Ekspressen feiret 2 års jubileum 6.juni med winerbrød, kaffe og rød brus. Tale for dagen ble det også.

Følgende jubilanter:

50 år: Kjell Aukland, Oliver Bryggeså, Torstein Ausland, Arne T. Berdalen, Thorfinn Høyland, Kåre Mikalsen, Magne Skailand.

60 år: Håkon Hageland, Arnold Nilsen.

65 år: Syvert Engenes, Erling Føreland, Birger Bentsen og Torgny Homme.

Nye ruter fra 1.desember Kristiansand-Langenes-Åros-Søgne pga ny Åros bru, der de fleste rutene går om Åros.

Sørlandsruta Bedriftsidrettslag blir stiftet med formann Oddvar Glomså (Boa), Kasserer Jakob Osnes og sekretær Berit Skuland.

To nye lastebiler ble satt i drift uke 51. Det er et containervogntog Scania 113 som går inn i ruta Kristiansand-Stavanger-Bergen. En Mitsubishi Canter skal trafikkere Kristiansand-Grimstad-Arendal.

Buss 303 ble også levert i november. Denne var utstyrt med regulerbare stoler og toalett som kan tas ut ved at toppen på en enkel måte fjernes. Denne skulle stasjoneres i Mandal som tur-reserve.

Året 1990

Klemmet Fidje blir ansatt som billettkontrollør fra 1.januar. Han kommer fra politiet og medarbeider i Trygg Trafikk.

Servicerutene Taxus ble etablert i februar 1990 i Mandal og i mars i Flekkefjord.

I Mandal skal to Hino småbusser gå i to-timers sløyfer mellom 4-6 boligområder rundt byen og sentrum. Dette gir times avganger på likt klokkesletthele dagen. Noe spesielt er det likvel at det er miljøvernavdelingen i Mandal kommune som er den viktigste samarbeidspartneren, som baner vei for driftstilskudd fra Miljøverndepartementet.

Det er bydelene Skjebstad, Ime, Østre Skogsfjord, Sånum-Neseheia og Kleveåsen som Taxus kjører til på dagtid. Om kveldene blir det Vigeland, Holum og Skjernøy -Tregde-Harkmark. Bussen kjører på ganstien mellom Ime 1 og Ime 2, og på Skjebstad fra Storsteinsveien og Treheia.

I Flekkefjord planlegges et tilsvarende tilbud, men i noe mer beskjedent omfang. Her vil det meste finansieres med innsparing og bedre utnyttelse i eksisterende ruter. Taxus i Flekkefjord får et redusert tilbud i skolens sommerferie.

Bydlene som Taxus kjører til i Flekkefjord er Krågetona, Uenes, Søyland og Rauli, en runde som tar nesten en time. Dermed trengs det kun en buss her.

Disse prosjektene har vært vellykket sett i forhold til etterspørsel og dekker et reisebehov som er større enn antatt opprinnelig. Med lave billettpriser, høy frekvens inn i boligområdene på sykkel/ gangvei, ikke faste stopp og små busser ble det økt aktivitet i et nytt marked. Etter et års drift var passasjertallet oppe i ca. 800 reisende pr. dag i Mandal og ca. 250 i Flekkefjord.

Jubilanter:

50 år Torleif Knustad, Magne Elle, Steinar Åtland, Kjell Holvik, Endre Møll, Gunnar Heggland, Asbjørn Hansen, Kjell Nygård, Edvard Fodnestøl, Fritjof Ellefsen.

60 år: Asbjørn Løvåsen, Tomas Reiersdal, Arnfinn Eie.

65 år: Arnar Fløystøl, Hermann Bakken, Alf Fasseland.

Nye busser: Scania 113 nr.311, Volvo B10M nr.317, 2 stk Hino nr. 530 og 509, 1 stk VW 529.

Følgende nye busser skal leveres senere: 2 stk. Volvo B10M, 1 stk Scania K113, 2 stk. Hino, 1stk Scania 93M lastebil (Demobil)

Ettersom Brødrene Repstad er konkurs vil styret drøfte ny policy for fremtidig leverandører av busskarosserier.

Det ble utarbeidet en telefonliste over avganger som hadde telefon i bussene.

Den økonomiske utviklingen pr. april-90 var rimelig bra i forhold til 1989. Totalt en økning på 2,9%. Ordinære reisende er omtrent som i fjor, mens skoleskyssen har økt. Turbuss har en reduksjon på 5,9%. Ekspressen ligger bedre an enn i fjor og Transport har en økning på 5,9%.

Året 1992

Prioriterte prosjekter framover.

For at vi skal være konkurransedyktige vil følgende 4 områder bli prioriterte:

-kompetanseutvikling for alle ansatte gjennom obligatorisk og frivillig opplæring.

-kvalitetssikring som settes i gang til høsten. Målet er å bli sertifisert i ISO9000.

-trafikkstyring på EDB settes i verk til høsten.

-innføring av elektroniske billettmaskiner i 1993.

Kvina Bilruter er til salgs. Sørlandsruta blir forespurt om å delta i forhandlingene. En henvendelse som er sendt SR etter ekstraordinær general forsamling i Kvinesdal 19.august blir behandlet på styremøte i SR 3.september. Etter dette vil det sannsynlig innledes forhandlinger nokså umiddelbart. Det endte med at Sirdalsruta gikk seirende ut av denne handelen og overtok Kvina Bilruter.

Sykefraværet har steget til 6,9%. Det er spesielt langtidssykefraværet som drar tallene opp.

Ragnar Skuland skal lede et utvalg som skal bestemme en standard utforming av framtidige busser. De skal anbefale utstyr og inverteringer innenfor styrets opptrukne rammer.

Fra 3.september starter den nye serviceruta i Åseral. Dette er et prøveprosjekt styrt av Fylkeskommunen etter tildeling av statelige prosjektmidler. I stedet for noen av rutene som tidligere gikk mellom Åseral og Kristiansand, blir det minibuss av høg standard ( Hino 20 seter) som knyttes til de lokale skolerutene i Åseral og Bjelland. i et bestillingssystem. På den måten skal det bli forbindelse med nesten alle småsteder i disse områdene, og de får skyss til og fra direktebuss til sentralsykehuset i Kristiansand.

Det er nå bestemt at selskapene i Aust og Vest Agder 1.september 1993 skal ta i bruk samme type elektroniske billettmaskiner. Dette er en vidtrekkende omlegging innen personrutedriften, der gevinsten sammen med nytt trafikkstyring system skal bli mindre arbeid og kostnader i administrasjon, bedre muligheter for økonomistyring og bedre service for publikum.

Fylkeskommunen kommer sannsynligvis til å bygge ned omfanget av kollektivtrafikken i årene framover samtidig som næringen avreguleres.

Fra vedlikeholdsavdelingen kommer det et hjertesukk etter at nye turbusser må få omlakkert bagasjelukene . Det sies at sjåførene sparker i lukene for å få dem i lås-dermed sitter det igjen i lakken fotavtrykk og skitt og merker.

Torleif Skurve blir ansatt som kombinert trafikkassistent og sjåfør i Lyngdal.

Mange flotte turer denne høsten som Touringen serverer bla. til Helsingfors, Bremen, St, Petersburg, Bilka og Flensburg.

Fra og med 1.oktober overtok Sørlandsruta Linjegodsterminalen i Flekkefjord. Med på lasset ble Bjørg Nilsen og Gunnar Lund som var ansatt i Linjegods. SR har to små utkjøringsbiler i Flekkefjord. I tillegg går det et vogntog fra Kristiansand til Flekkefjord-Sira-Moi og et vogntog til Kvinesdal.

SR Transport har har også satt en lastebil daglig til Flekkerøya, noe som er godt mottatt. I samarbeid med S.H. Transport, Drammen startet Transport med et nytt kjøre opplegg for linjegods. Det kjøres containervogntog 4 netter i uka Kristiansand- Brevik, der det bytte containere med S.H. Transport, som kommer med tilsvarende containere fra Oslo.

Det er laget planer for betydelige rasjonaliseringer og styrking av deler av Sørlandsrutas virksomhet. Det gjelder i det nærmeste Godsterminalen på Grim som kan bli avviklet i sin nå værende form. Innen nyttår ventes det en avklaring om hvilken samarbeidsform med Linjegods vi kan få. Siktemålet er en langsiktig samarbeidsavtale og mer lønnsom drift.

Disse bussene er godkjent for tempo 100: 303,306, 331, 350, 352, 376 og 385. I tillegg søkes det for 351, 363, 392 og 401.

On-line med Mandal. Stasjonene i Farsund og Flekkefjord er nå knyttet direkte til EDB anlegget ved hovedkontoret. Fra før er stasjonen i Kristiansand og Godsterminalen på Grim tilknyttet. Trafikkstyringssystemet gjelder kun for rutegående busser og kan brukes over hele selskapet. Dette systemet tar hånd om alt av buss og sjåførdisponeringen, skiftplaner og ruteproduksjon. Trafikkstyringsprogrammet Bjørnetjenester.

Betingelsene for busstransport under OL på Lillehammer er nå klarlagt. Hvis det er tilstrekkelig interesse blant sjåførene , er SR innstilt på å delta med 18 busser og ca.24 sjåfører.

Fra nyttår innstilles Taxus ruta i Søgne. Trafikken ble aldri tilfredsstillende, og det er heller ingen ting som tyder på at den ville stige noe særlig. I den situasjon Fylkeskommunen tilskudd skal reduseres med hele 4 millioner for SRs vedkommende, var det nærliggende å innstille denne ruta. Så blir det kanskje til at neste TAXUS fødes i Farsund en gang i løpet av neste år.

Året 1993

Det blir et lederskifte i busstrafikk. Mandag 8.mars overtar Arild Lande som trafikksjef for persontrafikken i Sørlandsruta. Samtidig tiltrer Trond Tufteland som Trafikkplanlegger.

Ragnar Skuland går av fra samme tidspunktet og over som konsulent i stab under adm. dir. og vil stå til disposisjon for spesielle oppgaver framover. Han vil dessuten sørge for at lokalkunnskap om rute- og skiftplanlegging blir videreført. Han begynte i Marnar Bilruter i 1946 som sjåfør og litt på kontor. Allerede under sammenslåingen i 1951 til Sørlandsruta fikk han en sentral rolle. Han fikk etter hvert ansvaret for trafikkplanlegging som ruteplaner, skiftplaner og turnusplaner både på gods og passasjertransport. Dette styrte han i alle år med en stødig hånd på en god og rasjonellmåte. Han kjente nok til hver og en melkerampe og til hver en skoleelev på alle gårdene i hele ruteområdet. Det står stor respekt av den jobben han gjorde i alle disse årene. Han måtte hele tiden balansere på kundene sine ønsker og hva som var forsvarlig økonomisk for selskapet. Å overta jobben etter han var nok som å hoppe etter Wirkola, og det er det nok ingen som vil klare etter han.

Etter denne omorganiseringen og Arild Lande overgang til Trafikksjef stillingen er nå to kontorer i 2.etasje i rutebilstasjonen blitt til tre, slik at i alt 4 kontorer fra sentralbord/resepsjon til økonomiavdelingen. Her finner vi nå på rekke og rad Trond Tufteland, Aslak Bjotveit, Arild Land og Ragnar Skuland. Ombyggingen er foretatt av SR egne folk Johnny Egeland og Ivar Haga.

Samtidig blir Rolv Olsen Trafikkassistent for busstrafikk i Kristiansand. Anne Marie Haddeland overflyttes fra Terminalen på Grim til Økonomiavdelingen i Mandal. Trafikkassistent Arvid Ødegård i Mandal blir overflyttet som trafikkleder i Flekkefjord. Oddvar Glomså (Boa) blir vikar som Trafikkassistent i Mandal.

Gratulasjoner:

50 år: Reidar Nilsen, Leif Moland, Odd Sverre Gausdal, Kjell Olsen, John Aa. Horrisland, Tor Oddvar Hakvåg, Torstein Helland.

60 år: Bjarne Haugland, Raymond Lundevik

65år: Andreas Fossdal, Ommund Ropstad, Klemmet Fidje, Ragnar Skuland Arne Eikild, Ola S. Foss, Dag Rasmussen, Lars Fossdal.

Pensjonister: Ola S. Foss, Arne Eikild og Arnt Pedersen.

Ekspressruta på strekningen Stavanger-Hamburg er formelt klarert med myndighetene, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før ruta kan se dagens lys. Bl.a. går vi en ny runde med norske myndigheter vedrørende lokaltrafikken i Norge og vi ser på forholdet til eksisterende ekspressruter mellom Danmark og Tyskland. Det er ventet at vi skal komme i gang i en eller annen form i løpet av dette året.

Ny ruteplan fra 23.mai der 1955 avgangen fra Kristiansand til Lista endres til kl.2015. Det for å få korrespondanse med tog fra Oslo.

Som planlagt flyttet SR Transport sin virksomhet fra Terminalen på Grim til Linjegods Terminalen på Langemyr 3.mai. Flyttingen inngår i en omfattende avtale med Linjegods, der et helt klart mål er å styrke SRs stilling som transportbedrift på Sørlandet. Avtalen er langsiktig og omfatter begge Agder fylkene og gelder både lokalgods og fjerngods. Omleggingen fører til 5 faste stillinger på Grim Terminalen blir borte.

Litt fra Touringen: Påsketurer til Lubeck/Bremen, St.Petersburg, Paris og Holland. Sommerturer: Østerrike, Paris, Holland, Bremen, St.Petersburg, Legoland, Moseldalen, Lillehammer, Ålborg og Flensburg.

Turer med personlig preg. Radarparet John Heltne og Ragnhild Martinsen har etter hvert fått en stor skare av tilhengere- og tilbyr spesielt tur til Holland, St.Petersburg og Østerrike.

Trafikkutviklingen viser en tendens fra enkeltbilletter til større kortbruk noe som betyr lavere inntekter. Tall tyder på en svak oppgang på personrutene. En klar stigning er det også på Touringen og Sør-Vest ekspressen. Godstrafikken viser lavere inntekter i forhold til sist år.

Det blir nå mulig for sjåførene å ta fagbrev. på Mandal videregående skole. Første kurs starter 13.september. Fagbrevet gir bedre lønnsplassering, sterkere faglige kvalifikasjoner og høyere status som yrkesutøver. I alt fikk 12 sjåfører plass på kurset.

Det blir dugnadslørdag 5.juni på Åpta feriesenter for ansatte med familier. Dugnaden gjelder ryddig av stranda, fylle stein i landfeste for flytebrygga. SR holder mat og drikke.

Nye ruter i Søgne igjen. Den nye ruteplanen (nr.2) var mildt sagt noe uheldig for rutene i Søgne. Den innholt feil, det var for dårlig rutetilbud i forhold til tidligere og rutetidene for knappe. Det værste ble rettet opp og kunngjort på eget særtrykk. Men fortsatt er rutetidene for knappe rundt Langenes og for Taxus vest for Rådhuset. Fra 12.juli blir det derfor igjen ny ruteplan som skal gjelde i Søgne.

Driftsstart for de nye billettmaskinene blir 5.september ,men kun salg av enkeltbilletter. 1.januar starter også salg av kort på disse maskinene.

Også i år er Sørlandsruta representert på Gimlemessa. SR har en stand for Touring, mens andre deler av virksomheten er representert gjennom stand for NOR-WAY Bussekspress.

Tomtekjøp i Flekkefjord. SR har tatt initiativ til å kjøpe et område på 6 dekar i Austavika i Flekkefjord. Området ligger sentralt i forhold til bysentret og nåværende rutebilstasjon. Tomta er nok til garasje og serviceanlegg. I formannskapsmøte 21 oktober er SR gitt tilsagn om kjøp av tomta. Det er ikke tatt stilling til når SR evt. skal ta området i bruk., men plassen er i alle fall sikret.

SR fyller 10 år i januar. Styret har nedsatt en jubileumskomite som forbereder en markering av begivenheten. Komiteen består av Hilde Larsen, Ivar Kristensen, Andreas Forgard, Peder G, Govertsen og Aslak Bjotveit.

Ernst Høyland (29) blir ansatt som ny økonomisjef og tiltrer 16.november.

I desember har selskapet forsøkt med nattbusser fra Kristiansand kl.0100, 0200 og 0300 til Søgne og Greipstad natt til lørdag og søndag. Rutene har vært en suksess og det ser ut som at det også gir større trafikk tidligere på kvelden inn til byen.

Verkstedmester Andreas Farestad fyller 63 år i februar og vil da trappe ned for ansvaret for verkstedet. Farestad vil gå over i en ren innkjøpsfunksjon. Det er avertert etter ny verkstedmester.

Tradisjonen tro vil vi også i år gi alle ansatte og pensjonister julepakke som takk for god innsats i dette og tidligere år.

Året 1994

«Nye » Sørlandsruta er 10 år.

Disse 10 år har vært veldig aktive Og til dels svært stressende for medarbeidere i alle avdelingene. Dette er selskapets daglige leder, styre, representantskap bevisst og de takker for den innsats og stå på holdningen som er vist. Sørlandsruta er i dag mer styrket enn noen gang til å ta i mot den utfordring og konkurransen utenifra som landets politikere har vedtatt. Vedlikeholdsavdelingene har nå verksted på Mjåvann, vi leier i Farsund og har etter oppkjøpet av Flekkefjord Bilruter også Flekkefjord. Godsavdelingen har utvidet transport i begge Agder fylkene og faste oppdrag på Oslo og Bergen. Sørlandsruta Touring har en sterk posisjon, og det er hyggelig å kunne få positive tilbakemeldinger fra passasjerer på innlandsturer så vel som på pakketurer utenlands. Busstrafikkavdelingen som er og alltid har vært største aktivitet utvider stadig. Ved oppkjøpet av Flekkefjord Bilruter har regionen der styrket Sørlandsrutas rutenett. Igangsetting av Taxus, Sør-Vest Ekspressen har vært vellykket. Fra jan/feb starter også ny rute Stavanger-Hamburg. De nye elektroniske billettmaskinene som nå er tatt i bruk vil gi regnskapsmessige data direkte til økonomiavdelingen og ruteledelsen får oppgaver om passasjerbelegg og inntekter på de enkelte rutestrekninger. De senere års oppgradering av rutebilstasjonene i Flekkefjord, Lyngdal og Mandal har gitt Sørlandsruta en mer helhetlig ansikt utad. Hovedadministrasjonen fikk ved overtagelsen av Vic Kafeteria sine lokaler løst sine plassproblemer. Dette var en hurtig tilbakeblikk på utviklingen og på materielle forbedringer . Med tanke på framtiden legges det stor vekt på den styrken vi har med ca.240 medarbeidere av hel- og deltidsansatte. Dette var en 10 års hilsen til ansatte fra styreleder Almer Grundekjøn.

Kai Sødal kunne fortelle at vi styrker oss for å bli enda mer konkurransedyktige gjennom samarbeid med andre ruteselskaper. Sørlandsrutas deltagelse i Nordenbuss er et av flere virkemidler. De overordnede mål er at Sørlandsruta AS skal være blant de ledene person- godstransportselskap i landet. Sørlandsruta deltar i Nor-Way Bussekspress AS som er et markedsføringsselskap for ekspressruter over hele landet og til og fra utlandet. 37 selskaper står bak dette samarbeidet som har fremmet og utviklet ekspressbussnettet betydelig ikke minst i utviklingen av vår Hamburgrute gjennom konsesjonstildeling og valg av Deutsche Touring GmbH som partner i Tyskland.

Nordenbuss ble stiftet 18.mars som er et samarbeidskjede mellom Ofoten Bilruter, Narvik, Saltens Bilruter AS Bodø, Helgeland Bilruter Mosjøen, AS Trondheim Trafikkselskap, Trondheim, Oslo og Follo Busstrafikk AS Oppgård og Sørlandsruta AS. Disse selskapene eier 1/6 del hver i Nordenbuss AS. Selskapets formål er å gjøre de nevnte selskaper bedre stand til å møte nye utfordringer innfor ordinær rutegående kollektivtransport gjennom felles ressursutnyttelse, kompetanseheving, utvikling av informasjonsteknologi og innkjøp. De deltagende bedrifter opprettholdes fortsatt som selvstendige selskaper og kan konkurrere med hverandre. Nordenbuss omfatter gjennom deltagende selskaper ca. 900 busser, 200 godsbiler, 1700 årsverk og ca.800 millioner kr. i omsetning. Samarbeidskonseptet gjør at vi er i stand til å konkurrere med de største kjente aktører som svenske Linjebuss ( 12-1300 busser) , NSB Bildivisjon (800-1000 busser), Norgesbuss (700-800 busser). Som kjent har vi to av disse aktørene som naboer i vest og øst.

Linjegods Transporttørforening som er en interesseforening for 34 transportører i Linjegods. Dannelsen av denne foreningen i 1992 har vært forutsetningen for at vi har fått til langsiktige samarbeidsavtaler med Linjegods og fått til en offensiv markedsutvikling i felleskap.

Skysslaget er en annen samarbeidskonstellasjon under utvikling for å bli mer konkurransedyktig som turbussoperatør på pakketurer innfor person, organisasjons- og bedriftsmarkedet. Nettverket består av Run-Way-Unitur i Bergen ( eiet av HSD og BNR), OFB Reiser i Oslo (Oslo og Follo Busstrafikk), TT Reiser i Trondheim (Trondheim Trafikkselskap) og Sørlandsruta Touring. Prosjektet er etablert med medvirkning fra Statens Næring- og Distriktsutviklingsbank (SND) og i løpet av april vil vi gå inn i fase 3 som gir forpliktende samarbeid i minst 3 år framover gjennom en selskapsdannelse. Formålet er høyere kompetanse, bedre innkjøpsrutiner og priser, felles utvikling av EDB systemer og bedre utnyttelse av blant annet busser.

Skjærgårdsgruppen er et samarbeidprosjekt som vil bli formalisert som et selskap på tvers av bransjen i løpet av våren. Nettverket består av Dyreparken, Color Line, Caledonien, Hotell Norge, Braathens SAFE og Sørlandsruta. Formålet er å aktiv kunne markedsføre og tilby totale pakker til store arrangementer i Kristiansand som kongresser, landsmøter o.l. SND har bidratt til realisering av prosjektet og det har tilført og vi forventer at det fortsatt vil medføre oss betydelige lokale oppdrag innenfor dagsturer og lokale transporter.

Kompetansering Sør er et forum for 20-25 bedrifter på Sørlandet fra ulike bransjer. Opprinnelig ble dette stiftet for å kunne gi deltakerne oppdatert og fyldig informasjon om utviklingen i EF slik at vi kunne bli i bedre stand til å møte nye krav og utfordringer og kjenne konsekvensene for egen bedrift. Vi har hatt god nytte av å delta og ikke minst har det skaffet oss gode kontakter innenfor andre bransjer for å lære av hverandre. Agderforskning er sekretariat.

Sørlandsruta er også medlem av Den Norske Reisebransjeforening (DnR)

Frode Olsen blir ansatt som verkstedmester fra 1.februar. Han er 27 år gammel og har nødvendige papirer for å lede et verksted på tunge kjøretøyer.

Rustproblemene er store og økende på vognparken- Dette skyldes salting av veiene i vinterhalvåret og det forårsaker store driftsproblemer. For å forebygge denne utviklingen, har styret vedtatt å bygge en hall for understellsbehandling og lakkering på Skinsnes. Prosjektet settes igang i vår ofg forutsettes ferdig i høst. Byggekostnaden er beregnet til ca.kr.3 millioner.

Det er planlagt følgende vogninvesteringer:

Busser, Ekspressruta Stavanger-Hamburg, Volvo B10M, 4 langruter Lista-Kristiansand, Volvo eller Scania, bygget med Delta eller Ajokki karosseri. 2 mellomstore vogner, Nissan eller Volvo med Arna eller Kiitokori karosseri. Lastebiler: To Volkswagen Transporter, To hengere, en ny og en brukt med nytt skap. Et brukt Chassis til vekselflak. I tilegg skal det monteres nye fartsskrivere i 26 lastebiler og i en del tur- og rutevogner.

Hamburg Ekspressen er igang og reaksjonene er gode fra publikum. Det er stor intresse for ruta og det gir utslag i større trafikk. På de første 25 rundturene er det gjennomsnitteligbelegget ca.20 passerer. Det tilsvarer ca,.50% av det belegget vi må ha for å få balanse og !/¤ av det vi gjerne skulle hatt i gjennomsnitt.

Det planlegges nytt parkeringsanlegg, vaskehall, godsekspedisjon og spiserom/garderobe i Austadvika i Flekkefjord. Prosjektet er foreløpig på utredningsstadiet, men det forutsettes igangsatt på høsten eller vinteren, men det forutsetter at vi får solgt eller leid ut anlegget på Flikka. Kostnaden for prosjektet er usikkert foreløpig, men vi har avsatt kr.1,5 mill i dette året.

Det blir nå etablert utvidet telefonvaktordning ved hovedkontoret i Mandal. Telefonen blir bemannet fra kontortid slutt kl.1600 til kl.2100 på hverdager, men lørdag og søndager stengt. Telefonvakta betjener sjåfører og publikum som ringer , det gis ruteopplysning og det tas mot bestillinger. Lørdag er Kristiansand rutebilstasjon åpen fra kl.0900 til kl.1400., søndager stengt.

Sør-Vest ekspressen vokser. Årets tre første måneder sammenlignet med året 1993: 1993-1804 passasjer, 1994-1992 passasjerer. Den vesentlig årsaken til veksten totalt er den nye avgangen på fredager fra Kristiansand kl.1015.

Det blir en del nye rutejusteringer 29.mai: Av lokalrutene skal nattbussene fortsette å gå til Greipstad og Søgne. 2015 avgangen fra Kristiansand til Lista endres til kl.2030 for å få tog korrespondanse fra Oslo. Siste kveldsavgang fra Borhaug utsettes til kl.1935 for å få mer direkte kjøring uten mye venting på holdeplassene. 1615 avgangen fra Kristiansand på søndager endres til kl.1630 for å få korrespondanse med Kystbussen fra Sarpsborg og i Lyngdal med buss fra Snartemo. Flekkefjord får en hel del endringer lokalt, spesielt på rutene til Sira.

Ny buss i Hamburgruta. Den planlagte Volvo B10M til ekspressruta er levert og settes trolig i rute uke 19. Det er et finsk Deltabygg med toalett i bakre venstre hjørne og stort bagasjerom, bl.a. med underliggende rom, også oppå motoren.

Rplf Olsen på vei til Hamburg.

Steiketid og permitteringer. 32 ansatte i Sørlandsruta Transport permitteres. Fra lørdag 30.april gikk Norsk Transportarbeiderforbunds godsekspeditører til streik. På forhånd var det sendt ut permitteringer til Sørlandsrutas ansatte som kunne bli rammet av streik i egen bedrift, hvis det f.eks. skulle bli streik blant sjåførene. Så viser det seg altså at dette ikke ble tilfelle. Derimot fører den igangsatte konflikten til at bl. a. Linjegods blir sterkt berørt, praktisk talt all stykkgodstrafikk stanser. Dermed har vi en helt ny situasjon som innebærer at reglene om streik i annen bedrift anvendes. For det første faller 14 dagers fristen for permitteringer bort. Og bedriftens plikt til lønn de første dagene faller bort. Inntil videre er 10 personer heltidspermittert, inntil 8 personer fortsetter på hel-deltid i godstrafikk som fortsatt går, 2 er omplassert til heltidsarbeid på verksted, mens 5 allerede er bussjåfører. En søker her å tilby ledig arbeidstid til permitterte godssjåfører i stedet for reservesjårører.

Mai måned er ofte en urolig tid når tarifforhandlinger, frister og streike trusler skal tas hensyn til. I år ble det også urolig, og vi ble skikkelig berørte-uten at det var konflikt hos oss.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett innebar oppheving av fritaket for avgift på dieselolje til bussdrift. Samtidig skulle en legge på avgiftssatsene, slik at f.eks. Sørlandsruta allerede fra 1.juli i år skulle få en ikke-budsjettert kostnadsutvikling på 8-9%. Den tilsvarer 6,3 millioner i året. Forslaget utløste en storm både i Sørlandsruta, bussbransjen og miljøkretser.

Sørlandsrutas Bedriftsidrettslag var den 8. mars med i Holmkollstafetten for 5.år på rad. Det ble ikke noen rekorder, men igjen en fin opplevelse for alle de 15 løperne. Tida på 68 minutter og 50 sekunder, 25 sekunder dårligere enn i fjor. Plasseringen ble nr.661 av i alt 1208 lag.

Den store styrkeprøven, sykkelløpet Trondheim -Oslo deltar Alf Gumpen som eneste deltager fra Sørlandsruta.

Jubilanter:

50 år: Selmer Frestad, Øyvind Høye, Egil Reme, Gunnar Lund.

60 år: Steinar Eikås ,Peder G. Grovertsen, Didrik Gausdal,

65 år: Håkon Hageland, Arnold Nilsen, Magne Oliver Eiken.

Pensjon. Sørlandsruta er tilsluttet AFP-ordningen. Ordningen gir de ansatte i LO/NHO anledning til å gå av med pensjon fra 64 år i stedet for 67 år som er Folketrygdens pensjonsalder. Sørlandsruta har en kollektiv pensjonsordning i Vital for alle ansatte, Pensjonsordningen har til hensikt å yte pensjon til medlemmene eller deres etterlatte. Pensjonen kommer i tillegg til den pensjon som utbetales fra folketrygden. Ordningen innebærer at ansatte får utbetalt minst 57% av lønnen fra fylte 67 år og de neste 10 år. . Ansatte blir medlem av pensjonsordningen etter 1 års ansettelse dersom de er helt arbeidsdyktige, har med enn 10 år igjen til pensjonsalder og har en arbeids tid på mer en 50%.

Etter initiativ fra Flekkefjord Ligningskontor er Sørlandsrutas turbilsjåfører nå pålagt å oppgi antall reisedøgn i sin selvangivelse. Det er antall reisedøgn nå som skal oppgis, påvirker imidlertid ikke hvor mye skatt den enkelte turbilsjåfør skal betale. Bakgrunnen for at Ligningskontoret nå ønsker å registrere hvor mange reisedager våre sjåfører har, er nok at ligningskontorene ønsker å kunne kontrollerer at det er en fornuftig sammenheng mellom kostutgifter i selvangivelsen og antall reise dager. Turbilleder Magne Lian vil ha ansvaret for registrering av antall reisedager.

Ansatte-tur til London. Den bekjentgjorte turen går 3.-19.juli over Esjberg til Harwich, har hele tre dager i London og tar hjemturen over Frankrike-Tyskland/Danmark med overnatting i Bremen og Århus.

De større transportselskapene som AS Bussen og Sørlandsruta har gått sammen om et såkalt opplæringskontor. Dette gjøres for å organisere samlete ressurser fra det offentlige med tanke på å få fram best mulige tilbud til alle som ønsker fagbrev. Etter lange og fånyttes forsøk på å få i gang flere §20 kurs i den videregående skole for våre folk, har vi nå fått håp om nye plasser fra høsten av.

OL kjøringen på Lillehammer ga en inntekt på kr.1,3 millioner. Etter at lønn, distansekostnader og andre kostnader er trukket fra , sitter Sørlandsruta igjen med ca. fem hundre tusen kroner. Det må vi alle være godt fornøyd med.

Sørlandsruta Touring kan vise til et rikholdig sommerprogram som vanlig. Turer går til Gøteborg, Legoland/Løveparken, Telemark, Østerrike, Wien-Budapest-Praha, Pris og Skottland. I tillegg er det også andre turer i programmet som ikke har så god inntegning at det er sikkert at turene vil gå.

Høsten 1994 behandlet styret i Sørlandsruta selskapets strategi og handlingsplan for de tre neste årene. Konklusjonen fra den behandlingen var at selskapet skulle satse på Busstrafikk, Turkjøring, Transport og vedlikehold.

Dieselavgift. Stortinget avviste for 2.gang en innføring av dieselavgift på busser i sommer. Nå kommer forslaget fra Finansdepartementet opp igjen for 3.gang, men med en ny vri om å kompensere ca 2/3 deler av økningen. Totalt vil økningen på kr.2,74 +22% mva gi kr.3,34 pr.liter i økte kostnader til busselskapene. Turkjøring og Ekspressbussene vil ikke bli omfattet av refusjonsordningen.

Anbudsordninger. Staten ved Kommunaldepartementet, som har ansvaret for overføringer til Fylkeskommuner, påstår uten dokumentasjon, men med erfaringer fra andre land, at fylkene kan spare 10% av kostnadene til kollektivtransport ved å innføre anbud. Ingen fylkeskommuner vil innføre anbud fra 1.januar 1995.

Året 1995

Regnskapstall: I 1994 hadde Sørlandsruta god vekst i omsetningen, men vi merket at lønnsomhetsmarginene var krympet inn. Utviklingen fra 1994 har fortsatt inn i 1995. Også i årets fem første måneder har inntektene økt noe. Men ettersom tilskuddet er blitt redusert og konkurransen er stor innenfor tur og transport, er lønnsomhetsmarginen for liten. fremdeles går Sørlandsruta med overskudd, men overskuddet er mindre en tidligere.

Trafikkstyringssentral. I Mandal starter prøvedrift fra vinteren og fra april har trafikkassistentene Jakob Osnes, Sigurd Å. Engamo, Tore Foss og Odd Magne Sætran hatt opplæring og gjennomgang av systemene. Mandal og Kristiansand er allerede styrt denne veien , og Flekkefjord vil kobles på til sommeren.

Fra 1.januar endres regler for busstransport av skoleelever. Siden 1963 har det vært tillatt med 3 barn på dobbelteste, mens dette nå vil opphøre.

Runde år.

65 år: Asbjørn Løvåsen, Almer Grundekjøn, Tomas Reiersdal, Arnfinn Eie.

60 år: Alf T. Øydne, Jonny Fløystøl, Kåre Larsen, Thorleif Sigbjørnsen, Arild Olaf Jacobsen, Olav O. Stølen.

50 år: Anne Marie Haddeland, Odd Magne Sætran, Else Marie Svindland.

Intern revisjon. Den 20.april ble den første revisjonen avholdt i Sørlandsruta. Området som ble revidert var bussjåførene på Skinsnes og Mjåvann. Hensikten med intern revisjon er å fastslå om Sørlandsrutas dokumenterte kvalitetssystem gjennomføres i praksis. ISO-standarden krever at bedriften avholder interne revisjoner før eventuell sertifisering.

Sørlandsruta Miljøbedrift. Som transportbedrift er vi gjenstand for stor oppmerksomhet fra publikum og samfunn. Og det forventes aktiv innsats for miljøvern fra profesjonelle transportutøvere.

1. Bruk tids innstilling på tilleggvarmeren så du får lettere kaldstart om morgenen.

2 Skru av motoren når du står stille med kjøretøyet. ( andre selskap har som norm 1/2 minutt).

3 Unngå å røyke når du har publikumskontakt.

Sørlandsruta har tatt inn to ungdommer på lærlingkontrakt. Dette er de første i selskapet etter at ordningen kom i stand. Og slik myndighetene planlegger utdanningssystemene framover, vil lærlingordning og stor grad av opplæring i arbeidssammenheng foregå i bedrifter. Vi må derfor være innstilte på at vi må gi plass til flere ungdommer som ønsker yrkesutdanning innen sjåførfagene.

Skysslaget. Det er verdt å merke seg at bare 12-15 av i alt 51 avganger fram til midten av august ville ha gått som planlagt hvis vi ikke hadde samarbeidet i Skysslaget. For Sørlandsruta alene ville resultatet vært enda dårligere. At vi samler flere påstigningsruter til felles turer gir altså gode resultater som lover godt framover.

HamburgEkspressen til Touring. Fra 1.november tar SR Touring hånd om all booking og salg av HamburgEkspressen.

Salet av Sørlandsruta i orden.

Eierselskapene har alle vedtatt å selge. Generalforsamlingen i eierselskapene Sør Buss, Agder Bilruter og De Sammensluttede Bilruter vedtok i går 14.november med stort flertall å selge sine aksjer i Sørlandsruta AS til Norgesbuss Invest AS Dermed er alle formelle vedtak gjort for at salget skal finne sted. Overtagelsen vil finne sted innen utgangen av november. På en kommende generalforsamling i Norgesbuss Invest AS vil følgende nye styremedlemmer bli valgt:

Knut Grini, adm.dir i Nirgesbuss Invest AS formann.

Jonny Hjelen, disponent i Hemne Orkladsl Billag.

Bjørn Dahle, selvstendig næringsdrivende, styremedlem i Stavanger og Omegn Trafikkselskap.

Ole Lund Riber, adm.dir Nordtrafikk.

De ansattes representanter i styret forsetter . Det er:

Ottar Grimestad

Steinar Åtland

Petter Larsen.

Norgesbuss Invest er investeringsselskaper til Nettverksselskapet Norgesbuss AS, og de to selskapene utgjør til sammen Norgesbussgruppen, i daglig tale omtales som Norgesbuss. Våre aksjonærer er følgende selskaper:

Farmand, Tønsberg

T.K. Brøvig AS (eierselskapet for Bussen Trafikkselskap AS Kristiansand)

Haugaland BillagAS Haugesund.

Hemne Orkladal AS Kyrksæterøra.

Torghatten Trafikkselskap AS Brønnøysund.

Eierselskapet Nordtrafikk, Sortland.

Norgebuss Invest AS har pr.i dag aksjekapital på 67,5 mill. kroner., dette beløpet regner vi med vil bli utvidet til 87,5 mill. kroner ved årsskiftet gjennom deltagere fra nye aksjonærer.

Norgesbuss Invest AS er fra før eier av Bærumbuss AS som er en fusjon av de to selskapene Bærums Forenede Bilruter og Lommedalsbussen AS. I tillegg eies også et autorisert BMV bilverksted i Bærum, Furubakken Bilverksted AS.

Formålet med kjøpet. Dette sa adm.dir. Per Grini.

Vi står foran betydelige strukturelle endringer mot større og færre selskaper i Norge. Norgebussgruppen tar sikte på å bli en av toneangivende aktører i norsk kollektivtrafikk. Dette kommer til å skje ved at:

Norgesbuss Invest eller aksjonærene foretar selskapsoppkjøp.

Norgesbuss Invest eller aksjonærene vinner utlyste anbud.

Kjøpet av Sørlandsruta AS er et videre skritt mot målet om en sterk enhet av norske busselskaper under felles eierskap, og vi ser området mellom Kristiansand og Flekkefjord som viktig for vår virksomhet i Sør-Norge.

Forholdet til Norgesbuss. Nettverksselskapet Norgesbuss AS har som formål å styrke eierselskapenes konkurranseevne gjennom felles innkjøp, erfaringsutveksling og felles kompetanseutvikling og felles forretningsutvikling. Norgesbuss og dets aksjonærer skal kjennetegnes med høy faglig standard og markedsrettet produktutvikling.

Kai Sødal fortsetter som adm.direktør.

Norgesbuss er meget glade for at selskapets adm.direktør., Kai Sødal, har meddelt oss at han ønsker å fortsette i sin stilling under nye eiere. Med sin kjennskap til selskapet og oss for øvrig betydelige fagkunnskap, vil Sødal være svært viktig ved eierskiftet og selskapets videre utvikling.

Kjøpet sikrer en kontinuitet som bedriften og dens ansatte vil være tjent med. Samtidig ønsker vi å fortsette det gode samarbeidet med myndighetene slik at vi sammen kan videreutvikle rutetilbudet til de reisende. Vi føler oss sikre på at vi gjennom et fruktbart samarbeid med de ansatte skal forme og trygge en arbeidsplass som er i stand til å møte de utfordringer en konkurransesituasjon medfører.

Nytt materiell. Sørlandsruta Transport har nylig fått levert to nye vogntog til containertrafikken Kristiansand-Bergen. Dette er Linjegodstrafikk, og de nye Scaniaene betyr en fin oppgradering av vognparken i denne tjenesten.

Uniformer. Ved fornyelse av uniformer skal vi over på felles Norgesbussuniform. Fornyelsen vil gå over hele 1996 og deler av 1997.

Trafikksentralen har nå overtatt daglig drift også av Flekkefjord og Farsund, slik at nå skal alle avdelingene styres fra trafikksentralen.

Det arbeides med ny ruteplan fra 23.juni 1996. Det jobbes med ny skoleruteplan for videregående skoler. Langruter/ Flybuss Flekkefjord-Farsund-Kristiansand. Lokalruter Søgne/ Sogndalen. Utvidelser av Sør-Vest Ekspressen. Sørlandsruta Touring jobber også med å lage en komplett oversikt over korrespondanser med Hamburgekspressen. Bl.a. der gode forbindelser til Paris og Berlin, men også Amsterdam, London og Praha arbeides det med.

Takstendringer fra 1.januar 1996. Det blir mindre takstjusteringer på enkeltbilletter. verdikort gir fra nyttår 10% rabatt mot 16,7% tidligere. Økonomikort går ut og erstattes av verdikort. Ungdomskort går opp fra kr.200 til 220,- pr. måned. Nattbuss går opp fra kr.35 til 40 kr. til Søgne / Sogndalen.

Adm.dir har ordet.

Forandringer.

For et år siden skrev jeg » forandring er det eneste varige». I løpet av dette året har vi ytterlige forbedret oss på konkurranse. Sist vinter ble det kjørt kurs i kvalitetssikring for alle ansatte og vi har brukt de siste to årene brukt betydelige beløp på å utvikle forståelse og systemer for kvalitetsledelse. Dette arbeidet vil fortsette, og vi ser allerede noen resultater av denne innsatsen. Fylkeskommunen har i løpet av året utarbeidet en kvalitetshåndbok med krav til oss, og en del av dette har vi allerede på plass. kvalitetsledelse er mer enn dokumenter, håndbøker og avviksmålinger. Det dreier seg om å innfri kundenes forventninger til oss og ikke minst å kunne behandle mennesker. Det gjelder ledelsen holdninger og verdier som å delegere myndighet, opparbeide tillit, lytte til hverandre, motta synspunkter fra andre som grunnlag for forbedringer og endret adferd, åpenhet om hverandres meninger og likeverd uansett stilling. Eierskiftet i bedriften har naturlig nok skapt en del forventninger og usikkerhet om hva nå med min arbeidsplass? I den omstrukturering som nå foregår i bransjen er det en forutsetning for å kunne vinne anbud at vi tilhører et større transportkonsern hvor kompetanse og risikovillig kapital for å satse er til stede. Vi har fått eiere som har satset mye og har vist vilje og evne til å være på vinnerlaget. De setter krav til oss som blir utfordrerne og stimulerende. Vi har nå alle forutsetninger for å vinne anbud i framtiden, men det forutsetter at vi først må gjennom en grundig strategidiskusjon i bedriften. I løpet av året har vi hatt en åpen diskusjon om å skille ut de enkelte virksomhetene i egne selskaper for å spesialisere oss og bli bedre i forhold til konkurrentene. Lønnsomheten er det eneste som gir grunnlag for arbeidsplasser og vi må forbedre vårt driftsresultat betydelig framover for å kunne tjene nok til bl. a. fornye vognparken.

Året 1996.

Fredag 1.mars ble turoperatøren og turbuss-selskapet Sørlandsruta Touring AS satt i gang i Kristiansand. det er nøyaktig det samme som Sørlandsrutas turavdeling hittil, men det er altså dannet et nytt selskap med samme navn som den tidligere SR-avdelingen , som eget AS. Den andre endringen er at Sørlandsruta ikke lenger eier noe av denne virksomheten, ny eier er Stavanger og Omegn Trafikkselskap SOT som har tatt over. De ansatte i den tidligere SR avdelingen fortsetter som før. Tom Roger Øydne blir daglig leder. Fra før av har SOT reiselivsaktiviteten samlet i datterselskapet SOT Reiser/Blåbussene AS, de har tidligere kjøpt opp Sola Ruten. Hamburg Ekspressen er også ute av Sørlandsruta. Denne ruta ble allerede i fjor høst organisert som en del av Tourings ansvarområde.

Touring avd. er solgt til SOT. Styret la her vekt på at overgangen skulle skje hurtig og at de ansatte i avdelingen samlet skulle få ny arbeidsgiver. Vårt kjennskap til SOT gir oss grunnlag til å tro at vi her vil få en sterk reiselivsaktør på Sørlandet.

Norgesbussgruppen vokser. Nordtrafikk AS eier nå om lag 90% av aksjene i Harstad og Oppland Rutebil AS og dette selskapet vil i samarbeidet med sitt eierselskap ta del i aktivitetene i Norgesbussgruppen. Selskapet har om lag 60 busser og 110 ansatte, og var tidligere tilknyttet Nordenbuss.

Øybuss i Tønsberg blir kjøpt opp 29.februar av Norgesbuss Invest. Selskapet har 60 ansatte og 35 vogner. Totalt omfatter nå Norgesbuss gruppen selskaper som har en omsetning på nærmere 1,1 milliard kroner , de har 1050 busser, 150 godsvogner, 9 ferjer, 3 hurigbåter og 2300 ansatte.

Etter siste halvdel av 1995 har vi hatt en positiv utvikling av antall skader innmeldt til vårt forsikringsselskap. Det medfører at vi ikke får 10% premieøkning slik vi lå an til etter 1.halvår.

De bussene som er eid av Norgesbuss Invest skal få samme farge.

Samferdselsjefen i Vest-Agder har tatt opp enkelte problemstillinger om den framtidige planen for selskapet drift, dette gjelder særlig eiendommer som historisk har blitt knyttet opp til offentlige tilskudd.

Adm.direktør Kai Sødal fratrer 27.mars sin stilling som adm.dir. Han har hatt lederstillinger i rutebilnæringen i snart 20 år hvorav de 13 siste i Sørlandsruta AS. Med de endringer som bransjen opplever, mener jeg at salget av Sørlandsruta AS var riktig. Jeg deler fullt ut den strategi som Norgesbuss Invest gjennomfører med omlegging av driften. Imidlertid har jeg etter nøye vurderinger kommet fram til at en annen leder bør fullføre den resterende del av strukturendringen.

Styreformann Kristian T. Brøvigi Norgesbuss Invest og adm.dir i Bussen Trafikkselskap blir midlertidig ny daglig leder, mens styret er i gang med å finne ny leder.

Trafikksjef Arild Lande vil inntil ny daglig leder er ansatt være daglig leders stedfortreder.

Det arbeides med å få til et møte mellom styreformann Knut Per Grini og tillitsvalgte i uke 16 for å holde ansatte orientert best mulig.

Erik Abramsen blir ansatt som ny adm.dir i mai, men tiltrer stillingen for fult fra 1.august. Han har de siste 11 årene vært daglig leder i Storfjord Bilruter.

Sørlandsruta Transport blir solgt 1.april til Veøy Sør A/S Mannskap og vogner blir omtrent det samme med Rune Slemmen som daglig leder. Selskapet blir på Langemyr.

Juni måned blir Sørlandsruta solgt igjen og da til T.K.Brøvig i Kristiansand.

September 1996 bestemmer styret av rutene Sørlandsruta hadde i Søgne, Sogndalen, Vennesla og rutene Evje -Kristiansand lagt inn i A/S Bussen Trafikkselskap. Samtidig blir verkstedriften og stasjoneringsstedet på Mjåvann lagt ned og flyttet til A/S Bussen Trafikkselskap på Rige. Det blir også nedbemanning i administrasjonen ved at markedssjef Aslak Bjotveit og verksmester Frode Olsen slutter.

Trafikkstyringsprogrammet Trapeze blir innført som trafikkplanleggingsverktøy.

Trafikkavdelingen og øvrig administrasjon flyttes fra rutebilstasjon til Sørlandsrutas bygg på Skinsnes.

Det forhandles også nå om en løsning hvor hele selskapets vognpark får service av et fremmed verksted som overtar leieavtalen for Sørbuss sitt verksted på Skinsnes.

Sørlandsruta mister senere rutene i Åseral og Flekkefjords område i anbud konkuransen til Setesdals bilruter og Sirdalsruta. Mai 2005 blir Sør-Vest ekspressen solgt til Setesdals bilruter. Sørlandsruta har i 2006 en stab på ca.100 ansatte og en vognpark på ca.75 kjøretøyer. Virksomheten består i dag av for det meste rutekjøring som utføres på kontrakt for Vest Agder Kolletivtrafikk som er et selskap i fylkeskommunen. Sørlandsruta trafikkerer rutene i Mandals- Lyngdals- og Farsundsområde og med hovedruten Kristiansand – Mandal – Lista. Skolebarntransporten utgjør en stor del av transporten. Det utføres også en del dagsturkjøring. Selskapet er i dag samlet i egne lokaler på Skinsnes i Mandal der Erik Abramsen er adm. direktør og eier er T.K.Brøvig konsernet.

Jubilanter:

65 år: Tor Kristian Liland

60 år: Ester Wådne, Ivar Kristensen, Reidag Gjedrem

50 år: Øyvind Thelle, Jarl Eftestad, Ottar Grimestad, Finn Reidar Bransdal, Øivind Eie, Åstein Sigbjørnsen, Harald Halvorsen

Nye ruter i hele ruteområde 2,juni og 16.juni. Blant annet blir det slutt på direkte flybussen fra Lista til Kjevik og bedre korrespondanser med ATS sine ruter fra og til Arendal, Porsgrunn og Sarpsborg.

Med ny eier og adm.dir. vil den videre omstillingen være rettet mot:

Verksteddriften

Rutesamordning mellom Bussen Trafikkselskap og Sørlandsruta.

Administrativ samordning mellom Bussen Trafikkselskap og Sørlandsruta.

Organisering av administrasjonen i Sørlaandsruta.

Som et ledd i nedbemanning av administrasjonen sluttet Aslak Bjotveit i sin stilling som organisasjonssjef i juli. Frode Olsen slutter i sin stilling i månedsskiftet august/ september. Aslak har begynt som leder av Skysstasjon Sør i Mandal. Aslaks oppgaver blir fordelt mellom Trond Tufteland, Arild Lande og Erik Abramsen. Oppgavene etter Frode Olsen overtas av Olav Nilsen og Ottar Grimestad.

Adm.dir. Erik Abramsen håper avklaring på overnevnte spørsmål kan gi grunnlag for en rask omstilling til det som skal være våre fremtidige oppgaver, slik at vi kan legge bak oss den frustrasjon som har vært omkring uklare retningslinjer og organisering.

Høsten 1996 gjennomføres disse endringer og et nærmere samarbeid med Bussen Trafikkselskap for å bedre inntjeningen i Sørlandsruta og møte framtiden med anbud.

-Sørlandsrutas virksomhet i Søgne og Sogndalen overføres til Bussen Trafikkselskap.

-Mjåvann opphører som stasjoneringssted og verksted for Sørlandsruta. De ansatte og bussene overføres til Rige, som forestår vask og service på bussene. Sørlandsrutas ansatte på Mjåvann får tilbud om ansettelse i Bussen Trafikkselskap, dersom de ønsker skifte av arbeidsgiver.

-TR-partner tas i bruk som nytt trafikkplanleggingsverktøy. I Bussen Trafikkselskap ansettes en person med spesialkompetanse på TR-partner som får overordnet ruteplanlegging og utarbeidelse av vognløp og skiftplaner i samarbeid med Sørlandsrutas trafikkavdeling.

-En person gis ansvar for utarbeidelse av ruteinformasjon, markedsføring og annen utadrettet informasjonsvirksomhet i begge selskapene med sikte på enhetlig profil.

-Innredning av spiserom, garderober og kontor på Skinsnesanlegget. Mandal Rutebilstasjon fra flyttes.

Åpta Feriesenter legges ut for salg. Feriesenteret har strandlinje til fjorden og ligger vakkert til i strandkanten.

Jentetur til Danmark. 11 damer dro på weekend tur til Ålborg med overnatting på Slottshotellet. Berit var sjåfør på turen og Bilka var en selvfølge å besøke. Rigmor kunne fortelle at de kom hjem med både kjøtt, blomsterpotter og mye annet- men ingen penger!

Rutene Evje-Kristiansand oveføres til Setesdals Bilruter. DEt er inngått avtale om at 3 av 4 sjåfører får jobb i Setesdal Bilruter og at dette selskapet overtar en buss fra Sørlandsruta.

Verksted driften opprettholdes på Skinsnes. Denne avgjørelsen ble gledelig mottatt og inspirere til å gjøre en ekstra innsats i å forbedre effektiviteten og utvide åpningstiden på verkstedet. Bemanningen utvides også med to mekanikere.

Birkenesodden solgt. T.K.Brøvig AS og Agder Bilruter har solgt garasje og verkstedetanlegget på Birkenesodden til familien Ovedal, som driver transportforretning. Sørlandsruta skal være i anlegget til vi har funnet noe nytt. Vi ser oss om etter tomt med plass for vaskehall og parkering av busser.

Erik Abramsen sendte denne julehilsen til ansatte: Sørlandsruta har vært gjennom en kraftig brytningstid i 1996. Etter skifte av eiere og ledelse og dårlig inntjening er det stilt nye krav til mange av oss. Etter hvert som virksomheten blir gjennomgått og omorganisert, er snart alle spurt om å yte sitt til at bedriften skal gå godt igjen.

1997

Trafikksjef Arild Lande slutter og fratrer sin stilling slutten av februar.

Karsten Skarpeid, Lars Ove Repstad og Helge Rødland fra verkstedet på Mjåvann overflyttes til verkstedet på Skinsnes.

Den nye post og besøksadressen til administrasjonen i Mandal er: Sommerkroveien 18′, 4500 Mandal.

Finn Brandsdal som kolliderte med Evjebussen på grensa til Aust-Agder er på bedringens vei. Et gipset knær og forslåtte tær ble resultatet etter turen i fjellet. Buss 372 er sendt til Vest Karosseri for oppretting, en skade på kr.600000,-.

Raymond Lundevik ligger på Radiumhospitalet for strålebehandling og hilser alle og takke for blomstene.

Velferdsforeningen er etablert i Sørlandsruta. Det nye styret ble valgt på medlemsmøte 17.februar. Den første uka var det 25 innmeldte.

Jubilanter:

50 år: Tellef Heimdal, Bjørn Ivar Lindland, Kjell Hansen.

60 år: Kjell Arne Grøtterød, Gudmund Bryggeså.

Nå er det anbud.

Anbudsdokumentene lagt ut 24.februar.

DEtte er strekninger det utsettes anbud på og gjelder ruter for Bussen Trafikkselskap, Sørlandsruta og Sirdalsruta.

-Kvadraturen-Sørlandsparken

-Kvadraturen- Vennesla

-Kvadraturen- Tveit

-Kristiansand-Søgne- Langenes

-Lokalruter Søgne

-Kristiansand-Nodelandsheia- Stokkeland

-Kristiansand- Flekkefjord

-Lyngdal- Flekkefjord

-Lyngdal-Snartemo-Eiken

-Liknes-Flekkefjord.

Dette utgjør 20% av rutene til Sørlandsruta målt i km.

Anbyder må være valgtvalgt før 1.juli, dersom anbudene skal iverksettes den 1.januar 1998.

Sigurd Åge Engamo er tildelt jobb på trafikkavdelingen hos Bussen Trafikkavdeling og slutter derfor i Sørlandsruta.

Det blir ikke de store endringer i ruteplanene fra 22.juni kunne Arvid Ødegård fortelle. Det blir noen endringer i trasevalgene om Holum og Valand. Skolerutene er ikke avklart ennå som følge av av den nye 6 års-reformen.

Sjåførene kan nå glede seg over at vegvesenets planlegger veilys på strekningen Brennåsen-Lindlia i løpet av 1998. Dette er en strategi for belysning på heleE-18 strekningen Kristiansand- Flekkefjord.

Ved anbudsåpningen 12.mai hadde T.K. Brøvig laveste pris på rutene i Kristiansands området og Sørlandsruta på rutene Lyngdal-Snartemo-Eiken og Lyngdal-Flekkefjord.

Hvorfor anbud? I mange år er vi innprentet med at anbudene kommer. Den som har lavest pris og lavest kostnader vil vinne anbudet. Lettelsen var derfor stor i mai da det viste seg at Sørlandsruta hadde lavest pris på rutene Lyngdal-Flekkefjord og Lyngdal-Snartemo. Vi hadde en følelse at alle rasjoneringstiltak og kostnadskutt og rendyrkning av selskapet ikke hadde vært fånyttes. Men så skjer det umulige. Sirdalsruta blir tildelt rutene de neste fem år. Hvorfor skal vi ha anbud, når hele anbudsprinsipper blir lagt til side? Forklaringen fra Fylkeskommunen på tildelingen lar vente på seg. Hva nå med nye anbudsruter i årene framover. Hvilke muligheter har vi når vi opplever å bli offer i et tilsynelatende tilfeldig spill.

Man kan i dag spørre seg hvorfor Sørlandsruta ikke fikk anbudene når selskapet hadde lavest pris. Skulle samferdselsavdelingen verne om Sirdalsruta? Kunne Sørlandsruta gått rettens vei for å få kjøringen? Hvordan hadde forholdet til fylkeskommunen blitt da? Ønsket de ikke Sørlandsruta i dette området, hvorfor legges det ut på anbud da. Dette er spørsmål vil vi ikke får svar på i dag, bare samferdselsavdelingen kan svare på det.

Markering for ansettelser i 25 og 40 år på Solborg hotell 6.juni for ansatte i Sørlandsruta og Bussen Trafikkselskap.

25 år: Arne Berdalen, Selmer Frestad, Kjell Holvik, John Heltne, Magne Skailand, Åstein Sigbjørnsen, Lars A. Larsen, Reidar Nilsen, Endre Møll, Jonny Fløystøl, Torfinn Fåland.

40.år: Bjarne Haugland, Gudmund Bryggeså, Didrik Gausdal.

Bjarne Haugland med 46 års ansettelse får stå som en verdig representant gor jubilantene. Den alltid jovale og hyggelige sjåføren på Åseralruta har nå gått inn i pensjonistenes rekker.

Suksess for SR/ Colorline. Samarbeidet mellom Sørlandsruta og Colorline ga i år overveldende resultater. Hele 655 passasjerer reiste fra Mandal-Kristiansand- Hirtshals og retur samme dag i sommerukene. God markedsføring og ny ferje er trolig hovedårsakene til den store økningen.

Regnskapet viser gode tall etter gjennomføringen av de ulike tiltakene for effektivisering. Den omfattende omlegging av skoleskyssen er gjennomført på en meget god måte så vel av sjåfører som trafikkavdelingen Dette var en meget stor oppgave, som måtte gjennomføres under sterkt tidspress og som krevde fleksibilitet og oppfølging fra alle som en.

Den 1.november begynte John Arne Håland i ny jobb i Mandal Kommune ved teknisk etat. Han kan se tilbake på 13 år som økonomikonsulent og økonomisjef.

Mandal Last og buss blir etablert i november. Dette nye selskapet vil overta vedlikeholdet som i dag utføres på Skinsnes-verkstedet samt aktiviteten i Lastebilverkstedet AS like ved siden av. Ingen mekanikere sies opp, de kan søke stillinger i MLB eller som sjåfører.

Karosseriverksted opprettholdes og vil ta kvikkservice, dekkomlegging og elektriske reparasjoner og vedlikehold på billettmaskiner.

1998

Johny Liestøl, tidligere trafikkleder i Sørlandsruta, er fra 1.januar ansatt som terminalleder i Flekkefjord.

Ottar Grimestad er fra 1.januar ansvarlig for driften av Sørlandsrutas verksted i Mandal. Videre får han ansvaret for å følge opp driften på verkstedet på Farøy og på Birkenesodden.

Det er installert nye telefoner i flere av bussene i den senere tid. Som et ledd i kvalitetshåndboken er det prioritert å foreta denne investeringen nå. Det er spesielt de mindre bussene som går som skolebusser i de indre bygder som nå har fått telefon. Bjørg Bråtveit på buss 518 i Vigmostad forteller at selv om jeg til nå ikke har fått bruk for telefonen, synes jeg det er betryggende å vite at jeg kan kontakte noen om uhellet skulle være ute.

Fra 13,januar ble det satt i drift to nye busser i Taxusrutene. Det er to nye Mercedes-Bens 814 Vario, 19 sitteplasser som er innkjøpt. Bussene er innredet av Berg Karosseri og har automatgir , sperr, luftfjæring, 2to dører og dump til barnevogner. Bussene avløser de velkjente Hinoene som går inn i noe mindre aktiv rutekjøring.

Jubilanter

50 år: Liv Nor

65 år: Raymond Lundevik

60 år: Willy Højmark, Torbjørn Øydna.

70 år: Ragnar Skuland, Andreas Fossdal og Dag Rasmussen, Lars Fossdal.

Mangeårig driftssjef og sjåfør Ragnar Skuland har nå rundet de 70 år. Det siste året har Ragnar kjørt skolerute hver dag, og det var slik han startet sin karriere i Sørlandsruta/ Marnar Bilruter. Han har selv uttrykt at han har satt stor pris på å avslutte i Sørlandsruta på denne måten. Avslutningen ble markert med kake og blomster den 30.januar.

Olav Stølen, Farsund går over i pensjonistens rekker etter 34 år ansettelse i De Sammensluttede Bilruter og Sørlandsruta.

Fylkeskommunen varsler rutekutt, og det mangler en større sum for å opprettholde rutetilbudet som ikke ble lagt ut på anbud. Fylkeskommunen vil legge ned kombinertrutene, reduksjon av midtskyss av skoleelever til en dag i uken, faste ruter i indre bygder erstattes med bestillingsruter. Ennå er ikke noe avklart eller avtalt. Vi har en foreløpig avtale om kjøring til 1.april ,men at innen den dato skal vi være tilbudt en mer langsiktig avtale.

Sjåførene får nye jakkemerker med gullfargede farge med Sørlandsrutas logo. Hver sjåfør får jakkemerke med navn, slik at passasjerene kan se hvem du er.

Samferdselsavdelingen protesterer på utvidelse av Sør-Vest Ekspressen. De har i første omgang begrunnet avslaget at det går utover lokaltrafikken for «Bussisør» mellom Lyngdal og Flekkefjord. Sørlandsruta stiller seg uforstående til samferdselsavdelingen argumenter. For det første utgjør strekningen Lyngdal-Flekkefjord en liten del av Sør-Vest Ekspressen s rute, for det andre er prisen kr.12,- dyrere på denne strekningen. Samferdselsavdelingen i Vest Agder har bedt om at saken , som behandles av samferdselsavdelingen i Rogaland, utsettes til neste møte for å komme med et nytt tilsvar til saken. Etter behandlingen i juni skal saken oversendes til samferdselsdepartementet for endelig avgjørelse.

Sørlandsruta har gjort avtale med Bertel O. Steen om kjøp av to busser av den nye typen Mercedes -Benz Intergro. Disse skal gå på ruten Kristiansand- Lista. I tillegg kjøpes det en VW Caravelle som skal gå på skolerute i Lyngdal.

Veteranbuss nr.55 til Oslo. Etter fire år og 5000 dugnadstimer er endelig buss nr.55 ferdig restaurert og kan ta turen til Veteranbusstreffet i Oslo. På turen deltar pensjonister og ansatte til sammen 31 stk.

Fra Lindesnnes avis » En ros til Kjell Aukland på Sørlandsruta for en enestående hjelpsomhet og service.. Han er en solstråle , sier en dame fra Lyngdal»

Etter omfattende utredninger og nye forhandlinger holder samferdselssjefen fast ved sitt lave tilbud på Sørlandsrutas kontrakt for 1998, selv om den eksterne konsulentens rapport konkluderer med et vesentlig høyere nivå. Avstanden mellom krav og tilbud er dermed meget stor.

Arne Hansen 40 år i Sørlandsruta. Den 2.mai 1958 begynte han som visergutt i De Sammensluttede Bilruter. Etter hvert avanserte han til bokholder og driftsleder. For oss er Arne kjent som den nøyaktige og pliktoppfyllende medarbeideren, hvor smilet ikke er langt unna. Beskjedenheten kommer fram når vi spør hvor mange titler han har innehatt i løpet av disse årene. «Titler betyr ikke noe, jeg setter mer pris på å ha det trivelig på jobb»

Streiken er over. Hovedtillitsmannen i NRAF Leif Pedersen er glad streiken er over og at den ble kortvarig.

Resultatet av valg på ansattes styrerepresentanter i Sørlandsruta foreligger. Følgende kandidater ble valgt: Petter Larsen og Gudmund Bryggeså. Varamenn: Leif Moland, Leif Pedersen og Geir Sørensen.

Kombinertrutene fra Kristiansand til Åseral og Eiken legges ned fra 2.september. Rutene er lagt inn i et nytt konsept til Setesdals Bilruter og kjøring med «Favorittbussene» med korrespondanse med AS Bussen i Sogndalen. Kombinertruta mellom Flekkefjord og Hidra vil muligens også bli omfattet av endringer i begynnelse av neste år.

BussLink et spennende prosjekt for Sørlandsruta BussLink er det nye ekspresstilbudet som vil ta kampen opp mot privatbilismen. Det er reiser mellom 30-100 km som er markeds feltet til BussLink. I Agder er det tre strekninger som omfattes av planene til BussLink. Det er Arendal-Kristiansand, Kristiansand-Evje og Farsund-Kristiansand-Kjevik. Sørlandsruta vil bli involvert i den siste. Det er for tidlig å si eksakt hvordan det nye tilbudet skal presenteres da det foreløpig er på planleggingsstadiet. Grunnidéen er at ruten skal gå i en stiv ruteplan med få stopp underveis.

Førjulfesten vil i år gå av stabelen 14.november på Byremo. Det er Tobias Hårtveit og Alf Øydne med flere som har sagt seg villige til ordne det praktiske til festen.

Sørlandsruta vant anbudet på postkjøringen med to biler på strekningen Kristiansand-Flekkefjord-Tonstad og Kristiansand- Lista. Kontrakten utgjør 2,2 millioner og tre årsverk. Det må kjøpes en ny lastebil med plass til 24 paller.

Sørlandsruta har fått en Norgesmester i ferdighetskjøring. Kjell Vidar Nilsen på trafikkontoret trakk det lengste strået i kampen om Norgesmestertittelen. Han ble vinner av nok en drømmetur til USA.

Vest Agder Kollektivselskap (VAK) ønsker å legg ut skolerutene i Hægebostad, Audnedal Åseral og Marnardal kommune ut på anbud fra skolestart 1999. VAK har også signalisert en mulig endring på de ordinære rutene mellom Byremo- Kristiansand og Åseral- Kristiansand.

Ivar Kristensen fra Søgne slutter 30. september og benytter å gå av med AFP fra fylte 62 år.

Den 24.november ble forliksavtalen undertegnet mellom Fylkeskommunen og Sørlandsruta. om betaling for rutekjøring en i 1998. Avtalen innbærer en økning av tilskuddet på i alt 4,5 mill. kroner til 61,4 mill. kroner i tillegg til sletting av gamle krav fylkeskommunen har hevdet overfor de tidligere eierne av Sørlandsruta på 3,2 mill kroner. Vi håper imidlertid at forliket renser luften og kan forenkle framtidige forhandlinger og samarbeidsforhold med VAK.

Utvidelse av rutene på Sør-Vest Ekspressen. Departementet har nå svart på søknaden om konsesjon på ruteutvidelsen for Sør-Vest Ekspressen. gjennomgående korrespondanser mellom Sør-Vest Ekspressen og Sørlandsbussen til Oslo er nå godkjent . Sør-Vest Ekspressen har også fått fornye konsesjonen for nye 10 år. Ruteutvidelsen på fire turer pr. dag er også godkjent av Rogaland Fylkeskommune. Vil nå avvente spørsmålet om diesel avgift på ekspressruter før ruteutvidelsen iverksettes.

Ester Vådne slutter 1.desember som økonomisekretær / hovedkasserer. Ester har vært ansatt i 30 år i Sørlandsruta.

1999

Sørlandsruta har igjen fått inntektsansvaret for rutene. Det har vært VAK som i 1998 har hatt inntektsansvaret for rutene. Hva innebærer dette for Sørlandsruta. I 1998 kjørte vi på en såkalt bruttokontrakt. Bruttokontrakt gir en fast inntekt pr. km. uavhengig av hvor mange passasjer vi kjører. I 1999 er det framforhandlet kontrakt med VAK som stimulerer til at SR selger mest mulig kort og billetter. Sørlandsrutas økonomi er igjen avhengig av å ha god e passasjerinntekter.

Det er avtalt at VAK overtar driften av Farsund og Lyngdal Rutebilstasjoner fra 1.juli. Med dette er alle rutebilstasjonene overtatt av VAK i Vest-Agder. Grunnen til dette er at stasjonene ikke skal være selskapsbundet ved nye anbud.

Det blir nye rutetider mellom Flekkefjord og Sira og lørdagsavgangen mellom Flekkefjord og Åna-Sira slegges ned.

7.januar er det 25 år siden Olav Nilsen begynte i Sørlandsruta.

Sørlandsruta har overtatt en DAB Leyland fra Bussen Trafikkselskap. Bussen blir nr.309 i SR og den skal gå på skolerute i Lyngdal.

Ny postbil satt inn i postruta Kristiansand-Flekkefjord-Moi-Tonstad. Bilen er en Mercedes-Benz med 350 hk og 12 meter lang. Bilen har 24 rullende postcontainere. Bilen får internr. 208. Den gamle postbilen (207) blir satt inn i ruta Kristiansand-Farsund.

Nytt ruteopplegg fra 1.mars på rutene Byremo-Kristiansand og Åseral- Kristiansand. Åseralruta skal kun kjøre til Hægeland med korrespondanse med Setesdals Bilruter til og fra Kristiansand. Ruta fra Byremo stopper på Stokkeland på morgenavgangen med korrespondanse til Kristiansand. På ettermiddagen skal bussen gå fra Kristiansand direkte til Byremo.

Tirsdag 2.februar var det fest på spiserommet pga: Arvid Ødegård har vært ansatt i 25 år. Sigurd Foss har giftet seg og Kjell Aukland var 60 år.

1.aprild har Alf Øydne vært ansatt i Agder Bilruter/ Sørlandsruta i 25 år.

Jubilanter

50 år: Oddvar Håland, Ole Randulf Salvesen, Petter Lars Larsen

60 år: KJell Aukland, Torfinn Høyland, Kåre Mikalsen. Magne Skailand, Gunnuf Mannflå

Sør-Vest Ekspressen utvider 1.juni med 2 nye avganger hver vei. Kundene får kortere reisetid, bedre service, nytt materiell og flere avganger å velge mellom. Ekspressen vil nå ikke kjøre om Lyngdal rutebilstasjon og Liknes sentrum, men følge E-39. Både NSB Biltrafikk og Sørlandsruta har bestilt hver sin ny e buss til ruten. Det er typen Volvo B12 med Delta 502 karosseri.

Administrasjonen er nå i ferd med å gjennomgå anbudsdokumentene for rutetransporten i Åseral, Hægebostad, Audnedal og Marnardal.

Andreas Fossdal er død. Andreas begynte i Sørlandsruta i 1956 og helt fram til uka før han døde. Da var han på kurs på den nye Mercedesen til Postruta av en alder av 70 år. Andreas var en jovvial kollega, godt likt av alle, og hadde mange venner. I minnetalen framholdt Arvid at vi føler dyp takknemlighet for den jobben han har utført. Han var en mann som alltid strakk seg til det ytterste når noen trengt hjelp.

Andbudet i Indre bygder.

Sørlandsruta innga anbud på all skoleskyss, og hadde lavest pris på alle 5 pakkene. Dette består av 5 anbudspakker.

-Åseral

-Marnardal

-Hægebostad

-Audnedal

-Kvås

Som krever 30 busser inkl.undertransportører.

I tilegg var det lagt ut 5 anbudspakker for i alt ca.7 biler i bestillingstransport (Bygderuta Favoritten) som Sørlandsruta ikke la inn anbud på.

Selv om vi er lavest i pris, har vi erfaring for at andre blir foretrukket. Det er således usikkert om vi blir tildelt anbudet i Åseral, hvor Setesdal Bilruter har lagt inn bud uten noen form for forbehold.

Selv om vi er lavest

28.mai tildeler VAK Setesdals Bilruter anbudet for skoleskyss i Åseral og bestillingsrutene i i Åseral og Byremo-Kristiansand. Torfinn Hauge er tildelt bestillingsruta i Hægebostad.

Alle andre anbud som ble inngitt av Sørlandsruta og to andre transportører er forkastet av VAK fordi man ikke er fornøyd med prisen. dette er jo ikke noe nytt for oss, men vi er skuffet over at VAK ikke respekterer de priser markedet er villig til å gi etter at så mye ressurser er brukt på både utforming og beregning av anbud. Etter samferdselsloven har Sørlandsruta som løyvehaver krav på å fortsette driften av løyvet når fylkeskommunen velger å forkaste alle anbudene.

Dette betyr at Setesdals Bilruter fra skolestart i høst overta Sørlandsrutas ruter i Åseral og ruta Byremo-Kristiansand. De av sjåførene som blir direkte berørt av denne overtakelsen vil få tilbud om å fortsett i Sørlandsruta på andre stasjoneringssteder. Vi regner også med at Setesdals Bilruter vil tilby disse jobb.

Det var brannøvelse for ansatte på Brennevinsmyra , der 50 stilte opp og 5 fra Mandal Brannvesen. Buss 382 med VBK karosseri ( Tidligere Bærum Forenede Bilruter) ble ofret sammen med to personbiler.

Etter forhandlinger med VAK så fortsetter Sørlandsruta kjøring på skoleruten i de indre bygder bortsett fra de som ble tildelt Setesdal Bilruter. Det nye nå er at undertransportørene vil fra skolestart få direkte avtale med VAK.

Ny ruteplan i Flekkefjord. Hovedendringene skjer i forbindelse med korrespondansene med NSB på Sira stasjon. Turen kl.1115 og retur til Åna Sira er innstilt.

Gode tall for Sør-Vest Ekspressen i Juli måned. Det er solgt billetter for kr.604.000 kroner fordelt på 4995 passasjer ( snitt på 161 passasjer daglig) Tilsvarende tall for i fjor utgjorde 341.000 kr og 3001 passasjerer. Disse tallene inneholder også billetter som er solgt på strekningen Kristiansand-Grimstad. Andelen av disse er ca. 100.000 kroner.

På møtet mellom NSB Bitrafikk og Sørlandsruta ble det konkludert med at ruteutvidelsen den 1.juni hadde svart til forventningene både i forhold til trafikkvekst og kvalitetsforbedringer.

Stein Helge Nilsen og Arne Stranden har påtatt seg oppgaven med å være kontaktpersoner for hhv Lyngdal og Farsund. Stein Helge og Arne begynte i Sørlandsruta første gang i 1993 og 1990 og har således flere års erfaring som sjåfører. ordningen er etablert etter at vi har hatt gode erfaringer fra slik ordning i Flekkefjord. Disse skal være bindeleddet mellom trafikkavdelingen og sjåførene. Ordningen er etablert som følge av at vi nå ikke har ansatte ved stasjonene etter at VAK har overtatt dette ansvaret.

Det er nå innlevert byggemelding på ny service- og vaskehall på rutebilstasjon i Farsund. De to hallene måler 20 x6 meter hver og blir bygd i forbindelse med godslageret. Tanker er å samle virksomheten i Farsund på et sted og frigjøre verkstedet på Farøy.

Det går mot nye rutekutt. med bakgrunn i sin dårlige økonomi har fylkeskommunen signalisert reduksjon i godtgjørelsen til Sørlandsruta ruteproduksjon i år 2000 på ca.4 mill kroner. De rutene VAK vil se nærmer på er: Kveldsruten, ruter på lørdag formiddag, ruter på søndag formiddag og Taxus som har lite belegg på kvelder og lørdager.

Mandal kommune har gitt tillatelse til inngjering av Sommerkroveien 18 mot Kleveveien og Sommerkroveien., dette for å hidre skolebarn og som går og sykler snarveien forbi vårt anlegg.

Jubilantfest 15.oktober.

Det ble avholt fest stor fest for jubilantene i Sørlandsruta og Bussen Trafikkselskap i Speilsalen på Ernst Hotell.

Sørlandsruta hadde følgende jubilanter:

40 år: Arne Hansen

25 år: Olav Nilsen, Arvid Ødegård, Tobias Hårtveit og Alf Øydne.

Sørlandsruta har overtatt en brukt buss fra Bussen. Det er en Volvo B10M langrute med DAB karosseri. Bussen er en -92 modell som har fått internnummer 321.

Glattkjøringskurs en suksess. 55 deltagere har nå gjennomført glattkjørindkursene som ble arrangert av Skandinavisk trafikksenter i Sørlandsparken.

Velforeningen melder om 53 påmeldte til julebord på Maritime hotell i Flekkefjord.

Sørlandsruta vant Nor-Way prisen. Det var med stor glede vi har mottatt prisen for «God kundeservice og høy vegstandard» på Nor-Way Buss sin årlige prisutdeling til Nor-Way konseptet. Prisen er tildelt Sør-Vest Ekspressen for strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger. Prisen kommer som et resultat ev en bevisst satsning og utvikling av ekspresstilbudet på Sørlandet sammen med NSB og ATS.

Skadefri Kjøring. I forrige TMU ble det besluttet å opprette en komite for skadefri kjøring. Komitéen skal utarbeide retningslinjer for og følge opp tiltaket. Det er TL (Transportbedriftenes Landsforening) , og forsikringsselskapet som har tatt initiativ til tiltaket. Arvid Ødegård kaller inn til første møte.

Juletradisjoner i Sørlandsruta. Det blir også i år juleavslutning for de ansatte på avdelingene. Da blir det servert en kaldretts tallerken og kaker. Gavekort på 500/300 er sendt ut til samtlige ansatte og pensjonister.

År 2000

Det ble en tøff start på året med store rutekutt fra 9.januar. Det er kutt på hovedrutene på kveldstid, lørdager og søndager mellom Lista og Kristiansand. Taxus innstilles etter kl.1935 mandag til fredag. Lørdager kjøres kveldsruter og lørdags kveld innstilles Taxus helt. I tillegg reduseres det på i alt 53000 km og 1 årsverk i togbusstilbudet Flekkefjord -Sira og Flekkefjord – Kvellandstrand. Selv om overnevnte forslag gir 160000km og 4 årsverk mindre produksjon, vil de økonomiske rammene gi dårligere lønnsomhet og dårligere forutsetninger for fornyelse av vognparken neste år.

Den 31.12.99 sluttet Gudmund Bryggeså som fulltidssjåfør. Gudmund ble første gang ansatt på melkeruta Eiken-Lyngdal 1.mars 1953. Avbrutt av noen permisjoner har Gudmund vært i DSB og Sørlandsruta nær 48 år. Gudmund går av med AFP.

Willy Højmark som begynte i 1989 slutter også og går av med AFP av en alder på 62 år. Leif Moland sluttet også i Sørlandsruta. Dette ble markert med stor kakefest 18.januar.

Jubilanter:

50 år: Jan Ore, Odd Arne Ougland, Svein Pettersen, Tove Høiland, Birger Vårdal

60 år: Magne Elle, Steinar Åtland, Endre Møll, Gunnar Heggland, Asbjørn Hansen, Edvard Fodnestøl

Odd Magne Sætran slutter etter 23 år i Sørlandsruta.

Thorleif Sigbjørnsen slutter av en alder på 65 år og går over på AFP. Han begynte i Flekkefjord Bilruter i 1966. Han skal ikke slutte helt da han skal utføre noen oppgaver for Trafikksjefen.

Sverre Salvesen i Flekkefjord som følge av uførhet etter å ha vært ansatt siden 1991.

Hjemme PC. Nå kan alle ansatte i Sørlandsruta som har vært ansatt mer enn 5år og arbeidet full tid få mulighet til å anskaffe seg en hjemme PC. Tillitsmann Odd Arne Ougland har påtatt seg å administrere ordningen.

Sør-Vest Ekspressen har siden ruteutvidelsen 1.juni hatt en trafikkvekst på hele 36%

Trygg-Hansa, agentavtalen er opphørt. dette innebærer at alle henvendelser om private skade-forsikringer må rettes direkte til Trygg-Hansa.

Trafikksjef Roar Mikalsen sier opp sin stilling fra 31.august.

Anbudsåpning i Flekkefjord.

T.K.Brøvig som ga inn tilbud for Sørlandsruta har gitt inn nest laveste pris på summen av anbudspakke 1+2+3, som utgjør alle i anbudsområdet bortsett fra Favoritten. Derved kan vi i Sørlandsruta ikke regne med å få tildelt noen av anbudene vest for Kvinesheia.

Det var i alt 6 anbydere, Sørlandsruta, Sirdalsruta, Setesdals Bilruter, Sokendal Bilruter, Øyvind Johnsen og Per Ole Ousland. Sirdalsruta hadde lavest pris på anbud nr.1 og nr.3, dvs rutekjøringen i Flekkefjord lokalt, Hidra, Tonstad, Gyland og direktebussen Flekkefjord-Kristiansand. For anbud nr.2 , som gjelder togbussen mv og for anbud nr.4, som gjelder Favroitten, er det drosjeeier Per Ole Ousland som har gitt det lavete anbudet. Dermed er det slutt for Sørlandsruta vest for Kvinesheia fra 1.januar 2001.

Bakdørene. Etter ulykken i Setesdal i sommer der en kvinnelig passasjer falt ut av bakdøren i fart på en Volvo Carrus ekspressbuss, gjør vi spesielt oppmerksom på å kontrollere at lukkefunksjonen i bakdøren virker som den skal.

Noen av våre ansatte har deltatt på kurs for å delta i støttegruppe for oppfølging av ansatte etter alvorlig ulykke. Vi er kjent med at disse allerede har vært i aksjon ,blant annet i forbindelse med bilulykken på motorveien i Søgne. Gruppen består av Bjarne Øysæd, Britt Svendsen og Olav Nilsen.

Det blir også julebord på Byremo i år ved god hjelp av Tobis Hårtveit.

Nytt kostbart låsesystem i Mandal og Farsund. Det monteres nytt låsesystem i dørene i Mandal og Farsund der det må brukes kort pluss kode.

Den 27.september ble det nye anlegget i Farsund åpnet i rutebilstasjonen. Allebussene og verksteddelen ble flyttet fra Farøy og opp til Sundeveien. jens Mosby var den første til å prøve den nye vaskehallen og den innvenduge dieselpumpa. Det blir også opparbeidet med asfalt et område for parkering av busser og personbiler. Det gjenstår litt arbeid på sosiale rom, men så snart dette er fullført vil det store rommet Arne Hansen (VAK) sitter i dag, bli avstengt. VAK flytter ut der i venterommet og Arne Hansen for kontor hvor det tidligere var kiosk.

Kvalitetsleder Trond Tufteland har sagt opp sin stilling fra 31.desember . Samtidig ved at Trond slutter begynner Frode Spetland (24 år) som trafikkleder, men med en del av Tronds tidligere oppgaver.

på slutten av året ble det bestilt tre nye busser for levering neste år. En Ekspressbuss Volvo B12M med 53 sitteplasser og med et Carrus 502 påbygg. I august kommer det to langrutebusser av typen Volvo Vega B10B.

Julehilsen fra ledelsen. År 2000 har vært et bra år for Sørlandsruta, hvis vi ser bort fra tapet av anbudet i Flekkefjord. Vår innsats har gitt bedriften gode økonomiske resultater etter forholdene. Styret har de siste årene kvittert for innsatsen ved å bevilge en større sum til velferdsforeningen. I år er det bevilget 250000 kroner øremerket til hytteprosjekt. Utsiktene fremover er preget av den generelle nedbyggingen av kollektivtrafikken som følge av den dårlige fylkeskommunale økonomien. På den andre siden har Sørlandsruta gjenopprettet et godt forhold til VAK og inngått en langsiktig avtale avklarer vår rolle de neste 4 år. (Fram til år 2005

Avviklingen av Sørlandsrutas avdeling i Flekkefjord ble markert med juletalerken for alle ansatte i Flekkefjord på Grand Hotell 21.desember.

År 2001

Alle fast ansatte skal i løpet av våren lalles inn til helsekontroll ved bedriftshelsetjenesten.

Gunn Farestad Lie fylte 40 år og ble markert med kake på spiserommet også for at hun slutter på grunn av helseplager etter lang og tro tjeneste som renholder.

Det nye styret i Velferdsforeningen: Formann Ingleif Tobiassen. Styremedlemmer: Asbjørn Hansen, Britt Svendsen, John Heltne og Kjell Vidar Nilsen.

ledelsen ga ros til ansatte for den kjempeinnsatsen som ble gjort av alle under de vanskelige kjøreforholdene i begynnelsen av februar.

Nye rutiner ved dieselfylling. Det er nå monter ny dieselpumpe med kortleser på Skinsnes og Farsund. Det ble nå viktig å taste inn riktige vogndata ved fylling.

Jubilanter:

25 år: Trond Fidjestøl

30 år: Harald Hobbesland

35 år Tore Foss

40 år: Kenneth Kristensen

50 år: Sander S. Sandersen, John Heltne

65 år: Magne Nygård

Veteranbussklubben SamSør-Agder har gått til anskaffelse av ny kombinert buss nr.35 til Agder Bilruter. Bussen ble funnet som grisehus i Elledalen på Lista.

4. april ble en viktig dag for velferdsforeningene i Sørlandsruta, Bussen Trafikkselskap, Kristiansand og omegn Busstrafikk, Vaagsbygdruta og T.K.Brøvig. Da ble avtalen om kjøp av 2 leiligheter på Kvitevatn Fjellpark på Bortelid undertegnet. Leilighetene ligger vegg i vegg, men er noe forskjellige i innredning og boareal.

TAXUS i Farsund. Det er nå bestemt at det blir TAXUS i Farsund, fra det tidspunkt hvor kommunen har klargjort veien. Det blir kun tre turer om dagen i førsteomgang, ettersom tilbudet er tilpasset til vår ledige kapasitet.

I den nye langsiktige avtalen med VAK har Sørlandsruta oversendt et forslag til ruteplan der det blir halvtimers ruter mellom Mandal og Kristiansand fra kl.0555 til kl.1715. Utvidelsen kan gjennomføres mot en økning på en million kroner og blir fremmet til politisk behandling i fylkeskommunen.

Sommerhjelpene Elin Brådland, Margrete Grimestad, Eva Pedersen og Hilde Abramsen er i full gang med storrengjøring av bussene. Det er mye skitt og støv som samler seg i løpet av et år kan de fortelle.

Den nye Ekspressbussen nr.332 er nå kommet og snart klar til å settes i trafikk. Det er en flott buss med 53 sitteplasser og stort bagasjerom. Den gamle ekspressbussen nr.334 blir omlakkert i Sørlandsrutas farger og beholt som reservevogn og turbuss. Den gamle reservebussn nr.331 er solt til Trygve Haga i Sandnes.

Den nye holdeplassen på Rom for ekspressbussene ser ut til å fungere bra.

Årets sommertur arrangert av Velferdsforeningen til Rhindalen ble en stor suksess med 38 påmeldte deltagere.

En trist historie fremført på julebord på Byremo.

» Vil du lytte til min vise, vil du lytte til min sang? Borti Mandal, kjære venner, Stod to lysstolper en gang. Men en tidlig tirsdag morgen, Skjedde så, min kjære venn, At da Listaruta kjørte, stod der bare en igjen….»

Tirsdag 18.oktorer ble to nye Volvo Vega busser overlevert, begge bygget av Carrus i Finland. Det er Volvo B10 B med automatgir og langrute utrustet.

Spørreundersøkelse gir ruteendringer. Sørlandsruta fikk nyttig kunnskap om trafikken mot Kristiansand og mange positive tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen. Dette er fulgt opp med ruteendringer om morgenen til HIA og Gimleområdet. Det arbeides også videre med endringer på ettermiddagen med direktebusser fra HIA.

Ingvald Øydne fyller 90 år 15.november.

Inggvald Øydna starten å kjøre buss i 1937 for J.G. Byremo som drev handelshuset på Byremo, og kjørte da en Reo buss med 18 sitteplasser og med røykekupe. Tiden Ingvald hadde til pause i Kristiansand ble brukt til å gjøre ærender for folk. Han forteller at han en gang måtte kjøpe øredobber for en fin frue på Byremo. Etter det han forsto ble frua fornøyd med kjøpet. På denne tiden var det hard konkurranse mellom de mange forskjellige rutebileierne. Det gjald å komme først for å få flest mulige passasjer med seg, og det var da Spangereid tida ble oppfunnet. Det betydde at man alltid startet et par minutter før tiden. Etter krigen ble flere av selskapene slått sammen i Audnedalen til Audnaruta AS. Året 1951 kom den store sammenslåingen og Sørlandsruta oppstod. Da han ble pensjonist 70 år gammel i 1982 hadde han kjørt samme rute på samme rutestrekning i hele 45 år. I Audnedalen og videre til Kristiansand ble Ingvald nesten en legende , der alle kjente Ingvald og han kjente folk langs ruta. Ruta gikk på folkemunne kun for Ingvald. Var bussen sein en dag så var Ingvald sein uansett hvem som kjørte. Da Ingvald feiret 90 års dagen kom det en hel busslast av gamle kollegaer hjem til han på Øydna for å feire dagen. Bildet over viser Ingvald på en av sine faste daglige turer til Kristiansand.

Ingvald Øydna var en kjent person på ruta mellom Byremo-Vigeland-Mandal-Kristiansand. Han startet som sjåfør hos kjøpmann J.G. Byremo på Byremoruta på samme strekning året 1937 . I Audnedalen gikk denne ruta bare for navnet Ingvald. Da van var 70 år i 1982 ble han pensjonist. Her billetterer han en kunde med billettrullene som var i bruk inn på 1970 tallet på vei med buss 55 til Kristiansand.

Tirsdag den 27.november fikk selskapet virkelig prøvd oss med regn på islagte veier som ikke var strødd. det samme gjentar seg flere ganger hver vinter. Når vi har det som verst med å utføre rutene , strømmer nye kunder til og skal prøve bussen.

År 2002

Ny ruteplan periode fra 4.mars 2002. Nåværende ruteplan forlenges til de nye halvtimesruter mellom Mandal og Kristiansand iverksettes etter vinterferien den 4.mars

I forbindelsen med ruteutvidelsen på Kristiansand og utvidet ferie trenger selskapet flere sjåfører.

Takstendringer fra 1.januar 2002. Takstene i fylkesregulativet opp med ca.8% i gjennomsnitt. Taxus billetten blir satt ned til 15 kroner for voksne og 8 kroner for barn. Dessuten økes rabatten i verdikort fra 10% til 20%. Ekspressbussene øker taksten med 3%.

Jubilanter.

60 år: Arnold Langøy, Jens Mosby

50 år: Jakob Osnes, Olav Nilsen

30 år: Gro S: Kleven, Leif Inge Spilling, Tony Skaar

Arbeidsgruppa som var nedsatt for å vurdere bruken av piggdekk har anbefalt piggdekk på innerhjul og piggfritt på ytterhjulene baki tillegg til piggdekk på framhjulene på de bussene som kjører utenom E-39.

Sørlandsruta og VAK enige om avtale for 2002. For første gang på mange år øker ruteproduksjonen og godtgjørelsen fra Fylkeskommunen som følge av ruteutvidelsen mellom Mandal og Kristiansand. Sørlandsruta har også fått et større ansvar for markedsføring og inntekter på de ordinære bussrutene.

Sjokolade-kampanje. I forbindelse med lanseringen av det nye rutetilbudet mellom Mandal og Kristiansand vil vi dele ut sjokolade til alle kunder som reiser vestover fra Kristiansand denne dagen og resten av uka.

Verdikort. Etter kampanjen vi kjører med verdikort har oppdatering av verdikortene økt med 21% i januar i forhold til i fjor.

I forbindelse med ruteendringene har vi valgt å legge TAXUS ruten til Kleveåsen om Spiggeren Legesenter.

Onsdag 8.mai arrangeres det vårfest på Lista Flystasjon for alle ansatte med følge. Det blir god mat, drikke og dans til god musikk.

Johannes Vatne i Eiken sluttet 12.april. Odd Karsten Ås har overtatt denne kjøringen. Arne T. Stranden sluttet som fast ansatt , men vil fortsatt kjøre som reservesjåfør.

God start på halvtimes rutene. Fra 4.mars og fra til påska økte passasjerantallet med 10%.

I samarbeid med eieren av Sommerkroveien 11, Sør Buss har Sørlandsruta blitt enige med Mandal Kommune om oppgjøret for det vannforbruket som ikke var blitt registrert av vannmåleren. Kommunen beklaget de avisoppslag denne saken medførte, og har ikke funnet grunnlag for å reagere overfor noen av bedriftene.

Ekspress konkurranse. Det er nå utstedt løyver til Connex på nattbuss Stavanger-Oslo og til Risdal Touring på nattbuss Arendal-Bergen. Sørlandsruta og andre samarbeidene selskaper er også tildelt løyver på disse strekningene.

Prøveprosjekt med TAXUS på Langåsen. Trafikkgrunnlaget er for lavt slik at det ikke er forsvarlig å kjøre om Langåsen. Prøveprosjektet blir derfor avsluttet.

Den 25.oktober var det fest på Speilsalen på Ernst Hotell for 25 og 40 års jubilanter.

40 år: Steinar Åtland, Magne T. Nygård, Kåre Mikalsen og Thorfinn Høyland.

25 år: Gunnar Heggland, Jakob Osnes, Andreas Forgard, Harald Gabrielsen, Petter Lars Larsen, Ernst Rolf Holte, Ottar Grimestad og Birger Vårdal.

Ny arbeidsruta mellom Lyngdal og Elkem og Alcoa og retur på ettermiddagen kl.1510. Dette er et forsøksprosjekt pga av innkreving av bompenger på riksvei 43. I oppstarten er det 10-12 passasjerer som benytter seg av tilbudet.

Den 1.desember startet Sørlandsruta med sitt nye tilbud med rullestolheis på Farsund-Kristiansand med buss nr.15 og nr.16.

Nytt stopp på E-39 Tangvall., etter dette slipper vi å kjøre om Tangvall sentrum.

År 2003

Stein Helge Nilsen blir Teamleder i Lyngdal

Jubilanter

60 år: Terje Steen Eriksen, Marna Knustad

50 år: Thor-Ole Hagen, Ole Oskar Olsen, Ivar Konradsen

40 år: Geir Sørensen

Sørlandsruta har mottatt to busser fra Rige som blir omlakkert på karosseriverkstedet. Begge bussene er Volvo B10M og får internnummer 327 og 328. (PP31991 og PP21992)

IA-Avtalen ble undertegnet mellom Sørlandsruta og Trygdeetatens arbeidslivsenter 3.juni.

Sørlandsruta har fått nytt stasjoneringssted på Byremo. Dette kom på plass som følge av at det ble innført turnus på Byremo ved nyttårsskiftet. Lokalene leies av Agder Energi. Her finnes både fellesrom og garderober. 21.mai var det innvielse og ble markert ved de 12 ansatte i de indre bygder og fra ledelsen deltok.

Sørlandsruta vurderer endringer på rute trase i Kristiansand og eventuelt forlengelse via HIA til Lillesand fra neste rutetermin fra 5.januar 2004.

En mor fra Buhølen ringte kontoret og skrøt av sjåfør Terje Fløystøl for at han tok så godt vare på 6-åringene.

I Ekspressbussene 332 og 333 får som en prøveordning montert to forskjellige patenter for veskelåser. Forsikringsselskapet holder på å undersøke om noen av disse kan godkjennes som tyveriforsikring.

Veteranbusstur. DEt var en blid gjeng som satte kursen for Sverige og Gøteborg 2.september. Turen gikk med Sirdalsrutas ny restaurerte veteranbuss nr.6.

27. oktober startet Sørlandsruta en ny rutetur kl.0645 fra Mandal til Sørlandsparken som er framme kl.0750.

År 2004

Året begynte med at vår trofaste medarbeider Knut Garmann falt på isen og brakk armen på vei til jobb. Savnet ble stort og kollegaene ser fram til han kommer tilbake og holder orden i vaskehall og på spiserommet.

Omleggingen av rutene 5.januar har gått helt etter planen og vi får skryt av kundene som blir med videre fra Rutebilstasjonen til Kvadraturen.

Jubilanter

60 åt: Egil Reme, Leif Pedersen

50 år: Andreas Forgard, Dag R. Aanensen, Helge Rørvik, Tor Magne Øydna

40 år: Geir Anders Uppsaker, Hans Gunnar Sveindal

30 år Bertel Haaland

Søndag 3.september døde Oddvar Håland av hjertesvikt bar 55 år gammel i sitt hjem på Tingvatn.

Vognparken er styret med to Mercedes 814D fra Rige som vil bli lakkert i Sørlandsrutas farger. Det blir internnr. 520 og 521.

Som et forsøks prosjekt skal Taxus til Sånum og Skjebstad kjøre om Sjøsanden Næringshage.

Fire måneder på overtid kunne Sørlandsruta endelig undertegne en ny kvalitetskontrakt for hele ruteområdet med Vest-Agder Kollektivtrafikk fra 1.januar 2005 til 31.desember 2009 med muligheter til forlengelse til 2011. Den nye kontrakten gir rom for nyinvesteringer. Det er planlagt innkjøp av 12 nye busser og like mange brukte busser tidlig i kontraktsperioden.

Reduksjon i sommerruteplanen. Ringbussruta i Lyngdal og Taxus i Farsund innstilles. I Mandalsområdet innstilles en rekke lokalruter og enkelte turer på Taxus.

Tre nye Mercedes -busser er levert fra Bertel O. Steen. To av bussene er helt nye og en er demokjørt. Bussene er bygget i Tyrkia og har 12 liter hekkmotor med 250 hk. De får innternummer 341, 342 og 343. Det kommer også 6 nye Iveco busser med 22 sitteplasser innredet ved Arna Karosseri i Bergen. For de som ønsker seg Volvo kan vi trøste med at det kommer to nye fra Carrus for levering i november.

Magne Elle har valgt å gå av med pensjon etter 37 år på verkstedet i De Sammensluttede Bilruter og Sørlandsruta. Kåre Mikalsen slutter også etter 43 år i Sørlandsruta. Samtidig er Tor Ove Salen (34) ansatt som ny «alt mulig mann» på verkstedet i Farsund.

Andreas Forgard har laget fottur til Lordehytta for alle som liker å gå i skog og mark.

Fra nyttår kommer Arne Hansen på rutebilstasjonen til å gå over på AFP, og i den anledningen legge VAK ned rutebilstasjonen og flytter disse tjenestene over til Lyngdal.

Buss31 (tidligere 410) ble sendt til Danmark for omtrekking av stoler. To nye Mercedes Vario kom i november som settes inn i Taxusrutene. Bussene er utstyrt med Telma-brems og luftfjæring og elektronisk skiltkasse. Bussene får innternnummer 76 og 77

25 års jubilanter

Fredag 5.november var det stor festivitas på Solborg Hotell da 25 år jubilantene skulle feires sammen med ansatte fra Bussen Trafikkselskap.

Fra Sørlandsruta ble disse hedret: Berit Skuland, Jens Terje Mosby, Ivar Konradsen og Jan Ore.

Året 2005.

Med bakgrunn i endrede rammebetingelser og sviktende marked har styret i Sørlandsruta vedtatt å redusere ruteproduksjonen i Sør-Vest Ekspressen fra ny ruteplan 1.mai med en tur/ retur pr. dag.

Så kom den triste beskjeden at Setesdals Bilruter har kjøpt Sørlandsrutas andel av Sør-Vest Ekspressen og overtar denne 1.mai.. Bussene nr.32, 33 og 34 inngår i kjøpsavtalen. Alle ansatte på ekspressen valgte å fortsette i Sørlandsruta.

Gunnuf Mannflå, Bjelland, slutter i Sørlandsruta.

Ny buss til Byremo. Den nye bussen er en Volvo B7 laventre og får innternr. 32. Bussen skal ha en skoleelev med i rullestol fra Kollemo til Byremo.

Det eneste som er stabilt nå for tiden er at det stadig kommer endringer.

Ottar Grimestad flytter tilbake til kontoret på verksted. Han skal fokusere på verkstedriften, oppfølging av vognparken og anleggene.

Arvid Ødegård tar ansvaret for vogndisponeringen.

Erik Abramsen tar ansvaret for papirarbeidet som Ottar tidligere hadde som fakturaer og forsikring.

Kjell Vidar overtar oppgavene med uniformer. Dette gjør at Tore Foss flytter inn på Ottars kontor og Kjell Vidar inn på Tore sitt kontor.

Tilitsmannskontoret flyttes til Kjell Vidars kontor, slik at sjåførenes spiserom kan utvides.

Jarle Fredriksen flyttes fra karosseriverkstet over til å kjøre skolebuss.

Sørlandsruta markerte 14.desember på Solborg Hotell 35 sjåfører som ble tildelt æresprisen med gullnål for 5 års skadekjøring. Samtidig ble det markert at 16 sjåfører har tatt fagbrev.

Julebord etterlysning. 83 personer deltok på julebordet på Rosfjord Strandhotell. Ut på kvelden kom en person fra Øvre Setesdal inn som hadde fått jobb i Sørlandsruta. Han kunne fortelle litt av hvert om bedriften. Siden har ingen sett han, men det går rykter om at han har slått seg på fiske på Lista.

Alle tiltakene som er gjennomført i løpet av 2005 har gitt et godt økonomisk resultat.

År 2006

April ble det holt befaring på fylkesveien rundt Harkmarkneset. Vi har lege hatt problemer med fremkommeligheten og utforkjøringer i møtesituasjoner pga svake kanter på denne veien, som ikke er dimensjonert for så store busser som vi kjører med. Vegvesenet og NCC noterte en rekke plasser som skal utbedres til sommeren.

De ansatte har valgt hovedtilitsmann Odd Arne Ougland og tillitsmann Odd Suvatne til nye medlemmer av styret i Sørlandsruta.. Asbjørn Hansen tok gjenvalg av formann til Velferdsforeningen. Jan Ore blir AKAN kontakt.

Sjåførene i YTF inngår særavtale om turbilkjøring.

Adm.dir er godt fornøyd med bedriftens utvikling og resultater og takker alle ansatte for flott innsats.

Fire nye Volvobusser B12 med Vest karosseri. Bussene er utstyrt med heis og aircondition og skal settes inn på ruten Kristiansand-Lista . Bussene får internr. 44,45, 46 og 47.

År 2007

Nye ruter fra 3.januar med ny tur mellom om formiddagen mellom Mandal og Lyngdal. Bussene til HIA vil nå stoppe ved Spicheren.

Det blir også takstøknin fra 1.januar med 3%. På Taxus øker voksenbilletten til kr.17,-.

I løpet av påskeuken fikk vi fornyet bussparken med en bruky buss fra Bussen Trafikkselskap. Dette en buss som har gått i Flybussen og er en Volvo B10, 94 modell med Arna Karosseri.

Buss nr. 93, 67, 20 blitt parkert pga motorproblemer. Buss 86 som ble stjålet og kjørt til vrak i fjor, er det bestilt en ny Mercedes Sprinter som blir levert før skolestart.

Den 17.april ble Geir Sørensen valgt som ny hovedstilitsmann.

T.K. Brøvig overfører Sørlandsruta til sin bror Frank Brøvig i Brøvig Holding.

År 2008

År 200

Etter lang økt som verstedleder har Ottar Grimestad går over i stilling som sjåfør og at han med likhet med andre sjåføerer vil benytte seg av ordningen med arbeidsfri på skolefridager.

År 2010

Brøvig Holding eid av Frank Brøvig blir splgt til Torhatten i Brønnøysund.

År 2011

Sørlandsruta har sikret ny kontrakt fra 1.juli 2012. Det kreves nå mye planlegging og forberedelser fram til denne dato. Innkjøp av busser er forsinket. Det arbeides for fult med flere busslevrandører. Vi er også i gang med å prosjektere vaskehall og dieselanlegg i Sommerkroveien 18. Det arbeides med en løsning på vaskehallen, slik at kjøreretningen blir fra øst til vest.

I desember ble det inngått avtale med Betel O. Steen om levering av Mercedes busser til anbudet. Det skal kjøpes 17 langrutebusser, derav 6 boggibusser på 15 meter og 11 to akslet busser. Så skal det kjøpes 6 skolebusser, derav tre 53 seters busser og tre 45 seters busser. Så skal det kjøpes 9 Sprintere med 21 sitteplasser.

År 2012

De nye bussene ble endelig spesifert 6 og 7 februar på fabrikken i Mannheim i Tyskland av Olav Nilsen og Erik Abramsen. Designstudiot til Mercedes lager nå lakkskjema og illustrasjon av innvendig design. Alle bussene leveres med ryggekamera,, store låsbare skap for sjåføren og elektrisk betjening av solgardin. Etter planen skal de nye bussene ankomme Mandal i midten av juni.

Fra 1.juni etablerer Omniservice seg i Sommerkroveien 18 med verkstedmester og to mekanikere.

Det blir testkjøring av 15 meters buss i Farsund og Vigeland i regi av AKT.

Fra mars vil Posten leie deler av 1.etasje på rutebilstasjon i Farsund.

Nye sjåfører: Tor Åge Tronstad, Odd Arne Nomedal, Olaf Hauan og Hans Lieder.

Ombyggingen av Sommerkroveien skal etter planen være ferdig i løpet av mai. (Vaskehall og dieselanlegg)

Nye internnummer. Flere av de gamle bussene får nyttnummer. Arbeidet er påbegynt og det betyr at i en periode vil både ha dagens og nytt nummer. Dagens nummer på høyre side foran og høyre bak gjelder fram til 20.juni.

Sørlandsruta nettside har fått ny layout. Sørlandsruta håper med dette å kunne markedsføre bedriften bedre.

Tore Kavli fra Betel O. Steen vil stå for opplæringen i nye busser. Opplæringen vil bestå av en teoretisk presentasjon, praktisk gjennomgang av bussen samt kjøring.

Rapportering i anbudskontrakte.: Avgang ikke påbegynt innen 10 min, Forsinkelse over 10 min, Passasjerer fra kjørt, Billettmaskin ikke på logget og Involvert i trafikk ulykke.

De nye 15 meters bussene settes i drift fra 14.august. Sjåførene blir advart om å kjøre forsiktig.

AKT gjennomfører nå ombygging av Lyngdal rutebilstasjon. Dagens pauserom blir etter ombygging kontorer. Deler av godsrommet blir pauserom for sjåfører.

25 og 40 års jubilanter.

Den 11.desember ble 25- og 40 årsjubilanter i Sørlandsruta markert på Provianten med utmerkelser og kiddag. 25 år: Leif Pedersen, Egil Reidar Reme, Geir Sørensen og Ole Oskar Olsen.

40 år: John Heltne.

År 2013

Nye ruteplaner fra 7.januar.Alle avganger på Linje 900 skal nå kjøre innom nye Rom Terminal. Ingen avganger skal nå kjøre gammelE-39 Fardal-Udland.

I Lyngdal er det inngått en leieavtale av et lokale i Stasjonsgt.13. Det innebærer at pauserom og garderober vil være i disse lokalene

Holdere til betalingsterminaler er nå installert i alle langrutebusser . Fra 25.april skal terminalene være på plass.

Det kommer en ny Integro samt to nye Sprintere. De nye bussene får følgende nummer 34, 80 og 81. Dermed endres gamle nr.80 og 81 til nr.82 og 83.

Fra og med sommerplanen vil Taxus endre trase på Skjebstad. Bussen vil snu ved butikken i rundveien og kjøre opp til Treheia, på den måten unngår vi gangveien over til Treheia.

I forbindelse av bygging av AMFI så vil busstoppet ved Mandal Rutebilstasjon stenges.

Holdeplass for Linje 900 fra Marnarveien flyttes til Buen fra 7.oktober. Taxus og lokalbussene opprettholder stoppet i Endresengate.

AKT , Statens Vegvesen, Lyngdal 4kommune har nylig vært på befaring i Korshavn i håp om å finne en bedre løsning for snuplass for bussen.

Året 2014

Sørlandsruta har nå levert to anbud på rutekjøring i Aust-Agder og ett i Åseral. I Åseral var det Setesdals Bilruter som hadde lavest pris. Aust-Agder er ikke avgjort.

Sørlandsruta har kjøpt to nye brukte Scania busser som får nummer 61 og 62. De har tidligere vært i HSDs eie.

Jostein Klemsdal (47) år)begynner som ny bemanningsleder 4.august.

Det blir Grillfest i vaskehallen i Mandal før skoleavslutning.

Jubilanter.

Den 12. juni ble 25 og 40 årsjubilanter markert på Provianten med utmerkelser, gaveoverrekkelser og middag.

Følgende ble markert: 40 år Olav Nilsen og Arvid Ødegård. 25 år, Bjørn Lindland

I tillegg ble avtroppende bemanningsleder Jakob Osnes takket for lang og tro tjeneste. Han går over som sjåfør på deltid.

Nytt pauserom i Kristiansand, AKT har inngått avtale om nytt pauserom og toalett i jernbanebygningen dette for at rutebilstasjonen skal rives.

Øystein Ugland overtar som bemanningsleder fra 9.oktorber etter Jostein Klemsdal som slutter i jobben.

Kjell Rune Aukland og Tom Gunnar Hommen blir valgt som tillitsvalgte. Henning Helliesen blir valgt som hovedtillitsvalgt.

I oktober avventer Sørlandsruta en endelig avklaring fra AKT på hvordan praksis på den nye holdeplassen ved Amfi blir.

Året 2015

Busskategorier:

Buss nr. 1-25: Langrute

Buss nr. 31-66: Distriktsbuss

Buss nr. 71-84: Mini

Buss nr.91-93: Service

I henhold til kontrakten med AKT kan kun buss nr.1-25 brukes på Linje 900, mens kun buss nr.91-93 på Taxus.

Sørlandsruta har merket økt pågang av turbilkjøring den siste tiden og fått nye kunder.

Budokksvingen stenges for utbedringer og vil være stengt i en periode, derfor vil all trafikk kjøres over Halshaug.

Ny kontrakt i vest. Sørlandsruta signerte 28.april kontrakt med AKT om busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Oppstart er 1.januar 2016. Sørlandsruta overtar etter Nettbuss. Det er inngått avtale med Bertel O. Steen om levering av 15 nye Mercedes busser. Det er også inngått avtale om kjøp av 3 Solasris midibusser. Det er også kjøpt 6 brukte busser fra Østerdalen Bilruter på Tynset.

Sørlandsruta får to gebyrer for forsinkelse i august.

Leveranse av busser, både nye og gamle er i rute til anbudet i Flekkefjord. De brukte vil fortløpende komme framover, men de nye vil komme i god tid før oppstart. Der er Lyngdal Karosseri og Auto som skal utføre service på Mercedes, mens Team Versted tar seg av de øvrige.

Stasjoneringstedene i Flekkefjord og Kvinesdal vil bli i de samme lokalene som i dag. Pauserommet i Liknes vil bli oppgradert, mens bussparkeringen på Kvinlog vil bli bak Coop.

Driftssjef Arvid Ødegård er i gang med å lage skift- og turnusplaner.

Sørlandsruta i Mandal fikk ny brukt buss (nr.67) fra Østerdalen Bilruter på Tynset.

Det var felles informasjonsmøte for alle ansatte på Utsikten 15oktober, også for de som skal overføres fra Nettbuss. Det var ca.75 personer til stede.

Det er nå enighet med de tillitsvalgte om tildeling av skift og turnus planer til den enkelte i Flekkefjords kontrakten. Etter planen vil Linje 900 også få sanntidssystem i løpet av 2016.

Det blir sanntidssystem i alle bussene i Flekkefjords kontrakten.

Taxus i Mandal får betalingsterminal.

2016

Oppstarten i Flekkefjord har gått bra og stort sett etter planen., bortsett fra enkelte utfordringer med billettmaskiner og busser. Det har vært svært lite avvik og feil nå i oppstarten. Sjåførene har med andre ord gjort en kjempe jobb.

Nye takster fra 1. februar.

Nils Vagle er valgt som verneombud i Flekkefjord/ Kvinesdal.

Kenneth Gundersen har begynt som Trafikkleder i Mandal. Han vil få opplæring og vil etter hvert bekle denne stillingen fullt ut. Kjell Vidar Nilsen går over i stillingen som planlegger.

Inge Bråtlund overtar som trafikkleder i Flekkefjord 2. mai etter Ann Mari.

Tor Ove Salen blir kontakt person for sjåførene i Farsund og Lyngdal.

Vaktordningen utvides til 5 mann, som blir Øystein, Geir, Kenneth, Inge og Tor Ove.

Knut Garmann fyller 60 år.

Forbedringsgruppa har hatt sitt første møte. Gruppa skal ha møte hvert kvartal samt få rapport over skader og avvik hver måned. Gruppa vil i første omgang ha fokus på å forbedre rutiner for opplæring og oppfølging. Samtidig vil analyse av avvik og skader med fokus på å unngå lignende situasjoner i framtiden være et viktig arbeid.

Nedenfor nevnte motorvogner og tilhengere ble overført fra 2. januar 1951 og ble å regne som full eiendomsrett til det nydannede selskapet Sørlandsruta.

De Forenede Bilruter A/S

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-1644Volvo19471
K-1130Volvo1947
K-1639Volvo1946
K-1225Volvo1947
K-1012Volvo1947
K-1640Volvo19476
K-1045Volvo1946
K-5066Volvo1947
K-1693Volvo1946
K.5570Volvo1948
K-1909Volvo194615
K-1653Volvo1947
K-1856Reo1947
K-1635Reo1947
K-1970Reo193926
K-1074Reo193928
K-1883Reo1939
K-216Dodge193722
K-5020Dodge1937
K-1972Dodge1939
K-1480Dodge193930, 21

Spangereidruta

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-5231Ford1936
K-5573Volvo194041
K-5401Volvo194638
K-5522Opel-Blitz194049
K-5540Tilhenger
K-5119Ford1937
K-5587Dodge19396, 1

Audnaruta A/S

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-5696Dodge1945
K-5496Dodge193958
K-5695Dodge193959
K-5486Dodge1944
K-5869Dodge1945
K-5680Dodge194642
K-5077Dodge1947
K-5490Tilhenger2 hjuls7, 1

Harkmarksruta

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-5306Volvo193846
K-5410Tilhenger1, 1

Holumruta

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-5604Ford194047
K-5426Dodge193952
K-5498Tilhenger2 hjuls
K-5439Tilhenger2 hjuls2, 2

Tregde-Hogganviksruta

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-5088Ford193960
K-5061Chevrolet194745
K-5024Tilhenger2 hjuls
K-5519Tilhenger2 hjuls2, 2

Marnar Bilruter

Tjomslandsruta (inn i Marnar bilruter 1.1.-1950 )

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-5525Dodge194557
K-5512Dodge194656
K-5095Dodge194435
K-5730Volvo194643
K-5472Volvo194640
K-5506Volvo194255
K-5430Studebaker194739
K-5510Chevrolet194736
K-5533Reo193850
K-5416Tilhenger2 hjuls
K-5783Tilhenger2 hjuls
K-5784Tilhenger4 hjuls9, 3

Her følger noen av sjåførene i Marnar Bilruter tegnet i 1948 av Gers Sellereite.

Konsmoruta (antagelig inn i Marnar Bilruter 1.1.-1950)

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-5555Ford194634
K-5556Austin194261, 2

Mandalsruta

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-5511Dodge19381

Øyslebøruta

Reg. Nr.MerkeModellTilhenger
K-5441Chevrolet194744
K-5434Ford19372

Tilsammen 60 12
Bokført verdi: Kr.501.300,-

Kontante inskudd
Jacob Trygsland, Harkmark Kr.10.100,-
Olav Skjævesland, Ime Kr.11.800.-
Johan Nilsen, Sjølingstad Kr.5.000,-

Audnaruta A/S 9 %
De Forenede Bilruter A/S 55,73 %
Holumruta 1,90 %
Harkmarksruta 2,00 %
Hagelandsruta 0,30 %
Lista Lasterute 3,40 %
Mandalsruta 1,30 %
Mandal og Oplands Automobilselskap 4 %
Marnar Bilruter 10,75 %
Sjølingstadruta 1,30 %
Spangereidruta 6,60 %
Tregderuta 2,00 %
Øyslebøruta 1,30 %

Full økonomisk sammenslåing av Sørlandsruta og Søgneruta fra 1.1.-1962.
Søgneruta A/S overfører hele sitt selskap og konsesjon nr.5615, samt Søgne Bilservice A/S.
Søgneruta får 23% andel i Sørlandsruta.

Sørlandsruta 1951 – 1983

REG.NR. MERKE NYTT.REG. KAROSSERI BYGGENR. TYPE MERKNADER


1
K-3097 VOLVO 03.05.1955 KNUDSEN -1955 B Satt i drift ca.5.5 -55.TURBUSS 36 SITTEPL.
K-3086 VOLVO F86 PX13063 KNUDSEN -1968 G NYTT ARKA SKAP -78

2
K-3072 VOLVO 01.02.1956 KNUDSEN -1956 B MANDAL – KR.SAND Første dag i drift 28 januar 1956
K-3091 VOLVO N86
PX14247 KNUDSEN 6-K-1969 G BYREMO – MANDAL
PX16092 VOLVO F1025 ARKA -1979 G KR.SAND – STAVANGER

3
K-3078 SCANIA-VABIS 02.05.1953 KNUDSEN 530-1953 B-K LISTA – KR.SAND/ KONSMO-LELAND- VIGELAND 28.05.1970 Satt i drift 3.5-1953
PX10375 SCANIA B80 REPSTAD 1633-1971 K-B KONSMO-LAUDAL-MANDAL POSTBUSS FL.FJORD- KR.SAND, OMBYGD TIL BUSS

4
K-1225 Volvo 1947 B De Forenede Bilruter
K-3099 SCANIA-VABIS 12.03.1956 KNUDSEN -1956 B LISTA – KR.SAND Første dag i drift 13 mars 1956
K-3099 VOLVO F83-38
PX14254 KNUDSEN 1258-69 B LYNGDAL LOKAL
PX17106 VOLVO F613 NORCEM 5092-1128-1981 G

5
K-1012 Volvo 1947 B Solgt 1957 De Forenede Bilruter
K-3175 VOLVO 01.04.1957 KNUDSEN 711-1957 B LISTA-KR.SAND Første dag i drift 30.3-57.
PX11280 SCANIA BF110 REPSTAD 1699-1971 B SØGNE-KR.SAND – LYNGDAL

6
K-3087 VOLVO KNUDSEN -1952 B 36 sittepl. Første dag i drift 2.september 1952.
K-3087 VOLVO B57 PX14229 REPSTAD 1185-1966 K MANDAL -SVEINDAL/ AUDNEDAL ST.

7
K-2430 Volvo Knudsen 1951 B Kr.sand- Flekkefjord / Byremo- Kr.sand
K-3080 SCANIA-VABIS 07.02.1955 KNUDSEN 621-1955 B-K KR.SAND -FL.FJORD / GRIMESTAD-MANDAL Første dag i drift 8.februar 1955
K-5507 VOLVO F83-38 PX11796 REPSTAD K Øyslebø-Lunde/ Konsmo-Leland- Vigeland HARALSTADRUTA

8
K-3170 VOLVO 05.04.1956 KNUDSEN 668-1956 B SPANGEREIDRUTA Første dag i drift 24 mars 1956.
PX11328 SCANIA BF110 REPSTAD 1706-1972 B SØGNE-KR.SAND Volvo 1947 K

9
K-3074 VOLVO 02.03.1961 KNUDSEN 879-1961 K KONSMO-LAUDAL-MANDAL
PX12010 HANOMAG HENSEL F30 -1972 B TJOMSLANDSHEIA Volvo 1946 K

10
K-3184 SCANIA-VABIS B75 01.04.1960 KNUDSEN 835-1960 B MANDAL-KR.SAND – LYNGDAL Første dag i drift 31.3-60
PX13618 VOLVO BB57 REPSTAD 1974-1974 B HARKMARK – MANDAL

11
K-2434 SCANIA-VABIS KNUDSEN -1951 B Kr.sand – Flekkefjord K Ombygd 1959 til 21 sittepl. Marnardal- Mandal
K-3081 SCANIA-VABIS
PX14227 KNUDSEN 1155-1967 B SØGNE-KR.SAND-LYNGDAL / VIGELAND 22.12 66
PX19016 SCANIA ARKA: 134-83 G

12
K-5576 VOLVO 1948 Kr.sand – Lyngdal
K.3076 SCANIA-VABIS 01.04.1954 KNUDSEN 561-1954 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL / TRYLAND- MANDAL
PX12039 HANOMAG HENSEL F30 1972 B
PX16596 VOLVO F7 ARKA 66-080 G

13
K-3098 VOLVO Viking 09.09.1955 G Flekkefjord-Kr.sand/ Konsmo- Vigeland

14
K-3082 SCANIA-VABIS KNUDSEN -1951 B LISTA-KR.SAND Første dag i drift 10.11-51 K Ombygd 1960 til 16 sittepl. Mandal-Sveindal Øyslebø-Repstad-Lunde
K-3199 MERCEDES-BENZ PX12616 KNUDSEN 1105-1966 K ØYSLEBØ-LUNDE/ HARALSTADRUTA type 1113
PX15473 SCANIA 111 ARKA 63-077 G FL.FJORD- KR.SAND

15
K-1909 Volvo 1946 K Fra De Forenede Bilruter solgt 1957.
K-3176 VOLVO 08.06.1957 KNUDSEN 726-1957 B SPANGEREIDRUTA Første dag i drift 8.6-57
PX12630 SCANIA BF110 REPSTAD 1867-1973 B SØGNE-KR.SAND Volvo 1946 B 38 sittepl.

16
K-3090 VOLVO SNUTE 03.07.1953 KNUDSEN 1953 G Lista lasterute 10.09.1969
K Ombygd 1960 13 sittepl. Hagelandsruta Ombygget 1961 Karrosseri fra nr.38 SPANGEREIDRUTA, MED SKYVELEM BAK
K-3090 SCANIA B110 PX14246 KNUDSEN 5-K-1969 K FL.FJORD- LYNGDAL / ÅLORUTA
PX19347 SCANIA ARKA 78-082 G

17
K-3095 SCANIA-VABIS 02.04.1955 KNUDSEN -1955 B KR.SAND -FL.FJORD / Haralstadheia Første dag i drift 2.4-55.
K-3095 VOLVO N84 PX13617 KNUDSEN 1282-1969 K OPSALHEIA-VIGMOSTAD- VIGELAND
PX15844 MERCEDES-BENZ O-309 1978 B TJOMSLANDSHEIA

18
K-3073 VOLVO Viking 10.11.1954 G Flekkefjord-Kr.sand
K-3073 SCANIA-VABIS PX11380 KNUDSEN 1166-1967 B MANDAL-KR.SAND- LYNGDAL/ BUHØLEN-MANDAL MANDAL-TREGDE V/ T.HØYLAND Type BF76

19
Volvo Bensin Repstad 1950/51 B Kjøpt før sammenslåingen 1951, men overtatt av SR.
K-3180 VOLVO B725 KNUDSEN 925-1962 B-K BYREMO-KR.SAND / HARKMARK
PX13998 VOLVO BB57 REPSTAD 2049-1975 K-B ÅSERAL- MANDAL
20
K-3084 VOLVO SNUTE Knudsen -1951 K Lyngdal-Flekkefjord SANGVIK K Nytt karosseri 1959 til Tjomslandsruta
K.-5520 Scania BF110 PX REPSTAD 1556-1970 B LISTA-KR.SAND / MANDAL-KR.SAND SKOLERUTE BYREMO -KONSMO

21
K-3088 Dodge Lyngdal Karosseri 1952 G Lista-Kr.sand
K- MERCEDES-BENZ 1962 G SPANGEREID- KR.SAND
K-5521 Scania BF 110 REPSTAD 1557-1970 B LISTA-KR.SAND / KR.SAND- LYNGDAL/ SØGNE

22
K-216 Dodge 1937 Fra De Forenede Bilruter
K-3082 VOLVO Viking 13.03.1954 G Lista- Kr.sand 09.04.1965
K-3198 Scania-vabis B56 PX14213 KNUDSEN 1098-1966 K ÅSERAL- MANDAL/ MARNARDAL -MANDAL

23
Dodge 1945
K-3089 Volvo snute 01.03.1953 KNUDSEN 1953 K Byremo-Mandal-Kr.sand / Høye – Mandal 05.11.1965
K-3089 VOLVO N84 KNUDSEN 1099-1966 K HØYE-MANDAL
PX12478 VOLVO F86 REPSTAD 1847-1973 G

24
K-3085 Volvo 03.05.1952 Knudsen 1952 B 33 sittepl. Første dag i drift 24.5-52. Spangereid – Kr.sand 03.01.1963
K-2923 VOLVO B 705 REPSTAD 635-1959 K FRA SØGNERUTA/ HOGGANVIK/ VIGELAND- OSESTAD
PX14371 SCANIA 80 ARKA 63-075 G

25
K-3077 VOLVO Viking 14.01.1955 G
K-2929 VOLVO B54 PX11930 REPSTAD 1370-1968 K-B TJOMSLANDSHEIA BRUNEVATN – LUNDE

26
K-1970 Reo 1937 Fra De Forenede Bilruter
K-3093 VOLVO 02.11.1953 KNUDSEN 552-1953 B Lista-Kr.sand /HARKMARK Satt i drift 24.10-53
PX12244 SCANIA 80 REPSTAD 1820-1973 G

27
K-3086 Scania-vabis 04.07.1952 KNUDSEN 1952 B 37 sittepl. Kr.sand- Fl.fjord Byremo-Mandal Første dag i drift 6.7.-52.
K-5527 VOLVO F85 VBK -1971 G MANDAL – KR.SAND

28
K-3094? VOLVO A.G.Førland -1951 B Lista-Kr.sand Satt i drift 16.12-51. Veltet ved Mjøsvann og kraftig kollisjon i Brennåsen Karr. blir ribbet og ny kombi blir bygget, blir nr.46.
K-3094 Volvo 01.04.1954 KNUDSEN 562-1954 K Lyngdal-Fl.fjord/ MANDAL-Åseral/ SVEINDAL
K-5528 VOLVO F85 VBK 3808-1971 G MANDAL -LINDESNES

29
Reo 1939 K
K-3092 Volvo 02.10.1953 KNUDSEN 1953 B 33 sittepl. Første dag i drift 2.10- 1953 Spangereid – Kr.sand 16.08.1967
K-3092 MERCEDES-BENZ PX15027 KNUDSEN 1206-1967 K HARALSTADRUTA / SERVICEVOGN Type 1113

30
K-1480 Dodge 1939 Fra De Forenede Bilruter
K-3091 VOLVO SNUTE 03.09.1953 KNUDSEN 1953 G Spangereid lasterute K VINDU BAK, 1961 Nytt karosseri fra nr.41
K-5530 VOLVO B54 PX14343 REPSTAD 1514-1970 K KONSMO-LELAND-VIGELAND / ØYSLEBØ-LUNDE
PX19821 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BUS D 1983 B

31
K-5290 Volvo 1936 Fra Mandalsruta
K-3070 VOLVO 04.01.1955 KNUDSEN 615-1955 B-K ÅSERAL -MANDAL/ Holum-Hesland- Mandal Første dag i drift 9.januar 1955.
PX10502 SCANIA BF110 REPSTAD 1648-1971 B MANDAL-KR.SAND – LYNGDAL/ BUHØLEN-KR.SAND TRYLAND-MANDAL

32
K-5514 Bedford Bensin/ Diesel 1954 1949 K Mandal-Sveindal/ Høye- Mandal Solgt 1959 Fra Mandal og Oplands Automobilselskap
K-3182 VOLVO 01.04.1960 KNUDSEN 821-1959 B-K Lista- Kr.sand /Flekkefjord – Lyngdal. Engeland-Foss-Vigeland Satt i drift 31/3-60
PX13249 SCANIA BF110 REPSTAD 1948-1974 B FL.FJORD-LYNGDAL

33
K-5527 VOLVO SNUTE Knudsen 1951 B ÅSERAL-MANDAL, Lokalt i Buhølen SANGVIK K Ombygget til kombi 1960 OPSAL-VIGMOSTAD-VIGELAND, 12 SITTEPL.
K-5533 VOLVO B54 VBK 3668-1970 K GJERVOLLSTADHEIA-MANDAL POSTBUSS FL.FJORD -KR.SAND NYTT KARR. ETTER BRANN
PX11857 VBK 4180-1972 B BYBUSSEN/ BUHØLEN-HOLUM-MANDAL

34
K-5555 Ford 1946 Fra Konsmoruta
K-3096 VOLVO 02.05.1955 KNUDSEN 633-1955 K Satt i drift mellom 30.4.-55. 13 sittepl. 26.05.1972 Konsmo-Laudal-Mandal/ Tjomslandsheia
PX11680 SCANIA BF110 REPSTAD 1753-1972 B RESERVE

35
K-5095 Dodge 1944 Fra Marnar Bilruter/ Tjomslandsruta
K-2924 VOLVO N86 KNUDSEN 1134-1966 G SEMITRAILER FL.FJORD- KR.SAND
PX14960 SCANIA 111 REPSTAD 2224-1977 K POSTBUSS / MANDAL -SVEINDAL

36
K-5510 Chevrolet 1947 Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta
K-3171 VOLVO Viking 11.05.1956 KNUDSEN 1956 G
K-3171 VOLVO B57 PX14262 REPSTAD 1177-1966 K ÅSERAL -MANDAL
PX16092 DAF 23 TI 1979 G

37
K-5204 Volvo 1946 Fra Mandal og Oplands Automobilselskap
K-3091 MERCEDES.BENZ KNUDSEN 1962 G Lista-Kr.sand / Søgne Type 322
PX14419 MERCEDES-BENZ 0-309 1976 B LOKALT SPANGEREID

38
K-3079 Volvo snute REPSTAD 1946 B Fra Spangeridruta Har bilde i hefte fra Lindesnes.
K-3079 Scania-vabis B75 14.06.1961 KNUDSEN 880-1961 B KR.SAND-FL.FJORD/ BUHØLEN-HOLUM-MANDAL
PX15241 MERCEDES-BENZ 0-309 1977 B

39
K-5430 Studebaker 1947 Fra Marnar Bilruter / Tjomslandruta Nytt karosseri 1952.
K-3187 Scania-vabis B75 14.06.1961 KNUDSEN 892-1961 B-K KR.SAND-FL.FJORD/ ÅLO-KR.SAND
PX15196 VOLVO F 406 ARKA 41-077 G UTKJØRING MANDAL

40
K-5472 Volvo 1946 Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta
K-5556 Dodge KNUDSEN 1952 K Satt i drift 16/12-52 Mandal – Åseral / Mandal – Engeland
K-3085 VOLVO 475 1963 G Marnardal – Mandal
PX13495 VOLVO F85 ARKA 28-074 G KR.SAND – MANDAL

41
K-5573 Volvo 1940 Fra Spangereidruta
K-3071 VOLVO B725 KNUDSEN 916-1962 B-K LISTA-KR.SAND/ ÅSERAL-MANDAL KONSMO-LELAND-MANDAL-TRYLAND
PX15023 MERCEDES-BENZ ARKA -77 G UTKJØRING FARSUND

42
K-5680 Dodge 1946 Fra Audnaruta
K-3075 Scania-vabis 28.04.1954 KNUDSEN 1954 B/K Mandal-Sveindal/ Audnedal st. Satt i drift 30.4-1954 4 sylindra motor.
K-3082 VOLVO N86 KNUDSEN 1133-1966 G SEMITRAILER FL.FJORD- KR.SAND
PX15948 SCANIA BF86 REPSTAD 2360-1978 B SØGNE-KR.SAND/ NYPLASS- SPANGEREID

43
K-5730 Volvo 1946 K Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta Hugget 1957
K-3177 VOLVO 08.04.1958 KNUDSEN 752-1958 K BYREMO – MANDAL-KR.SAND
PX10622 VOLVO B57 VBK 3951-1971 B MANDAL LOKAL

44
K-5441 Chevrolet 1947 Fra Øyslebøruta
K-3178 VOLVO B725 28.04.1958 KNUDSEN 758-1958 B Kristiansand- Flekkefjord satt i drift 1.mai 1958.
PX11902 VOLVO B57 REPSTAD 1781-1972 B SPANGEREID-KR.SAND / MARNARDAL -MANDAL

45
K-5061 Chevrolet 1947 Tregde-Hogganviksruta
K-3179 MERCEDES-BENZ 10.07.1958 KNUDSEN 1958 G Spangereidruta /MARNARDAL ST. -MANDAL Venstreratt
K-3179 VOLVO B57 KNUDSEN 1288-1969 B RESERVE / BYREMO- MANDAL

46
K-5306 Volvo 1938 Fra Harkmarksruta
K-5504 VOLVO KNUDSEN -1953 K Chassi fra nr.28, 51 modell Lyngdal – Fl.fjord Antagelig overtar nr.28 denne ruta. Satt i drift 13.februar 54 på ruta Mandal-Marnardal/ Åseral Mandal – Engeland
K-2052 OPEL BLITZ 06.05.1966 1966 G UTKJØRING MANDAL
PX11079 FORD TRANSITT 1971 G PX16594 SCANIA REPSTAD 2570-1981 K POSTBUSS FL.FJORD- KR.SAND

47
K-5604 FORD 1940 Fra Holumruta Ut av drift 1958
K-3181 MERCEDES-BENZ 05.10.1959 KNUDSEN 1958 G Listaruta /høyre ratt
K-5547 HANOMAG HENSEL F55 1970 G

48
K-5080 Chevrolet 1934 Fra Sjølingstadruta
K-3188 VOLVO B615 KNUDSEN 939-1962 B TURBUSS, 32 SITTEPL.
PX15427 MERCEDES-BENZ 0-309 1977 B

49
K-5522 OPEL BLITZ 1940 Fra Spangereidruta
K-5551? Volvo snute 1953 K Konsmo-Laudal-Mandal / Mandal-Grimestad Satt i drift
K-5522 VOLKSWAGEN TRANSPORTER DOBBELCAP 1956 K
PX13860 MERCEDES-BENZ 0-309 1975 B

50
K-5533 Reo 1938 B Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta 18 sittepl.
K-5516 VOLVO KNUDSEN 1954 B 33 sittepl. Satt i drift 11.april 1954 Turbuss / Reserve
K-3098 MERCEDES-BENZ Type 1418 KNUDSEN 1235-1968 G BYREMO-MANDAL / OMBYGD TIL LASTEBIL
KNUDSEN -1968 G TILHENGER

51
K-5736 Ford 1945 Fra Mandal og Oplands Automobilselskap
K-3919 CHEVROLET 07.04.1964 1941 SERVICEVOGN Kjøpt brukt.
K- FORD TRANSITT
PX12476 1968 G

52
K-5426 Dodge 1939 Fra Holumruta
K-3172 VOLVO/ Viking 05.09.1956 G LASTEBIL
PX13601 SCANIA 80 ARKA 45-076 G

53
K-3173 VW 14.12.1956 Varebil G?
K-3173 VOLVO F86
PX14279 KNUDSEN -1968 G
KNUDSEN -1968 G TILHENGER
PX16368 MERCEDES-BENZ 0-309 1979 B

54
K-3183 Volvo 11.01.1960 1960 G Lastebil
K-3183 VOLVO F86
PX14281 KNUDSEN -1968 G TILHENGER
PX17122 DAF MB2OO REPSTAD 2543-1981 B LISTA-KR.SAND / BYREMO-MANDAL

55
K-5533 Volvo 1942 G Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta Solgt 1957
K-3174 VOLVO 725 03.05.1957 KNUDSEN 721-1957 B TURBUSS, 37 SITTEPL.
PX12648 VOLVO B58 REPSTAD 1871-1973 B RESERVE / SPANGEREID – KR.SAND

56
K-5512 Dodge 1946 Fra Marnar Bilruter/ Tjomslandsruta
K-3185 VOLVO 725 01.06.1960 KNUDSEN 844-1960 B TURBUSS 37 SITTEPL.
PX13251 VOLVO B57 REPSTAD 1952-1974 B RESERVE / ÅSERAL – MANDAL

57
K-5525 Dodge 1945 G Fra Marnar Bilruter/ Tjomslandsruta
K-3186 VOLVO L485
PX11062? KNUDSEN 1961 G Flekkefjord-Kr.sand 01.02.1961
PX15401 DAF MB2OO REPSTAD 2257-1977 B LISTA-KR.SAND / BYREMO-MANDAL

58
K-5496 Dodge 1939 Fra Audnaruta
K-2922 Scania-vabis REPSTAD 1953 FRA SØGNERUTA
K-2922 MERCEDES-BENZ L406 FØRELAND 211-1967 B SPANGEREID
PX17366 DAF MB2OO REPSTAD 2603-1981 B LISTA -KRSAND / MARNARDAL – MANDAL

59
K-5695 Dodge 1939 Fra Audnaruta
K-2930 SCANIA-VABIS REPSTAD 426-1954 B-K FRA SØGNERUTA
PX15402 DAR MB200 REPSTAD 2258-1977 B LISTA -KRSAND / ÅSERAL – MANDAL

60
K-5088 Ford 1936 Tregde-Hogganviksruta
K-2925 Scania-vabis 345-1952 B FRA SØGNERUTA
K-2925 MERCEDES-BENZ OP 312-67 KNUDSEN 1181-1967 B BYBUSSEN/ HØYE-ØYSLEBØ
PX14963 VOLVO B57 REPSTAD 2169-1976 B BYREMO-MANDAL

61
K-5556 Austin 1942 Fra Konsmoruta
K-2932 SCANIA-VABIS REPSTAD 514-1956 B FRA SØGNERUTA
PX14357 SCANIA BF111 REPSTAD 2103-1976 B LOKALT SØGNE

62
K-2928 Scania-vabis 1954 B FRA SØGNERUTA
K-2928 VOLVO 465 KNUDSEN 1141-1966 K LYNGDAL -SPANGEREID
PX14576 VOLVO B58 REPSTAD -1976 B SPANGEREID – KR.SAND

63
K-2933 VOLVO REPSTAD 545-1957 B FRA SØGNERUTA
PX14257 SCANIA 80 REPSTAD 2080-1975 B LOKALT MANDAL / KONSMO-LELAND-MANDAL

64
K-2931 Volvo REPSTAD 1954 FRA SØGNERUTA
K-2931 VOLVO B57 REPSTAD 1252-1967 B SPANGEREID-KR.SAND / MARNARDAL -MANDAL
PX19310 VOLVO B9M REPSTAD 2700-1983 B LOKALT MANDAL

65
K-3189 SCANIA-VABIS Type B75 REPSTAD 850-1962 B FRA SØGNERUTA
PX15463 SCANIA 86 REPSTAD 2275-1977 B LOKALT MANDAL / ÅLO-KR.SAND

66
K-3190 VOLVO KNUDSEN 953-1962 K MANDAL-ÅSERAL / SVEINDAL / GRIMESTADHEIA
PX13730 SCANIA REPSTAD 2000-1974 B KR.SAND-LYNGDAL

67
K-2921 REPSTAD 426-1954 B FRA SØGNERUTA
K-3097 VOLVO B57
PX14253 REPSTAD 1401-1968 B LOKALT SØGNE
PX 20319 SCANIA 86 REPSTAD 2773-1984 B RESERVE

68
K-2934 SCANIA-VABIS REPSTAD 652-1959 B FRA SØGNERUTA
PX13999 VOLVO B57 REPSTAD 2059-1975 B

69
K-2927 B FRA SØGNERUTA
K-2927 Scania-vabis L 76
PX14338 KNUDSEN -1967 G
PX3953 SEMITRAILER- KR.SAND- LISTA
PX17366 SCANIA 86 REPSTAD 2598-1981 B FL.FJORD-LYNGDAL

70
PX15859 VOLVO B58 REPSTAD 2330-1978 B

71
K-2935 Scania-vabis B75 REPSTAD 707-1960 B FRA SØGNERUTA
PX15957 VOLVO B58 REPSTAD 2366-1978 B BUHØLEN -KR.SAND

72
K-3192 VOLVO B715
PX14265 REPSTAD 902-1963 B SPANGEREID-KR.SAND / BYREMO -MANDAL
PX17365 MERCEDES-BENZ 0-309 1981 B

73
K-3193 VOLVO B715
PX14267 KNUDSEN 982-1963 B LISTA-KR.SAND / BUHØLEN-MANDAL
PX16113 SCANIA BF86 REPSTAD 2407-1979 B LAUDAL -MANDAL

74
K-3194 VOLVO B715
PX14268 KNUDSEN 983-1963 B LISTA-KR.SAND
PX16162 VOLVO B58 REPSTAD 2422-1979 B SØGNE – KR.SAND-LYNGDAL

75
K-3195 Scania-vabis B76
PX14269 KNUDSEN 1032-1964 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL
PX16556 VOLVO B58 REPSTAD 2506-1980 B SØGNE

76
K-3196 VOLVO B715
PX14270 REPSTAD 994-1964 B SPANGEREID-KR.SAND/ BUHØLEN-MANDAL – TRYLAND- MANDAL
PX15642 VOLKSWAGEN LT 31 D 1977 B OPSAL – VIGMOSTAD/ GJERVOLLSTADHEIA

77
K-3197 VOLVO B715
PX14271 KNUDSEN 1063-1965 B SØGNE/ TRYLAND – MANDAL-MARNARDAL
PX17931 VOLVO B10M REPSTAD 2615-1981 B SPANGEREID-KR.SAND

78
K-3075 VOLVO B715
PX14216 REPSTAD 1943-1965 B LISTA-KR.SAND / MARNARDAL-MANDAL
PX16262 SCANIA BR116 REPSTAD 2445-1978 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL

79
K-3083 VOLVO B715
PX14228 REPSTAD 1044-1965 B LISTA-KR.SAND / SØGNE
PX16276 VOLVO B58 REPSTAD 2451-1979 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL

80
K-2920 MERCEDES-BENZ L 406/36 FØRELAND 181-1966 B NYTT REG.PX14241 LELAND-VIGELAND-TRYLAND
PX16567 VOLVO B58 REPSTAD 2507-1980 B SØGNE

81
PX17932 VOLVO B10M REPSTAD 2616-1981 B RESERVE/ SØGNE-KR.SAND-LYNGDAL

82
PX18084 MERCEDES-BENZ 0-309 B 1981 B ØYSLEBØ-LUNDE 24 SITTEPL.

83
PX19019 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BUS D 1982 B GJERVOLLSHEIA/ OPSAL- VIGMOSTAD

84
PX19149 VOLVO B10M REPSTAD 2682-1982 B SØGNE

85
PX19181 SCANIA S82 REPSTAD 2684-1982 B-K MANDAL LOKAL/ OMBYGD TIL KOMBI

86
PX19443 VOLVO B10M REPSTAD 2722-1983 B FL.FJORD-KR.SAND

87
PX19851 VOLVO B6 FA REPSTAD 2734-1983 B LYNGDAL -FL.FJORD

88
PX20126 SCANIA K112 REPSTAD 2742-1983 B MADAL-KR.SAND-LYNGDAL

90
PX2568 DAMM 1979 H

93
PX2930 MAUR REPSTAD -1970 H

94
PX1119 MAUR -1971 H

Med forbehold om feil.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *